Ủy viên châu Âu Maros Sefcovic ngày 6/7 tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài tăng cường các thủ tục pháp lý chống lại Anh nếu London không tuân thủ các nghĩa vụ của mình về Bắc Ireland theo thỏa thuận Brexit (Anh rời khỏi EU).

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur/hu7bhu6/DuUFn4bu54buvQeG7rWfhu6Hhu63hu5Xhurhn4buU4bq4Z+G7ocOyQeG7rWfhu59uw4Fnw4nhu49B4buxZ+G7oeG7huG6rEHhu7Fn4butb0Hhu61nceG6skHhu7FnQ+G7rW5DZ+G7t+G7iGdJ4bqm4buvZ01B4butw6ov4butaeG6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7rHJtcGbhur814buKZ0nhu6/DuUFn4buh4but4buV4bq4Z+G7lOG6uGfhu7htxJDDgUVnIHLhu6vhu6HDgUnhu6/hu6FnQeG7sW/hu4pnxKkvamfDieG6uOG7isO5QWfhu5/hurBn4bu24buvw7lBZ+G7ueG7r0Hhu61n4buh4but4buV4bq4Z+G7lOG6uGfhurtSMeG6vWdFw7pn4bu14but4bquQeG7sWfhu6HDgGfhu7dGbWfhu6Hhu63huqJBZ0Fvw4Fn4bu14butbuG7oWdB4buxw4Fv4buvZ8OJ4buPQeG7sWfhu6Hhu4bhuqxB4buxZ+G7oW7hu6Fnw4nhu63hur5nw4nDiuG7oWdD4butbkNn4bu34buIZ+G7oeG7reG6sEHhu7Fn4bu3w7Phu69nTUHhu61nQeG7peG6uGfhu7bDgUFww4FBZ+G7teG7reG6rkHhu7Fnw4nhurjhu5VBZ8OJ4but4bq+Z+G7oW7hu6FnQeG7seG7rcO9bWdJw4pn4buh4bq+bWfhu7l3QeG7rWdJ4bunZ+G7nsO14buhZ+G7rsSQcuG7t21BcGfDieG7rXLDgWfDieG7rcODbWfDieG7reG6uOG7m0Fn4buexJByw4zhu6/DiWfhurtNQeG7rWfEkOG6rOG7r2fhu7Xhu63Dg+G7r2dSMeG6vcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/DquG7r+G7ueG7sWfhu6Hhu7dtRUXhuqdm4buh4bu5RS1D4butw4HDicOBZmfDieG7r8OJ4bu3cuG6p2bhu7bhu6/DuUFn4bu54buvQeG7rWfhu6Hhu63hu5Xhurhn4buU4bq4Z+G7ocOyQeG7rWfhu59uw4Fnw4nhu49B4buxZ+G7oeG7huG6rEHhu7Fn4butb0Hhu61nceG6skHhu7FnQ+G7rW5DZ+G7t+G7iGdJ4bqm4buvZ01B4butZ+G7rXdB4butZ8OyQeG7rWdpZmdFxJDhu6HhuqdmLy/hu6FwQcOp4bufbcOBw4nhu61tQeG7reG7rcOBbcOpSUEvcHJF4bu1w4nDgUMvQXLDjUUvw61pw61qL2lqanDDrGhq4buLbOG7i8Osw4nhu4vhu4vDrGnhu7dpw6nhu7ND4buxZmdt4bu3w4nhuqdm4bu24buvw7lBZ+G7ueG7r0Hhu61n4buh4but4buV4bq4Z+G7lOG6uGfhu6HDskHhu61n4bufbsOBZ8OJ4buPQeG7sWfhu6Hhu4bhuqxB4buxZ+G7rW9B4butZ3HhurJB4buxZ0Phu61uQ2fhu7fhu