(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, Huyện ủy Tĩnh Gia luôn chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh thông qua việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp, nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, sai phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH).

Tin liên quan

Đọc nhiều

4butSuG7t+G7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmWtLxq/hu47hu4DDveG7r2RDw5TEqOG7s+G6vOG6ruG7kOG7s+G6vEpExq/hu7Phu45XVMOUxKjhu7Phurzhu5rDlMSo4buzxq/hurDhurzhu7Phu4xLw4zDleG7s8av4bum4bquxanhu7PEqEvhurDDleG7s8Wo4bqwxq/FqeG7s+G7jCrhu7Phu47hu6hFxq/hu7Phurzhu67huq7hu7M14bq0w5TEqOG7s1Xhu7M14bq0w5TEqOG7s+G6uuG7nuG7s0rhu6gjw43DlOG7s2vDk8OUSuG7s+G6sUvhuq7hu60vSuG7t+G7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZ4bq34buA4bquw4rDveG7r2RK4bu0w5TEqOG7s8OU4bqkw5Xhu7Phu6Thu6jhuq7FqeG7s+G6t+G7qCPDjcOU4buz4buuI+G7s2vDk8OUSuG7s+G6sUvhuq7hu7Phu47hu6jhu5rDlOG7s+G6vErhu6rhu7PGr+G7puG7lMOUxKjhu7NAQyPhu7PDisOdw5TEqOG7s8av4bug4buz4bq8Sljhurzhu7Phur7hurTDlMSo4buzxq/hu6bhu5DDlMSo4buzxajhurLhurxKxanhu7Phu7bhu7TDlMSo4buzw5XhurLDlErhu7PGr0rhu5rDlMSo4buz4buk4buo4bqu4buz4bu2S8ON4bq84buzw5RDw5TEqOG7s+G6vOG6ruG7kOG7s+G6vEpExq/hu7Phu45XVMOUxKjhu7Phurzhu5rDlMSo4buzxq/hurDhurzhu7Phu4xLw4zDleG7s8av4bum4bquxanhu7PEqEvhurDDleG7s8Wo4bqwxq/hu7Phu6vhuqtr4bqxauG7seG7s+G6vOG7ruG6ruG7s+G6vETDmeG7s+G7riPhu7Phu7bhurbhu7Phu64j4buz4bq64bquw5Thu7Phu4xLw4zDleG7s8av4bum4bqu4buz4burbDLhuqtr4bux4buz4bq84bqw4bq84buz4bq8RMOZxanhu7PDlErhuqzDleG7s+G7jE7DmeG7s8avSlNL4buzw5lK4bqwxq/hu7NKS8ONw5Thu7PDlErhu7TDlMSo4buzxq/hu6LDlOG7s8av4bqyS8Wp4buzSuG6ssOU4buz4bq8SkjFqeG7s8Wo4bquS+G7s8OZSuG6ssOV4buz4bq84buu4bqu4buz4bq84bqww5Thu7Phurrhu57FqeG7s+G6vuG6tMOUxKjhu7Phu7ZLR8OU4buz4bu24bq24buzxq/hu6Dhu7PhurxKWOG6vOG7s+G6vuG6tMOUxKjhu7Phur7DjOG7s+G6vEpEw5Thu7PhurxKT8OUSsWp4buz4buMSuG6puG6vOG7s8OZSuG7rOG6vOG7s+G7jE7DmeG7s8avSlNLxanhu7PGr0rDneG6vOG7s0pLw43DlOG7s0pLw43hu6jhu7Phu6Thu6jhurThu7PDlEpLw43DleG7s+G7tuG7rOG7s+G6vEpMw5RK4buzxq/hu6ZOxanhu7Phu47DgsOUSuG7s+