(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26/6, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh kéo dài khoảng một giờ bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) trong ngày 28/6 tại thành phố Osaka, Nhật Bản để thảo luận về những vấn đề nóng hiện nay.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w5Ms4buU4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G6tC7hurVb4bu04buQw5Lhu5EuKiLhu5LGsOG6t+G7tF1bLiLhu5LhurUuJOG6teG7kls44buSWSzhuqnhu5Lhu7Il4buSWcOiOFnhu5I7xajhuq/hu5LhurUsYuG6oyI74buS4buyPCIs4buSOy7DqVHhu5Lhu7E7UeG7kuG6uVPhu5Lhu6vhu4XDky8s4buUw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq9z4bu0UcOd4buQw5Lhu7E7U8Oq4buS4buW4buiL+G7okvhu5Lhu5EuKiLhu5LGsOG6t+G7tF1bLiLhu5LhurUsNSI74buSWFIg4buS4bq0OSI74buS4bq1LDYiO+G7kuG7sTtR4buS4bq4W1HDnS5dLuG6t+G7kuG6rsOi4bq1LiLhu5LhurlT4buSIjti4bqhLuG7kuG7sjciO+G7klnhu7Dhuq/hu5Lhu6vhu4Xhu5LDtCAiUVvDneG7kuG6tOG6t8OiXeG6r+G7kuG6syPhu5JZMOG7klnDojhZ4buSO8Wo4bqv4buS4bq1LGLhuqMiO+G7kuG7sjwiLOG7kn3hu7Yg4buSw51TLuG7kn0sIFUiO+G7kl044bq14buSOy7huqHhu5JYPSLhu5JbJeG7knM4LuG7kiI7LCnhu5LhurUsYuG6oyI74buS4buyPCIs4buS4buxLDBd4buSWVJZ4buSIiUi4buSfS4iLOG7kuG6tSThu5Lhuq8sUuG6teG7kuG6teG6ty4mIuG7kuG6uVPhu5Jdw6Au4buSIjku4buSLFMiO+G7kuG7suG7rMOi4buS4bq1LCThu5I7LsOgLuG7kk5y4buW4buYT+G7kuG6teG6tyAiO+G7kiI7U8Oq4buS4buW4bugL+G7ouG7kuG6tVQu4buS4bq1LFMiLOG7kuG6ryw24buS4but4bqzUX1RS+G7kuG7sSzhu67hurXhu5Lhu49VIuG7kuG7sibhu5LhurUsVSDhu5Jbw6Lhu64i4buS4bq5JeG7kiIsw6kiO+G7kuG6ueG7sCLhu5Lhu7Il4buSIjAiO+G7kiwuKiLhu5IiUcOqTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvw7VR4bqv4bq1LiAi4buQw5LDky5dO+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5BZXeG6sy3huq8sIOG6tSDhu5Dhu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQw50u4bqz4bqvW1HDqsSo4buSWFsgWX1K4buSXVHhurc7LiItW+G7tDrhurXEqOG7klHDouG6tSBK4buSXVHhurc7LiIt4bq3Ljss4bq1xKjhu5JRw6LhurUgSuG7kOG7kuG6tS7hurVb4bu0SOG7kOG7kS4qIuG7ksaw4bq34bu0XVsuIuG7kuG6tS4k4bq14buSWzjhu5JZLOG6qeG7kuG7siXhu5JZw6I4WeG7kjvFqOG6r+G7kuG6tSxi4bqjIjvhu5Lhu7I8Iizhu5I7LsOpUeG7kuG7sTtR4buS4bq5U+G7kuG7q+G7heG7kiwoIizhu5JVIizhu5Lhu5Thu5Dhu5LhurPhurdZSOG7kC8vWcOdIkxYUSDhurUsUSIsLCBRTOG6uSIvw53hu7ThurN94bq1IOG6ry8i4bu04bq74bqzL+G7lFDhu5bhu5wv4buU4bue4buew53GoOG7luG7luG7mOG7lsag4bui4bq1xqDhu5Thu6Dhu6Bb4buUTHvhuq874buQ4buSUVvhurVI4buQ4buRLioi4buSxrDhurfhu7RdWy4i4buS4bq1LiThurXhu5JbOOG7klks4bqp4buS4buyJeG7klnDojhZ4buSO8Wo4bqv4buS4bq1LGLhuqMiO+G7kuG7sjwiLOG7kjsuw6lR4buS4buxO1Hhu5LhurlT4buS4bur4buF4buQ4buSw51R4bq1US3huq8sIOG6tSAtIOG6ty47LiJRWy3hurPhurdZSOG7kCzhurXhurXhuq/hurPEqC8vWcOdIi5dO0zhurku4bu04bq1IlFd4bqvW8Oi4bqzTOG6uSIv4bq14bui4buW4buYL8Oi4bqvWyBRw53hu7TDnS8sIOG6tSIiei/hu5bhu5jhu5RQX+G7mOG7ol/hu5bhu6IvIjtRX13Dqkx74bqvO+G7kOG7ki/DkuG6tDkiO+G7kuG6tSw2Ijvhu5Lhu7E7UeG7kuG6uFtRw50uXS7hurfhu5Lhuq7DouG6tS4i4buSTuG6teG6t1IuT+G7kuG6uVPhu5IiO2LhuqEu4buS4buyNyI74buSWeG7sOG6r+G7kuG7q+G7heG7ksO0ICJRW8Od4buS4bq04bq3w6Jd4bqvTOG7kk7hu7E7w6I3IsSo4buSZnHhuq4vcuG7tOG6teG6tcOq4buSdF1RO+G7tOG6s0/Dky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5Lhuq4sUuG6teG7klguJsOi4buS4bq5w6Au4buSWVJZ4buS4bqvLDAiO+G7kuG6uS49Ikvhu5LhurThurfhuqPhu5Jb4bq/4buS4bq1OSI74buS4bq1LDYiO+G7kuG7sTtR4buS4bq5JeG7klksISIs4buS4bqzUlks4buS4buyNi7hu5IiOyBULuG7ksOKw6LhurfDquG7ksOC4bqzLFF9IOG6ueG7klksIOG7klguJOG6tUvhu5Jbw5oiLOG7kuG7slQg4buS4buxO1Hhu5LhurlT4buS4bur4buF4buSw53EkeG7kn0uJCLhu5LhurUsVSDhu5Jbw6Lhu64i4buSWVJZ4buS4bq54buwIuG7kuG7siXhu5JbLj0i4buS4bqxw6JRIuG7kuG6tcOgLuG7kuG6s8SR4buS4buQOSLhu5Lhu7IpIizhu5JZLC4kIuG7klti4bqjWeG7kOG7kuG6uVPhu5LDgn3hurdRLiLhu7RMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4buxOyBTLuG7kuG6t1FL4buSLFEu4buSIixT4buSW8OaIizhu5Lhu7JUIOG7klnhuqsiO+G7kuG6syPhu5LhurUsVSDhu5Jbw6Lhu64i4buS4bq5JeG7kn0uJl3hu5LhurMgUuG6teG7kuG6ueG6q+G7kn0sIeG7kk7hurXhurcgIjvhu5Lhu7Iw4buSWTDhu5JzLirhuq/hu5Jiw6BZ4buSWeG7pOG6teG7kjsuVV3hu5Lhurnhuqvhu5J9LCHhu5LhurXhu7Ai4buSWTUiO+G7klksLiQi4buSW2LhuqNZ4buSXcOgLuG7ki3hu5Lhu7Hhu7Thurvhu5LhurLhurRm4bq24bq04buST0vhu5Lhurnhu7Ai4buS4buyJeG7knThurdRIkvhu5LhurLDquG6ty5RS+G7kuG6uOG7tCLhu7R6w6Lhu7RbUUxMTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG7sTsgUy7hu5IiLFPhu5Jbw5oiLOG7kuG7slQg4buS4bur4buFS+G7kuG6tDkiO+G7kuG6tSw2Ijvhu5Lhuq7DouG6tS4i4buSWeG6qyI74buS4bqzI+G7kuG6tS4kIuG7kixTIizhu5JZw6I4WeG7kjvFqOG6r+G7kuG