(Baothanhhoa.vn) - Huyện ủy Mường Lát vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. 
4buVQ3Hhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JkRMOU4bq+xILhu5/hu5fhu5XDlcOU4buO4buC4buGQuG7lzbhu5pN4buGQuG7oTXGsMOU4buhw5VL4buhw4rDgsOU4buh4bun4buhw5RDxrDhu4ZCw7Xhu6HDlOG7jkThuqzhu4bhu6HDikPFqUThu6Hhu4ZDROG6puG7gOG7oVHhu5Thu6Fz4buhw5RDxrDhu4ZC4buh4bqg4buQw4xE4buh4buG4buv4buA4buhcnBycuG7lS/DlcOU4buO4buC4buGQuG7l+G7lS9DceG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSW8SCxanhuqLhu5/hu5db4buQVOG6puG7huG7oeG7llThu6E24buaTeG7hkLhu6E1xrDDlOG7oVHhu6LFqeG7ocOUxKjhu6HhuqBD4buc4bqg4buhQ+G7iEThu6Hhu4ZCQ8OJ4buhw4PGsOG7hkPhu6FCRMaw4buhw5RF4buGQ+G7oUNF4buGQ+G7ocOUQ+G7nuG6oOG7oUNE4bqm4buG4buh4buGQ0Thuqbhu4Dhu6FR4buU4buh4bun4buhw5RDxrDhu4ZCw7Xhu6HDlOG7jkThuqzhu4bhu6HDikPFqUThu6Hhu4ZDROG6puG7gOG7oVHhu5Thu6Fz4buhw5RDxrDhu4ZC4buh4bqg4buQw4xE4buh4buG4buv4buA4buhcnBycsO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l+G7lUThu4BC4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n0QkxILhu4bDlMSC4buO4buf4buhw5XDlFThur7Egmzhu59SROG6osOUQ+G7jeG7oeG7pXBww5JT4buP4buhQ8SCREJDw5Thu43hu6F1ccO6w5JT4buP4buf4buhw5Xhu47huqBs4bufLy/huqDhuqLhu4bDtMOAxanhu4LDlEPFqeG7hkND4buCxanDtFHhu4Yv4bqixILDlcOKw5Thu4LDki/hu4bEglLDlS9ycnRwL3JwdeG6onJw4buldHF0ccOUw7lww7lycOG6vnDDtOG6vMOSQsOy4buObOG7p3Bx4buf4buhxanhur7DlGzhu5824buaTeG7hkLhu6E1xrDDlOG7ocOVS+G7ocOKw4LDlOG7oeG7p+G7ocOUQ8aw4buGQsO14buhw5Thu45E4bqs4buG4buhw4pDxalE4buh4buGQ0Thuqbhu4Dhu6FR4buU4buhc+G7ocOUQ8aw4buGQuG7oeG6oOG7kMOMROG7oeG7huG7r+G7gOG7oXJwcnLhu5/hu6FSROG6osOUQ2zhu5/hu6VwcOG7n+G7oUPEgkRCQ8OUbOG7n3Vxw7rhu5/hu6Ev4buX4buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5IkxanDksOUROG7guG7huG7n+G7lyrhu4rhu4ZC4buh4bqgQ8SQ4buhW+G7qeG7oWbhu6/hu4bhu6EkxanDteG7oWThurjhu4ZD4buh4buWVOG7oVFE4bq04buGw7Xhu6E9xJDhu6HDlEPhu5rhu6Fb4buQVOG6puG7huG7oeG7llTDteG7oSRD4buW4buhw5TDieG6oEPhu6FbKjcl4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6E24buaTeG7hkLhu6E1xrDDlOG7ocOSQ8aww5Thu6HDgEThuqzhu5Dhu6HDikPFqUThu6Hhu4Dhu6vhuqDhu6FD4buIROG7oeG7hkJDw4nDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5dk4burROG7oUPhu4hE4buh4buGQkPDicO14buhw4Phu6tE4buh4bqiROG6puG7huG7oeG6vuG7reG7hkPhu6HDg+G7q+G7guG7oVvhu5BU4bqm4buG4buh4buWVOG7ocOD4but4buhw5RDw43hu4ZC4buh4buM4buQxanhu6E9xrDhu4Lhu6HhuqDGsOG7guG7ocOKw4LDlOG7oeG7jOG7kOG7seG7ocOUQ+G7nuG6oOG7oUNE4bqm4buG4buh4buGQ0Thuqbhu4Dhu6FR4buU4buh4bun4buhw5RDxrDhu4ZCw7Xhu6HDkkPhu5pL4buGQuG7oUPhu5pM4buGQuG7oeG7hkNE4bqm4buA4buhUeG7lOG7oXPhu6HDlEPGsOG7hkLhu6HhuqDhu5DDjEThu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6FycHJy4buP4buhPcaw4buC4buh4bqgxrDhu4Lhu6HDlEXhu4ZD4buhQ0Xhu4ZD4buhw5RD4bue4bqg4buhQ0Thuqbhu4bhu6HhuqLhu57hu6HDlOG7gsaw4buG4buhw5RD4buQ4buh4buGQuG7s+G7huG7ocOVxrDhuqBD4buhN0Phu6nhu6Hhu4bhu5pM4bqgw7Xhu6HhuqBDROG7oeG7hkLhu7Phu4bhu6HDlcaw4bqgQ+G7ocODw4nFqeG7ocOSQ+G7mkvhu4ZC4buh4bun4buhw5RDxrDhu4ZC4buh4buG4buv4buA4buhcnBycuG7oVHhu6nhu6E9xrDhu4Lhu6HhuqDGsOG7guG7ocOURMOC4buG4buhw4Phu4jhu6HDlEPhu57huqDhu6FDROG6puG7huG7oVFE4bqm4bqg4buhQkThu7FE4buh4buGQuG7s+G7huG7oVHhu6nhu6HhuqDGsOG6oOG7ocOKQ+G7hOG7ocOKQ+G7r+G7hsO14buhUeG7mkzhu4ZC4buh4buAduG6oOG7oeG6oOG7lsWp4buh4bqgxrDhuqDhu6HhuqLhu57hu6HGsOG7huG7ocOU4buO4bq04buG4buhw4PDicWp4buhw4Dhu6nhu4bhu6FD4buQVOG6puG7hsO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l+G7lUThu4BC4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n+G6osOUQ+G7kOG7gMOA4buhRCTEguG7hsOUxILhu47hu5/hu6HDlcOUVOG6vsSCbOG7n1JE4bqiw5RD4buN4buh4bulcHDDklPhu4/hu6FDxIJEQkPDlOG7jeG7oXR14bulw5JT4buP4buf4buhw5Xhu47huqBs4bufLy/huqDhuqLhu4bDtMOAxanhu4LDlEPFqeG7hkND4buCxanDtFHhu4Yv4bqixILDlcOKw5Thu4LDki/hu4bEglLDlS9ycnRwL3JwdeG6onJw4buldHF1ccOUcXB1c3Xhur5ww7ThurzDkkLDsuG7jmx0dXHhu5/hu6HFqeG6vsOUbOG7nzbhu5pN4buGQuG7oTXGsMOU4buhw5VL4buhw4rDgsOU4buh4bun4buhw5RDxrDhu4ZCw7Xhu6HDlOG7jkThuqzhu4bhu6HDikPFqUThu6Hhu4ZDROG6puG7gOG7oVHhu5Thu6Fz4buhw5RDxrDhu4ZC4buh4bqg4buQw4xE4buh4buG4buv4buA4buhcnBycuG7n+G7oVJE4bqiw5RDbOG7n+G7pXBw4buf4buhQ8SCREJDw5Rs4bufdHXhu6Xhu5/hu6Ev4buX4buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5IkxanDksOUROG7guG7huG7n+G7lyTGsOG6oOG7ocOD4burROG7ocOAROG6rOG7kOG7ocOUQ8Wp4buA4buh4bqi4bue4buhQ+G7iEThu6Hhu4ZCQ8OJw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXZOG7q0Thu6FD4buIROG7oeG7hkJDw4nDteG7oeG6oMaw4bqg4buhw4Phu6tE4buhw4BE4bqs4buQ4buhw4Phu63hu6HDlEPhu7Hhu4Lhu6Hhur7hu5Dhu7nhu4bhu6Hhur7hu6nhu4Dhu6Hhu45J4buhw5RD4bq04buA4buh4buGQ1Dhu4ZC4buhw4rDgsOU4buh4buM4buQ4bux4buhw4Phu6vDlOG7ocOD4buaTuG6oOG7oVHhu6nhu6HDikPhu4Thu6HDikPhu6/hu4bDteG7oVHhu5pM4buGQuG7oeG7gHbhuqDhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6Hhu4zhu5DGsOG7ocOU4buOReG7hkPhu6HDlOG7jkThuqzhu4bhu6HDikPFqUThu6HDlEPhu57huqDhu6FDROG6puG7huG7oeG7hkNE4bqm4buA4buhUeG7lOG7oU/hu6HhuqBL4buhw5VP4buP4buh4bqgxrDhuqDhu6FV4buhw4pEw4Lhu4bhu6HhuqBL4buhw4Dhu7Hhu4bhu6HDlEPDjOG7hkLhu6Hhu4ZD4bu1w5Thu6FRTEThu6Hhu4bhu4hE4buh4bqi4buQ4buGQuG7oeG6oMaw4bqg4buhw4DGsOG7guG7oeG6oMaw4buCw7Xhu6HDg+G7iuG7hkLhu6HDlENNROG7ocOD4bqk4buhU+G7kOG7tcOU4buh4buA4buIw5Thu6HDlcOM4buhQkThu7FE4buhw5JDxrDDkuG7oeG7hkN34buA4buhw5RD4bue4bqg4buhQ0Thuqbhu4bhu6Hhu4ZDROG6puG7gOG7oVHhu5Thu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6Fz4buhw5RDxrDhu4ZC4buh4bqg4buQw4xE4buh4buG4buv4buA4buhcnBycsO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l+G6qUPGsMOU4buhw4BE4bqs4buQ4buhw4rDgsOU4buh4bq+4buQ4bu54buG4buhQ+G7iEThu6Hhu4ZCQ8OJw7Xhu6E9xJDhu6HDlEPhu5rhu6Fb4buQVOG6puG7huG7oeG7llThu6Fb4bup4buhZuG7r+G7huG7oSTFqeG7ocODxrDhu4ZD4buhQkTGsOG7oeG6oMWp4buC4buhw5RE4buGQ+G7ocOUQ+G7t+G7hsO14buhw5Thu47GsOG6oEPhu6Hhu4ZDROG6puG7gOG7oeG6oOG7lsWp4buh4bqgxrDhuqDhu6HDg+G7q0Thu6HDgEThuqzhu5Dhu6HDlEPFqeG7gOG7oeG6ouG7nuG7oUPhu4hE4buh4buGQkPDicO14buhw4Phu4rhu4ZC4buhw5RDTUThu6FCROG7sUThu6HDg8aww5Lhu6Hhu4Dhu4jDlOG7ocOVw4zhu6FV4buhw4pEw4Lhu4bhu6HhuqDhu5bFqeG7ocOD4burROG7ocOAROG6rOG7kOG7ocOD4buaxanhu6Hhu47FqeG7ocOU4burROG7oUPhu4hE4buh4buGQkPDicO04buhKuG7iuG7hkLhu6HhuqBDxJDhu6FU4bq04buQ4buh4bqg4bu34buQ4buh4bqgxrDhuqDhu6Hhu4ZC4bup4buGQ8O14buh4bqgxrDhuqDhu6HhuqDhu7XDkuG7ocOUQ8SC4buC4buh4bqgQ+G7nOG6oOG7oeG7huG7r+G7hkLDteG7oeG7hkNE4bqm4buA4buhUeG7lOG7ocOD4buaTuG6oOG7oUJExanhu4LDteG7oUJE4buxROG7oeG7jOG7kFTDgsOU4buh4bqi4bucw5Thu6HDg0Thuqzhu4Dhu6HhuqDGsOG6oOG7oVHhu7Xhu4bhu6HDg+G6pOG7oeG7gOG7qeG7ocOD4burROG7ocOAROG6rOG7kOG7ocOSQ+G7seG7huG7ocaw4buGQ+G7oVHhu6nhu6Hhu4ZC4buaTUThu6HhuqLhu7Phu4bhu6Hhu4zhu5DFqeG7huG7ocOU4buz4buAw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXKuG6rOG7ocOUQ+G7nuG6oOG7oUNE4bqm4buG4buhw5RDduG7hkLhu6Hhur5OROG7ocOU4buC4bup4buG4buh4bqiROG6puG7huG7oeG6oMaw4bqg4buh4buA4buU4bqg4buhw5RE4bq04buQ4buh4buG4buv4