G6vuG6suG7kOG7s8OZSuG6sMav4buzxq/hu6ZLw4zDlOG7s+G7jEvDlErhu7PGr0jhu7Mt4buzQMOC4buzSuG7nkvhu7Phu6vhuqtrLeG7l+G6t+G7scaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4oj4buzw5kz4buAw5TGr+G7gOG7psO94buv4butS8OVxKjhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9SzPhu4DDlMav4buA4bumw73hu7PFqMavI+G7juG7gHLDveG7uEvDisavSuG7peG7s+G6oOG7teG7tcOZQOG7p+G7s0rhu4BLxKhKxq/hu6Xhu7PDgeG7t8OAw5lA4bunw73hu7PFqOG7puG6vHLDvS8v4bq8w4rDlMaw4bq64bqu4buQxq9K4bquw5RKSuG7kOG6rsaw4bu2w5Qvw4rhu4DFqOG7jMav4buQw5kvw5Thu4Dhu7jFqC/hu7fEgkHEgi/hu7fhuqLhuqLDisOA4bu1w4Phu7fDgcOAQcavw4DhuqLhu7XDgeG7teG7juG7tcaww5LDmcSow7nhu6ZyxILDgcOAw73hu7Phuq7hu47Gr3LDvWRDw5TEqOG7s+G6vOG6ruG7kOG7s+G6vEpExq/hu7Phu45XVMOUxKjhu7Phurzhu5rDlMSo4buzxq/hurDhurzhu7Phu4xLw4zDleG7s8av4bum4bquxanhu7PEqEvhurDDleG7s8Wo4bqwxq/FqeG7s+G7jCrhu7Phu47hu6hFxq/hu7Phurzhu67huq7hu7M14bq0w5TEqOG7s1Xhu7M14bq0w5TEqOG7s+G6uuG7nuG7s0rhu6gjw43DlOG7s2vDk8OUSuG7s+G6sUvhuq7DveG7sy/hu6/hu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTPhuq7DmcavS+G7kMOUw73hu68z4bqww5Thu7Phurrhu57hu7NsMuG6q2vhu7Phurfhu6gjw43DlOG7s+G7riPhu7Nrw5PDlErhu7PhurFL4bqu4buzxKhL4bqu4buQ4buz4bq64bquw5Thu7Phurzhu5rDlMSo4buzxq/hurDhurzhu7Phuqtr4bqxauG7s0rhurbDlMSo4buzxq9K4bqww5TEqMaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu68z4bqkw5Thu7PhurxY4buz4bu24bq24buQ4buz4bq8SldRw5TEqOG7s8av4bumTcOUSuG7s+G7jEjhu7NK4buQ4bqy4bq8SuG7s+G6vOG7msOUxKjhu7PGr+G6sOG6vOG7s+G6q2vhurFq4buz4bq+SeG7s+G7puG6rsWp4buzw5TEqOG6riPhu7PGr1nhu7Phur7EkOG7qOG7s8OU4bqkw5XFqeG7s+G6vETDmeG7s+G7riPhu7PhurzhurDhurzhu7PhurxEw5nhu7NK4buoI8ONw5Thu7Nrw5PDlErhu7PhurFL4bqu4buzxq9KV1PDlMSo4buzQOG7qCNHw5Thu7Phu6Thu6jhuq7DlOG7s8avQ8OV4buz4buOw4LDlErhu7Phur7hurLhu5DFqeG7s+G6vEpP4buz4bq+4bqy4buQ4buz4bq84buaw5TEqOG7s8av4bqw4bq84buz4bqra+G6sWrFqeG7s8avSkvhu7NK4bq2w5RK4buz4buMKuG7s+G7juG7qEXGr+G7s8avSuG7gOG7kOG7s8OZSldRw5TEqOG7s+G6vEpDw5Xhu7Phu4xLw4zDleG7s8av4bum4bqu4buz4bq84buS4buzxq/hu6bhu5TDlMSo4buzxq9Dw5XFqeG7s8av4bum4buUw5TEqOG7s+G6vkvDjMOVxanhu7PEqEvhurDDleG7s8Wo4bqwxq/hu7PDlVXhu7Phu