(Baothanhhoa.vn) - Như Xuân là 1 trong 7 huyện nghèo của tỉnh được Chính phủ hỗ trợ, đầu tư theo Nghị quyết 30a. Trong những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ, đầu tư các nguồn lực của Nhà nước, cùng với các nguồn lực xã hội hóa, nguồn lực huy động tại địa phương, cấp ủy, chính quyền, các ngành từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững, cơ sở hạ tầng được đầu tư cơ bản, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân ...

Như Xuân thoát nghèo

Như Xuân là 1 trong 7 huyện nghèo của tỉnh được Chính phủ hỗ trợ, đầu tư theo Nghị quyết 30a. Trong những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ, đầu tư các nguồn lực của Nhà nước, cùng với các nguồn lực xã hội hóa, nguồn lực huy động tại địa phương, cấp ủy, chính quyền, các ngành từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững, cơ sở hạ tầng được đầu tư cơ bản, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Ngày 7-3-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 275/QĐ-TTg phê duyệt huyện Như Xuân ra khỏi huyện nghèo giai đoạn 2018-2020.

Mô hình trang trại của gia đình anh Lê Bá Thức, xã Xuân Hòa cho hiệu quả kinh tế. Ảnh: Ngọc Anh

Xã Hóa Quỳ - một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Như Xuân có xuất phát điểm thấp, giao thông đi lại khó khăn, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, phong tục tập quán lạc hậu, trình độ dân trí thấp... Thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xã đã rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định nguyên nhân chính dẫn đến nghèo, phân công các thành viên trong ban chỉ đạo giảm nghèo phụ trách thực hiện các giải pháp giảm nghèo. Xã đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động. Đẩy mạnh khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật, thâm canh tăng năng suất, chú trọng công tác thủy lợi. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, các chương trình vay vốn sản xuất, tạo việc làm cho nhân dân được quan tâm. Xã đã thành lập HTX dịch vụ nông nghiệp là đầu mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân.

Thực hiện chương trình giảm nghèo, xã Xuân Hòa đã ban hành kế hoạch giảm nghèo, phân công các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên phụ trách hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo hàng tuần xuống thôn cùng người dân trực tiếp tham gia chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp, xử lý rác thải... Từ nguồn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện, xã đã hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, khuyến khích xuất khẩu lao động và huy động được các nguồn lực từ xã hội hóa. Việc thực hiện các biện pháp giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn xã đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đời sống người dân ổn định và từng bước được nâng lên.

Ông Lê Đình Chuyên, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Như Xuân, cho biết: Những năm qua, để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, huyện Như Xuân đã xây dựng đề án, kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2009-2020; ban hành một số chính sách đặc thù thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, như: Nghị quyết số 07 về phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện đến năm 2020; Nghị quyết số 02 về phát triển cây cao su trên địa bàn huyện đến năm 2016; Nghị quyết số 05 về cơ chế khuyến khích phát triển giao thông phục vụ xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết số 127 về việc phê chuẩn cơ chế và chính sách trồng rừng gỗ lớn đến năm 2020 và 2020-2025; Nghị quyết số 03 về việc tiếp tục đẩy mạnh cải tạo vườn tạp gắn với phát triển cây ăn quả giai đoạn 2016-2020... để phát huy thế mạnh của địa phương.

Quá trình triển khai thực hiện, huyện đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tính chủ động của cấp ủy, chính quyền và người dân về công tác giảm nghèo, qua đó làm thay đổi căn bản nhận thức của người dân, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, tập trung lao động sản xuất vươn lên làm giàu chính đáng. Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lựa chọn các nội dung trọng tâm, trọng điểm để ưu tiên đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở: Đường giao thông, công trình điện, trường, trạm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội. Tháo gỡ khó khăn, khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện để phát triển kinh tế gắn với giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, ưu tiên khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến nông lâm sản... mà huyện có lợi thế về nguồn nguyên liệu và thị trường. Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, phân nhóm hộ nghèo theo nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nghèo đối với từng nhóm hộ, thông qua đó chỉ đạo xây dựng kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn, kế hoạch năm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên phụ trách chỉ đạo điểm giúp đỡ các hộ nghèo; lựa chọn những hộ nghèo, hộ cận nghèo có lao động nhưng thiếu vốn, đất sản xuất, kinh nghiệm để đầu tư và hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật để thoát nghèo nhanh và bền vững. Đối với các hộ không có lao động, hộ neo đơn già cả, hộ chính sách thì tập trung thực hiện chính sách an sinh xã hội, không đầu tư hỗ trợ dàn trải. Tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huy động tối đa nguồn lực của địa phương, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn huyện để phát triển kinh tế - xã hội góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Tập trung đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động để giải quyết việc làm có thu nhập cao cho người dân. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực y tế, văn hóa, nhà ở, vệ sinh môi trường đảm bảo cho người nghèo được tiếp cận với các dịch vụ xã hội. Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các chương trình dự án để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đồng thời phát huy các nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo.

Giai đoạn 2009-2018, ngân sách Trung ương đã hỗ trợ cho huyện 425,339 tỷ đồng thực hiện Nghị quyết 30a, trong đó vốn đầu tư phát triển 311,794 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 113,545 tỷ đồng. Ngân sách địa phương đã bố trí trên 30 tỷ đồng để thực hiện lồng ghép các chính sách giảm nghèo chung. Ngoài ra, vốn hỗ trợ của doanh nghiệp 23,056 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án giảm nghèo khác 437,875 tỷ đồng. Từ các nguồn lực đó, trên địa bàn huyện đã đầu tư xây dựng 32 công trình theo Chương trình 30a, gồm: 20 công trình hồ đập, 11 công trình giao thông, 1 trường học với tổng mức đầu tư 318,749 tỷ đồng và 12 công trình (trạm y tế xã) từ vốn doanh nghiệp hỗ trợ. Kết quả mục tiêu giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2010-2015 giảm 6,7%/năm; giai đoạn 2016-2020 giảm 7,57%/năm.

6 tháng đầu năm 2018, huyện đã tích cực tuyên truyền nêu cao khẩu hiệu: “Siêng năng chăm chỉ sẽ thoát nghèo, ham làm tính giỏi ắt giàu nhanh”, “Xuất khẩu lao động là con đường giảm nghèo nhanh nhất”, “Cải tạo vườn tạp là góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững”... Hàng tháng, huyện cử cán bộ xuống thôn, bản để tư vấn, hướng dẫn khoa học – kỹ thuật cho hơn 200 hộ trồng gần 9 ha cỏ chăn nuôi, 35 ha rau các loại, 20 ha cây ăn quả, đào và xây mới 772 hố rác, sửa chữa nâng cấp và xây mới 532 ngôi nhà... Các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2018. Đến nay, toàn huyện còn 3.709 hộ nghèo (chiếm 22,22%), 2.515 hộ cận nghèo (chiếm 15,07%).

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Như Xuân cho biết: Để tiếp tục thoát nghèo bền vững, 6 tháng cuối năm 2018 huyện sẽ tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền đối với công tác này. Tiếp tục triển khai các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí quyết tâm làm giàu, vươn lên thoát nghèo đến từng hộ gia đình. Huy động nguồn lực thực hiện chương trình từ cộng đồng và lồng ghép các chương trình khác để giảm nghèo đa chiều nhằm cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo. Khuyến khích tạo việc làm cho lao động thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người dân trên địa bàn. Phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Bên cạnh đó, huyện cũng đề nghị Trung ương, tỉnh tăng cường nguồn lực hỗ trợ bằng các nguồn vốn ngoài Chương trình 30a, để đạt mục tiêu giảm nghèo trong năm 2018. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]