4hnSeG6puG7r2dNQeG7rWZncG3DiW0tQ+G7rcOBw4nDgS3DgcSQ4buv4bux4buvQW3hu7ctRcSQ4buh4bqnZuG7rcOJw4lDRWQvL+G7oXBB4buv4bu54buxw6lJ4buvcsOJQW3hu7lD4bu34bq4RcOpSUEvw4nEqcOtaC/hurhD4bu3w4FtcHJwL0Phu6Hhu6vDgS/DrWjDrWlfaGpfaMSpL8OJw4nDjElBX2jEqWhqX+G7uW3EkMOBRV9FcuG7q+G7ocOBSeG7r+G7ocOp4buzQ+G7sWZnL+G6v1vhu63DgGfhu6Dhu63hur5nw4l44buh4butZzXhu4pn4bufbUFn4buh4but4buV4bq4Z+G7lOG6uGfhu7htxJDDgUVnIHLhu6vhu6HDgUnhu6/hu6Fnw4nDs+G7r2fhu6HhurjhurLhu6Fn4but4bqiQ2fhuqpn4buexJDhurhFRXLhu7dFZWfhu555w6ln4bq7w5JB4butZGdN4buqWy8wMMOj4bqhQOG6vcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/W+G7rW7DiWfhu5/hu6/GsOG6uGfDicOz4buvZ+G7ueG6ssOJZ0Phu63hu6/DuUFnw4nhu63DssOBZ+G7t+G6uOG7m0FnSeG7p2fhu7nhurDhu69nROG6uG1BZ+G7rcWpZ1IxLU1B4butZWfhuq5B4buxZ+G7uG3EkMOBRWcgcuG7q+G7ocOBSeG7r+G7oWdBw7nhurhnxJDEgmRn4oCcMOG7reG7m8OJZ3FuQeG7sWfDieG7r+G7peG7oWVn4buhbuG7oWfhu5/hu6/FqUFnQ+G7rW5DZ3HhuqRBZ0Phu63hu4bhuqRB4buxZ+G7uW9n4bug4butdkHhu61nQ+G7reG6vmdNQeG7rWdx4buGbWfEkG1n4but4bq24buvZ8OJ4butbkHhu7Fnw6xnw4nEkG7hu69nSeG6puG7r8Opw6nDqWfDieG7r0Hhu61nw4nhu63GoUFn4butb0Hhu61nceG6skHhu7Fn4buh4but4bq4QeG7sWdBb+G7imdJb2fEkMSCZ8SQb0Hhu7FnSeG7r2dD4butw7Phu7lnQeG7rUhB4buxZ3Hhu6/hu6fhurhn4buh4but4bq6QeG7sWfDieG6ruG7r2dx4buNZ8OJ4but4bqwQeG7sWdB4but4buXw4nDqWdRbkNn4bu3w7Phu69lZ+G7oeG7reG6ukHhu7Fnw4nhuq7hu69n4buf4bq44bqy4buhZ0Phu63DsuG7r2fhu7Xhu63huqrhu69nceG6skHhu7Fn4bu54bqyw4lnw4nhu63hur5nw4nDiuG7oWdD4butbkNn4bu34buIZ0lvZ0Hhu6XhurhnTUHhu61n4bu14but4bquQeG7sWfhu6HDgGdx4bqyQeG7sWfDieG7rW7hu69nw4nhu63Dg21ncW5B4buxZ3HGsGfhu7Xhu63DteG7oWdD4butw4rhu6Fn4buhbuG7oWfhu5/hu6/FqUFnQ+G7rW5DZ0Fv4buKZWfhu6Hhu63hurpB4buxZ8OJ4bqu4buvZ0XDumfhu7Xhu63huq5B4buxZ+G7ocOAZ+G7t0ZtZ+G7oeG7reG6okFnQW/DgWfhu7Xhu61u4buhZ0Hhu7HDgW/hu69nw4nhu49B4buxZ+G7oeG7huG6rEHhu7FnQeG7rUhB4buxZ8OJ4but4bq+Z8OJw4rhu6FnQ+G7rW5DZ+G7t+G7iGdBb+G7isOp4oCdw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/hu6DhurxB4buxZ0Hhu7Fv4buKZWdSMWfhu7XDueG6uGfhu7HhuqLhu69nTUHhu61nw4xy4bu5Z8OMc8OJZ+G7ueG6ssOJZ8OJ4butw4NtZ8OJ4but4bq44bubQWfhu7Xhu6/GsOG6uGcw4butw4rhu4pnIMO9Z0nhuqbhu69nUjFnSeG7p2dB4bquQeG7sWdFw7JBZ0Hhu63DtOG7uWfhu6Hhu63hu5fhu7lncOG7gsOJZ8OJxJBtQeG7rWfhu6Hhu43hu69n4but4bub4bq4Z+G7nsSQcsOM4buvw4ln4bu34buvw7lBZ0ThurhtQWdx4bulQWdJ4buvxanhu6FnSeG7m0Fn4buh4but4bq44buKxrBBZ+G7ueG6ssOJZ0XhurBn4butb0Hhu7Fn4butw4BtZ0Hhu63hu5fDiWdxeEHhu61n4bux4buvSG1nTUHhu61nSW9n4buew7Xhu6Fn4buuxJBy4bu3bUFww6lnP0Hhu7Fn4bu4bcSQw4FFZyBy4bur4buhw4FJ4buv4buhZWdx4bq2QeG7sWfDieG7reG6rOG7r2fhu7dvZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69nceG6sOG7r2fDieG7rcOBw7Phu69n4buh4butdkHhu61n4buh4bq+bWdSMWdJ4bqm4buvZ01B4butZ+G7tcawZ8OJ4buEZ+G7teG7reG7r2dB4buG4bqm4buhZ0Fv4buKZ+G7rcOBb0Fnw4nhu5fDiWfDieG7reG6vmfDicOK4buhZ8SQ4bqs4buvZ+G7teG7rcOD4buvZ+KAnEHhu7Hhuq7hu69nQeG7rW9n4buh4but4bq4QeG7seKAnWdB4buP4bu5Z0Hhu7HDgW7hu69lZ+G7oeG7rcOBZ+G7n+G7r+G7pcOJZ+G7teG7rcOAZ+G7teG7reG7j0Fn4bu34bqmQWdB4but4buXw4lnSeG6puG7r2dSMWfhu63hu6/FqUFnQW3hu4pn4bu3b2fhu7dv4bu5Z8OJ4but4bulZ0Fvw4FnccawZ8OM4buV4buKZ3BGQeG7sWfhu7fDs+G7r2fhu7fhuqBB4buxZ8OJ4buvQWdJb2fDieG7reG7r+G7pcOJZ+G7t+G7m0Nn4bu3w7Phu69n4bu54bqw4buvZ0ThurhtQWfhu63FqWdJ4bqm4buvZ01B4butw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6vzDhurjhu4pnQeG7reG7r8O5QWVnw4nhu61yw4Fn4bquQeG7sWcgcuG7q+G7ocOBSeG7r+G7oWVnccawZ8OM4buV4buKZ3BGQeG7sWfhu7fhuqBB4buxZ8OJ4buvQWdJ4bqm4buvZ0Hhu61t4bq4ZWfDicSQ4buG4bqm4buhZ+G7reG7pcOJZ+G7oW7hu6Fn4bufw7lBZ0Phu63DsuG7r2dD4but4bqw4buvZ+G7reG6qENnSeG6puG7r2dB4butbeG6uMOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur9NQeG7rWfhu6Hhu612QeG7rWfDieG7reG7guG7oWfhu6HDtcOJZ3Hhu4LDiWfhu7nhuqLhu69nxJBvQeG7sWfhu5/hurjhurLhu6Fnw4nhu61vQeG7rWdJ4buvw7lBZ0nhuqbhu69nUjFnw4nhu4RnQeG7sW/hu4pnaS9pL8OtaMOtaWVnQeG7reG7hkHhu7FnxJDhu6/DuUHhu7FnSeG6vEHhu7Fn4bu34buNQeG7rWfDieG7reG6tGfhu57DteG7oWfhu67EkHLhu7dtQXBnSeG7o0Fnw4nhu6/hu6VDZ8OJw4rhu6Fnw4nhurjhu5VBZ8OJ4but4bq+Z+G7oW7hu6FnROG6uOG7imdxeEHhu61n4buh4bq+bWfDieG7rXhnw4nEkOG7huG6rEHhu7Fn4buh4but4bq4QeG7sWdSMWdJb2fhu7fhu6/DuUFn4bu54buvQeG7rWfDieG7reG6uOG7pWdE4bq4bUFnccawZ8OJxJBuQeG7rWdD4butw7Lhu69nw4nhu63hu6/hu6XDiWfhu7fhu5tDZ+KAnOG7n+G7r8O5QWfhu7Hhu6/huqbhu69n4buh4buCQeG7seKAnWfhu7Hhu69IbWdJ4bq8QeG7sWdBb+G7imdJb2fhu6DhurJB4buxZ+G7reG6oG1n4buuxJBy4bu3bUFwZ+G6u+G7ueG6ssOJZ8OJ4butb0Hhu61nSeG7r8O5QWfhu6Hhur5tZ1Ix4bq9w6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v01B4butZ0lvZ1IxZ3Hhu41n4bu14buIZ0Dhu7Hhu614Z3F4QeG7rWfDieG7reG7hmfhu57DteG7oWfhu67EkHLhu7dtQXBlZ8OJ4butcsOBZ3HDgGdSMWfhu6FHZ+G7oW7hu6FnQeG7reG7lUFnSeG7r8O5QWfhu63DsuG7r2dE4bq4bUFnw4nhuqbhu69nSeG6vEHhu7Fn4buew7Xhu6Fn4buuxJBy4bu3bUFwZ2Vn4bu3b+G7uWdJ4buvxanhu6Fnw4nDs+G7r2fhu6Fu4buhZ+G7ocOyQeG7sWfhu7Hhu69IbWdJ4bq8QeG7sWdBb+G7imdJb2dD4butxqFBZ+G7oeG6oEFn4bu3w7Phu69n4buh4bq+bWfhu7fDiuG7oWdxeG1nTUHhu61lZ8OJ4buv4bulQWfhu61vQeG7rWfhu7Xhu6/GsOG7uWfDicSQbWfhu61vQeG7sWfhu63DgG1nceG7r2dE4bq4bWfhu6Fu4buhZ+G7ocOyQeG7sWVnccOy4bu5Z+G7n8Oyw4FnQeG7rUhB4buxZ+G7rW9B4buxZ+G7rcOAbWdBb+G7imfhu7Xhu63hu69nSW/DgWfhu57DteG7oWfhu67EkHLhu7dtQXBnRcO6Z0Phu63hurxn4but4bqoQ2fhu6Fu4buhZ8OJ4buvw7nhurhn4buh4but4bq44budQWfhu6Hhur5tZ8OJ4buteGfDicSQ4buG4bqsQeG7sWdSMcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur9A4but4buGQeG7sWfhu6Hhu49B4buxZ8OJ4but4buTQeG7sWfhu7dyw4Fnw4nhu61tQeG7sWfhu7Xhu63hu69nUjFnceG7jWfhu6HDgGfhu61vQeG7rWdx4bqyQeG7sWdD4butbkNn4bu34buIZ0nhuqbhu69nTUHhu61nSeG6puG7r2fhu6Fuw4Fn4buf4bq44bqy4buhZ0Hhu4bhuqbhu6FnQW/hu4pnSeG7r2dD4butw7Phu7lnceG7r+G7p+G6uGfhu7Xhu63DgcOyQWfhu6Hhur5tZ+KAnMOJ4butw4NtZ8OJ4but4bq44bubQWfEkOG6usOJZ+G7t+G6uOG7r+KAnWfhu57EkHLDjOG7r8OJZ0lvZ0Dhu7Hhu614Z3F4QeG7rWfDieG7reG7hmfhu57DteG7oWfhu67EkHLhu7dtQXBn4bu14but4buvZ3HhuqRBZ0Phu63hu4bhuqRB4buxZ+G7seG7r21n4butw7NBZ8OJw7Phu7ln4butw4Hhu41BZ+G7teG7r8aw4bu5Z8OJxJBtZ+G7rcOy4buvZ0ThurhtQWdJ4bqm4buvZ0Hhu61IQeG7sWfDieG