Phát biểu tại Lễ trao giải bầu chọn thương hiệu Hong Kong (Trung Quốc) ngày 16/8, Giám đốc Sở Tài chính Hong Kong Trần Mậu Ba cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh và nền kinh tế bên ngoài xấu đi, nền kinh tế Hong Kong năm 2022 phải đối mặt với những thách thức tương đối lớn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7ZYROG6pcOpw6Lhu7huw6Phu7jDguG6ucOp4bq14bu4ROG6ucOp4bq14bu4OOG7g+G6peG7uGVbbuG7uMahw63huqXhu7jDqcOi4bqlxINv4bu4bsOiLjbDouG7uG7DouG7kTbhu7huw7Rpw6nhurXhu7g44buD4bql4bu4xJHDrcOpVy/DoiNYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tlhX4bqlZeG6teG7uDbEkSxtbVXhu7Y2ZW0tasOi4bq5buG6ueG7tuG7uG7huqVuxJE5VeG7tkThuqXDqcOi4bu4bsOj4bu4w4LhurnDqeG6teG7uEThurnDqeG6teG7uDjhu4PhuqXhu7hlW27hu7jGocOt4bql4bu4w6nDouG6pcSDb+G7uG7Doi42w6Lhu7huw6Lhu5E24bu4bsO0acOp4bq14bu4OOG7g+G6peG7uMSRw63DqeG7uMOi4bqtw6nDouG7uCnDqcOi4bu4I+G7tuG7uG1sNlXhu7YvLzY3w6nhu7A1LOG6uW7DoizDqcOiw6Lhurks4buwxqHDqS83OW1kbuG6uWovw6k54bubbS89PSQkLyM/PzckPUA9JCUjbiYqJj/EkSPhu7BjauG6teG7tuG7uCzEkW5V4bu2ROG6pcOpw6Lhu7huw6Phu7jDguG6ucOp4bq14bu4ROG6ucOp4bq14bu4OOG7g+G6peG7uGVbbuG7uMahw63huqXhu7jDqcOi4bqlxINv4bu4bsOiLjbDouG7uG7DouG7kTbhu7huw7Rpw6nhurXhu7g44buD4bql4bu4xJHDrcOp4bu24bu4NyxuLC1qw6Lhurlu4bq5LeG6uWzhuqXhurXhuqXDqSzEkS1tbDZV4bu2w6Jubmptxq8vLzY3w6nhuqVl4bq14buwxqHhuqU5bsOpLGVqxJFvbeG7sMahw6kvbiY9QC9vasSR4bq5LDc5Ny/DouG6uW7DqcOpei89QD09X0A6XyM/L25u4budxqHDqcOi4bq5w6nhurVfZOG6ucOp4bq14buwY2rhurXhu7bhu7gvWMOJ4bq1w7TDrOG6peG7uDcgw6nhu7hlbyzhu7jDouG6uSzhu7hrbynhu7jhu4nhu7g2w6Lhu4vhu7jhu5osw6nhu7jhu7PDoizhuqXhu6rhu7jDguG6ucOp4bq14bu4ROG6ucOp4bq14buw4bu44buuw7nDqcOixq/hu7hFKDbhu7jEkG/hu6Phuq/DqS9OTuG7nMagw4lWVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDgjksN+G7tlhKw6IubuG7uDXhuqXhurFv4bu4bijhuqXhu7jEkOG6t+G7uG5sLOG6ueG7uOG6teG6pSnhuqXhu7g1MW/hu7g2w6LDqsOp4bu4bsOiw7Rpw6nhurXhu7jDouG6peG6r2/hu7jDguG6ucOp4bq14bu4ROG6ucOp4bq14bu44buuTmxvw6nhurXhu7hLb+G7gzZW4bu4w6nhurUh4buj4bu4IyYvOuG7quG7uOG6tOG6pS5l4bu4OOG7gzbhu7hN4buJ4bu4TiHhuqXhu7g2w6LhuqfDqcOi4bu4w4LhurnDqeG6teG7uEThurnDqeG6teG7uE5sMcOp4bu4RTJv4bu4w70s4bu4NsOi4bq54bu4NeG6pcOjbuG7uDfhurnhu7gpw6nDouG7uMOiw7Thu4nDqeG6teG7uDbhu48s4bu4N+G6qTbDouG7uDXhuq/DqcOi4bu4xqEh4bu4w6nEg8Op4bu4ZOG6pcOpw6Lhu7huw6Phu7g14bqjw6nhu7jDqeG6teG6uSHhuqXhu7jhu50wb+G7uDjhuqXhu6rhu7jDqcSDw6nhu7hk4bqlw6nDouG7uG7Do+G7uMOC4bq5w6nhurXhu7hE4bq5w6nhurXhu7jDqT5l4bu4PUA9PeG7uGrDoinhuqXhu7g44buD4bql4bu4ZVtu4bu4xqHDreG6peG7uMOpw6Lhu5fDqeG6teG7uG7Doi42w6Lhu7huw6Lhu5E24bu4bsO0acOp4bq14bu4OOG7g+G6peG7uMSRw63DqeG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WMOJ4bq1IeG7o+G7uCM9Lzrhu6rhu7jEkTHDqeG7uG7DouG7keG7uMOiLOG6peG7uG5s4bq5w6nhurXhu7jGoeG6vcOp4bq14bu4JOG7uG7Doi7DqeG6teG7quG7uDbDouG6p8Opw6Lhu7hrb+G7o8SDw6nhu7hEw6Jv4bu4w6Ihw6nDouG7uDbDouG6p8Opw6Lhu7g4Wzbhu7g14bql4bqvbuG7uMOC4bq5w6nhurXhu7hE4bq5w6nhurXhu7g4POG7uGrDoinhuqXhu7jDoijhu7g34buZ4bu4NS7hurnhu7huPsOp4bq14bu4bmzDtOG7icOp4bq14bu4ZOG6pcOpw6Lhu7huw6Phu7hubOG6ucOp4bq14bu4Ninhu7jDqT5l4buw4bu4w4nDoiHhu7g2w6Lhu5E24bu4bmwuNsOi4bu4N+G7meG7uDjhurkuw6nhu7jDqcSDw6nhu7hk4bqlw6nDouG7uG7Do+G7uMOC4bq5w6nhurXhu7hE4bq5w6nhurXhu7ht4bqh4bu4OChu4bu4ZeG7kTbhu7huPsOp4bq14bu4bmzDtOG7icOp4bq14bu4QOG7qirDmeG7sOG7uOG7teG6ueG7uG7huq3DqcOi4bu4w6Lhuq3DqcOi4bu4ZOG6pcOpw6Lhu7huw6Phu7hkYWXhu7jDomnDqeG7uGXhurnDqeG6teG7uDjhu4vhuqXhu7hubOG6ucOp4bq14bu4w6nhu5Us4bu4ODFv4bu4w6k+ZeG7uMahIeG7uG5s4bql4bqxw6nhu7jGocOqw6nhurXhu7hk4bqlw6nDouG7uG7Do+G7uG7hurkhw6nhu7g2MW/hu7jhu50wb+G7uDjhuqXhu7g4LsOp4bq14bu4ZOG6seG7quG7uG4+w6nhurXhu7hubMO04buJw6nhurXhu7jhurThu7VK4bu4bsOi4buZNuG7uG7Do+G7uMOpPmXhu7jDqSzhu6Phu7g4POG7uDjDtOG7izbhu7g44bqlxINv4bu4NsOi4bqrw6nDouG7uOG6teG6pSll4bu4buG7k+G7uCPDmS09w5nhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljDicSDw6nhu7hk4bqlw6nDouG7uG7Do+G7uMOC4bq5w6nhurXhu7hE4bq5w6nhurXhu7jDqcOi4bqtw6nhu7g2w6Jvw6nhurXhu7g4POG7uDjDtOG7izbhu7g2KeG6peG7uG7DouG6peG6r8Op4bu4bmzhurnDqeG6teG7uGtv4buf4bu4PeG7uDfDsuG7uGXhu5E24bu4OGbhu7jhu6PDo2/hu7jDomnDqeG7uDfhu5nhu7hk4bqlw6PDqeG7sOG7uMSQ4buf4bu4N+G6ueG7uMSRIeG7uMOpw6Jv4bu4NjFv4bu4buG6uSHDqeG7uDYxb+G7uOG6teG6pSll4bu4xqEh4bu4beG7meG7uOG6teG6pS7DqeG7uDjhurkow6nhu7jEkeG6peG6o8Op4bu4buG7jTbhu7g44buD4bql4bu4xqHDreG6peG7uDYuNuG7uDbDom/hu6PDo8Op4bu4w6Ihw6nhurXhu7jhurXhuqXhu5cs4bu4Tmxvw6nhurXhu7hLb+G7gzbhu7jhu7co4bql4bu4xJHhu4024bu4xqEh4bu4w4LhurnDqeG6teG7uEThurnDqeG6teG7uMahIeG7uDg84bu4OMOo4bu4w6lbw6nhurXhu7jEkeG6o8Op4bu4w6LhurkobuG7uDhmw6nhurXhu7jhu51vMG7hu7hkw6Izb+G7sOG7uOG7t+G7hcOp4bq14bu4bsOiw6zhuqXhu6rhu7jDouG6uShu4bu4OGbDqeG6teG7uGThuqXDqcOi4bu4bsOj4bu44buJ4bu4w4LhurnDqeG6teG7uEThurnDqeG6teG7uGrDouG7jTbhu7jDouG7heG6peG7uMOpw6LDoeG7quG7uMOpw6LDtMOp4bq14bu4OCHhu7jhurXhuqUpZeG7uMOpw6LDoeG7uDg84bu4N+G6peG6t8Op4bu4bCzhu7jGoSHhurnhu7g2b+G7g+G6peG7uGtv4buf4bu4OOG6u+G7sOG7uE4+w6nhurXhu7hubMO04buJw6nhurXhu7jhurThu7VK4bu4bsOi4buZNuG7uG7Do+G7uOG6teG6pSll4bu44budb+G7g8Op4bq14bu4I+G7qiTDmeG7uG5s4bq5w6nhurXhu7hrb+G7n+G7uD3hu7jDqT5l4bu4w6ks4buj4buq4bu4bSxv4bu4ZMOi4bql4bu44bq14bqlKWXhu7gk4buqO8OZ4bu4bmzhurnDqeG6teG7uGtv4buf4bu4I+G7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WEXhu4fhuqXhu7hubMO0w6zDqeG6teG7uDXhuqPDqeG7uMOp4bq14bq5IeG6peG7uOG7nTBv4bu4OOG6peG7uGzhu4Hhu7hs4bqvbuG7uG3huqHhu7gpw6nDouG7uMOiw7Thu4nDqeG6teG7uMOp4bq1w6LhuqXhuqNl4bu4bmzDqsOp4bq14bu4OMOjw6nhu7jDouG6uShu4bu4OGbDqeG6teG7uOG7nW8wbuG7uGTDojNv4bu4NuG7jyzhu7jDguG6ucOp4bq14bu4ROG6ucOp4bq14bu4bmzhurnDqeG6teG7uG7DosOs4bql4bu44bq14bqlLMOp4bu4NuG6vcOp4bu4xJEo4bql4bu4NuG7jyzhu7jDqT5l4buw4bu4xJAoZeG7uGrDoi5u4bu4Nizhurnhu7jhu4nhu7g2Ljbhu7jDqcSDw6nhu7hk4bqlw6nDouG7uG7Do+G7uG7huqXhuqPDqeG7uG7huqXDo8Op4bu4NzTDqeG7uDjDo8Op4bu4xqHhuqXhuq824bu4ZWZu4bu4beG7g+G7uMOp4bq1IMOp4bu4w6Ihw6nhurXhu7hubG/DqeG6teG7uMO0acOp4bq14bu4xJHDrcOp4bu4bsOie27hu7g2w6JbbuG7uDbDouG6p8Opw6Lhu7htLjbDouG7uG7huqXEg8Op4bu4buG6r+G7uOG7quG7uMSRIWXhu7jhurXhuqUpZeG7uDgh4bu4bj7DqeG6teG7uG5sw7Thu4nDqeG6teG7uG7hurkhw6nhu7g2MW/hu7Dhu7hOb+G7o+G7uMOpw6LhuqXhuqPDqeG7quG7uMOpw6Nv4bu4xqHhuqXhuq824bu4xqEyw6nhu7g2w6Jv4buj4bqxw6nhu7jhu51v4buj4bqjw6nhu7g14bql4bqjw6nhu7jhurXhuqXDreG6peG7uOG6teG6peG7lyzhu7hObG/DqeG6teG7uEtv4buDNuG7uOG7tyjhuqXhu7jEkeG7jTbhu7jGoSHhu7jDguG6ucOp4bq14bu4ROG6ucOp4bq14bu4OMO04buLNuG7uDYp4bql4bu4bsOi4bql4bqvw6nhu7g4LsOp4bq14bu4ZOG6seG7quG7uMOi4bq5KG7hu7g4ZsOp4bq14bu4w6nhurXhurko4bql4bu4bsOiw7Rpw6nhurXhu7g24buPLOG7uMOC4bq5w6nhurXhu7hE4bq5w6nhurXhu7g24bq74bu4bsOi4bqx4bu4NzHDqeG7uG7hu4Nu4bu4xJHhuqPDqeG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WMOJ4bq14bq5IeG6peG7uGws4buq4bu4bSxv4bu4ZMOi4bql4bu4NsOi4bqnw6nDouG7uGtv4bujxIPDqeG7uGtv4bujw6Nu4bu4OOG6qcOpw6Lhu7hsw7Nu4bu4w6nhurV7w6nhu7huw6LDrOG6peG7uOG6teG6pSzDqeG7uDYuNsOi4bu4xJHhu6Phu7jhu7PhurjGoOG6pOG7tS0jO+G7uG4o4bql4bu4ZMOiLjbDouG7uG0ow6nhu7g44buD4bql4bu4xqHDreG6peG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uMOpw6IyauG7uDYpw6nDouG7uG7hu5Phu7g/4bu4w6nhurUh4buj4bu44budb+G7g8Op4bq14bu4NuG6vcOp4bu4JOG7uMOp4bq1IeG7o+G7uOG7rm0sb+G7uGTDouG6peG7uMOi4bq5IcOp4bu4bsOiIcOpw6Lhu7g2LjbDouG7uMSR4buj4bu4JOG7uMOp4bq1IeG7o+G7uG4o4bql4bu4ZMOiLjbDouG7uG0ow6nhu6rhu7g3b+G7uGTDoi42w6Lhu7g4w6PDqeG7uMOC4bq5w6nhurXhu7hE4bq5w6nhurXhu7ht4bqh4bu4asOiKeG6peG7uG7hu5nhu7huw6I54bq54bu4N+G7geG6peG7uG3hu5E24bu4ZMOi4bq/OeG7uG5s4bq5w6nhurXhu7gl4bu4w6nhurUh4buj4bu4buG6pcOjauG7uG7DojnhurlW4buq4bu4xJHDtOG7i8Op4bq14bu4ZMOiLjbDouG7uDjDo8Op4bu4w4LhurnDqeG6teG7uEThurnDqeG6teG7uDg84bu4bj7DqeG6teG7uGUow6nDouG7quG7uG3hu4Phu7jEkcO04buLw6nhurXhu7g2w6Jv4bujw6PDqeG7uDUs4buj4bu4OOG6peG7uMahIeG7uDjDo8Op4bu4bj7DqeG6teG7uD07QMOZ4buw4bu4xqDhuqXhuq824bu44bq14bqlKWXhu7ht4buD4bu4w6nhurUh4buj4bu4Ni42w6Lhu7jEkeG7o+G7uDbDtcOp4bq14bu4ZMOi4bqlw6PDqeG7uMOpw6LhuqXEg2/hu7hkw6IuNsOi4bu4N+G6uSzDqcOi4bu4w6nDoiDDqeG7uGtvLOG7o+G7uMSRKOG6peG7uMOC4bq5w6nhurXhu7hE4bq5w6nhurXhu7Dhu7jhu7cg4buj4bu4NsO1w6nhurXhu7g4w7Thu4s24bu4NuG6ueG6peG7uMSRIeG7uG5s4buL4bu4xJHhu5k24bu4OOG6seG7uDYuNuG7uMOi4bq5KG7hu7g4ZsOp4bq14bu4ZOG6pcOpw6Lhu7huw6Phu7g24bq74bu4bsOi4bqx4bu4xJEw4buj4bu4xJEo4bql4bu4OGbDqeG6teG7uMSR4buZNuG