(Baothanhhoa.vn) - Chiều 27-4, tại Trường liên cấp Nobel Thanh Hóa, Thành đoàn TP Thanh Hóa phối hợp cùng hệ thống giáo dục Nobel School đã tổ chức hội thao đoàn viên, thanh niên khối trường học lần thứ nhất - năm 2021.
V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7bhu7htbuG7o8SROVXhu7ZuOeG7nW4tLMSR4bql4bq1w6nGr+G7uGNvbW7huqXhurPhu6Phu6jhu7ZYV21ubOG6ucOp4bq1WMOCZuG6peG7uG7Doizhurnhu7g44bq5IcOp4bu4xqHhuqXhuqPDqeG7quG7uG7DoizDqcOi4bu4w6nhuqXhuqPDqeG7uGTDouG7g+G6peG7uG5sw7TDrMOp4bq14bu4w6LDqjbhu7hubOG6o8Op4bu4OOG6qSzhu7g1IcOp4bu4Tkrhu7hOw6Isw6nDouG7uMOC4bq7LFcvbW5s4bq5w6nhurVYVy/DoiNYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asOCOSw34bu24bu4bW7hu6PEkTlV4bu2bjnhu51uLSzEkeG6peG6tcOpxq/hu7hjb21u4bql4bqz4buj4buo4bu2WOG7s8Oi4bqlxINv4bu4PT8tJeG7quG7uG4o4bql4bu4TmzDtMOsw6nhurXhu7jEkeG6peG6o8Op4bu4NjBq4bu4w4nhurk1OcSR4bu4TsOiLMOpw6Lhu7jDguG6uyzhu6rhu7hOw6Ihw6nDouG7uDjhurkhw6nhu7hOSuG7uE7DoizDqcOi4bu4w4Lhurss4bu4asOi4buD4bql4bu4w6Lhu4tq4bu4NsOyw6nhurXhu7jDouG6r+G7uG7DouG7g8Op4bq14bu44bq14bqlLuG6ueG7uDfhu4024bu4w4nhurk1OcSR4bu4TTbDouG6ueG6ucSR4bu4ODzhu7huZ+G7uDbDouG7kTbhu7jDombhuqXhu7huw6Is4bq54bu4OOG6uSHDqeG7uMah4bql4bqjw6nhu6rhu7huw6Isw6nDouG7uMOp4bql4bqjw6nhu7hkw6Lhu4PhuqXhu7hubMO0w6zDqeG6teG7uMOiw6o24bu4xJExw6nhu7huw6Lhu5Hhu7jDqcOiMG7hu7gt4bu4w6k+ZeG7uD1APSPhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tlhX4bqlZeG6teG7uDbEkSxtbVXhu7bhuqXhu7M5w6luOWzhu7bhu7htbuG7o8SROVXhu7bhu5vhuqU3bsOixq/hu7g6QEBq4bud4buo4bu4w6I54bql4bq1w6Juxq/hu7gqI0Bq4bud4buo4bu24bu4bWw2VeG7ti8vNjfDqeG7sDUs4bq5bsOiLMOpw6LDouG6uSzhu7DGocOpLzc5bWRu4bq5ai/DqTnhu5ttLz0jIz8vIyo9Nz0jKj0lKj1uPToqJcSRPS3huqVl4bq1LUA6Oibhu7BjauG6teG7tuG7uCzEkW5V4bu2w4Jm4bql4bu4bsOiLOG6ueG7uDjhurkhw6nhu7jGoeG6peG6o8Op4buq4bu4bsOiLMOpw6Lhu7jDqeG6peG6o8Op4bu4ZMOi4buD4bql4bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7jDosOqNuG7uG5s4bqjw6nhu7g44bqpLOG7uDUhw6nhu7hOSuG7uE7DoizDqcOi4bu4w4Lhurss4bu24bu44bub4bqlN27DolXhu7Y6QEDhu7bhu7jDojnhuqXhurXDom5V4bu2KiNA4bu24bu4L1hXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2auG7syxqbuG6peG6ucOp4bu24bu4bW7hu6PEkTlV4bu2bjnhu51uLSzEkeG6peG6tcOpxq/hu7g2OcOpbjls4buo4bu2WMO9LMOp4bu4Tmfhu7g2w6Lhu5E24bu4bmws4bq54bu4NsOs4bu4NsOi4bq54bu4Ni424bu4OGnDqeG7uMah4bqp4bu4bsOiLGXhu7jhurXhuqUs4bu4w6Jm4bql4bu4bsOi4bql4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7bhu7htbuG7o8SROVXhu7ZuOeG7nW4tLMSR4bql4bq1w6nGr+G7uGNvbW7huqXhurPhu6Phu6jhu7ZYTsOiLGXhu7g34buZ4bu4w6Jm4bql4bu4bsOiLOG6ueG7uDbhurvhu7jDomnDqeG7uD0qQOG7uMahMsOp4bu4OGbDqeG6teG7uMah4bql4bqjw6nhu7jEkSHhu7jDosOqNuG7uG3huqXDqcOi4buq4bu4beG6pcOpw6Lhu7jGoeG6peG6o8Op4bu4OMOjw6nhu7hu4buT4bu4P+G7uG5sw7TDrMOp4bq14bu4w6LDqjbhu7jhurXhu4Vlxq/hu7hObMO0w6zDqeG6teG7uE7DgkpO4bu44bu3IeG6ueG7uOG7tW/hu6Phu7hO4buT4buq4bu4TsOCSk7hu7jDieG6tW/hu6PhurfDqeG7uE5sPOG6peG7quG7uE7DgkpO4bu4TuG7h+G7uMOC4bqlw6PDqeG7uE7DoiHDqcOi4buq4bu4TsOCSk7hu7hObMO0w6zDqeG6teG7uE7DouG6peG7quG7uE5sb8Op4bq14bu4biBl4bu44bq04bqlLuG6ueG7uDfhu4024bu4w6nhurXDosSD4bu4w6nhurXDouG6peG6r2rhu7gt4bu44bq04bqlLuG6ueG7uDfhu4024bu4bsOiw7TDrMOp4bq14bu44budb+G7o+G6o8Op4buq4bu4TmzDtMOsw6nhurXhu7jEkeG6peG6o8Op4bu4NjBq4bu4w4nhurk1OcSR4bu4TsOiLMOpw6Lhu7jDguG6uyzhu7jGoSHhu7hObMO0w6zDqeG6teG7uDYs4bq54bu4OF3DqeG6teG7uMO9LjbDouG7uETDouG6uSzhu7jGoOG6peG6r27hu7jDiSxl4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7bhu7htbuG7o8SROVXhu7ZuOeG7nW4tLMSR4bql4bq1w6nGr+G7uGNvbW7huqXhurPhu6Phu6jhu7ZY4buzLjbhu7jGoTLDqeG7uDhmw6nhurXhu7jGoeG6peG6o8Op4bu4bsOiLGXhu7jhurXhuqUs4bu4JeG7uGXhu4fDqeG7uG7DouG6peG7uDgwb+G7uMSRIeG7uDXhurvDqeG6teG7uGxn4bu4w6ksZeG7quG7uGRh4bq54bu4NuG6ueG7quG7uMOpw6Ip4buj4bu4NSzhurnhu7g14buD4bu4xqEh4bu4OOG6peG7uOG7nTnhu7g4KGrhu7g2w6IyZeG7sOG7uE7DosOs4bql4bu44bq14bqlLMOp4bu4bsOi4bql4bu4ODBv4bu4bmzhurnDqeG6teG7uMOp4bq1IeG7o+G7uD0/4bu4xqEh4bu4PTotJeG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu24bu4bW7hu6PEkTlV4bu2bjnhu51uLSzEkeG6peG6tcOpxq/hu7hjb21u4bql4bqz4buj4buo4bu2WFfhuqVl4bq14bu4NsSRLG1tVeG7tuG6peG7sznDqW45bOG7tuG7uG1u4bujxJE5VeG7tuG7m+G6pTduw6LGr+G7uDpAQGrhu53hu6jhu7jDojnhuqXhurXDom7Gr+G7uCo6JWrhu53hu6jhu7bhu7htbDZV4bu2Ly82N8Op4buwNSzhurluw6Isw6nDosOi4bq5LOG7sMahw6kvNzltZG7hurlqL8OpOeG7m20vPSMjPy8jKj03PSMqPSYkJm47Oj9AxJE9LeG6pWXhurUtQDomP+G7sGNq4bq14bu24bu4LMSRblXhu7bDgmbhuqXhu7huw6Is4bq54bu4OOG6uSHDqeG7uMah4bql4bqjw6nhu6rhu7huw6Isw6nDouG7uMOp4bql4bqjw6nhu7hkw6Lhu4PhuqXhu7hubMO0w6zDqeG6teG7uMOiw6o24bu4bmzhuqPDqeG7uDjhuqks4bu4NSHDqeG7uE5K4bu4TsOiLMOpw6Lhu7jDguG6uyzhu7bhu7jhu5vhuqU3bsOiVeG7tjpAQOG7tuG7uMOiOeG6peG6tcOiblXhu7YqOiXhu7bhu7gvWFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zq4buzLGpu4bql4bq5w6nhu7bhu7htbuG7o8SROVXhu7ZuOeG7nW4tLMSR4bql4bq1w6nGr+G7uDY5w6luOWzhu6jhu7ZY4bu3KOG6peG7uDfhuqXhuq/DqeG7uMSRPMOpw6Lhu7g4KOG6ueG7uE7DoiHDqcOi4bu4OOG6uSHDqeG7uE5K4bu4TsOiLMOpw6Lhu7jDguG6uyzhu7hqw6IubuG7uDXhuqXhurFv4bu4ZMOiLOG6peG7uGUoNuG7uMOiZuG6peG7uG7Doizhurnhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tuG7uG1u4bujxJE5VeG7tm454budbi0sxJHhuqXhurXDqcav4bu4Y29tbuG6peG6s+G7o+G7qOG7tljDgmbhuqXhu7huw6Is4bq54bu4OMO04buLNuG7uG5n4bu4NsOi4buRNuG7uMOpw6J9ZeG7uGTDom/hu6PDo8Op4bu4ZMOi4bqnNsOi4bu4Ni424bu4OWXhu7jDosOqNuG7uG3huqXDqcOi4buq4bu4beG6pcOpw6Lhu7jGoeG6peG6o8Op4bu4buG6pzbDouG7uDbhu5k24bu4bjJq4bu4xJFv4buj4bqvw6nhu7huw6LhurHhu7g34buNNuG7uC3hu7huw6LhurHhu7huw6Is4bq54buq4bu4w6kgw6nhurXhu7g2LOG6ueG7uG3hu5E24bu4ZMOi4bq/OeG7quG7uDjhu4XDqeG6teG7uG7DosOs4bql4bu4bijhurnhu7hsLOG7uG0gw6nhu7g2w6Jp4bql4bu4NWfhu7jhuqc2w6Lhu7g44bqx4bu4Ni424bu4OWXhu7jhurXhuqUs4bq54bu4xJHDtG/hu6rhu7jDosOqNuG7uMOi4bq/4bql4buq4bu4bsOi4bqx4bu4w6LhuqXhuq/DqeG7uMOpPsOp4bq14bu4ZMOi4bqlw6Nv4bu4NuG7jyzhu7hl4bqtw6nDouG7sOG7uMOCZuG6peG7uG7Doizhurnhu7g2w7XDqeG6teG7uMSRIeG7uDYxb+G7uMOp4buD4bql4bu4OOG6seG7uDYuNuG7uG5n4bu4NsOi4buRNuG7uDjhurkhw6nhu7hkw6Lhu4PhuqXhu7hubMO0w6zDqeG6teG7uMOiw6o24bu4bmzhuqPDqeG7uDjhuqks4bu4NSHDqeG7uE5K4bu4TsOiLMOpw6Lhu7jDguG6uyzhu7huw6LhuqNl4bu44bq1McOp4bu44bq1w7XhuqXhu6rhu7jhurV7w6nhu7hkw6Nu4buq4bu4OMO0LOG7uDYuNuG7uMOi4bq5KG7hu7g4ZsOp4bq14bu4OOG6uSHDqeG7uMOp4bq1IeG7o+G7uDYhw6nhurXhu7g44bql4bu4xqEh4bq54bu4NsOi4bqlxINv4bu4bSBv4bu4xqEh4bu4OChu4bu4w6LhuqXhuq9v4bu4a28p4bu4Nizhurnhu7jDomnDqeG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu24bu4bW7hu6PEkTlV4bu2bjnhu51uLSzEkeG6peG6tcOpxq/hu7hjb21u4bql4bqz4buj4buo4bu2WFfhuqVl4bq14bu4NsSRLG1tVeG7tuG6peG7sznDqW45bOG7tuG7uG1u4bujxJE5VeG7tuG7m+G6pTduw6LGr+G7uDpAQGrhu53hu6jhu7jDojnhuqXhurXDom7Gr+G7uColKmrhu53hu6jhu7bhu7htbDZV4bu2Ly82N8Op4buwNSzhurluw6Isw6nDosOi4bq5LOG7sMahw6kvNzltZG7hurlqL8OpOeG7m20vPSMjPy8jKj03PSMqPTpAKm4/QCM7xJEkLeG6pWXhurUtQDtAJeG7sGNq4bq14bu24bu4LMSRblXhu7bDgmbhuqXhu7huw6Is4bq54bu4OOG6uSHDqeG7uMah4bql4bqjw6nhu6rhu7huw6Isw6nDouG7uMOp4bql4bqjw6nhu7hkw6Lhu4PhuqXhu7hubMO0w6zDqeG6teG7uMOiw6o24bu4bmzhuqPDqeG7uDjhuqks4bu4NSHDqeG7uE5K4bu4TsOiLMOpw6Lhu7jDguG6uyzhu7bhu7jhu5vhuqU3bsOiVeG7tjpAQOG7tuG7uMOiOeG6peG6tcOiblXhu7YqJSrhu7bhu7gvWFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zq4buzLGpu4bql4bq5w6nhu7bhu7htbuG7o8SROVXhu7ZuOeG7nW4tLMSR4bql4bq1w6nGr+G7uDY5w6luOWzhu6jhu7ZY4buzLjbhu7g4ZuG6peG7uG7Doixl4bu44bq14bqlLOG7uG7DouG6peG7uDgwb+G7uGXhu4fDqeG7uGRh4bq54bu4NuG6ueG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu24bu4bW7hu6PEkTlV4bu2bjnhu51uLSzEkeG6peG6tcOpxq/hu7hjb21u4bql4bqz4buj4buo4bu2WOG7tyDhu6Phu7jEkSHhu7jDouG6uShu4bu4OGbDqeG6teG7uDbhurvhu7jhu5/hu7jDqeG6tcOiYizhu6rhu7huw6LhuqXDo27hu7huw6Lhu5k24bu4NsOiIeG6ueG7uGXhu5PDqeG6teG7uGRx4bu4w6nhuqXhuq9l4bu4JSbhu7jDqT5l4bu4w6nhurUh4buj4bu44bq14bqlKeG6peG7uGrDouG6u8Op4bq14bu4ZeG6pcSDw6nhu7jDiSxl4buq4bu4bsOi4buDw6nhurXhu7jDqcOiMG7hu7g4MG7hu7jDqcO0w6024bu44buuJEAtJS0jOz8q4bu4LeG7uCRALSUtPUA9I1bhu7jGoSHhu7g2w6Ih4bq54bu4ZeG7k8Op4bq14bu4NTFv4bu4NuG7leG7uDgo4bql4bu4NeG6peG6sW/hu7hLb+G7gzbhu7jDombhuqXhu7hkw6Lhurss4bu44bucxqDhu7jGoSHhu7g4KOG6peG7uDXhuqXhurFv4bu4w4Lhu7fDieG7teG7uDYuNuG7uDYwauG7quG7uMOpw6LhuqXhuq9l4bu4ZOG7oeG7uD1APSMtPUA9JuG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqc29uw6Lhurls4bu24bu4bW7hu6PEkTlV4bu2bjnhu51uLSzEkeG6peG6tcOpxq/hu7hs4bql4bq1w6Ju4buo4bu2WE7hu4Phu7hKw6LDtGnDqeG6tVcvalg=

Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]