Hải quân Israel ngày 17/11 đã thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn tên lửa C-Dome từ tàu Sa’ar 6 INS Oz. Đây là một dấu mốc quan trọng trong nâng cao năng lực tác chiến của các tàu hộ tống lớp Magen mới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

P8OqPinhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4buc4bq/4budaeG6pyg64bq+4bubxqEy4bqnaSnhu53DqsO5KcOs4bq9w6rhur9lw60p4budw6o0w6zDqinhurVtw6zhur0pw6plKeG7ncOqbsOs4bq9KeG6vsah4buLw6wpw4Lhu4vDreG6pynhu53GoWPDrCnhu5004bujKcOqNuG6vynhu5fhu6PhuqPDrD8vw6o+Oj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKOG6tcOt4bubLeG7lcOq4buL4bud4buLKCnhu53hur/hu51p4bqnWSjhur7hu5vGoTLhuqdpKeG7ncOqw7kpw6zhur3DquG6v2XDrSnhu53DqjTDrMOqKeG6tW3DrOG6vSnDqmUp4budw6puw6zhur0p4bq+xqHhu4vDrCnDguG7i8Ot4bqnKeG7ncahY8OsKeG7nTThu6Mpw6o24bq/KeG7l+G7o+G6o8OsKcOq4buHw6zDqik2w6zDqik+KCnhu5vGoeG6tVkoLy/hurXDosOsJOG6szLhu4vhu53DqjLDrMOqw6rhu4syJOG7p8OsL8Oi4bqn4bubaOG7neG7i+G7lS/DrOG6p8Wp4bubL3t7WyIvPiAgw6JdPDB9MXt74budfVsxPmk+JGfhu5Xhur0oKTJp4budWSjhur7hu5vGoTLhuqdpKeG7ncOqw7kpw6zhur3DquG6v2XDrSnhu53DqjTDrMOqKeG6tW3DrOG6vSnDqmUp4budw6puw6zhur0p4bq+xqHhu4vDrCnDguG7i8Ot4bqnKeG7ncahY8OsKeG7nTThu6Mpw6o24bq/KeG7l+G7o+G6o8OsKCnDojLhu50yLeG7lcOq4buL4bud4buLLeG7i8ah4bq/4bq94bq/w6wyaS3hu5vGoeG6tVkow6rhu53hu53hu5Xhu5tALy/hurXDosOs4bq/w63hur0k4bun4bq/4bqn4budw6wyw63hu5Vp4buj4bubJOG7p8OsL+G7nSJ7PC/hu6Phu5Vp4buLMsOi4bqnw6Iv4bqz4buLaOG7neG7nWcvezx7e18+Pl8+MC/hurXDouG7i8Ot4bqnJGfhu5Xhur0oKS864bq+4bubxqEy4bqnaSnhurM5w6wp4budw6rDuSnDrOG6vcOq4bq/ZcOtKcOqZSnhu53Dqm7DrOG6vSnhurQtw4Lhu4vDreG6pynhu53GoWPDrCnhu5004bujKcOqNuG6vynhu5fhu6PhuqPDrCQpKsOM4bq94bujb8OsQCnGoDLhursy4bqnaSY/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XDiuG6pzLDoig6w4o24bq/KeG7l+G7o+G6o8OsKeG6vuG7m8ahMuG6p2kpw6zhur004bupKT4gLz4+KeG6pTcp4budw6rDuSnDrOG6vcOq4bq/ZcOtKeG7ncOqNMOsw6op4bq1bcOs4bq9KcOqZSnhu53Dqm7DrOG6vSnhuqUzw6zDqinhurXDqsOhw6wp4budY8OsKWnDuTIp4bq0LcOC4buLw63huqcp4buddSnhu5004bujKeG7mjLigJkyxqEpIinhur7DjOG7minhu4p6JCnhuqThuqPhu6kpaTQpw63Ds+G7nSnDosOj4bujKcOtbuG6tSnhu5fhu6Myw6wp4budxqFqw6zhur0p4budxqHhu4vDrOG6vSnDrOG6o8Os4bq9KeG6tTLhu4spw6w4w6zhur0pacO64bq1KeG7nTPhurUp4bq1w6rhur9kw6wp4bq1cTIp4bq1M+G6tSnhu5004bujKcOqw7Mp4budbsOs4bq9KWnDteG7lSnDjTLhur3huqfDrCnDrcO14bq/JD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrhurLDsynhu5bhu6Nu4bq1KeG7lcOqxKnDrOG6vSnhur7hu5vGoTLhuqdpPSnDijbhur8p4buX4buj4bqjw6wp4bq+4bubxqEy4bqnaT0p4bq