(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 15-3 đến hết ngày 31-3-2023, Hyundai Thanh Hóa triển khai chương trình khuyến mại dịch vụ tháng 3 “Xe êm ái - Lái an toàn” dành để tri ân tất cả khách hàng đã luôn gắn bó đồng hành cùng Hyundai trong suốt thời gian qua. Nội dung chương trình cụ thể như sau:
4buUW1Hhu6AkNcWoY2NM4bue4bqpRF1kNSbhu57hu5bhu5Q94buW4bupacSRNyXFqF3hu6BEW8WoN1vhu6Dhu6k5xajhu6B5W8SRaSE34bugNuG7ql3hu6AlMCRb4bugZuG6ueG7oGRbxq83feG7oFPhu5QvPeG7luG7lC9bUeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu6kmxagl4bue4buWROG7geG7oDd94buoaeG7oFFVLVPhu6AqITfhu6BbIWThu6A3feG7qGnhu6BTUS1TLVJQUlPDleG7oOG7qWnEkTclxahd4bugRFvFqDdb4bug4bupOcWo4bugZGJdPDfhu6A0W8WoXeG7oCRbw6rhurM3feG7oGRiIDdb4bugNFvEkWkhN+G7oDbhu6pd4bugJTAkW+G7oGbhurnhu6BkW8avN33hu6BT4bug4oCcSCbhu6AuNuG7oMavXeG7oC3hu6DDvcavXeG7oMWoN+G7oGQ44buoN+KAneG7oCXhu6g3W+G7oCo84bugZGJd4bug4buyN+G7oGThu7Rk4bugJOG7sOG7oDRbxq8kW+G7oFvhu6g3feG7oCrhu6zhu6A1xJHhuqM34bugfVY34bugPTnhu6AqxIM3feG7oFvhu6g3W+G7oCTDqTd94bug4bupacSRNyXFqF3hu6BkYjg3feG7oGPEkcOjZOG7oGRbw6Jd4bugfV3FqDfhu6DhuqvEkcWow5Thu6Dhu7Xhuq9d4bugJcSRN33hu6AkW8Oq4bqzN33hu6BkYiA3W+G7oCThurnhu6BkWzzhu6A3W8Oq4bugY8WoxJHhu4zhu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7lF02feG7oCQ1xahjY0zhu54lZFvEkTY94bugXeG7nSY3ZCZi4bue4bugY2RpNSZM4bueZ10lZFvhu4zhu6Dhu6RQUOG6qWjhu47hu6BbJl19W2Thu4zhu6BVU1Lhuqlo4buO4bue4bugY2IkTOG7ni8vXcOUPcWoOGRbxag3W1s4xajDlGY3LzcmZ2MvUlNRUS9R4bukUCVVUVRTUlBSZOG7psOaUcOZNVAtUcOUM+G6qX3hu57hu6DFqDVkTOG7nuG7qWnEkTclxahd4bugRFvFqDdb4bug4bupOcWo4bugeVvEkWkhN+G7oDbhu6pd4bugJTAkW+G7oGbhurnhu6BkW8avN33hu6BT4bue4bugZ10lZFtM4bue4bukUFDhu57hu6BbJl19W2RM4bueVVNS4bue4bugL+G7luG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4budxajhuqlkXTg34bue4buW4budW8Oq4bqzN33hu6BkYiA3W+G7oDRbxJFpITfhu6A24buqXeG7oCUwJFvhu6Bm4bq54bug4oCcSCbhu6AuNuG7oMavXeG7oOKAk+G7oMO9xq9d4bugxag34bugZDjhu6g34oCd4bug4buQ4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5ZE4buB4bugN33hu6hp4bugUVUtU+G7oCohN+G7oFshZOG7oDd94buoaeG7oFNRLVMtUlBSU8OV4bug4bupacSRNyXFqF3hu6BEW8WoN1vhu6Dhu6k5xajhu6BkYl08N+G7oDRbxahd4bugJFvDquG6szd94bugZGIgN1vhu6A0W8SRaSE34bugNuG7ql3hu6AlMCRb4bugZuG6ueG7oGRbxq83feG7oFPhu6DigJxIJuG7oC424bugxq9d4bugLeG7oMO9xq9d4bugxag34bugZDjhu6g34oCd4bugJeG7qDdb4bugKjzhu6BkYl3hu6Dhu7I34bugZOG7tGThu6Ak4buw4bugNFvGryRb4bugW+G7qDd94bugKuG7rOG7oDXEkeG6ozfhu6B9Vjfhu6A9OeG7oCrEgzd94bugW+G7qDdb4bugJMOpN33hu6Dhu6lpxJE3JcWoXeG7oGRiODd94bugY8SRw6Nk4bugZFvDol3hu6B9XcWoN+G7oOG6q8SRxajDlOG7oOG7teG6r13hu6AlxJE3feG7oCRbw6rhurM3feG