(Baothanhhoa.vn) - Ngày 23-7-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số Số 10-NQ/TU về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 23-7-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số Số 10-NQ/TU về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Công nhân Công ty TNHH Sakurai Việt Nam (Khu Công nghiệp Lễ Môn) trong ca sản xuất. Ảnh: Thu Vui

NGHỊ QUYẾT

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp

trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025

----------

I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương, quan điểm của Trung ương và của tỉnh, công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp đã đạt được những kết quả nhất định, bước đầu làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, chủ doanh nghiệp và công nhân lao động. Hệ thống tổ chức đảng, đoàn thể và đội ngũ đảng viên, đoàn viên trong các doanh nghiệp có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng; đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động; khẳng định được vị trí, vai trò của mình, góp phần tích cực vào sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp và đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Nhiều cán bộ, đảng viên, đoàn viên đã thể hiện được tính tiền phong, gương mẫu; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đi đầu trong sản xuất kinh doanh, nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, được đoàn viên, hội viên, người lao động và chủ doanh nghiệp tín nhiệm.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều mặt hạn chế, yếu kém: Số lượng tổ chức đảng, đoàn thể và số lượng đảng viên, đoàn viên còn ít so với số lượng doanh nghiệp và lực lượng lao động ở khu vực doanh nghiệp; nội dung, phương thức hoạt động còn lúng túng, năng lực lãnh đạo hạn chế, chưa thể hiện tốt vai trò đối với sự phát triển của doanh nghiệp; chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên do nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức, trách nhiệm của không ít cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đối với công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể, phát triển đảng viên, đoàn viên trong doanh nghiệp chưa đầy đủ. Công tác phối hợp của các cấp, các ngành, trước hết là của cấp ủy, đoàn thể cấp quản lý trực tiếp và các cơ quan tham mưu trong việc tuyên truyền, vận động, phát triển đảng viên, đoàn viên, thành lập tổ chức đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp còn thiếu chủ động, chưa đồng bộ, không cụ thể. Nhiều chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đúng vị trí, vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nên chưa tích cực hợp tác, ủng hộ việc phát triển đảng viên, đoàn viên, thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Một phận công nhân, người lao động hạn chế giác ngộ chính trị, bàng quang, chưa hiểu đúng và không thiết tha với việc tham gia sinh hoạt đoàn thể. Một số tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp chậm đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, chưa có nhiều đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

- Phát triển đảng viên, đoàn viên và thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là nhân tố quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp theo đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao vị thế, uy tín chính trị - xã hội của doanh nghiệp.

- Phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm, sự đồng tình, ủng hộ của người sử dụng lao động và của cán bộ, đảng viên, công nhân, lao động.

- Phát triển tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội ở tất cả các loại hình doanh nghiệp, chú trọng các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp và các doanh nghiệp có vị trí, tính chất quan trọng, có quy mô lao động lớn, hoạt động ổn định.

- Quá trình thực hiện phải tiến hành một cách đồng bộ, kiên trì, liên tục, phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, trong từng giai đoạn.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, chủ doanh nghiệp và công nhân lao động về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; đưa công tác xây dựng đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp tăng nhanh về số lượng và chất lượng, đi vào hoạt động nền nếp; góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp phát triển bền vững; phát huy và làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

2.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

* Đối với tổ chức đảng

- 100% doanh nghiệp nhà nước thành lập, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng.

- Phấn đấu 60% doanh nghiệp có từ 3 đảng viên chính thức trở lên, có đủ điều kiện thành lập được tổ chức đảng.

- Hằng năm kết nạp 600 đảng viên mới trở lên.

- Có 80% trở lên tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 45% đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém.

* Đối với các tổ chức đoàn thể

- Phấn đấu hằng năm thành lập được 50 tổ chức Công đoàn, 20 tổ chức Đoàn thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên, 02 tổ chức hội Cựu Chiến binh trở lên.

2.3. Một số mục tiêu định hướng đến năm 2025

Phấn đấu có 70% doanh nghiệp có đủ điều kiện, thành lập được tổ chức đảng; các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Cựu chiến binh.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, chủ doanh nghiệp và công nhân lao động nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về mục đích, ý nghĩa, những yêu cầu tất yếu của việc phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Thực hiện tốt phương châm ở đâu có đảng viên, đoàn viên, hội viên ở đó có tổ chức đảng, đoàn thể.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tăng thời lượng phát sóng, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên và thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, thông qua nhiều kênh thông tin làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thấy rõ nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi, để họ tự nguyện tham gia tổ chức đảng, đoàn thể.

Tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, vận động, coi trọng việc gặp gỡ, trao đổi và đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp với cán bộ, đảng viên, người lao động và chủ doanh nghiệp. Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp, với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ; đồng thời tăng cường hình thức tọa đàm, giao lưu, trao đổi, sinh hoạt các loại hình câu lạc bộ chuyên đề để tập trung, thu hút, tập hợp người lao động theo đối tượng.

