Thượng nghị sỹ Marco Rubio, người đã thành công trong việc thúc giục chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump điều tra các công ty Trung Quốc, mới đây đã kêu gọi Washington xem xét việc trì hoãn đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Ant Group, công ty con chuyên về công nghệ tài chính (fintech) của “người khổng lồ” thương mại điện tử Alibaba của Trung Quốc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

O+G7gX0+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bue4buH4bufw6zhuqk8LOG7iOG6v+G7gWY+4bujeD7hu4p4PuG6rcOpPuG7q+G7oeG6r+G7nz7huqXhu4HhuqHhu4k+4buGxqDEqD7huqVzND7huqVv4buJ4bq/PuG7n+G7sT7hu5824buHPuG6peG7geG7g+G7ieG7gT7hu5/hu4Hhu6Hhu43huqU+ecOs4buHw6I0w6I0Oy/hu4F9LDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHhu4Dhuqk04bqnPCzhu57hu4F14buZ4buJ4bq/PuG7ieG6v+G7gWY+4bujeD7hu4o04bud4bqlxKk+4buc4buhw6Lhu4fEqSU+4buJ4bq/deG7k+G7hz7huq05PuG7n+G7gTbhu4nhu4E+4bqlb+G7ieG6vz7hu5/hu53EqeG7ieG6vz7GsOG7h+G6ueG6pT7hu5/hu4Fw4bqlPuG6v+G7h3LhuqU+4bql4buB4buD4buJ4buBPuG7m+G7oeG7scOp4buJPuG7nuG7j+G7ieG6vz7hu5/hu4HDs+G7ieG6vz7hu4p4PuG6psSp4buJNMOs4bqnPuG7nuG7neG7oeG7i8ahPuG6reG7h8Op4buhPuG7n+G7nTQ+4bqlNeG6pT7huqVv4buJ4bq/PuG7n+G7sT7hu57hu53hu6Hhu4nhur8+4bua4buhw7PhuqUlPuG7i+G7keG7hz7huq3Eg+G7sT7huq05PsOtxJHhu6E+4bq/bOG7hz7hu6g04buj4buB4buH4buJ4bq/4bufxKnhu4k+4bur4bqp4buLPuG7q+G6q+G7nz7GsOG7h+G6ueG6pT7hu5/hu53hu4U+4buBxKk54buJPuG6reG7meG7nz7huqXhu4E2xKk+w6I14buJPuG6peG7jz7GoeG7geG7h2Xhu6E+w6zhurHhu4k+4bqt4bqx4buhPuG7nTQ+4bqlb+G7ieG6vz7huqXhu4Fw4buJ4bq/Pj/hu4bGoMSoOj7huqVzND554buJ4bufPuG6vuG7ncSp4buhxqElPuG6pW/hu4nhur8+4buf4buxPuG6pcSp4buJPuG6peG7geG7oeG7scSR4buJPsaww6k+4bqlb+G7ieG6vz7hu4nhur/hu4Hhurk+4bufNuG7hz7huqXhu4Hhu4Phu4nhu4E+P8Oq4buH4buJ4buf4bqp4bql4buBOj7huqVzND7igJzhu4nhur914buT4buHPsOt4buB4buP4buJ4bq/PsOsw7LigJ0+4buf4buBdcO04buJ4bq/PuG7izfhu4c+4bqt4buH4bq54buJPuG7n+G7pz55w6zhu4fDojTDojQ+4bqlczQ+4bue4bud4buh4buJ4bq/PuG7muG7ocOz4bqlKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGoeG6pDTGoeG7n+G7h8Sp4buJPCw74buH4buL4bq/PuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzhuqXhu4vhu6MtxqHhu4HEqeG7n8SpPD7hu6Phu5/hu7HDrOG6qeG7sjzhuqfhu4fhu6PGocOsNOG7sT0+w6LDrMSp4bqlw60kPuG7izThu53hur/hu4fhu4ktw6zhuqnDquG7nz0+NOG7oeG7n8SpJD7hu4s04bud4bq/4buH4buJLeG7neG7h+G6v+G7geG7nz0+NOG7oeG7n8SpJDw+4buf4buH4bufw6zhuqnhu7I84buI4bq/4buBZj7hu6N4PuG7ing+4bqtw6k+4bur4buh4bqv4bufPuG6peG7geG6oeG7iT7hu4bGoMSoPuG6pXM0PuG6pW/hu4nhur8+4buf4buxPuG7nzbhu4c+4bql4buB4buD4buJ4buBPuG7n+G7geG7oeG7jeG6pT55w6zhu4fDojTDojQ+4buB4buF4buJ4buBPjjhu4nhu4E+fTw+4buj4bud4bql4buyPC8v4bql4bqn4buJKsOiNMSp4buf4buBNOG7ieG7geG7gcSpNCrGsOG7iS/huqfhuqnhu6PDreG7n8SpxqEv4buJ4bqp4bup4bujL1t7InsvfTEy4bqnMFt9fSB9MeG7nzAwMTPDrH0qacah4bq/PD40w6zhu5/hu7I84buI4bq/4buBZj7hu6N4PuG7ing+4bqtw6k+4bur4buh4bqv4bufPuG6peG7geG6oeG7iT7hu4bGoMSoPuG6pXM0PuG6pW/hu4nhur8+4buf4buxPuG7nzbhu4c+4bql4buB4buD4buJ4buBPuG7n+G7geG7oeG7jeG6pT55w6zhu4fDojTDojQ8PuG6pzThu580Lcah4buBxKnhu5/EqS3EqeG7neG7h+G6v+G7h+G7iTTDrC3hu6Phu53huqXhu7I84buB4buf4bufxqHhu6M9Ly/huqXhuqfhu4nhu4fhu4vhur8qxrDhu4fhuqnhu5/hu4k04buLxqHDrOG7oeG7oyrGsOG7iS/hu58wW3sv4buhxqHDrMSpNOG6p+G6qeG6py/hu4HEqeG7n+G7ieG7iXovW3tbe199e199ey804buJ4bufX+G6v+G7ncSp4buhxqEqacah4bq/PD4vLD/hu4jhur/hu6HDsuG7iT0+4bup4bujaSrhuqXEqeG7izo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzhuqzhu5nhu58+4buGxqDEqD7hu5U+4buAxKnhu4nhur8+w43EqeG7ieG6vz4/4bue4bud4buh4buJ4bq/PuG7muG7ocOz4bqlOj7DrDY+4buL4buN4bufPsah4buB4bqx4buJPuG6pXM0PuG6reG7meG7nz7hu4nhu4fEkeG7iz7hu7Fl4bufPsOt4bqrxqE+4bqlczQ+eeG7ieG7nz7hur7hu53EqeG7ocahPuG6pXHhu4nhur8+xrDhu5Hhu4c+4buf4buBZj7hu5/hu5114buT4buJ4bq/PuG6peG7gcO64buJ4bq/PsOt4buBxKk14buJPuG7nuG7gXXhu5nhu4nhur8+4buAOOG7hyo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzhu57hu4HhuqnEqT7huqfhu6U+w63hu4dl4buJJT7hu4bGoMSoPuG6pXM0Pnnhu4nhu58+4bq+4budxKnhu6HGoT7huq114buZ4bqlPuG7gcO1PuG7n+G7neG7mT7DouG7leG7hz7huqU14bqlPuG7ieG6v8SD4buJPuG7gTbhu4nhur8+w6zhu5Hhu4k+4buJ4buBdT7