(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, đảng ủy, ban giám đốc sở đã xây dựng chương trình hành động, triển khai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm phát triển ngành xây dựng, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Kết quả phát triển lĩnh vực xây dựng nửa nhiệm kỳ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, đảng ủy, ban giám đốc sở đã xây dựng chương trình hành động, triển khai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm phát triển ngành xây dựng, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đô thị sinh thái núi Long (TP Thanh Hóa).

Đảng bộ Sở Xây dựng luôn xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Chính vì vậy, đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch về thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, công dân. Sở Xây dựng đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền công bố mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ 181 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của ngành. Hiện tại, tổng số TTHC thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở đang thực hiện tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh là 31. Toàn bộ các TTHC thực hiện đều giảm 30% (hoặc 50% đối với TTHC có thời gian giải quyết theo quy định trên 10 ngày) so với thời gian quy định được Bộ Xây dựng và UBND tỉnh công bố. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, sở thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng quản lý cán bộ, công chức, quản lý đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định phân công, phân cấp, ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Quyết định số 484/2017/QĐ-UBND ngày 15–2-2017; Quyết định số 1245/2017/QĐ-UBND ngày 20–4-2017; Quyết định số 3780/2017/QĐ-UBND ngày 5–10-2017). Tiến hành kiểm tra chất lượng, kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng các công trình xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi, thủy điện, công trình hạ tầng kỹ thuật. Qua kiểm tra đã phát hiện, khuyến cáo chủ đầu tư, nhà thầu xử lý kỹ thuật để bảo đảm chất lượng công trình; đồng thời, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi có biểu hiện tiêu cực trong hoạt động xây dựng. Từng bước nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực hoạt động xây dựng. Thực tế cho thấy, chất lượng và công tác quản lý chất lượng xây dựng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ngành xây dựng tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt 37 đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu và 11 đồ án quy hoạch chi tiết. Trong đó, có các đồ án quy hoạch trọng điểm về đầu tư và phát triển đô thị của tỉnh, như: Quy hoạch chung điều chỉnh TP Sầm Sơn được UBND tỉnh phê duyệt ngày 17–7-2017 tại Quyết định số 2525/QĐ-UBND; nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Khu Kinh tế Nghi Sơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Đồ án quy hoạch điều chỉnh chung đô thị Ngọc Lặc; các quy hoạch phân khu của TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, đô thị Lam Sơn - Sao Vàng... Công tác phát triển đô thị được quan tâm triển khai trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, như: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và giai đoạn 2021-3030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 12–4–2016; Đề án đề nghị công nhận Đô thị Nghi Sơn - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại III và được Bộ Xây dựng thống nhất công nhận khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng; TP Sầm Sơn được Quốc hội Nghị quyết phê chuẩn số 368/NQ-UBTVQH14 ngày 19–4–2017; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 đạt tỷ lệ 35% được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 13–7-2017. Ngoài ra, sở thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; quy hoạch cấp nước, thoát nước đô thị vùng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đến nay, đã có 24/37 đô thị có hệ thống cung cấp nước sạch, 26 nhà máy nước đang hoạt động với công suất 133.960m3/ngày đêm. Tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước sạch đạt 87% năm 2016 và 89% năm 2017. Các đô thị trên địa bàn tỉnh đều đã có đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt, tỷ lệ thu gom năm 2017 đạt 89,6%. Công tác phát triển nhà ở toàn tỉnh đã có bước phát triển đáng kể, trong đó tập chung chủ yếu hoàn thành và đi vào sử dụng các căn hộ chung cư thương mại, chung cư dành cho người thu nhập thấp. Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 14–3-2017 về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 27-4-2017 về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường bất động sản tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Nửa nhiệm kỳ qua, có 5 dự án nhà ở xã hội hoàn thành với 1.247 căn hộ; đồng thời, thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ nhà cho người nghèo, người có công với cách mạng và đến nay đã cơ bản hoàn thành 100% hỗ trợ giai đoạn 1 với số hộ 1.232 hộ; hiện đang triển khai giai đoạn 2 với 25.157 hộ. Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đến nay đã hoàn thành hỗ trợ khoảng 1.986/3.136 hộ về nhà ở (từ 12 đến 16 triệu đồng/hộ); số hộ còn lại (khoảng 1.150 hộ), Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục thực hiện bảo đảm kết quả. Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đến nay đã hoàn thành hỗ trợ (cho vay vốn ưu đãi làm nhà ở, tối đa 25 triệu đồng/hộ) khoảng 5.670/16.460 hộ, bảo đảm tiến độ đề ra. Công tác phổ biến chính sách, chế độ, định mức, đơn giá trong xây dựng được thực hiện cụ thể, rõ ràng, công khai minh bạch và kịp thời. Sở chỉ đạo triển khai và thực hiện tốt việc hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình; thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Thực hiện thẩm định dự án đầu tư; thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổng mức đầu tư; thẩm định thiết kế, dự toán; thẩm định thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công... các công trình trên địa bàn theo phân cấp, kịp thời, chính xác; qua thẩm định đã cắt giảm (tiết kiệm) bình quân 6% kinh phí so với giá trị trình duyệt. Chỉ đạo công tác thanh tra xây dựng lập kế hoạch và triển khai thanh tra theo đúng kế hoạch hằng năm; bảo đảm đúng quy định của pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ Sở Xây dựng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác chuyên môn. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch được Bộ Xây dựng và tỉnh giao. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước. Kiện toàn lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, có chất lượng để hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, rà soát điều chỉnh, bổ sung, đẩy nhanh tốc độ phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; nhất là tại các khu vực phát triển nhanh, như: Khu Kinh tế Nghi Sơn và các đô thị lớn như TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, các khu du lịch... làm cơ sở quản lý, kêu gọi đầu tư, góp phần cùng cả tỉnh phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền UBND các huyện trên địa bàn tỉnh. Tham mưu đầu tư hệ thống cấp nước đô thị, phấn đấu đến năm 2020, tổng công suất các nhà máy cấp nước đạt 452.000m3/ngày đêm; trong đó, ưu tiên đầu tư, nâng cấp các nhà máy cấp nước cho TP Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, TP Sầm Sơn, Khu Kinh tế Nghi Sơn... để đến năm 2020, 95% dân số đô thị được sử dụng nước sạch, 95% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.


Bài và ảnh: Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]