Hằng năm, cấp uỷ, chính quyền các cấp tổ chức gặp mặt, biểu dương các doanh nghiệp làm tốt công tác phát triển đảng, các đoàn thể và chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và của tỉnh; biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, các tổ chức đoàn thể vững mạnh xuất sắc.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đồng thuận của chủ doanh nghiệp trong việc phát triển tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội

Các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin, vận động người sử dụng lao động chấp hành các quy định của pháp luật, hiểu rõ mục tiêu hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể là để giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và cùng chăm lo, bảo đảm hài hoà lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động và của Nhà nước. Qua đó nâng cao trách nhiệm và sự đồng thuận của chủ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

Giáo dục, động viên công nhân lao động phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt pháp luật và nội quy, quy chế của doanh nghiệp, có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao, tích cực tham gia xây dựng đảng, các đoàn thể và phấn đấu để trở thành đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Vận động các thành viên hội đồng quản trị, chủ doanh nghiệp thường xuyên phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức đảng, các đoàn thể tham gia xây dựng nội quy, quy chế, xây dựng định mức lao động; tôn trọng và phát huy vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể trong việc tham gia bàn bạc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp; ký kết thoả ước lao động tập thể và thực hiện chế độ, chính sách đối với công nhân lao động.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, đồng thời có chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; chọn lựa những cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tiêu biểu tham gia vào các khâu quản lý.

3. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc phát triển tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp

3.1. Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp

3.1.1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở các doanh nghiệp đã có tổ chức đảng

Từng cấp ủy tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương pháp, tác phong công tác sát thực tiễn, nói đi đôi với làm; lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên và công nhân lao động.

Các cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt công tác quản lý đảng viên về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và các mối quan hệ xã hội. Chủ động ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện vi phạm pháp luật, làm thiệt hại lợi ích của Nhà nước, của doanh nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động.

Tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy phù hợp với điều kiện làm việc của doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc, tập trung vào những vấn đề thiết thực, cụ thể; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, người lao động để dự báo tình hình, đề ra nhiệm vụ sát hợp với thực tế và có tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên về chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là đối với tổ chức đảng, đảng viên đang trực tiếp lao động sản xuất kinh doanh, trên các công trình, đảng viên làm việc tại các văn phòng đại diện, chi nhánh ở xa trụ sở doanh nghiệp.

Thường xuyên quan tâm quy hoạch, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực hoạt động, được đảng viên, quần chúng và người sử dụng lao động tín nhiệm. Chú trọng bồi dưỡng, tập huấn định kỳ cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ về năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên.

3.1.2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong việc phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng.

Các cấp ủy đảng tiến hành rà soát nắm chắc số lượng đảng viên đang làm việc trong từng doanh nghiệp, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đề xuất các giải pháp phát triển toàn diện cả về số lượng, chất lượng; trước mắt là:

- Đối với doanh nghiệp có đông đảng viên đang làm việc, đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng, các cấp ủy tiến hành phân loại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên; tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm, tạo điều kiện thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp; lựa chọn những đảng viên có bản lĩnh chính trị, uy tín, năng động, kinh nghiệm chỉ định tham gia cấp ủy để thành lập tổ chức đảng.

- Đối với doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng, thì cấp ủy quản lý đảng viên giới thiệu những đảng viên này về sinh hoạt với tổ chức đảng phù hợp; đồng thời bồi dưỡng kiến thức và kinh nghiệm để giao nhiệm vụ cho những đảng viên đó làm công tác tuyên truyền, vận động, phát hiện quần chúng ưu tú tại doanh nghiệp báo cáo cấp ủy để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên ngay tại doanh nghiệp, chuẩn bị các điều kiện để thành lập tổ chức đảng.

- Đối với những doanh nghiệp chưa có đảng viên, các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo đảng ủy các xã, phường, thị trấn nơi doanh nghiệp đặt trụ sở; đồng thời phân công cấp ủy viên và chuyên viên các ban xây dựng đảng có kinh nghiệm phối hợp với cấp ủy cơ sở và các tổ chức đoàn thể phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, chú trọng phát triển đảng viên là chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý, khi đủ điều kiện thì thành lập tổ chức đảng.

3.1.3. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý tổ chức đảng trong doanh nghiệp

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh nghiên cứu, sắp xếp tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm thống nhất một đầu mối quản lý; nghiên cứu thí điểm thành lập mô hình tổ chức đảng trong các khu công nghiệp, khu kinh tế; xác định rõ những tổ chức cơ sở đảng trong khu công nghiệp, khu kinh tế trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

Ở các huyện, thị xã, thành phố có nhiều doanh nghiệp, tiếp tục rà soát, phân loại theo quy mô, loại hình doanh nghiệp, tính chất doanh nghiệp, nếu có tác động lớn đến nhiều địa bàn thì thành lập tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện, thị, thành ủy; nếu doanh nghiệp quy mô nhỏ, số lượng công nhân ít thì thành lập chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn cho phù hợp.

Các cấp ủy đảng ở từng cấp cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Hiệp hội Doanh nghiệp, VCCI chi nhánh Thanh Hóa, các tập đoàn, tổng công ty, nhà đầu tư chăm lo xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp.

