(Baothanhhoa.vn) - Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Bá Nga, sinh năm 1976 ở số nhà 106 Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá về tội “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” với tổng số tiền giao dịch gần 100 tỷ đồng.
dkxB4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumbU3hu6rDlOG7guG7tXd24buo4buqxq/hu5jhu5JLd8SRUOG7quG7t+G7huG7nk3hu7fhu6pZw5rhu5JL4bu34buQ4buw4bq24bu3w4rhurLhu5Lhu7fhu6rGr+G6sk3hu7fhu6ZM4buE4bum4bu3TOG7mOG6suG7t+G7hlPhu5Lhu6nhu7fhur5Mw53hu5JL4bu34buq4buy4bu34buqTOG7sOG7t8OUVU3hu7fDikXhu6rhu7fhur5MTuG7kkx2L+G7qOG7qsav4buY4buSS3d2L0xBd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6bhurXhu4Lhurbhu4Dhu7V3bOG6tuG7sOG7t+G7kFDhu6rhu7fhu6pMVU3hu7dLTeG6tuG7kuG7t+G7qkzhu4Lhu5jhu7fhu4Dhu5xN4bu3QOG6tOG7t8OU4bq44bum4bu34bqy4buS4bu34buGReG7sOG7t+G7qsav4bq24buSTOG7qeG7t+G7kFRN4bu34buGxJAk4bup4bu3NVPhu7fFqOG7sOG6tuG7kuG7tzVsN23hu7c14bui4buSS+G7t+G6tuG7kuG7t+G7qsOS4buSTOG7t21M4bq24buSTOG7t+G6teG7mOG6suG7t+G7huG6puG7t8av4bq24bu3xajhu7Akw43hu6rhu7fhu4bDk+G7kkzhu7fDlUzDmU3hu7fhu6rhu57hu7dAVuG7t+G6suG7kuG7qeG7t8OVTMOZTeG7t+G7quG7nuG7t8OKw5Phu7fhur7hurbhu5Lhu7dA4bq04bu3xq/hurbhu7fDlOG7iuG7kkzhu7fhu6rDguG7kOG7t0tN4bq24buQ4bu34buG4bueTeG7t0BUTeG7t2RJ4bu3NOG6suG7t2VL4bq24bup4bu34buoTeG7kkzhu7fhu5Lhuqzhu5Dhu7dB4bqwxILDg+G7t8OZ4bu34buo4bue4bu34buSTOG6tOG7t0Hhu7nDg+G7t2VL4buwJMSo4buS4bu3xKlM4bus4bq+4bu3NUzhu7Dhu6nhu7fhu6ZMWVXhu5JL4bu3N+G7ouG7kkvhu7dtTMag4bup4bu3bcSp4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buY4bqy4bu3QMOM4bu34buqUE3hu7figJzEkeG7sOG6tuG7t8OK4bqy4buS4bu34buqxq/hurJN4bu34bumTOG7hOG7puG7t0zhu5jhurLhu7fhu4ZT4buS4bup4bu34bq+TMOd4buSS+G7t+G7quG7suG7t+G7qkzhu7Dhu7fhu5JQ4bum4bu34buSS8SQ4buS4bu34buo4bqy4bq+TOG7t2VM4bq04bu34buSWVThur7igJ3hu7dAVE3hu7fhu6pR4buSS+G7t+G7qOG7nuG7t+G7qk3DjOG7kuG7t0tN4bq24buY4bu34buAw5Phur5M4bu3S8OJ4buS4bu3QeG7ueG7ueG7t+G7qj/hu7fhu4bhu6Dhu5JL4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d3ZN4buQS+G7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7gOG7qkzhu7Dhu5DDiuG7t0014buC4buS4buq4buCxq/hu7Xhu7fhu6jhu6okw5Thu4J04bu1I03hu4Dhu6pMxanhu7fhuq7hu7nhu7nhu6Y9