Truyền thông Iran ngày 9/7 dẫn lời Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami khẳng định quân đội nước này đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể và lực lượng bộ binh của Iran hiện đã đủ mạnh để đánh bại kẻ thù trong bất kỳ cuộc chiến tranh trên bộ nào.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqrdeG6veG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurYow7rhuqThu7Hhu5XDqWLDmuG6tGjhu6/hurnhu6t1beG7r3Thurnhu5nhu6fhu6914bq5w4Lhu53hurnhu6t14bu14buvdOG6ucO04bun4bq54buZaeG7r3XhurnDtMOsw7rhurnhuqThurR24buvdOG6ueG7kXXDuuG7n+G7r+G6ueG6pOG6tGjhu6914bq54bqk4bq04buj4buv4bq5w7RB4bqrL3Xhur1i4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tlXhu5Vo4buTw6liKOG6tOG6puG7gOG7oeG7r+G6ueG6pHXhu7Xhu6904bq5w5rhurRo4buv4bq54buvdMOt4buA4bq5Zy/hu4Xhurnhu5PDteG7r+G6ueG7scODw7rhurkoROG6ueG7sXDhu6914bq54buww4nhu5Hhurnhu7FExILhu6904bq5M3DhurnDtMO64buvdeG6ueG7kGnhu5F14bq54butw6zhu6904bq5VeG7ucO64bq5dMO6aXbhurnDmuG6tGjhu6/hurnhuq3Dmi5U4buQ4bqp4bq5VXbDgsOC4buVw7rhu6/hurkhaOG7sWjhu63DuuG6ueG7q3Vt4buvdOG6ueG7meG7p+G7r3XhurnhurLhuqZv4buv4bq54buZQcO64bq54buvROG6ouG7keG6ueG7r8Ot4buA4bq54buZ4buJ4bq54buZw6zhuqThurnhu5lExILhu5Hhurnhu691w7rhu6HhuqbhurnhuqR1w63hu6914bq54bqkw4nhuqbhurnhu5lp4buvdOG6ueG7q3HhurnhurzDreG6ueG7scOJ4buR4bq54buxRMSC4buvdOG6ucO0QeG6ucO0w7rhu6914bq54buRQmjhurnDmuG6tGjhu6/hurl1w7pw4buv4bq54buZ4buJ4bq54buZQuG6ueG7rcOs4buvdeG6ueG7mXHhurnhu5lp4buvdeG6ucO0w6zDuuG6ueG7q+G7m+G6ueG6pHXhuqjhurnhuqThurR24buvdOG6ucO0w7PhuqThurnhu6vhu4Lhurnhu5HhuqZB4buR4bq54buRdcO64buf4buv4bq54bqk4bq0aOG7r3XhurnhuqThurThu6Phu6/hurnDtEHhurnhu6/DrXbhuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhuqvDuuG7rXThurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4buR4butw4It4bq2dXbhuqR2w6nhurnhuqTDuuG6pOG7seG7leG6o8Opw5rhurRo4buv4bq54burdW3hu6904bq54buZ4bun4buvdeG6ucOC4bud4bq54burdeG7teG7r3ThurnDtOG7p+G6ueG7mWnhu6914bq5w7TDrMO64bq54bqk4bq0duG7r3Thurnhu5F1w7rhu5/hu6/hurnhuqThurRo4buvdeG6ueG6pOG6tOG7o+G7r+G6ucO0QeG6uXXhu6Xhu6914bq54buL4buvdeG6ueG6vcOp4bq5w4LhurThu5HhuqPDqS8v4buR4buT4buv4bqlw7RoduG6pHVo4buvdXV2aOG6peG6vOG7ry/hu5Phu5XDguG7q+G6pHbhurYv4buv4buVw4rDgi/hur1nw6rhu4Uv4bq94buF4buF4buT4bq/4bq7ZsOqZ+G6u8Oq4bqk4buB4bq74bq/4bq74bux4bq94bql4bup4bq2dMOp4bq5aOG7seG6pOG6o8Opw5rhurRo4buv4bq54burdW3hu6904bq54buZ4bun4buvdeG6ucOC4bud4bq54burdeG7teG7r3ThurnDtOG7p+G6ueG7mWnhu6914bq5w7TDrMO64bq54bqk4bq0duG7r3Thurnhu5F1w7rhu5/hu6/hurnhuqThurRo