huqThu4Hhu4fhu4k0PuG7huG7ieG7n+G6qeG7neG7iTThu5/hu4fEqeG7iTTDrD7huqQ0xqHhu4fhu580w6w+4bqkxKnhu53GoSU+4bqk4buH4buf4buH4bq/4budxKnhu6HGoSU+Scag4buKxKnhu53hur804buJJT7hur7EqcOs4bqn4buLNOG7iT7hu6I04bql4buB4bujPsawNj7hu4rEqeG7neG6vzThu4k+4bui4bufNOG7icOs4bqp4buxKj7huqThu53huqnhuqfhu4fhu58+4bui4buh4buH4buj4buj4bqpPuG6pXThu4nhur8+4buf4buBNOG7iz7hur/hu4c0Psaw4buR4buHPuG7n3U+4bqlNeG6peG7gT7DrDY+4bqt4buHw6nhu6E+xqHhu4HDs+G7hz7GsOG7h8SR4buJPuG7n8SpNuG7iT7huqXhurHhu6EqPuG6vuG7hzU+4buf4budZj7huqVzND7huq3hu5nhu58+4buGxqDEqD514buR4bqlPuG7n+G7g+G7ieG7gT7GsDbEqT7DreG7gcSpOOG7ieG6vz5dez7hu593PuG7oOG7ouG6pio7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCx54buJ4bufPuG6vuG7ncSp4buhxqE+4bufw7k+4bql4buBw7Phu4c+w6Lhu4Xhu4nhu4E+w6zhu6Hhurfhu4k+xrDDqT7DrOG7k+G7hz7GoeG7gTXhu58+w6Lhu4fhurvhu6E+4bqlczQ+b+G7ieG6vz7hu5zhu6HDouG7h8SpJT7huq3DsuG7ieG6vz7hu5/hu4Hhu5Phu4c+4bql4buBxKk+w6Lhu4dl4bufPuG7gcSpN+G7nz7huq3hu43hu4nhur8+w63hu4fhu4nhu4E+4bqnxKk04buJ4buBPuG6pXM0PuG7gWw+4bql4buBcz7hu7Fl4buhPuG7lT7hu57hu53hu6Hhu4nhur8+4bua4buhw7PhuqU+xrA2PuG7gWw+w63hu4E1PsOsN+G6pT7hu5vhu6E04buJPsaww6k+4buf4bud4buH4bq74buJPsawbOG7ieG6vz7hu59h4buJ4bq/PuG7n+G7nXXhu5Xhu4nhur8+4buVPuG7m+G7ocSRPuG7ieG7gTYqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTws4buA4buH4bq54buJPsaw4bq14buJPuG6peG7gXU0PuG7nW4+w6w24buLPuG7n+G7gWU+4buJNsSpPuG6pOG7geG7g+G7ieG7gT7GoeG7gXM+4buKeD7huqVqPuG7n+G7geG6uz7hu5/hu53hu4U+4buBxKk54buJPsaw4buH4bq54bqlPuG7ieG7h8SR4buLPuG7sWXhu58+4bqlczQ+4buL4buN4bufPuG6pW/hu4nhur8+4buf4buxPuG7nuG7neG7oeG7ieG6vz7hu5rhu6HDs+G6pT7hu5U+4buf4buBZj7hu5/hu5114buT4buJ4bq/PuG7iXXhu5HhuqU+4buJ4bq/xKk24buHKj7hu4jhu4F14buJ4bq/PuG7ieG7geG6t+G7iT7hu6vhuqvhu58+4bqlczQ+b+G7ieG6vz7hu5zhu6HDouG7h8SpPsOsNj7hu4vhu43hu58+4bqn4bqv4buhPuG7geG7h+G6ueG7oT7huqXhu4HEqT7hu5/hu4Hhuq/hu7E+NcahPsOs4bul4bqlPuG7ieG6vzbhu7E+4bqlNuG7ieG6vz7hu59h4buJ4bq/PuG6v+G7h8WpND7hu4nhu4HFqeG7ieG6vz7hu4nhur914buT4buHPuG7n+G7geG6qcSpPuG6rXXhu5Phu4nhur8+w6zDs+G7hz7huqXDuuG7ieG6vz7hu53