7oGRiIDdb4bugJOG6ueG7oGRbPOG7oDdbw6rhu6BjxajEkeG7jOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4pyF4bug4buzXT434bug4bqpWyLhu6BRUFBO4bugJOG6ozd94bugNF08NuG7oGRixajhu6BoJuG7oD1XN33hu6A2xq9p4bugJFvEkUA34bugKjjGrzfhu6DGsOG7o0Phu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luKcheG7oMawXeG7sDbhu6B9Xcav4bugUVBO4bugZFvFqGnhu6Al4bu2xJHhu6Aq4bqvN33hu6Ak4bqz4bugw5Phu6Dhuqlb4bq54bugZMOpN33hu6A94buwOOG7oCXDquG6rTd94buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5binIXhu6DhuqrEkeG7qOG7oGRYN33hu6BkYl3hu6Dhu7I34bugJFs44bugZOG7tGThu6Ak4buw4bugNFvGryRb4bugW+G7qDd94bugKiE34bugNeG7qDbhu6AlMCRb4bugZuG6ueG7oOG6q8SR4buo4bugZFg3feG7oOG6o+G7oOG7qWnEkTclxahdw5Xhu6BmIuG7oCXFqOG7oOG7qWnEkTclxahdw5Xhu6B9w6Nd4bugZOG7h8Wo4bugKuG7tsSR4bug4bupacSRNyXFqF3hu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7lGNkYjg3feG7luG7n1hk4bugNTAkW+G7oFs6N+G7oDd9xahp4bugW+G6ozbhu6A3xahp4buM4bugUFJTw5lT4bugw5lVUOG7oFBR4buk4buUL2NkYjg3feG7luG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4buUXTZ94bugJDXFqGNjTOG7nl3hu50mN2QmYuG7nuG7oGNkaTUmTOG7nmddJWRb4buM4bug4bukUFDhuqlo4buO4bugWyZdfVtk4buM4bugVFVQ4bqpaOG7juG7nuG7oGNiJEzhu54vL13DlD3FqDhkW8WoN1tbOMWow5RmNy83JmdjL1JTUVEvUeG7pFAlVVFUU1NTUGRTUVBTNVEtUsOUM+G6qX3hu57hu6DFqDVkTOG7nuG7qWnEkTclxahd4bugRFvFqDdb4bug4bupOcWo4bugeVvEkWkhN+G7oDbhu6pd4bugJTAkW+G7oGbhurnhu6BkW8avN33hu6BT4bue4bugZ10lZFtM4bue4bukUFDhu57hu6BbJl19W2RM4bueVFVQ4bue4bugL+G7luG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4budxajhuqlkXTg34bue4buWSMOq4bqnN33hu6AlMCRb4bugZuG6ueG7oOG7qWnEkTclxahd4bugRFvFqDdb4bug4bupOcWow5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7nyE34bug4bupacSRNyXFqF3hu6BEW8WoN1vhu6Dhu6k5xajDleG7oDRbxq8kW+G7oFvhu6g3feG7oCThu6g3feG7oMWoN+G7oGThu7I24bugPeG6p13hu6BoJuG7oDXEkeG6ozfhu6Aqw6rhuqUk4bugZGLFqDd94bugPTDhu6Dhuqlb4bq54bugZMOpN33DleG7oOG6qVvhurnhu6A0XSk34bugJFsiN1vhu6Bb4busN33DleG7oCU44bugJFsiN1vhu6Bk4bu44bqp4bugKjjhu6g34bug4bupacSRNyXFqF3hu6AkxJE3feG7oCThu7ThuqnDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buWROG7uDfhu6Bk4buyNuG7oGbhu6jhu6AkW8SR4bugKsavOMOV4bugaCY24bugNFvGryRb4bugW+G7qDd94bugNeG7qOG7oGRiw6E3feG7oGThu7I2w5Thu6Dhu59d4bugKuG6o13hu6Bm4bq1XeG7oCRb4bu0ZOG7oDXDquG6pTd9w5Xhu6Bow6rhuqc3feG7oCUwJFvhu6Bm4bq54bug4bupacSRNyXFqF3hu6BEW8WoN1vhu6Dhu6k5xajhu6A0W+G6ozd94bugN33hu4E3feG7oDfhurfhu6A14buHJOG7oGThu7I34bugZGLFqDd94bugJOG6s+G7oGPhuqfhu6Bb4buq4bugZOG7tjd9w5Thu6Dhu7PhurVd4bugKuG7smnDleG7oDRbxJHhu6Bm4buHJOG7oOG6qVthN33hu6AkW8Oi4bugJeG7qDdb4bugJFs44bugNFvGryRb4bugW+G7qDd94bugNeG7qDbhu6AlMCRb4bugZuG6ueG7oCrhu6zhu6A34buyN33hu6Ak4bu04bqp4bugZDjhu6g34bugJV0pN+G7oGbhurVd4bugNFvhuqM3feG7oH1dxag34bugYuG6rzd94bugYuG7rF3hu6Bm4buo4bugY8WoN33hu6BkYsOhN33DlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4buUXTZ94bugJDXFqGNjTOG7nl3hu50mN2QmYuG7nuG7oGNkaTUmTOG7nmddJWRb4buM4bug4bukUFDhuqlo4buO4bugWyZdfVtk4buM4bugVVNU4bqpaOG7juG7nuG7oGNiJEzhu54vL13DlD3FqDhkW8WoN1tbOMWow5RmNy83JmdjL1JTUVEvUeG7pFAlVVFUU1NVw5lk4bum4bukw5nhu6Q1UVAtU8OUM+G6qX3hu57hu6DFqDVkTOG7nuG7qWnEkTclxahd4bugRFvFqDdb4bug4bupOcWo4bugeVvEkWkhN+G7oDbhu6pd4bugJTAkW+G7oGbhurnhu6BkW8avN33hu6BT4bue4bugZ10lZFtM4bue4bukUFDhu57hu6BbJl19W2RM4bueVVNU4bue4bugL+G7luG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4budxajhuqlkXTg34bue4buW4bqoW2E3feG7oCRbw6Lhu6AlMCRb4bugZuG6ueG7oOG7qWnEkTclxahd4bugRFvFqDdb4bug4bupOcWow5Thu5Qv4bqp4buW4buUZMWoPTUm4bugJDXFqGNjTOG7niTFqDY3W8WoZOG7nuG7oGNkaTUmTOG7nmddJWRb4buM4bugw5pQUOG6qWjhu47hu6A2xahifV03LTUme2Thu4zhu6DFqMSRZDjhu47hu6A2xahifV03LWJdfVtk4buM4bugxajEkWQ44buO4bue4buW4buUZD04JWnhu5bhu5RkYuG7luG7lGQl4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7s8OhXeG7oGRbViThu6A2ViThu6Ak4bu2N+G7oH1d4buwXeG7oCrGr+G6qeG7oGbhu6jhu6Bb4bq34bugZGLhuqXhu6BmKOG7oGPhu7A34bug4bqpW0A24bugJTAkW+G7oGbhurnDleG7oDRbxq8kW+G7oFvhu6g3feG7oH3DoV3hu6A3fcWoaeG7oGThurVd4buM4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu6k4ZDVdNybhu6A9xq834bugW+G7qDd94buM4bugUOG7plThu6bhu6BRVeG7oFLhu6Thu6RS4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu6k4ZDVdNybhu6AlMCRb4bugZuG6ueG7jOG7oFDhu6ZU4bugw5lSw5rhu6BSUuG7pOG7pOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4bupScSQ4bu14bujauG7q+G7oEThu6lq4bu14bup4bug4bup4bu5auG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4bufMMWo4bugJFsx4buM4bug4buz4bub4bqq4bup4bugUsOZ4bumUsOV4bug4buf4bug4bupw6k3feG7oEbDquG6szd9w5Xhu6Dhuqjhu6Dhu5/huqM3feG7oOG7qeG7sF3DleG7oEThuqjhu6BEW8WoN1vhu6Dhu6k5xajhu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7m8avN+G7oFvhu6g3feG7jOG7oFDhu6bhu6Thu6BRVVPhu6DDmsOa4buk4buk4bugLeG7oFBSU8OZ4bugw5pVU+G7oMOaw5rDmsOa4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu6MwJFvhu6Bm4bq54buM4bugUOG7plThu6DDmVLDmuG7oFJS4buk4buk4bugLeG7oFBSU8OZ4bugw5pVUeG7oFVVVVXhu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7lkcmPWNdZCbhu4zhu6BbacSRNyXFqF0tZFvFqDdbWzjFqMOUJDg2w5RmN+G7lC/huqnhu5bhu5QvZCXhu5bhu5QvZGLhu5bhu5QvZD04JWnhu5bhu5QvZMWoPTUm4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qWrEkWRbOGLhu57hu5bhu7XDveG7lC/huqnhu5Y=

NL

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]