buA4buhcnBycuG7ocOD4but4buhw4PhuqThu6Hhu47FqcO14buhPcSQ4buhw5RD4bua4buhW+G7kFThuqbhu4bhu6Hhu5ZU4buhVOG6tOG7kOG7oeG6oOG7t+G7kOG7oeG6oMaw4bqg4buh4bqg4bu1w5Lhu6Hhu5ZUw7Xhu6HhuqBDxJDhu4ZD4buh4buM4buQVOG6pOG7huG7oeG6oMaw4bqg4buh4bqg4bu1w5LDteG7oeG6oMaw4bqg4buh4buGQuG7qeG7hkPDteG7ocODw4nFqeG7ocOSQ+G7mkvhu4ZCw7Xhu6HhuqDhu7Hhu6FD4bqm4buhw5RDw4zhu4ZC4buh4bqgQ8SQ4buGQ+G7ocOU4buOw4nhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6Fz4buhw5RDxrDhu4ZC4buh4bqgRuG7huG7oeG6vuG7q0Thu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6FycHJy4buhUeG7qeG7oeG7hkNQ4buGQuG7oeG7huG7r+G7gOG7ocOURMOCw5Lhu6HDlEPEguG7gsO14buh4buGQuG7guG7qUThu6HhuqDGsOG6oOG7oUJE4buxROG7ocOSQ8aww5Lhu6HDg+G7reG7oeG7huG6tOG7kOG7ocOU4buO4buC4buGQuG7ocOAxrDhu4Lhu6HhuqDGsOG7gsO14buh4bqg4bu34buG4buhw5Thu7nDkuG7ocOU4buO4buQ4buGQuG7oeG6oMWp4buC4buhw4Phu4jhu6HDlEPhu57huqDhu6FDROG6puG7huG7ocOUw4zDlOG7oeG7gOG7iMOU4buhw5XDjOG7oeG7huG7iEThu6HhuqLhu5Dhu4ZC4buh4bqg4buU4buhw5RD4bqsw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXZOG7jkfhu4ZC4buhw5Thu7Phu4Dhu6Hhur7hu6nDteG7oeG6oMaw4bqg4buhw5TEqOG7oeG6oEPhu5zhuqDhu6HhuqBL4buhw5VP4buhw4Phu7Hhu4ZCw7Xhu6HhuqDGsOG6oOG7oeG6oOG7tcOSw7Xhu6HhuqDGsOG6oOG7oeG7hkLhu6nhu4ZDw7Xhu6HDg8OJxanhu6HDkkPhu5pL4buGQsO14buhw4NL4buG4buhUcOJ4buhw5JD4buxROG7oeG7juG7qeG7ocOV4buCxrDDlOG7oeG6vuG7q0Thu6HDlOG7guG7qeG7huG7ocOA4buI4buh4bqgxrDhuqDhu6HhuqBD4bq44buhw5RE4bq04buQw7Xhu6Hhu4ZDROG6puG7gOG7oVHhu5Thu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6FycHJy4buh4buA4bup4buhN0JDw4nhu6Hhu4zhu5BUw4LDlOG7ocOVw4zhu6Fww7ktN+G6qy9bxJHhu6HhuqDhu5bFqeG7oT3FqeG7huG7oSRD4bu1w5Lhu6FD4bup4buGQ+G7oSrhu7Hhu4ZC4buhw4Dhu4jhu6FD4buQVOG6puG7huG7ocOD4but4buhw4PhuqThu6Hhu47FqeG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oeG7huG7r+G7gOG7oXJwcnLhu4/hu6FTxrDhuqDhu6HDg8OJ4buGQ+G7oeG7jknhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6HhuqBD4bq44buhw5RE4bq04buQ4buhw4Phu6vDlOG7ocOUQ+G7tcOS4buhUeG7qeG7oeG6oOG7hOG7ocOKQ+G7seG7oeG7huG7r+G7hkLhu6HDikPhu4Thu6FD4buC4bup4buG4buhw5RD4bup4buGQ+G7ocOKw4Lhu6FD4buC4bur4bqgQ8O14buhw5Thu47hurThu4bhu6HhuqBL4buhw5VP4buhw4Phu4Thu6Hhur7hu6nhu4Dhu6Hhu45J4buh4buGQuG7kFThurThu4bhu6Hhu4ZD4buz4buG4buhw4Phuqzhu6HDg+G6pOG