6bhu57DlMSo4bun4buzxq9Fw5nhu7PGr+G7puG7qMOUxKjhu7Phuqtr4bqxauG7s+G7tkvDjeG6vOG7s8av4bug4buz4bq8Sljhurzhu7Phu6Thu6jhurDDlOG7s8av4bumS8ONxq/FqeG7s8av4bumS8OMw5Thu7Phu4xK4bquS+G7s8avSsOd4bq84buzSkvDjcOU4buz4bq84bqw4bq84buz4bq8SuG7ruG7s8av4bumV1HDlMSoxanhu7PhurxKTMOUSuG7s8Wo4bqw4bq8SsWp4buz4bq8Sk/hu7PGr0pOxanhu7PDlMSoSk7hu7Phu6Thu6gjSMavxanhu7Phur5J4buz4bqww5Thu7NAQyPhu7PDisOdw5TEqMWp4buzw5lK4bqwxq/hu7PGr+G7pkvDjMOU4buz4bqray3hu5fhurfFqeG7s+G6uuG6tOG7kOG7s+G6vuG6tMOV4buz4buk4buo4buc4bq84buzw5lK4buYw5TEqOG7s+KAk+G7s+G6rsOU4buzw5RLw5RKxanhu7Phurzhu5rDlMSo4buzxq/hurDhurzhu7NAQyPhu7PDisOdw5TEqOG7szXhurTDlMSoxanhu7NAQyPhu7PDisOdw5TEqOG7s0rDjeG7s8avSuG7nMOUxKjhu7PhurxKTMOUSuG7s8av4bumTsWp4buz4bu2S8ON4bq84buz4buMSuG6puG6vOG7s8OZSuG7rOG6vMWp4buzxajhu7Lhuq7hu7PhurxK4bu04bqu4buzxq9KS0jhu6jhu7PFqOG7ksavxanhu7Phu4xK4buoI0jGr+G7s+G6vkvDjMOV4buzxajhuq7hu6jhu7Phu4xLw4zDleG7s+G6vkvDjMOV4buzxq9K4buA4buQ4buzxq9Lw5RK4buzxq9KxJDDlOG7s2TEqEpO4buz4buk4buoI0jGr+G7s2vhu6bhu6jDlMSo4buzV1HDlMSo4buzw4Hhu7Phu6vhu4xK4buS4bqu4buz4buX4bqzxanhu7Phu5fhurPhurPhu7Hhu6fhu7Phu47DgsOUSuG7s+G6vuG6suG7kMWp4buz4bq8Sk/hu7Phur7hurLhu5Dhu7NAQyPhu7PDisOdw5TEqOG7s8OU4buaw5TEqOG7s8avSuG7msOU4buzw5VSS8Wp4buzxKhL4bq0S+G7s+G7pOG7qCNIxq/hu7PDlErhu7TDlMSo4buz4bu2V1LDlMSo4buzw5XhuqbhurzFqeG7s8av4buiw5Thu7PGr+G6skvhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7PEqEvhurRL4buzw5lK4buSw5TEqOG7s8OV4bqoxq/hu7PhurrhuqzDlMSoxrDhu7M1TsOUSuG7s+G7jCThu7PGr0rhu4Dhu5Dhu7Phu6Thu6gj4buz4bq8Skjhu7Phu47hurbDleG7s+G7tkvDjeG6vMWp4buza0pXU8OUxKjhu7PGr+G7psOd4bq84buz4bq34buoI8ONw5Thu7Phu64j4buzw5TEqErhu4Dhu7NsMuG6q2vhu7Phurfhu6gjw43DlOG7s+G7riPhu7PhurrhurDhu5Dhu7PhurzhurDhu5Dhu7PGr03DlErhu7NKTcOUSsWp4buz4buMSMav4buz4buk4buo4bq04buz4bq84buaw5TEqOG7s8av4bqw4bq84buz4bqra+G6sWrhu7Phu7bhurbhu7PGr0pL4buzSuG6tsOUSuG7s+G7jCrhu7Phu47hu6hFxq/hu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7M14bq0w5TEqOG7p+G7s+G6vknhu7Phu6bhuq7hu7PhurxK4buu4buzxq/hu6ZXUcOUxKjFqeG7s8SoS+G6tEvhu7PDmUrhurDDmeG7s8avSsOd4bq84buzSkvDjcOUxanhu7Phu4xIxq/hu7Phu6Thu6jhurThu7Phur7DguG7s8av4bqy4buQ4buzxajDneG7s+G7oMOU4buz4bq+TsOUSuG7s8OUxKjhuq4j4buzxq/hurJL4buz4bq8UeG7s8WoVeG7s+G7tuG6tuG7s8OUQ8OUxKjhu7Phurzhuq7hu5Dhu7PDlOG6pMOUxKjhu7Phu47DneG6vOG7s+G7jsOCw5RK4buz4bq+4bqy4buQ4buz4bq84buu4bqu4buz4bq8RMOZ4buz4buuI8Wp4buzxq/hu6Dhu7PhurxKWOG6vOG7s+G6vuG6tMOUxKjGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvNeG7osOUxKjhu7PhurxKTOG7s2JH4buz4buZ4bqkw5Thu7NrSuG7msOUxKjFqeG7szNK4buu4buzw5RKS8ONw5Xhu7NsMuG6q2vhu7Phurfhu6gjw43DlOG7s+G7riPFqeG7s+G6vErhu5Dhu7PhurpLSMav4bul4buzNcOM4buzSuG7kOG6ssav4buz4bq+4buew5TEqOG7s+G6q2vhurFq4buz4bq+4bqyxq/hu7NKS8ON4buo4buz4buk4buo4bq04buz4bq84bqu4buQxanhu7NsMuG6q2vhu7Phurfhu6gjw43DlOG7s+G7riPhu7PhurxK4buu4buz4bq+4buew5TEqOG7s8avSuG6rsOV4buzw5VX4buo4buz4bq8SuG7kOG7szLhuq7DlOG7s2tKV1PDlMSo4buz4bu24bus4buz4bq34buoI8ONw5Thu7Phu64j4buzQEMj4buzw4rDncOUxKjhu7Phu4xI4buzSuG7kOG6suG6vErhu7Phu7bhurbhu7PGr+G7oOG7s+G6vEpY4bq84buzxq9Kw53hurzhu7NKS8ONw5Thu7PhurxKV1HDlMSo4buzxq/hu6ZNw5RK4buz4bqra+G6sWrhu7PDmUrhu7Dhu7NKVMOZ4buz4bu2Ukvhu7PGr03DlErhu7NKTcOUSuG7s8avSsOd4bq84buzxq9I4buzxq/hurJL4buz4bq+TuG6ruG7s8OZSldRw5TEqOG7p+G7s+G7pOG7qOG6sOG7s8av4bumTcOUSuG7s+G6q2vhurFq4buz4buMSuG7msOUxKjhu7PEqEMj4buzQOG6sOG7kOG7s8av4bum4buew5Thu7Phurzhu5rDlMSo4buz4bu2S8ON4bq84buz4bq84buu4bqu4buzxq/hu6Dhu7PhurxKWOG6vOG7s+G7tuG6tuG7s+G6vuG6tMOUxKjhu7Phu7ZLR8OUxrDhu7Nr4bqkw5TEqOG7s+G6vFdTw5TEqOG7s+G6vOG7msOUxKjhu7PGr+G6sOG6vOG7s8av4buoI0fDlOG7s8av4bum4buoI0nDlOG7s+G7tknhu7PDleG7rOG6vOG7s+G6vkzhurxKxanhu7M94buzw5TEqErDk+G6ruG7s+G6vOG7ruG6ruG7s+G6vOG7msOUxKjhu7PGr+G6sOG6vOG7s+G6q2vhurFq4buzxq9K4buA4buQ4buzNUtJ4buo4buz4buOw43hu7M14bq0w5TEqOG7s+G7pOG7qCPhu7Phur5Ow5RK4bun4buzxq/hu6ZLw4zDlOG7s+G7jErhuq5L4buzxahSw5XFqeG7s+G6vsSQI+G7s+G6vuG7rsWp4buz4buMTsOZ4buzxq9KU0vhu7PhurzhurDhurzhu7Phu7bhuqTDlOG7s+G6uuG6tMOU4buzw5VSS+G7s+G6vOG7ruG6ruG7szXhurTDlMSo4buz4bu2SeG7s+G6vOG7msOUxKjhu7PGr+G6sOG6vOG7s+G6q2vhurFq4buz4buO4buiw5TEqOG7s8SoSuG7hsOZ4buz4bu2Ukvhu7Phu7ZLw43hurzhu7NK4buU4bq84buzxq9Fw5nhu7Phu6Thu6jhurDDlOG7s8av4bumS8ONxq/FqeG7s8av4bumS8OMw5Thu7Phu4xK4bquS+G7s+G6vOG6sOG6vOG7s0rhu5DhurLGr+G7s+G6vuG7nsOUxKjhu7Phurzhu67huq7hu7PhurxEw5nhu7Phu64j4bun4buz4bq8SuG7ruG7s+G6vuG7nsOUxKjhu7PDmUrhu5xL4buzSlTDmeG7s+G7tlJL4buz4bq84bqw4bq84buzw5TEqOG6tsOUSuG7s8OU4bueS+G7s+G6vEpMw5RK4buzw5ThuqbDleG7s+G6uuG6psav4buzxq9Nw5RK4buzSk3DlErhu7Phu7ZL4buzw5lK4bqyw5Xhu7Phurzhu67huq7hu7PhurzhurDDlOG7s+G6uuG7nsWp4buz4bq+4bq0w5TEqOG7s+G7tktHw5Thu7Phur7DjOG7s0Dhu7Lhu7Phu4494buzxq9K4buA4buQ4buzxq9Kw4nDleG7s+G7pOG7qCNJw5Thu7Phu4xK4buaw5TEqOG7s+G6vsOM4buzw5lK4bqwxq/hu7PFqEvDlErhu7PGr0rhurbDlErhu7Phur5Lw4zDleG7s8OU4buSw5TEqMaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu69k4bqkw5Xhu7Phu7nhu7Xhu7fDg+G7s+G7tuG6tuG7s8SC4buzxq9K4bqww5TEqOG7s8OU4bqkw5Xhu7Phu7nhu7Xhu7fEgsWp4buz4bq34buoI8ONw5Thu7Phu64j4buz4buMS8OMw5Xhu7PGr+G7puG6ruG7s8avSuG7gOG7kOG7s+G6vErhu6gjR8OU4buz4bq+SeG7s+G7ueG7teG7s8av4bug4buz4bq8Sljhurzhu7Phur7hurTDlMSo4bun4buz4buMS8OMw5Xhu7PGr+G7puG6ruG7s+G7jEpL4buz4bq84buS4buzw4pE4buo4buzSkvDjeG7qOG7s+G7tkvhu7PDmUrhurLDleG7s+G7ucOB4buz4bq+4bq0w5TEqOG7s+G7tktHw5Thu6fhu7PEqEvhurDDleG7s8Wo4bqwxq/hu7PGr0rhu4Dhu5Dhu7PhurxK4buoI0fDlOG7s+G6vknhu7Phu7fDgOG7s+G6vuG6tMOUxKjhu7Phu64j4bun4buzxq9LSMOZ4buzw5RKRcOU4buz4bqiw4Dhu7Phur5Rw5TFqeG7s8avSlfGsOG7szPhurDhurzhu7Phur7hurTDlMSo4buz4buuI+G7s+G6vFHhu7PFqFXhu7Phur7DguG7s8avS0jDlOG7s0rhurbDlErhu7Phu4xLw4zDleG7s8av4bum4bqu4buz4bu3QeG6oOG7s+G6vEpL4buz4buuI8Wp4buz4bq8Skvhu7Phurrhu57hu7PGr+G7psOd4bq84buzxq9K4buo4bue4bq84buz4bu24bq24buz4bu5w4PDgeG7s+G6vuG6tMOUxKjhu7Phu7ZLR8OU4bun4buzxKhL4bqww5Xhu7PFqOG6sMav4buz4bu3w4Hhu7nhu7PhurxKS+G7s+G7riPFqeG7s+G6vEpL4buz4bq64bue4buz4bu24bq24buz4bu3xILhuqLhu7Phur7hurTDlMSo4buz4bu2S0fDlMaw4buz4bqrS8OMw5Xhu7PGr+G7puG6ruG7s+G7ueG7t+G7ueG7s+G6vEpL4buz4buuI8Wp4buz4bq8Skvhu7Phurrhu57hu6fhu7Phu4xLw4zDleG7s8av4bum4bqu4buzxq9K4buA4buQ4buz4bq8SuG7qCNHw5Thu7Phur5J4buzw4DEguG7s+G6vEpL4buz4buuI8Wp4buz4bq8Skvhu7Phurrhu57hu7Phu7bhurbhu7Phu7fhu7nhuqLhu7Phur7hurTDlMSo4buz4bu2S0fDlOG7p+G7s8SoS+G6sMOV4buzxajhurDGr+G7s8avSuG7gOG7kOG7s+G6vErhu6gjR8OU4buz4bq+SeG7s+G7t+G6osOD4buz4bq8Skvhu7Phu64jxanhu7PhurxKS+G7s+G6uuG7nuG7s+G7tuG6tuG7s+G7t+G6oMOA4buz4bq+4bq0w5TEqOG7s+G7tktHw5Thu6fhu7Phu4xLw4zDleG7s8av4bum4bqu4buz4buMSkvhu7Phurzhu5Lhu7PDikThu6jhu7NKS8ON4buo4buz4bu2S+G7s8OZSuG6ssOV4buzxILDgOG7s+G6vuG6tMOUxKjhu7Phu7ZLR8OUxrDhu7Nk4bueS+G7s8OK4buow5TEqOG7s+G7jEvDjMOV4buzxq/hu6bhuq7hu7Phur7hurTDlMSo4buz4bu2S0fDlOG7s+G7jEpL4buz4bq84buS4buzw4pE4buo4buzSkvDjeG7qOG7s+G7tkvhu7PDmUrhurLDleG7s8avRcOZ4buzxq/hu6bhu6jDlMSo4buz4bu24bq24buQ4buz4bu2S8ON4bq84buzxq9Kw53hurzhu7NKS8ONw5Thu7Phu4nhu6gj4buz4bq+TsOUSuG7s8Wo4buc4buzw4HhuqIt4buJNS9r4buV4buz4bu2SeG7s8OUSuG7tMOUxKjhu7Phur5LSeG7qOG7s+G6vuG6tMOUxKjhu7Phu7ZLR8OU4buz4buMSuG7msOUxKjhu7Phur5XVOG6vOG7s+G7juG6tsOVxanhu7Phu7ZL4buzw5lK4bqyw5Xhu7PhurxKTMOUSuG7s8Wo4bqw4bq8SuG7s8OKQ8OU4buzxajhu5zhu7Mt4buz4buMSOG7s0rhu5DhurLhurxK4buzSuG7kuG6ruG7s8SoS+G6ruG7s+G6vk3DlErFqeG7s8avSsOd4bq84buzSkvDjcOU4buz4bq8Sljhurzhu7PGr+G7puG6sOG6vErFqeG7s8OUSkvDjcOV4buz4bu24bus4buz4bq+V1Thurzhu7PEqEvhuq7hu5DGsOG7s+G7ieG7qOG6ruG7s+G6q2vhurFqxanhu7Phur7DguG7s8avSkvhu7NK4bq2w5RK4buz4buMKuG7s+G7juG7qEXGr+G7s+G7t+G7teG7ueG7s+G6vuG6tMOUxKjhu7Phu7ZLR8OU4buz4burxq/hu6bhu5DDlMSo4buz4bq+4buSxanhu7PhurxEw5nhu7Phu64j4buz4bu24bq24buzbDLhuqtr4buz4bq34buoI8ONw5Thu7Phu64j4buzxq9KS+G7s0rhurbDlErhu7Phu4wq4buz4buO4buoRcav4buz4bu34bu14buz4bq+4buiw5TEqOG7s+G6vEpM4bun4buz4bq+4bq0w5TEqOG7s+G7riPhu7PhurxR4buzxahV4buz4buMKuG7s+G7juG7qEXGr+G7s0HEguG7s+G6vuG7osOUxKjhu7PhurxKTMWp4buz4bq8Skvhu7Phurrhu57hu7PGr+G7psOd4bq84buzxq9K4buo4bue4bq84buz4bq+4bq0w5TEqOG7s+G7riPhu7Phu4wq4buz4buO4buoRcav4buzw4Dhu7Xhu7Phur7hu6LDlMSo4buz4bq8Skzhu7HGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvNUvDjMOU4buzSk3DlErhu7PDlEpX4buzxq/hu6ZXU8OUxKjhu7NKVMOZ4buz4bq84buu4bqu4buz4bq+4buiw5TEqOG7s+G6vEpM4buzZMSo4buoI+G7isOU4buzMuG6sOG7s2JLw5RKxanhu7Phu4tK4buS4buzMkzhu7PGr0pX4buzNeG6tMOUxKjhu7Phu64jxanhu7MzSuG7ruG7s8avTuG6vErhu7NsMmQ04buzQMOC4buz4bq34bq0S+G7sz/DlMWp4buz4bq64buo4buaw5TEqOG7s+G7juG7lsOUxKjhu7Phurzhu5rDlMSo4buzxq/hurDhurzhu7Phu6