(Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã, đang từng bước đi vào cuộc sống. Từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã, từng chỉ tiêu được rà soát, từng giải pháp được hoạch định để kỳ vọng thực hiện thắng lợi nghị quyết sẽ trở thành hiện thực như mong đợi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã, đang từng bước đi vào cuộc sống. Từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã, từng chỉ tiêu được rà soát, từng giải pháp được hoạch định để kỳ vọng thực hiện thắng lợi nghị quyết sẽ trở thành hiện thực như mong đợi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh.

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Việc thực hiện nghị quyết góp phần làm thay đổi tích cực diện mạo kinh tế – xã hội của tỉnh.

Sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020–2025, từ cuối năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết đại hội. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tiễn ở mỗi địa phương, đơn vị, chương trình hành động cũng được các cấp ủy đảng khẩn trương xây dựng và đưa vào thực hiện nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Nghị quyết Đại hội XIX đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ tới với 27 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Trong đó, mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021–2025 đạt 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 5.200 USD trở lên; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 750.000 tỷ đồng trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1,5% trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 80% trở lên.

Ngoài ra, 6 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá mà nghị quyết đề ra, gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM); chương trình phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; chương trình phát triển du lịch; chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế; chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi của tỉnh; chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ; đột phá về phát triển hạ tầng; đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn; đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, là những “điểm nhấn” của nhiệm kỳ hiện tại.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình trọng tâm và các khâu đột phá trên, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã thống nhất 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng thời Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020–2025 đã cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trên cơ sở này, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được giao xây dựng các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách... phải tập trung triển khai thực hiện, bảo đảm đạt chất lượng tốt nhất, trong đó phải làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là giải pháp huy động các nguồn lực để thực hiện các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách...; phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bảo đảm đúng thời gian quy định.

Nhằm cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, ngay từ cuối năm 2020, đầu năm 2021 tất cả các cấp ủy, chính quyền địa phương, ban, ngành trong tỉnh đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ công tác với mong muốn sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tại huyện NTM Hoằng Hóa, những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 là nguồn lực to lớn để đảng bộ và Nhân dân trong huyện phấn đấu triển khai có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu trong giai đoạn mới. Năm 2021 với ý nghĩa là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, huyện phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất lên 14,48%; thu nhập bình quân đầu người từ 53 triệu đồng/năm trở lên; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt trên 6.000 tỷ đồng; giá trị sản phẩm/ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 163 triệu đồng/năm. Từ 2 xã NTM nâng cao (Hoằng Đồng, Hoằng Lộc) và 1 thôn NTM kiểu mẫu (thôn Lê Lợi, xã Hoằng Đồng), Hoằng Hóa phấn đấu có 2 xã đạt NTM nâng cao, 1 xã đạt NTM kiểu mẫu, 4 thôn đạt NTM kiểu mẫu; kết nạp thêm 140 đảng viên mới, 80% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021... Kỳ vọng trở thành huyện nằm trong tốp các huyện dẫn đầu của tỉnh vào năm 2025 và phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2030 là động lực để ngay từ bây giờ, Hoằng Hóa triển khai có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Còn tại Sầm Sơn, năm 2021, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án hạ tầng cụm công nghiệp và làng nghề phường Quảng Châu – Quảng Thọ; hoàn thiện, ban hành, triển khai thực hiện chương trình phát triển thủy sản giai đoạn 2021–2025; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tổ chức thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, trọng tâm là các dự án của Sun Group làm chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư; quản lý chặt chẽ công tác thu, chi ngân sách Nhà nước, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. Đồng thời, xây dựng Đề án phát triển TP Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét. Cùng cả tỉnh thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch COVID-19, Sầm Sơn cũng như nhiều địa phương khác đang từng bước tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân nắm vững, hiểu sâu các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, qua đó hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra.

Mỗi cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị nỗ lực vì mục tiêu riêng song cũng chính là chung tay vì một mục tiêu chung mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã nêu rõ: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Mai Hoàng


Mai Hoàng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]