7oeG7jsWp4buhQkThu7FE4buhw5JDxrDDkuG7ocOUQ8aw4buC4buhQsOT4buhw4pD4buE4buhw4pD4buv4buGw7Xhu6FR4buaTOG7hkLhu6Hhu4B24bqg4buP4buhw5Thu7nDkuG7ocOU4buO4buQ4buGQuG7oeG6oEPhurjhu6HDg+G7q+G7guG7oeG7jOG7kFTDgsOU4buh4bq+ROG6psOUw7Xhu6HDg8OJ4buGQ+G7ocOKw5rhu6Hhu47hu6nhu6HDleG7gsaww5Thu6HDisOCw5Thu6Hhu4zhu5Dhu7Hhu6HDlEPhu57huqDhu6FDROG6puG7hsO14buhw4Dhu7Hhu4Lhu6HDg+G7seG7gOG7oUPhu4Lhu6nhu4bhu6HDlEPhu6nhu4ZD4buhw4B34buGQuG7ocOD4buaTuG6oOG7ocOKw4Lhu6FD4buC4bur4bqgQ+G7ocOD4but4buhw4PhuqThu6Hhu47FqcO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7lyrhu4rhu4ZC4buhw5RDTUTDteG7ocOKQ0Hhu4bhu6HDlOG7juG7mkvhu4ZC4buhU+G7s1Thu6HhuqLhu57hu4ZC4buhw4rDguG7oUPhu4Lhu6vhuqBD4buhQ0fhuqDhu6HDlOG7ucOSw7Xhu6Hhu4ZCQ0ThurThu4bhu6HhuqDhu5zhu5DDteG7oeG7jOG7kMaw4buG4buhw5Thu45E4bqmw5Thu6HDlOG7jkThuqzhu4bhu6HDikPFqUThu6E3QkPDieG7oeG7jOG7kFTDgsOU4buhw5XDjOG7oXFxLTfhuqsvZMSR4buh4buGQuG7qVThu6Fy4bunLeG7py1ycHJy4buh4bqg4buWxanhu6E9xanhu4bhu6FkQ+G7mk3hu4ZC4buhUeG7lOG7oWThurjhu4ZD4buh4buWVOG7oVHhuqThu6FT4buzVOG7oeG6ouG7nuG7hkLhu6FR4bup4buhw5JDxrDDlOG7ocOU4buOROG6rOG7huG7oUPhu5BU4bqm4buG4buhNuG7mk3hu4ZC4buhNcaww5Thu6HDg8OC4buG4buh4buG4buv4buA4buhcnBzcMO14buhw5Thu7fhu4Dhu6Hhu4ZDReG7huG7ocODw4Lhu4bhu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6FycHR1w7Thu6Fk4buv4buGQuG7oeG6oOG7mk3hu4ZC4buhw5Thu5BU4bq04buG4buhw5Thu47hu5BU4bqk4buG4buhw4Phuqzhu6HhuqDGsOG7huG7ocOA4buIw7Xhu6HDg+G7seG7hkLhu6FRROG6tOG7huG7oVHhu6nhu6E3Q+G7s+G7huG7oeG6ouG7s+G7huG7oUNE4bqs4buQ4buhw4Phu5pO4bqg4buhVeG7oeG7hkJD4bq6xanDteG7ocOU4bu34buA4buh4buM4buQxanhu4bhu6HDlOG7jkfhu4ZC4buh4bqg4buWxanhu6Hhu4ZCQ8OJ4buh4buM4buQVMOCw5Thu6HDg+G6rOG7ocOU4bui4buGQuG7ocOA4buaTOG6oOG7ocOU4buOROG6rOG7huG7ocOKQ8WpROG7ocOUQ+G7nuG6oOG7oUNE4bqm4buG4buhQ0Thuqbhu5Dhu6Hhu4zhu5Dhu7Hhu6HhuqDGsOG6oOG7oeG7huG7iEThu6HhuqLhu5Dhu4ZC4buh4bqg4buWxanhu6Hhu4ZCQ8OJ4buh4buM4buQVMOCw5Thu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6HhuqDhu5Dhu4jhuqDhu6HDlcOM4buGQsO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5LFqOG7kMOUQ+G7guG7juG7n+G7l+G7lcOVw5Thu47hu4Lhu4ZC4buXNeG6tOG7oWjhu5Dhu7Phu4bhu6F9RMWp4buGQuG7lS/DlcOU4buO4buC4buGQuG7l+G7lS/DkuG7lw==

Lê Xuân Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]