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WOG7hsOp4bq14bu4Tmwxw6nhu7hFMm/hu7jDvSzhu7g2w6Lhurnhu7g14bqlw6Nu4bu4w4LhurnDqeG6teG7uEThurnDqeG6teG7uDgsw6nhurXhu7g2w6JvM8Op4bu4NeG6qeG7uG5n4bu4NsOi4buRNuG7uOG7teG6peG6t8Op4bu4OCHDqeG7uMOCZuG6peG7uMOp4bq1w6Lhuqnhu7huw6LDtOG7i8Op4bq14bu4OOG6q8Opw6Lhu7g4MW/hu7huw7Thu7g24buPLOG7uDYuNuG7uMOpw6Ih4bu4xJE8w6nDouG7uDgo4bq54bu4biHhuqXhu7g2w6LhuqfDqcOi4bu4a2/hu4M24bu4bsOj4bu4xqEh4bu44bq14bqlKeG6peG7uDgwb+G7uDXhurvDqeG6teG7uDUxb+G7uDfhu4024bu4a2/hu4M24bu4bsOj4bu4TG/hurU14buj4bu4TTnGoTnDqW3hu7jDqWfhuqXhu7hu4bqlw6PDqeG6teG7uMahIeG6ueG7uG7Doi7DqeG6teG7uCMj4bu4bsOt4bql4buw4bu4xqDhuqXhuq824bu4bmfhu7g2w6Lhu5E24bu4Ni424bu4beG7meG7uGThuqXhuq/DqeG7uMOpIeG7o+G7uG3huqHhu7jhurXhuqXDs2rhu7hkw6Nu4bu4w6nhu4PhuqXhu7jGoSHhu7huw7Rpw6nhurXhu7huLjbhu7hubOG7ieG7uMSRKOG6peG7uOG6teG6peG7lyzhu7jDguG6ucOp4bq14bu4ROG6ucOp4bq14bu4xqEh4bu4bsOiw6Phu7jhurXhuqXDreG6peG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WMO94bqjw6nhu7g2KMOpw6Lhu7g44bq74buq4bu4xqHhuqXhuq824bu4asOiLm7hu7hqw6LhuqXDo2/hu7hu4bql4bqjb+G7uDfDssOp4bq14bu44bq14bqlLOG6peG7uDjhurkow6nhu7jDoizhuqXhu7hubOG6qeG7uOG6teG6pS7hu7gq4buwQEBA4bu4w4JE4bu14bu44buuZMOi4bq5KcOp4bq14bu4Iyrhu7BAQEDhu7BAQEDhu7g44buFw6nhurXhu7jGoOG6peG6r27hu7jDiSxlVuG7uMahIeG6ueG7uMOp4bq1IeG7o+G7uD8vOuG7uMah4buTLOG7uGtvLOG7uG3huqHhu7hk4bqnNsOi4bu4bsOi4bqnNsOi4bu4w6nEg8Op4bu4ZOG6pcOpw6Lhu7huw6Phu7g4Wzbhu7hkw6Jv4buw4bu4SsOi4bqlw6Nv4bu4buG6peG6o2/hu7g3w7LDqeG6teG7uG3huqHhu7huw6LDszbhu7g4M+G7o+G7uMah4bql4bqvNuG7uGrDomfhu7g14bqlw6PDqeG7uG7DoizDqcOi4bu4buG6uS7DqeG7uDjhuqXhuq/DqeG7uG7hu5Xhu6rhu7g2w6Lhurnhu7hqw6JhauG7uDYuNuG7uDfhurksw6nDouG7uMOp4bq1w6LhuqXhuq9q4bu4xqEh4bu4ZeG7h+G7uMOi4bqtw6nDouG7uGThuqXDqcOi4bu4N+G6uSzDqcOi4bu4ZcOt4bql4bu4asOiLm7hu7hubOG6peG6scOp4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7jhurXhuqUsw6nhu7jGoSHhu7g2aeG7uMOiZuG6peG7sOG7uOG7hsOp4bq14bu4NsO1w6nhurXhu7g2w6Lhurnhu7g14bqlw6Nu4bu4NsOi4bqnw6nDouG7uGtv4bujxIPDqeG7uDg84bu4OMO0LOG7uGws4bu4ZWZu4bu4beG7