DoeG7iT7huq3Ds+G7hz7GsOG7keG7hz7hu57hu53hu6Hhu4nhur8+4bua4buhw7PhuqU+4buf4budxKnhu4nhur8+4bua4buhw7PhuqU+4buB4buN4buHPuG7ingqPk/hu4nhur8+4buc4buhw6Lhu4fEqT7hu4vhu6HDs+G7iT7hu57hu4/hu4nhur8+4buf4buBw7Phu4nhur8+4buKeD7hu5/hu53DueG7ieG6vz7GoeG7gTfhu58+eeG7ieG7nz7hur7hu53EqeG7ocahPuG7n+G7nXXhu5HhuqU+4bqt4buZ4bufPuG7hsagxKg+xrA2xKk+4bql4buhw7Phu4c+4buf4buBNeG7ieG6vz7hu4k24buxKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LOG7iGXhu6E+4bqlNeG6pT7huq3DqT7hu6vhu6Hhuq/hu58+4bqlczQ+4buJ4bq/4buBZj7hu6N4PuG7nOG7ocOi4buHxKk+4bqtdeG7meG6pT7huqXhu4Hhuq/GoT7hu4nhu4Hhurfhu4klPnnhu4nhu58+4bq+4budxKnhu6HGoT7huqVqPuG7n+G7geG6uz7hu5/hu53hu5U+4buf4buBNuG7ieG7gT7hu4k34buJPuG7ieG7gcSD4buJPuG7i+G7keG7hz7hu4nhu4Hhuq/hu58+4buf4budxKnhu4nhur8+4bql4buh4buN4bqlPuG6peG7geG7h2Xhu4k+4bqlb+G7ieG6vz7hu4nhur/hu4Hhurk+w63huqvEqT7huqc24buHPuG7ieG7geG7h8Op4buhPuG7iWHhu4s+4bq/4buHxak0PsOCw6HhuqU+w43hu4fhu4nhu4E+xrA2PuG7qDThu6Phu4Hhu4fhu4nhur/hu5/EqeG7iSo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzhuqThu4Hhu4Phu4nhu4E+4bub4buh4buxw6nhu4k+4bqlczQ+4bue4buP4buJ4bq/PuG7n+G7gcOz4buJ4bq/PuG6psSp4buJNMOs4bqnPuG7nuG7neG7oeG7i8ahPuG6rTk+4buJ4buBw6Hhu4s+4buf4buR4buHPuG6pTXhuqU+4bqlb+G7ieG6vz7hu5/hu7E+4bue4bud4buh4buJ4bq/PuG7muG7ocOz4bqlPuG7ieG7gXU+4oCc4bqtN+G7hz7hur/hu4c04oCdPsaw4buH4bq94buJPuG7n+G7gW/hu4nhur8+4buA4buhNOG7qeG6qeG7hz7GsDY+4buJ4buBNj7hu6M44buJPuG7q+G7oeG6r+G7nz7huqU04buL4bqp4budND7hur/hu4c14buLPuG7ozXhu58+4buA4buHw63GsOG7h+G7o+G7h8Sp4buJPsaw4buR4buHPuG7ieG7geG7h8Op4buhPuG6pTXEqT7DouG7oeG7jeG6pT7DreG7gTXhuqU+4buJ4buBNOG7oSU+4bufw7k+4burxIPhu4s+xqHhu4E34buLPuG7m+G7oeG7scOp4buJPuG7o+G7lT7hu4HFqeG7oT7hu5/hu53hu4M+4buf4buh4bq5PuG6rWXhu4k+4bqt4bqpPuG6p2w0PjThu4nhu4E+4buJ4buH4buJ4buBPuG7m+G7ocOz4bqlPuG6v+G7hzQ+4buKeCo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCxP4buJ4bq/PuG7nOG7ocOi4buHxKk+w6w2PuG7ieG6v3Xhu5Phu4c+4bqt4bqx4buhPuG7n+G7h8SR4buJPuG6pW/hu4nhur8+w63hu4E04buHPsOtxJHhu6E+4bq/bOG7hz7hu4vhu43hu58+c+G7sT7DojThu4k