08:46 10/07/2024 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10/7, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII làm việc phiên cuối. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã phát biểu tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm; đồng thời, báo cáo về các nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2024. Báo Thanh Hóa lược ghi phần tiếp thu, giải trình này.

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII: Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm

Sáng 10/7, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII làm việc phiên cuối. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã phát biểu tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm; đồng thời, báo cáo về các nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2024. Báo Thanh Hóa lược ghi phần tiếp thu, giải trình này.

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII: Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm.

Phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII, thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh, cử tri trong tỉnh và đại biểu tham dự kỳ họp đã phát biểu ý kiến về các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và gửi ý kiến, kiến nghị tới kỳ họp. Đây là những ý kiến, kiến nghị rất xác đáng, tâm huyết, với tinh thần trách nhiệm rất cao, vì sự phát triển chung của tỉnh. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, cử tri và Nhân dân.

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII: Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm

Các đại biểu dự kỳ họp.

Trong bài phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã đánh giá khái quát kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024, nguyên nhân dẫn đến thành công; những hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm và nêu lên 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sẽ tập trung triển khai nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm 2024 có rất nhiều nguyên nhân, song UBND tỉnh xác định có 5 nguyên nhân cơ bản, đó là:

Thứ nhất, chúng ta tiếp tục có sự đoàn kết, thống nhất trong từng cơ quan, đơn vị, đoàn kết trong Đảng, trong cả hệ thống chính trị và đoàn kết toàn dân.

Thứ hai, có sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của trung ương; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị; sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Thứ ba, kế hoạch năm 2024 được triển khai thực hiện từ rất sớm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nhất là việc tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” trong quá trình đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII: Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm

Thứ tư, các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của các giai đoạn trước đang phát huy hiệu quả, cùng với những cơ chế, chính sách mới ban hành và việc rà soát, hoàn thiện thể chế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút thêm nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Thứ năm, chúng ta đã làm tốt công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền; tranh thủ được sự ủng hộ, đồng tình, tin tưởng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, với tinh thần thẳng thẳn, cầu thị, UBND tỉnh đã phân tích, đánh giá và xác định 6 tháng đầu năm 2024 vẫn còn những hạn chế, yếu kém, đã được nêu rất cụ thể, chi tiết trong báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo giám sát của HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu đã bổ sung, phân tích.

Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị phân tích, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém đã nêu, trong đó phải xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, đơn vị chủ trì thực hiện, phân công lãnh đạo ngành, đơn vị trực tiếp chỉ đạo thực hiện, xác định rõ thời gian hoàn thành việc khắc phục hạn chế, yếu kém. Đồng thời, làm cơ sở để kiểm tra, giám sát và nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các ngành, địa phương, đơn vị.

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII: Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm

Các đại biểu dự kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Qua thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh rút ra một số bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành như sau:

Một là, quán triệt và nghiêm túc triển khai quyết liệt, kịp thời, đồng bộ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; có sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng và nỗ lực vươn lên. Kiên định, bản lĩnh, không dao động trước khó khăn, thách thức, không tự mãn với kết quả đạt được.

Hai là, nắm chắc, theo dõi sát tình hình thực tiễn, có giải pháp ứng phó, phản ứng chính sách kịp thời, chủ động, linh hoạt, chắc chắn, nhất là đối với các vấn đề mới phát sinh, cấp bách; tổ chức thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, không để dây dưa kéo dài.

Ba là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với kiểm tra, giám sát. Thường xuyên rà soát, đánh giá, nâng cao năng lực cán bộ, người đứng đầu các cấp; khen thưởng kịp thời, xử lý kỷ luật nghiêm minh.

Bốn là, tích cực, chủ động giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương, nhất là trong giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo “đúng vai, thuộc bài”, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, đặt mục tiêu vì sự phát triển chung của tỉnh lên trên hết và trước hết.

Năm là, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần tạo đồng thuận xã hội, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, truyền cảm hứng, động lực và tạo khí thế mới cho sự phát triển.

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII: Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm.

Tiếp tục bám sát chủ đề công tác của năm là “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển” và quan điểm chỉ đạo, điều hành “Trách nhiệm, nỗ lực, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả; tạo chuyển biến thực sự rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024”, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cho biết: Trong 6 tháng cuối năm 2024, cùng với việc chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất các ngành, lĩnh vực; tổ chức rà soát, đánh giá sát, đúng kết quả thực hiện của từng chỉ tiêu, từng sản phẩm, từng ngành, lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm; phân tích, đánh giá, làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong 6 tháng cuối năm, nhất là những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư, triển khai các dự án...; trên cơ sở đó, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp để phát huy tối đa yếu tố thuận lợi, khắc phục hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2024.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 có tính phấn đấu cao, đột phá, khả thi trong tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Hai là, chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040; các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách đã ban hành; kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Tập trung hoàn thiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện trong năm 2024, trước khi bước vào Đại hội Đảng bộ các cấp vào năm 2025.

Ba là, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các cái phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hiệu quả Đề án 06 và các dự án thực hiện chuyển đổi số, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính thực chất hơn, hiệu quả hơn.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư; giải quyết kịp thời, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất...

Bốn là, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu tăng 10% so với năm 2023. Chỉ đạo xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025; tập trung chỉ đạo xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư trên địa bàn tỉnh.

Năm là, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; phấn đấu đến 31/12/2024 hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với sự tăng trưởng của tỉnh ta trong 6 tháng cuối năm cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành nghề khác nhau, mở ra không gian phát triển cho tỉnh và cho từng ở địa phương.

Sáu là, tập trung tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; tăng cường công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, bậc học...

Bảy là, chỉ đạo tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, trọng tâm là an ninh biên giới, trên biển, an ninh mạng. Chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, không để tội phạm gia tăng; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc, được cử tri và Nhân dân quan tâm, ổn định tình hình. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống thiên tai, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, kịp thời khắc phục sự cố, hậu quả thiên tai; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống cháy nổ; phòng cháy, chữa cháy rừng và tai nạn đuối nước cho trẻ em.

Tám là, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước; nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng tham mưu, giải quyết công việc của các sở, ngành, địa phương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành và tính nghiêm minh của pháp luật. Từng bước chấm dứt tình trạng né tránh, đùn đẩy, sách nhiễu, phiền hà.

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII: Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cho biết: Tại kỳ họp này, UBND tỉnh có 13 tờ trình đề nghị HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết. Đến nay, UBND tỉnh nhận thấy, các đại biểu đều đồng tình, thống nhất cao. UBND tỉnh xin tiếp thu và thống nhất cao với các báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh đối với các tờ trình và dự thảo Nghị quyết. Đồng thời, đề nghị Chủ tọa kỳ họp xem xét, thông qua các Nghị quyết về các nội dung do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp này.

Liên quan đến các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm gửi đến kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Đây là những ý kiến, kiến nghị rất chính đáng, nhằm giải quyết những yêu cầu thực tiễn đặt ra, vừa đảm bảo thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vừa đảm bảo phục vụ tốt hơn đời sống và sinh hoạt của Nhân dân. Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị liên quan, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, đảm bảo giải quyết triệt để các vấn đề mà đại biểu, cử tri và Nhân dân quan tâm, chất vấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng phân tích, làm rõ và tiếp thu các kiến nghị thông qua phát biểu của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết và tham mưu giải quyết của UBND tỉnh. Đồng thời nêu rõ: Nhiệm vụ còn lại của năm 2024 là hết sức nặng nề, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ cả năm và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn, thách thức, phải quyết tâm thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phong Sắc (Lược ghi)


Phong Sắc (Lược ghi)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]