g+G7uGtvcuG7uG5s4buL4bu4NjBq4bu4OOG6seG7uOG6teG6pcOzauG7uDYuNuG7uDfhurksw6nDouG7uMOp4bq1w6LhuqXhuq9q4bu4xqHhu5Ms4bu4xqEh4bu4w6nDouG6v+G7uGXhu4nhu7hsZsOp4bq14bu4bsOi4bqp4bu4bmzDtMOsw6nhurXhu6rhu7g2Ljbhu7g2aeG7uGtvLMOp4bu4NsOi4buRNuG7uMOpPsOp4bq14bu4beG6oeG7uG7huqXDo2rhu7hu4buNNuG7uOG7nTll4bu44budYW7hu7jGoSHhu7hu4buD4bql4bu4w7Rv4bu4w6Lhurss4bu4Ni424bu4NeG6peG6r8Op4bu4asOiLmrhu7g44bqx4bu4w6Jo4bu4bmzhu4vhu7g2Ljbhu7g34bq5LMOpw6Lhu7jDqeG6tcOi4bql4bqvauG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WMOJ4bq1IeG7o+G7uCM/Lzrhu6rhu7jhu7Np4bu4a28sw6nhu7huw6Lhu4PDqeG6teG7uGThuqPhu7jDguG6ucOp4bq14bu4ROG6ucOp4bq14bu4ODzhu7g24buHw6nhurXhu7g14buD4bu4bnHhu7jEkeG6r+G7uG7DojBu4bu4w6nhurXDouG6peG6r2rhu7hlw63huqXhu7Dhu7hOw6I54bq54bu4OOG6u+G7quG7uG5x4bu4xJHhuq/hu7huw6IwbuG7uMOp4bq1w6LhuqXhuq9q4bu4OMO04buLNuG7uDjhuqXEg2/hu7g2w6LhuqvDqcOi4bu4bsOiOeG6ueG7uGXDsizhu7g4POG7uOG6teG6pSll4bu4buG7k+G7uCXhu6o/w5nhu7hubOG6ucOp4bq14bu44bq14bqlLOG6peG7uDjhurkow6nhu7huw6Iuw6nhurXhu7hOw7Thu7g4w6PDqeG7uG7Doi7DqeG6teG7uE0ub+G7uMOpPmXhu7jDqSzhu6Phu7jhu51v4buDw6nhurXhu7g24bq9w6nhu7gl4buqJMOZ4bu4xqEh4bq54bu44bq14bqlLOG6peG7uDjhurkow6nhu7huw6Iuw6nhurXhu7jDiT5l4bu4OMOjw6nhu7huw6Iuw6nhurXhu7jDvSnhu6Phu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tlhOceG7uMSR4bqv4bu4bsOi4bqlw6Nv4bu4xqHhuqXhuq824bu4xJEhZeG7uDbDtcOp4bq14bu44bq14bqlKWXhu7hu4buT4bu4JMOZ4bu4bmzhurnDqeG6teG7uOG6teG6pSzhuqXhu7g44bq5KMOp4bu4bsOiLsOp4bq14bu4TsO04bu4OMOjw6nhu7huw6Iuw6nhurXhu7hNLm/hu7jDqT5l4bu4w6ks4buj4bu44budb+G7g8Op4bq14bu4PeG7qj3DmeG7uG5s4bq5w6nhurXhu7jhurXhuqUs4bql4bu4OOG6uSjDqeG7uG7Doi7DqeG6teG7uMOJPmXhu7g4w6PDqeG7uG7Doi7DqeG6teG7uMO9KeG7o+G7sOG7uE5x4bu4xJHhuq/hu7huw6IwbuG7uMOp4bq1w6LhuqXhuq9q4bu4ODzhu7jhurXhuqUpZeG7uOG7ieG7uMOiMW/hu7jDosOjbuG7uDYuNuG7uMOp4bq1IcOpw6Lhu7hk4bqlw6nDouG7uG7Do+G7sC/hu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2anNvbsOi4bq5bOG7tljhu65OTuG7nMagw4kvxqDhuqU5bsOpLGUrVlcvalg=

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]