xrDhu7dM4buCTUtM4buqxanhu7fhuq7hurDhurDhu6Y9xrDhu7Xhu7fhu6jGr+G6vnThu7UvL+G6vuG7gOG7kuG7q8OK4bq24buY4buqTOG6tuG7kkxM4buY4bq24burQOG7ki/hu4Dhu4Lhu6jDleG7quG7mOG7pi/hu5Lhu4Ij4buoL8OBw4HhuqDDgS/DgeG7ueG6ouG7gMOD4bu54bqw4bu54bu54bqgw4Dhu6rhuqDDg+G6sOG6sMOU4bqwLU3hu5BLLcOB4bu5w4HDgUHhu7nDgUEtQcODQcSC4bu5w4Phu6vhu47hu6ZL4bu14bu34bq2w5Thu6p04bu1xJFQ4buq4bu34buG4bueTeG7t+G7qlnDmuG7kkvhu7fhu5Dhu7Dhurbhu7fDiuG6suG7kuG7t+G7qsav4bqyTeG7t+G7pkzhu4Thu6bhu7dM4buY4bqy4bu34buGU+G7kuG7qeG7t+G6vkzDneG7kkvhu7fhu6rhu7Lhu7fhu6pM4buw4bu3w5RVTeG7t8OKReG7quG7t+G6vkxO4buSTOG7teG7tyNN4buA4buqTHThu7Xhuq7hu7nhu7nhu7Xhu7dM4buCTUtM4buqdOG7teG6ruG6sOG6sOG7teG7ty93di/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjXhurbhu6bhu6pN4buY4buS4bu1dzfhu55N4bu34buqWcOa4buSS+G7t2RJ4bu3NOG6suG7t2VL4bq24bur4bu34butKOG7kkzFqeG7tzVT4bu3xajhu7Dhurbhu5Lhu7c14bui4buSS+G7t+G6tuG7kuG7t+G6vuG7sOG7kkvhu7fhur5F4bum4buvdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d23Gr1lU4bq+4bu34buG4buU4bup4bu3xajhu7Dhurbhu7fhur7hu6Lhu5JL4bu34buq4bqy4bq+4bu34buS4bqo4buQ4bu34buqT+G7kkzhu7dMT+G7kkzhu6nhu7fhu5fhuqzhu5Lhu7fhu6ZM4buW4buSS+G7tzVT4bu3xajhu7Dhurbhu5Lhu7c1bDdt4bu3NeG7ouG7kkvhu7fhurbhu5Lhu7fhu6rDkuG7kkzhu7fhu6ZM4bqy4buq4bu3TE3hu4rhu5Lhu7dkSeG7tzThurLhu7dlS+G6tuG7t+G7huG6puG7t+G7qsav4bu04bq+4bu34buqTcON4bum4bu34buGw53hu5JL4bu3xq/hurbhu7fhu6pM4bq04buSTOG7t8OU4bq44bum4bup4bu34buGTcOM4buw4bu3TOG6tOG7kkzhu7fDgeG7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fhu6ok4bu34buSTFnhu5JL4bu3w5VM4bui4buSS+G7t+G6vuG7lOG7t0zhu5jDguG7quG7t+G7hlDhu5JL4bu3w5VN4buSTOG7t+G7gOG7mOG6tuG7kkzhu7fhu5DhurThu7fhur5Mw5Lhu7fhu6pM4bu04bq+4bu3TE3hu4rhu5Lhu7dATeG7iuG6vuG7t8OK4bqy4buS4bu3TOG7mOG6suG7t+G7hlPhu5Lhu6nhu7fhur5Mw53hu5JL4bu34buq4buy4bu3w5VM4bue4buSS+G7t+G7huG7iOG7t+G7qkzhu7Dhu7fDlFVN4bu3w4pF4buq4bu34bq+TE7hu5JM4bu34buSSeG7kuG7t+G7huG6puG7tz3hurLhur7hu7fDlOG6uOG7puG7tzVM4buwJEnhu5Lhu7fhurLhu5Lhu7fhu6jhu57hu7fhuq7Dg+G6rm3hu7fhu4bhu4jhu7fhu6rhurjhu6bhu7fhu6rGr+G7sOG7kkvhu7c94bqy4bq+4bu34buQTeG7kkzhu6nhu7c94bu24bu3w5Ql4bu34buSS0xNSeG7kOG7t+G7qkzhu4Lhu5jhu7fFqOG7sCThu7fhu4bDk+G7kkzhu7fhur5X4bq24bu34bumTOG6suG7puG7t8OU4buw4bq44buq4