1bcOs4bq9KeG7neG7qSnhu5fhu6Nu4bq1KeG7lcOqxKnDrOG6vSnGoDLhursy4bqnaT0pw6o3w6zhur0p4bq1bcOs4bq9KcOs4bq9w6rhur9l4buVKcOqNMOs4bq9KWjDqm3DrOG6vSnhu6dyKeG7ncahcCnhur7hu5vGoTLhuqdpKSrhur534bq+JinhuqU3KeG7neG6v2TDrCnDqjTDrMOqKeG7ncOqw7kpw6zhur3DquG6v2XDrSnhuqUzw6zDqinhurXDqsOhw6wp4bq1M+G6tSnDrXDhurUp4bud4bq/Y+G7oynDrW0p4buVw6prw6zhur0p4budxqFjw6wp4bqz4bq/w6nDrCQpSGThu50p4buX4bujNilpNCnDqmUp4budw6puw6zhur0p4buVw6rEqcOs4bq9KWjDqm3DrOG6vSnhuqU3KeG6pTPDrMOqKeG6tcOqw6HDrCnhu53DqjTDrMOqKeG6tW3DrOG6vSnhurUz4bq1KcOtcOG6tSnhu53hur9j4bujKeG6veG6vzYp4bql4buDw6zDqinhu53DquG6p+G7iylo4buD4bq1w6op4bqzNsOsJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrhurQtw4Lhu4vDreG6pylpNCnDrcOz4budKeG6s+G6v2TDrCnhu53DqsOpKeG6pXPhu5HhurUp4bq1NuG6vynhu53hur9kw6wp4buddSnDqmUp4budw6puw6zhur0p4bq+xqHhu4vDrCnDguG7i8Ot4bqnKSrhu6bEqcOtKeG7mjnhu50mKcOsw7Lhur8p4bud4bq/ZMOs4bq9KeG6tXEyKeG6vuG7m8ahMuG6p2kkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOsOKZSnhu53Dqm7DrOG6vSnDrDThu6kp4bqlc+G7keG6tSnhu53GoTLDrOG6vSnhurPhu4Mp4budxqFjw6wpWynhu5004bujKcOqw7Mp4budbsOs4bq9KWnDteG7lSnhu5oy4oCZMsahKSIpw40y4bq94bqnw6wpw63DteG6vynhuqVz4buR4bq1KcOKNuG6vynhu5fhu6PhuqPDrCnDjXYp4bqzNMOsKeG6veG6vzLhu4sp4buddSl7KcOsOMOtKeG7ncahc8O14bq1JD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrhurQz4bq1KeG7nTThu6Mpw6w04bupKeG7m2Ip4bqlc+G7keG6tSnhu53GoeG6v8Opw6wpaMOqMuG6vynhuqXDqSnhurM24buLKeG7p2Up4bq1M+G6tSnhurXhu48p4bub4buTKcOqNSnhu53Eg8Os4bq9KeG6tcOq4bq/ZMOsKWlz4buR4bq1KcOsw6pzKeG6veG6vzTDrClow6rhu4syw6wpw6LEg+G7oylow6rhu4Epw6oy4bupKeG6tTPhurUp4bud4buj4bupZMOsKcOqNMOs4bq9KcOqNuG6vynhu6duw6wp4bq1w6rhur9kw60p4budw7Xhur8pMTDhu7IpaXPhu5HDrOG6vSnDqjTDrOG6vSnDrMOq4bqv4buVKWjDquG6seG7oynhurVxMinhur7hu5vGoTLhuqdpJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrDimUp4budw6puw6zhur0p4bq0LcOC4buLw63huqcp4bubYinhur3hu4nhu5Up4buVw6rEg8OsKeG7neG7geG6tcOqKcOq4buR4buVKeG7pzThu4spw6plKeG7ncOqbsOs4bq9KeG7lcOqxKnDrOG6vSlow6ptw6zhur0pw6zDquG6v8SR4bujKWnDteG7lSnhurVxMinhur7hu5vGoTLhuqdpPSnhurPDsinhu5vhu6PDrOG6vSnhuqUzw6zhur0paMOpKeG6tcOq4buLKcOsOMOs4bq9KWnDuuG6tSnhuqUzw6zDqinhurXDqsOhw6wp4bq1cTIpacO64bq1KWlz4buRw6zhur0pw4o24bq/KeG7l+G7o+G6o8OsKeG6vuG7m8ahMuG6p2kp4budxqFzw7XhurUp4bq1M+G6tSnhuqVu4bq/KeG7ncOqcSnhu5014bq/KWjDquG7oynhu6fDuuG6tSQvJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7lXfhu6Phu53DquG7i8ahKDoq4bum4bq/4bqn4budw6wyw60rJj8v4buVOg==

(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]