Thu6jhurTDlOG7s+G7jj3hu7Phur5Exq/hu7Phur7huq5Lxanhu7PGr+G7pkXGr+G7s8avw53hu7NAQyPhu7PDisOdw5TEqMWp4buzw5TDjOG7s8OU4bquw5TEqMWp4buz4buMSuG7msOUxKjhu7PDmUrhurDGr+G7s0pLw43DlMWp4buzw5TEqOG6pMOU4buz4bq8SuG6qMOU4buz4bu24bq24buzQOG7suG7s+G7jj3hu7Phu4xOw5nhu7PGr0pTS8Wp4buzw5TEqEpLR8OV4buzw5VLw5RKxanhu7Phur7DjOG7szNK4buu4buzxq9O4bq8SuG7s+G6t+G7nkvhu7PDmUrhu6zhu7PDlOG7tOG7s0DDguG7s2JH4buza0pO4buz4bq34buiw5TEqOG7s+G7jkTDlOG7s+G6vEpLSMOV4buz4buO4bua4buz4bq+RMav4buzxajhu5zhu7Phu7fEguG7s+G7tuG6tuG7s+G6vkTGr+G7s0rhurbDlErhu7Phu47huq7DlMSo4buzxKhL4bqu4buQ4buzxq9K4buaw5TEqMWp4buzQEMj4buzw4rDncOUxKjhu7Phu4xKS+G7s+G6vEpX4bqu4buz4bq+V1Thurzhu7PhurxEw5nhu7PEqEtEI+G7s8OZSuG7hsOZxanhu7Phu4xK4buaw5TEqOG7s+G6vuG7qsOUxKjhu7PEqEtEI+G7s8OZSuG7hsOZ4buzQEMj4buzw4rDncOUxKjhu7Phur7DguG7s+G6vldU4bq84buz4bq8RMOZxrDhu7Phurfhuq4j4buzxq/hu6ZXU8OUxKjhu7NKVMOZ4buz4bq+4buiw5TEqOG7s+G6vEpM4buzYkfhu7NrS0jDlOG7s2JWI8Wp4buz4bq+4bueS+G7s8OZSuG7kuG7s+G6vuG7nkvhu7Phu4xLw4zDleG7s8av4bum4bqu4buz4buk4buoI+G7s8av4bqm4bq84buzQEMj4buzw4rDncOUxKjhu7NK4buoI8ONw5Thu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7PGr0pTS+G7s8SoS+G6rsOU4buz4buO4bq24buzM0rhu67hu7PGr07hurxK4buzbDJkNOG7s0DDguG7s2Phuq5L4buzYkPDleG7s+G7q8avWeG7s8avSuG6sMOUxKjhu7PDgy3hu7nhu7Xhu7fDgOG7s+G6vkjDlOG7s8avSuG6sMOUxKjhu7Phu7fhu7kt4bu54bu14bu34bqi4bux4buz4bq+w4Lhu7PGr0pLSOG7qOG7s8av4bum4bqw4bq8SuG7s8OUSkvDjcOVxanhu7Phur7DjOG7s0DhurQj4buz4bum4bqu4buz4bu54bu54buzxq/hu6ZXU8OUxKjhu7NKVMOZ4buz4bu2S+G7s8OZSuG6ssOV4buz4bu2SeG7s+G6vkTGr+G7s+G6vuG6rkvFqeG7s8av4bumRcav4buzxq/DneG7s0BDI+G7s8OKw53DlMSo4buzxq/hu6ZHw5Thu7Phur5O4bqu4buz4bq64bq2w5Thu7NAw4Lhu7Nj4bquS+G7s2JDw5Xhu7PDlEpXw5TEqOG7s+G7jErhu5rDlMSo4buzQOG7suG7s+G7jj3hu7Phu4xOw5nhu7PGr0pTS8Wp4buzw5TEqEpLR8OV4buzw5VLw5RKxanhu7Phurzhu5jDlOG7s+G7t8SC4buzxq/hu6ZXU8OUxKjhu7NKVMOZ4buz4bq8Slfhuq7hu7Phur5XVOG6vOG7s0Dhu7Lhu7Phu4494buzw4pYxq/hu7Phur5Lw4zDlcawxrDGsOG7s+G7ieG7qOG6ruG7s+G7jEvDjMOV4buzxq/hu6bhuq7FqeG7s2wy4bqra+G7s+G6t+G7qCPDjcOU4buz4buuI+G7s+G6vsOC4buz4buMSMav4buz4buO4buoRcOU4buz4bu54buz4bq+4bq0w5TEqOG7s+G7tktHw5Thu7Phurzhu5Lhu7PDikThu6jhu7NKS8ON4buo4buz4bu2S+G7s8OZSuG6ssOVxanhu7PGr0pLSOG7qOG7s8av4bum4bqw4bq8SuG7s8OUSkvDjcOV4buzxq/hu6bhu5DDlMSo4buz4bu2S8ON4bq84buzxq9Kw53hurzhu7NKS8ONw5Thu7PhurxKWOG6vOG7s8av4bum4bqw4bq8SsWp4buzw5RKS8ONw5Xhu7Phu7bhu6zhu7Phur5XVOG6vOG7s8SoS+G6ruG7kMWp4buzw5lK4bq0S+G7s8avSkvhu7NK4bq2w5RK4buz4buMKuG7s+G7juG7qEXGr+G7s+G6uuG6rMOUxKjhu7NKTcOUSuG7s8avSljhurzhu7Phu4xKS8OMw5Thu7PGr+G7puG6sOG6vErGsMawxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r2RKU+G7s8avSsOd4bq84buzSkvDjcOU4buzxq/hu5zGr+G7s+G6vOG7msOUxKjhu7PGr+G6sOG6vOG7s+G6q2vhurFqxanhu7NsMuG6q2vhu7PhurzhurDhurzhu7PhurxEw5nhu7Phur7DguG7s8SoS+G7qsOZ4buz4bq34buoI8ONw5Thu7Phu64j4buza8OTw5RK4buz4bqxS+G6ruG7s8OU4bqmw5Xhu7PhurrhuqbGr+G7s8avTcOUSuG7s0pNw5RKxanhu7Phur7hurDDlErhu7PEqEvhurDhu7Phur7hu6rDlMSo4buzV+G7qOG7s+G6vkvDjMOV4buz4bu24bq24buzSuG6ssOU4buz4bq8SkjFqeG7s8OZSuG6sMav4buzSuG7qCPhu7PDlErhu7TDlMSo4buzV+G7qOG7s+G6vkvDjMOVxanhu7Phu4xK4bqm4bq84buzw5lK4bus4bq84buzxahSw5Xhu7PDlErhu7TDlMSo4buzSuG6ssOU4buz4bq8SkjFqeG7s8avSktI4buo4buzxajhu5LGr+G7s8av4bum4buQw5TEqOG7s+G6vOG7msOUxKjhu7PGr+G6sOG6vOG7s+G7jsOCw5RK4buz4bq+4bqy4buQxanhu7PhurxKT+G7s+G6vuG6suG7kOG7p+G7s+G6vuG7osOUxKjhu7PGr0pTS8Wp4buzw5RDw5TEqOG7s+G6vOG6ruG7kOG7s8OU4bqkw5TEqOG7s+G7jsOd4bq84buz4buOw4LDlErhu7Phur7hurLhu5Dhu7Phurzhu67huq7hu7PhurzhurDDlOG7s+G6uuG7nsWp4buz4bq+4bq0w5TEqOG7s+G7tktHw5Thu7Phu7bhurbhu7PGr+G7oOG7s+G6vEpY4bq84buz4bq+4bq0w5TEqMWp4buzxq9K4buq4bq84buz4bq+w4kj4buzxq9Kw53hurzhu7NKS8ONw5Thu7NKS8ON4buo4buz4buk4buo4bq04buz4bq84buaw5TEqOG7s8av4bqw4bq84buz4buOw4LDlErhu7Phur7hurLhu5Dhu7PDmUrhurDGr+G7s8av4bumS8OMw5Thu7PhuqtrLeG7l+G6t+G7s+G6vOG7ruG6ruG7s+G6vk7huq7hu7PDmUpXUcOUxKjGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buzxajGryPhu47hu4Byw73Gr+G7gEDGry3huq7hu45LxKjDlOG7peG7s+G7pkvEqErGr+G7p8O94buv4butxajGr+G7puG7kMOUxKjhu6/hu7My4bq2S+G7s+G7tuG6tuG7s+G6tMOUSuG7peG7s+G6t+G7kOG6tkvhu7NiS8OUSuG7rS/FqMav4bum4buQw5TEqOG7r+G7rS/DmeG7rw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]