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d21M4buC4buY4bu3w5XDjeG7quG7t8Wo4buw4bqk4bu34buGTcOM4buw4bu34buqxq/hurbhu7fDiuG6tuG7kuG7t+G7hsOJ4buwxanhu7dt4buy4bu34buGw4nhu7Dhu7fhu5Lhuqzhu5Dhu7fDgeG7ucOB4bu54bu34buGw43hu5Lhu7fhu6pM4bqy4buSS+G7t+G6ri3DgeG7ucOBw4Hhu6nhu7c14bui4buSS+G7t+G7qiThu7dtZeG6teG6teG7t21M4bq24buSTOG7tzRP4buSTOG7t23hurXhu7fhur7hu5Thu7fhu6rGr1bhu7fhu6jDmeG7t+G7qsOCTeG7tz3huqbhu7c34bui4buSS+G7t2Thu4zhu5JM4bup4bu3bcSp4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buY4bqy4bu3QOG6tOG7tzXhu6Lhu5JL4bu34buqJOG7t2U2bOG7t21M4bq24buSTOG7t+G6teG7mOG6suG7t+G6vuG7lOG7t+G7qsavVuG7t+G7qMOZ4bu34buqw4JN4bu34buqTMOT4bu34buqxq9F4buS4bu3NeG6tOG7kkzhu7dl4bq04buSS+G7qeG7t0zhu7Ak4buK4buS4bu3NOG6suG7t21MWVThur7hu7fhu4Dhu5jhu7dkSeG7tzThurLhu7dlS+G6tuG7t+G7qkzhurThu5JM4bu3w5Thurjhu6bhu7fhu4bhuqbhu7fDiuG6suG7kuG7t8av4bq24bu34buo4bue4bu3w5RZw5rhu5JL4bu3w5RU4buS4bu3TOG7mOG6suG7t+G7hlPhu5Lhu6nhu7fhu5BSTeG7t0zhu5jhurLhu7fhu4ZT4buS4bu3ZUvhurbhu7fhu6pM4buw4bu3w5RVTeG7t+G7quG7suG7t+G6ouG7qeG6osO64bu34buGw43hu5Lhu7fDg8O64bu34buqUeG7kkvhu7dLTeG6suG7t+G7qsavw5Phu7dM4bq04buSS+G7t0zhu5jhurLhu7fhu6rGr0nhu5Lhu7dM4buY4bqy4bu34buGU+G7kuG7q+G7t23Gr0nhu5Lhu7fhu6pM4bu04bq+4bu34buqw43hu7fDgeG7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fhu6ok4bu34buS4bq0JOG7t8OVTOG7ouG7kkvhu7fhur7hu5Thu7dM4buYw4Lhu6rhu7fhu4ZQ4buSS+G7t8OVTeG7kkzhu7fhu4Dhu5jhurbhu5JM4bu34buQ4bq04bu34bq+TMOS4bu34buqTOG7tOG6vuG7t0xN4buK4buS4bu3QE3hu4rhur7hu7fDiuG6suG7kuG7t0zhu5jhurLhu7fhu4ZT4buS4bup4bu34bq+TMOd4buSS+G7t+G7quG7suG7t8OVTOG7nuG7kkvhu7fhu4bhu4jhu7fhu6pM4buw4bu3w5RVTeG7t8OKReG7quG7t+G6vkxO4buSTOG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXdq4buw4bq24bu34buo4bq24buY4bu3w5VJ4bu3S03hurbhu5jhu7fhu4DDk+G6vkzhu7fhu6rhurRN4bu3w5VM4buY4bqk4buS4bu34buSS8SQ4buS4bu3TOG6tOG7kkvhu7fhur5X4bq24bu3w4Hhu7fhur7hu6Lhu5JL4bu34buqJOG7tz3hurLhur7hu7fhu4bDk+G7kkzhu7fhu6pR4buSS+G7t+G7qOG7nuG7t+G7qk3DjOG7kuG7t+G7hlnDmuG6vuG7t8OUWeG7sOG7t+G6vkzhu7Ak4buI4buS4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu34buq4bq0TeG7t8OVTOG7mOG6pOG7kuG7t+G7rcOU4bq04bu34buqTcOM4buS4bu3TMOa4bum4bu34buqTMOd4bq+4bu3TOG7mOG6suG7t0BN4buK4bq+4bu34buqTOG6tuG7kkzhu7fhu6rhu5jhurLhu5Lhu7dMw5rhu6bhu7fhu4bhu6Dhu5JL4bu34buQ4buw4bq24bu3w4rhurLhu5Lhu7dM4bq04buSS+G7t0zhu5jhurLhu7fhu4bhu4jhu7c94buwReG7quG7t0zhu5jhurLhu7fhu4ZT4buS4bu34buXO23hu7fhu6pM4buC4buY4bu3xajhu7Ak4bu34buGw5Phu5JM4bu34bq+V+G6tuG7t+G7pkzhurLhu6bhu7fDlOG7sOG6uOG7quG7t0DDjOG7t+G7kOG7sOG6tuG7t8OK4bqy4buS4bup4bu34buqxq/hurbhu5jhu7fhu4ZRTeG7t0zhurThu5JL4bu3TOG7mOG6suG7r+G7t+G6vuG7lOG7t+G7qlHhu5JL4bu34buo4bue4bu34buqTcOM4buS4bu3S03hurbhu5jhu7fhu4DDk+G6vkzhu7dLw4nhu5Lhu7dB4bu54bu54bu34buqP+G7t+G7huG7oOG7kkvhu6vhu7c3xJAk4bu3w5ThurThu7fhu6jhu57hu7fhu6pNw4zhu5Lhu7dM4bq04buSS+G7t0zhu5jhurLhu7fhu4ZZw5rhur7hu7dLTE3hu7fhu6rGr0nhu5Lhu7dM4buY4bqy4bu34buGU+G7kuG7t0tN4bqy4bu34buqxq/Dk+G7t0tN4bq24bu34buq4bqs4buSS+G7t8OK4bqy4buS4bu34bq+TOG7mOG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fhu6ok4bu34bq+4buU4bu34buSTOG7sOG7t+G6vsOJ4buw4bu34buQ4buw4bq24bu3TOG7mOG6suG7t+G7hlPhu5Lhu7fhu4bDieG7sOG7t0DhurThu5jhu7fhu4bhu4jhu7fDlUnhu7fDlUzhurZN4bu3w4rhurLhu5jhu7fhur7hurLhu5jhu7dAVE3hu7fhur5T4bu3xajhu7Dhurbhu5Lhu7fhu6pM4buww43hu7fhu5JM4bqq4buQ4bu3S03huqThu5Dhu7fhu6rGr+G7suG7t+G7qOG7nuG7t+G7qkzhu7DDjeG7t+G7pkzhuqRN4bu34buSUOG7puG7t+G6vkzhu5jhu7dlTOG6tOG7t+G7kllU4bq+4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d2NM4bqy4buQ4bu3PeG7hOG7quG7t+G7klNN4bu3w5nhu7fhur5X4bq24bu3ZEnhu7c04bqy4bu3ZUvhurbhu7c1U+G7t8Wo4buw4bq24buS4bu3NWw3beG7tzXhu6Lhu5JL4bu34bq24buS4bu34buqw5Lhu5JM4bu34buG4bqm4bu34buqTOG7sOG7t0tN4bu44bu34buSTE3DjOG7sOG7t+G7quG6tE3hu7fDlE3hu4rhu7Dhu7fDlE1J4buS4bu3xajhu7Dhurbhu5Lhu7fhu4bDjeG7kuG7t0BN4buK4bq+4bu34buQ4buw4bq24bu3w4rhurLhu5Lhu7dM4buU4bq24bu34buGU+G7kuG7t+G6s23hurNt4bu34bq+V+G6tuG7t+G7huG7nk3hu7fhu6pZw5rhu5JL4bu34buS4bq0JOG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXfhu5dW4bu3QE3hu4rhur7hu7fhu4bhurbhu5JL4bu34buqTcON4bum4bu34buqVuG6vuG7t+G7hlnDmuG6vuG7t+G7hk3DjOG7sOG7t+G7qsav4bq24bup4bu34buQw5nhu7fGr1Dhu5JL4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjvhu7Dhu6pM4buYxq/hu7V3duG7qOG7qsav4buY4buSS3dsU+G7kuG7t+G6teG6tHYv4buo4buqxq/hu5jhu5JLd3Yv4bumdw==

Sơn Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]