4buvdeG6ueG6pOG6tOG7o+G7r+G6ucO0QcOp4bq54buTaOG6pGgt4bq2dXbhuqR2LXbhurTDunTDuuG7r2jhu7Etw4LhurThu5HhuqPDqXXhuqThuqThurbDguG6sy8v4buR4buT4buvw7rhu6104bql4bq8w7rhu5XhuqThu69o4but4bq24bux4bqmw4LhuqXhurzhu68v4bqk4buDw6rhursv4bqm4bq24buxdmjhu5Phu5Xhu5Mv4buteuG7k8O64buRL8Oq4bq74bq9Z1/hurvhu4Vf4bq94bq7L3V2w4LDguG7lcO64buvX8OCaOG7sWjhu63Dul/hur3hurvhurvhu4XhuqXhu6nhurZ0w6nhurkvYihE4bq54buxcOG7r3Xhurnhu7DDieG7keG6ueG7sUTEguG7r3ThurkzcOG6ucO0w7rhu6914bq54buQaeG7kXXhurnhu63DrOG7r3ThurlV4bu5w7rhurl0w7ppduG6ucOa4bq0aOG7r+G6uVV2w4LDguG7lcO64buv4bq5IWjhu7Fo4butw7rhurnhuqXhurnhuq3hu6504bqm4bu54buv4bqz4bq54bqk4buVdeG6tGjhu6/huqTDuuG7reG7lcOC4bql4buRduG7reG6qeG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYjt1aeG6pOG6ucO0w7px4bqm4bq54bqk4bq0duG7r3Thurnhu5HhuqZB4buR4bq5dXnhurbhurnhurzhuqLDuuG6ueG7kWnhu5HhurnhuqRE4bq54buxcOG7r3XhurnhurzDreG6ueG7kXXFqeG6uXXhuqbhu4Dhurnhu7HDieG7keG6ueG7sUTEguG7r3ThurnDtEHhurnDtMO64buvdeG6ueG6pHXhuqZB4buR4bq5w5ouVOG7kOG6ucOi4bq5KEThuqLhu6904bq5IWjhu7Fo4butw7rhurnhu6t1beG7r3Thurnhu5nhu6fhu6914bq54bq0a+G7r3Thurnhu7HDieG7keG6ueG7sUTEguG7r3ThurnDtEHhurnDtMO64buvdeG6ueG7kUJo4bq5w5rhurRo4buv4bq54buxw63hurnhu61B4bqk4bq54buZ4bqg4buv4bq54bq84bun4bq54buRdcO64buf4buv4bq54buxRMSC4buR4bq54buRQmjhurnhu69E4bqi4buR4bq54buQQeG7r3Thurl1eGjhurlV4bu5w7rhurl0w7ppdsOi4bq54buZ4bu54buvdOG6ueG6pHXDg8O64bq54buxw63hurnhu61B4bqk4bq54bqk4bq0duG7r3Thurnhu6914bq64buvdOG6ueG7scOJ4buR4bq54buxRMSC4buvdOG6ueG7rWzhuqThurnhu5nDs+G6pOG6ueG6pHXDunDhu6/hurnhu5F1w7rhu5/hu6/hurnhu691w7PhuqThurnhuqThurThu6Phu6/hurnhuqR14buf4bq5dMO64bqiw7rDouG6ueG7mWzhu5HhurnDtMO6cOG6pOG6ueG6vOG7oeG6ueG7r8Sp4buvdOG6ueG7scOJ4buR4bq5w4Jp4buvdOG6ueG6pMOsduG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYijhurR24buvdOG6ueG7r3Xhurrhu6904bq54buvxKnhu63hurnhurLhuqZow6LhurnDmuG6tGjhu6/hurnhu5nhu4nhurnhu5nDrOG6pOG6ueG7mUTEguG7keG6ueG7r3Xhurrhu6904bq5w7RE4bqi4buR4bq54buZQeG6pOG6ueG6tnVp4bq54bux4bqi4buv4bq54bqk4bq0duG7r3Thurnhu7HGsOG7r3XhurnhurzDieG7keG6ueG6suG6puG7t+G7keG6ueG6tnV44buvdOG6ueG6vMOt4bq54bqy4bqm4bu34buR4bq5dMO6aOG6ueG7r8Ot4buA4bq54buZ4buJ4bq54buRd+G6ueG6pHVx4bq54bqkw4nhurnDguG7i+G7r+G6ueG6vuG6psOz4bqk4bq54buvdcO64buh4bqm4bq54bqk4bq0aOG7r3ThurnhuqR1w7rhu5/huqThurnDtOG7p+G6ueG6suG6pm/hu6/hurnDgsOJ4bq5w7TDs+G6pOG6ueG7kXXDs+G6tuG6ueG7kWnhu5Hhurnhu7Fw4buvdeG6ueG6pOG6tEXhu6904bq54bq2dcOs4bqk4bq54bq8w63hurnDgsSQ4buR4bq54buX4bq24bq54burw7rhu6914bq54bqk4buf4bq54butw63hurnhu6xH4bq54buvdWvhu63hurnhurzDrXbhurko4buVdeG6tGjhu6/huqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWIoROG6ueG7sXDhu6914bq5w5ouVOG7kOG6ueG7r3XDs+G7r+G6ueG7rcOs4buvdcOi4bq54buvdeG6uuG7r3Thurnhu6vhu5vhurnhuqR14bqo4bq54buRQmjhurnDmuG6tGjhu6/hurnhu5lo4buvdOG6ueG6tnVp4bqk4bq54buZQeG7r3Thurnhu61B4bqk4bq54buR4bqmQeG7keG6ueG7kXXDuuG7n+G7r+G6ueG6pOG6tGjhu6914bq54bqkdsOt4buv4bq54buTw7pw4buv4bq54buvdWvhu63hurnhurzDrXbhurnhu69E4bqi4buR4bq54buQQeG7r3Thurl1eGjhurlV4bu5w7rhurl0w7ppdsOi4bq54bqk4bq0duG7r3Thurnhu5l34bq54buRd+G6ueG7q+G7n+G6pOG6uXXEguG6tuG6ueG7keG7i+G6ueG7gOG7n+G6puG6ueG6pOG7t+G6ueG6suG6pm/hu6/hurnDgsOJw6Lhurnhu6vDuuG7r3XhurnhuqThu5/DouG6ueG6vuG7ieG6uXVBw7rDouG6ueG7kXXDueG7r3XhurnhuqThurThu6fhurnhurzDreG6ueG6vMSp4buv4bq5dXdo4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6liKOG6tHbhu6904bq54burdcO64bq54buZd8Oi4bq5KOG7lXXhurRo4buv4bq5dcO6cOG7r+G6ueG7k+G6puG7gOG6ueG6pOG6tOG7peG6ueG7r8Sp4buvdOG6ueG7scOJ4buR4bq54bqy4bqmb+G7r+G6ucOCw4nhurnhu5FCaOG6ueG7reG7peG7r3Xhurnhu5F1QuG6ueG7gOG7n+G6puG6ueG7r3Vr4but4bq54but4bqq4buR4bq54buZw7nhu5F14bq54bq2dXjhu6904bq54bq8cOG6ueG6vMOt4bq54burdeG7teG7r3ThurnhuqTDrHbhurnhurRo4bq5w7TDs+G6pOG6ueG7q+G7guG6ueG7reG7t8O64bq54buZ4buV4bq54buTeWjhurnhu6/DrXbhurnhu5nhu7fDuuG6ueG6vOG6osO64bq54buRaeG7keG6ueG6suG6puG7t+G7keG6uXTDumjhurnhu6t1aeG7keG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYjPhu6HhurnhurZ1w7Lhu6/hurnhu63hu6Xhu691w6LhurkoROG6ueG7sXDhu6914bq54buxw4nhu5Hhurnhu7FExILhu6904bq5w7RB4bq5w7TDuuG7r3XhurnhuqR14bqmQeG7keG6ucOaLlThu5Dhurnhu6x2dWjhu63hu61o4buT4bq5O2jhu6vhurZ24bqm4bq04bq54buRQ+G7r3Thurnhu5F1duG6ueG6tGvhu6904bq5w5rhurRo4buv4bq54buZ4buJ4bq54bqkdcOJ4buR4bq5w4LDieG6ueG6pOG6tOG6ruG6ueG6pHXDreG7r3Xhurnhu61B4bqk4bq54bqkdeG7n+G6ueG7scOJ4buR4bq54buRQmjhurnhu6t14bqm4bq54bq8w4nhu5HhurnhurzDreG6ueG6vMO6cOG7keG6ucOa4bq0aOG7r+G6ucO0auG7r+G6uXXDrOG6ueG6pHXDreG7r3Xhurnhu5Hhu7Xhu6904bq54butaeG7gOG6ucO0aOG7gOG6ueG7q3Xhu7Xhu6904bq54buvdETDg8O64bq54buxacO64bq54buRQmjhurnhu6xH4bq54buxw63hurnhu61B4bqk4bq54bqkaeG7keG6ueG7r3Vv4buv4bq54bqkdWjhu4Dhurnhu5nDgcO64bq54buRd+G6ueG7scSCw7rhurnhu5F1duG6ueG7r0ThuqLhu5Hhurnhu5BB4buvdOG6uXV4aOG6uVXhu7nDuuG6uXTDuml24bq54buvw63hu4DhuqUv4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6nhurnDguG6pOG7gOG7seG7leG6o8Op4bqk4buV4bq+4bqkLWjhu7HDunThu6/hurPhurnhurTDunR14bqk4bq1w6li4bqtKCg1M+G7ri8zw7rhu5XhuqThu69o4butK+G6qeG6qy/hurZi


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]