+NOG7iT7hu4nhu4fhu4nhu4E+4bub4buhw7PhuqU+4bq/4buHND7hu4p4PuG6reG7h8Op4buhPuG7n+G7nTQ+4bue4buHw63hu57EqcOtPi0+4buJw6nhu4k+4bufOOG7ieG6vz7hu5/hu53hu6Hhu7HDqeG7iT7hu5/hu4Fv4buJ4bq/PuG7qzk+4buB4buN4buHPuG7ieG7j+G7hz7hu5/hu4dl4buJ4bq/PuG6p8SpPsOC4bux4buf4bqp4bqmNOG7ieG6peG6qT7huqVzND7hu57hu53hu6Hhu4nhur8+4bua4buhw7PhuqU+4buj4buVPuG7gcWp4buhKj7huqThu4Hhu4Phu4nhu4E+4bub4buh4buxw6nhu4k+4bqlczQ+4bue4buP4buJ4bq/PuG7n+G7gcOz4buJ4bq/PuG6psSp4buJNMOs4bqnPuG7nuG7neG7oeG7i8ahPuG7ozThu6E+4bqtaj7huq05PuKAnOG6peG6r+G7iz7huqXhu6c04oCdPsO64buJ4bq/PuG6p3Lhu4nhur8+4buJNuG7sSU+4buJ4buBdeG7ieG6vz7DrOG6ueG7ieG7gT7huqXhuq/hu4s+4bql4buBdTQ+4bqlaj7hu4Hhu4fhurnhu6E+w6zhu6XhuqU+4bqnxKk+4buL4buN4bufPuG7n+G7geG6s+G7iz7GoeG7gTXhu4k+4bqtOT7hu5834buLPuG7n+G7geG7k+G7hz7hu4nhur9h4buJPuG6peG7geG6oeG7iT7DrOG6ueG7ieG7gT7huqXhuq/hu4s+4bqlczQ+4buI4buBNj7hu57hu53DoeG7ieG6vyo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCx54buJ4bufPsOsNj7huqVv4buJ4bq/PuG7n+G7sT7hu5/hu4E04buJ4buBPuG7n8SpNeG7iT7huqfhu4c+4bqt4buN4buJ4bq/PuG7gTbhu4nhur8+4bqt4bqx4buhPuG6pXM0PuG7nuG7neG7oeG7ieG6vz7hu5rhu6HDs+G6pSU+4bql4buh4buJ4bq/PuG6peG6r8ahPuG6pTXhuqU+4bqnZuG6peG7gT7GsHI+4bql4buBxKk+xrA04buxJT7hu5/hu4E04buJ4buBPuG7n8SpNeG7iSU+w6I4xKk+4buB4buH4bq74buLPsawNj7hu5vhu6E44buJPsOs4butPuG7nzbhu4c+4bujOOG7iT7hu5/hu4Fv4buJ4bq/PuG7m+G7oTQ+w7rhu4nhur8+4bqncuG7ieG6vz55w6zhu4fGoTThu7E+4buf4budxJHhu4k+4buf4buB4buHZeG7nz7DomY+4bqn4buHPuG6reG7jeG7ieG6vyo+4buA4buH4bq54buJPl1d4bu2PuG6peG7jz7GoeG7geG6seG7iT7huqVzND554buJ4bufPuG6vuG7ncSp4buhxqE+4buJw6Dhu4s+4buf4budxKnhu4nhur8+4bufNOG7sT55w6zhu4fDojTDojQ+4bq+4budxKnhu6HGoT7hu4DEqcOs4bqn4buH4buJ4bq/PsOM4buf4bqnPsawNj7huq114buZ4bqlPsOt4buH4bq74buLPuG7o8SpNeG7nz7DouG7leG7hz7hu4nhur914buT4buHPuG7ozXhu4nhur8+w6zhurfGoT55w6zhu4fDojTDojQlPuG7n3c+xqHhu4FwPkk04bqlw60+4buKNCo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqF54buh4buf4buBxKnhu508LOG7nuG7geG6qcSpPnnGoDsvxqEs

Theo AP

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]