3.2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể trong việc phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp

Các tổ chức đoàn thể cần tăng cường chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức mình trong các doanh nghiệp, với phương châm ở đâu có đoàn viên, hội viên, người lao động, ở đó có các tổ chức đoàn thể hoạt động. Quá trình xây dựng phải bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các ban, ngành liên quan; tiến hành chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm.

Đổi mới công tác chỉ đạo, vận động, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp đối với việc xây dựng, củng cố các đoàn thể, trong đó cần tập trung vào những doanh nghiệp có đông lao động, hoạt động ổn định. Nghiên cứu rút kinh nghiệm thực tiễn một số loại hình đoàn thể đã thành lập để phổ biến nhân ra diện rộng.

Đổi mới nội dung, mô hình hoạt động của các đoàn thể trong doanh nghiệp, nắm chắc những vấn đề đặt ra đối với công nhân lao động, xác định rõ nội dung hoạt động phù hợp với từng loại hình tổ chức để đầu tư có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của đoàn viên, hội viên và công nhân lao động.

Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn thể trong các doanh nghiệp có năng lực, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, gắn bó với quần chúng, là người hoạt động xã hội thực sự tự nguyện, tâm huyết, có khả năng thuyết phục chủ doanh nghiệp, có khả năng thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên và công nhân lao động.

Thông qua phong trào và các hoạt động của đoàn thể, phát hiện những nhân tố tích cực, quần chúng ưu tú để giới thiệu cho cấp ủy bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng; tham gia tích cực công tác tuyên truyền, vận động để thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Ban chấp hành các đoàn thể trong doanh nghiệp phải liên hệ chặt chẽ và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy trong cùng doanh nghiệp.

4. Nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động

Chính quyền các cấp, các ngành tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuân lợi cho các doanh nghiệp hoạt động; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật liên quan đến việc phát triển tổ chức đảng, đoàn thể, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động, ký kết hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động.

Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư; Nghị định 98/2014/NĐ-CP, ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thành lập tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban xây dựng đảng, các đoàn thể cùng cấp trong công tác tuyên truyền, vận động phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên và thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

Trong chương trình đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh dành phần kinh phí thỏa đáng để thực hiện công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ này được học tập để có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong doanh nghiệp, phù hợp với nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

5. Nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp

Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng xây dựng các quy hoạch, cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư các thiết chế phục vụ cho đời sống, sinh hoạt, việc làm của công nhân lao động tại Khu kinh tế và các khu công nghiệp, nhất là nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, trung tâm tư vấn pháp luật và các công trình văn hóa, thể thao..., nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tạo thuận lợi về cơ sở vật chất cho hoạt động của các đoàn thể. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, hướng dẫn các khoản chi hỗ trợ hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; có chính sách hỗ trợ tài chính ban đầu cho việc trang bị hồ sơ, sổ sách và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể mới được thành lập trong doanh nghiệp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến chủ doanh nghiệp, công nhân lao động và các tầng lớp nhân dân. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh bám sát tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) nghiên cứu tham mưu sắp xếp mô hình tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo thống nhất một đầu mối quản lý; nghiên cứu thí điểm thành lập mô hình tổ chức đảng trong khu kinh tế và các khu công nghiệp; giao chỉ tiêu phát triển tổ chức đảng, đảng viên, các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp cho các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan, chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

4. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh chỉ đạo, làm tốt công tác phát triển các tổ chức đoàn thể và đội ngũ đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

5. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Ban hành chính sách hỗ trợ tài chính ban đầu cho việc thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; tiếp tục quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao tại khu kinh tế và các khu công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cho tổ chức đảng, các đoàn thể hoạt động.

6. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết đến đoàn viên, hội viên, công nhân lao động và các tầng lớp nhân dân; xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết; căn cứ tính chất, chức năng, nhiệm vụ, giao chỉ tiêu cho Mặt trận, các đoàn thể cấp huyện; thành lập bộ phận hoặc tổ công tác phát triển các tổ chức đoàn thể và phát triển đoàn viên, hội viên thuộc đối tượng quản lý trong các doanh nghiệp. Kiến nghị với Trung ương, sắp xếp lại mô hình hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cho phù hợp, thống nhất đầu mối quản lý.

7. Ban quản lý Khu kinh tế Nghi sơn và các khu công nghiệp tuyên truyền tới các chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động về chủ trương phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, chú trọng ở những doanh nghiệp có vị trí, tính chất quan trọng, có quy mô lao động lớn, hoạt động ổn định. Thành lập tổ công tác và phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh tiến hành phát triển các tổ chức đoàn thể và đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp.

8. Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đẩy mạnh việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên tại Khu kinh tế và các khu công nghiệp. Định kỳ hằng năm phối hợp tổ chức gặp mặt tôn vinh những doanh nghiệp làm tốt công tác phát triển đảng, đoàn thể, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, các tổ chức đoàn thể vững mạnh xuất sắc.

9. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tới các doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt các hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp; tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể. Tập trung tuyên truyền để chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; xem việc doanh nghiệp có tổ chức đảng, đoàn thể là nội dung quan trọng trong việc xếp hạng thi đua và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban của Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy./. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]