7rUbhu6FnQ+G7reG7neG7uWfDieG6puG7r2dJ4bq8QeG7sWfhu7fhu41B4butZ8OJ4but4bq0Z+G7nsO14buhZ+G7rsSQcuG7t21BcMOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur9b4butdm1nTUHhu61n4bu14but4buTQeG7sWdxeEHhu61n4bu14but4bquQeG7sWfhu6HDgGfhu7dGbWfhu6Hhu63huqJBZ0Fvw4Fn4bu14butbuG7oWfhu5/huqrhu69n4bu54bqyw4lnReG6sGfhu6Hhu63hurDDiWfhu7Xhu6/GsOG7uWdFw4Fuw4ln4bux4buV4buKZ+G7ocOyQWfDicSQ4bqqZ0nhu6/FqeG7oWfhu6HhurhB4buxZ+G7oeG7l0Nn4butb0Hhu7Fn4butw4BtZ+G7oeG7rcOBZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69ncOG7lUFnSeG6vEHhu7Fn4bu34buNQeG7rWfDieG7reG6tGdBb+G7isOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur9A4buxb+G7imfDrGgvxKllZ1IxZ3Hhu41n4buh4but4buXQ2fDieG7reG6uOG7m0Fn4bux4buvbWfhu63Ds0Fnw6xnw4nhu61uQeG7sWfDieG7reG6rOG7r2fhu7Hhu69tQWfhu7nhu6/hu6lBZ8OJxJDhu4Rn4bu14buvxrDhu7lnw4nEkG1n4butw7Lhu69nROG6uG1BZ3HhurDhu69nSeG6puG7r2fhu6Fu4buhZ0XDskFnQ+G7reG7neG7uWfDieG7rXjDiWfhu6Hhu63hu6Vn4buf4buv4bulQWdJb2fDieG7rXjDiWdx4bquQeG7sWfhu7fDs0Hhu61n4buh4bq+bWdNQeG7rWdJb8OBZ0nhurxB4buxZ+G7t+G7jUHhu61nw4nhu63hurRn4buew7Xhu6Fn4buuxJBy4bu3bUFww6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v13hurjhu4rhu6XDiWdxeEHhu61n4buh4bq+bWdSMWfhu7HDgENnQ+G7rcahQWfDjMOBbWdweOG6uGdB4butSEHhu7Fn4buh4buPQeG7sWfDieG7reG7k0Hhu7Fn4bux4buvbeG7r2dxw4HDs0Fn4but4bub4bq4Z+G7nsSQcsOM4buvw4ln4bu34buvw7lBZ0ThurhtQWdx4bulQWdJ4buXQWdx4bunZ0Fv4buKw6lnUjFnSeG7o0Fn4buhw7JB4butZ+G7n27DgWdFw7pnw4nEkMOyZ3Hhu4BtZ+G7n8O0QeG7sWfhu6Fu4buhZ+G7n+G7r8WpQWdD4butbkNnw4nEkOG7hEHhu7FnQ+G7rcOzw4lnw4nhu63hu4bhuqRB4buxZ+G7ucOz4buvZ0Hhu6XhurhnTUHhu61nceG6pEFnQ+G7reG7huG6pEHhu7FncXdB4butZ+G7oeG7rXln4buhbuG7oWdD4butxqFBZ+G7oeG6vm1nQOG7seG7rXhncXhB4butZ8OJ4but4buGZ+G7nsO14buhZ+G7rsSQcuG7t21BcMOpL8Opw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ03hurjDieG7rcOBxJBm4bq/4bq7MDDDo+G6oUAvZ+G6oeG7r3LDiUFt4bu5K+G6vcOqL0Phur8=

(TTXVN/ Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]