6ucOgLuG7kuG6tCzhuqnhu5LhurViw6AiO+G7kmYiLOG7kuG6s+G7pOG6r+G7kl3DmiLhu5IiLC4qXeG7kuG6tCzhu7Thurfhu7ThurNR4buS4burUcOq4buSWD0i4buSWyXhu5JzOC7hu5IiOywp4buS4bq1LGLhuqMiO+G7kuG7sjwiLOG7knLhu5bhu5jhu5IiLOG7pl3hu5JZVS7hu5LhurUsLioi4buSXTYu4buS4bqxw6JRIuG7kiwq4buS4bq9w6I2Ijvhu5LDnTZZ4buSOy7DqVHhu5IsUS7hu5IiYsOgWeG7kiJTw6pL4buSIizhu7DhurXhu5JbU+G7kuG6s1HDouG7kn0sLuG7kuG7qSAiw50gIuG7kllSIOG7kljDojhZ4buS4burIOG6s33hurlR4buS4buy4busw6Lhu5Lhu7I4WeG7klnEkcOi4buS4buyLirhuq/hu5LhurkuPSLhu5Lhu7E7UeG7kuG6suG7tOG6tzvhu7Qu4buS4bqyfeG6ty7huq9RW+G7kuG6uVPhu5JZICLhu5I7Ui7hu5LDisOiWy5R4buSw6Phu5LhurUsUyIs4buS4bqvLDbhu5LhurJRWy7hurNYw6LhurfDquG7kk5mIixP4buSLDcu4buSIsOZXeG7kiI7IFIuTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG6tCzhu7Qg4buS4buRLioi4buSxrDhurfhu7RdWy4iS+G7kixRLuG7klg9IuG7kuG6syPhu5JbU13hu5Lhurc04buS4buQIizDqSI74buSWGLDoFnhu5JZMOG7kuG6tSwm4buSIizhu6Zd4buSWCgiLOG7kuG6tSxi4bqhIjvhu5IsMFHhu5Lhu7I2LuG7kuG6tSwgVC7hu5JZLCEiLOG7kuG6teG6tynhu5I7LsOpUeG7kixRLuG7kiJiw6BZTOG7kMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG6tCzhu7Qg4buSfSThu5IsIFRZLEvhu5IiLFPhu5Jbw5oiLOG7kuG7slQg4buS4buxO1Hhu5JZ4bqrIjvhu5LhurMj4buSWTDhu5JZw6I4WeG7kjvFqOG6r+G7kuG6ucOgLuG7kuG6tDkiO+G7kuG6tSw2Ijvhu5Lhuq4sUuG6r+G7kuG7k11dUSLDouG7tFvhu5Lhu6tRWeG6tyAiS+G7kuG6tCzhuqnhu5LhurViw6AiO+G7kuG7kWNZ4buSZiI74bu0W1Hhu5Lhu6vhu7Thurd94bu0W0vhu5LhurQ5Ijvhu5LhurUsNiI74buS4bq0LDnhu5Lhu7EsPuG7ksaw4buB4buS4bq24bu0WeG7tOG6r+G6teG7kuG6tFHDqsOqLuG6r+G7kuG7k+G6t8OdIDtRIkvhu5LhurQsUi7hu5LhurVl4buS4bqyUcOiw50u4buSZuG6t1FYLlHhu5Lhu6sgLFFdXVHDneG7klguIuG7kuG6slFbXVEiTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG7sTsgUy7hu5LhurdRS+G7kuG6tDkiO+G7kuG6tSw2Ijvhu5Lhuq7DouG6tS4i4buS4bqzI+G7klkw4buSWcOiOFnhu5I7xajhuq/hu5JYUeG7klg9IuG7kuG6ucOgLuG7ksO1LOG6qeG7kuG6tSlZLOG7kuG6tOG6t8OiIjvhu5LhurDDojZZ4buS4bq04buu4bqv4buSw7Xhu64i4buS4buPKCIs4buS4bq5U+G7kuG6tCzhuqnhu5LhurViw6AiO+G7km4i4buS4buROOG7kuG7sVHhurfhu7Qiw53hurdR4buS4burIMOdLkzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G6siDDouG6t1nhu7Thu5DDkuG7qeG6ruG7kk7hurQs4bu0IOG7kuG6tnRmT8OTL+G6r8OS


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]