(Baothanhhoa.vn) - Việc triển khai kịp thời các chính sách dân tộc đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần thành công vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững ở khu vực miền núi xứ Thanh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXDqlXhur7hu5bhu6bGr1nhu6bhur4+4buI4buW4bum4bq+xqDhu45Z4bq+eyXhu5bhur7hu5rFqOG6vjfEqMOd4bq+4buW4bumxahTfeG6vj7hu4594bqo4bq+KOG7puG7iHvhur7hu6Z9YeG6vuG7psWoVH3hur4pfUvEkC/hu6bhu4ZFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4ooxKnhu5zhu4rGoMOKReG6vuG7tcWoVOG7luG6vns8xahVWeG6vlbhu6bhu4rFqOG6vlbhu6oo4bq+e+G7pjvFqOG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7luG7psavWeG7puG6vj7hu4jhu5bhu6bhur7GoOG7jlnhur57JeG7luG6vuG7mkzhur43xKjhur7hu5rhu4pZ4buk4bq+KOG7puG7iHvhur7hu6Z9YeG6vuG7psWoVH3hur4pfUvhur57xq/hu5bhu6bhur7hu5Y04buW4bqo4bq+4buk4buyKOG6vijhu6bDlFnhur574bumxKhZ4bum4bq+4buWI1nhu6Thur43xKjDneG6vuG7liNZ4buk4bq+4buWfSXhu5bhur454buy4buK4bq+4bua4buyxajhuqjhur7hu6TFqEtY4bq+WeG7pOG7psOow53hur7hu5RTWeG6vjc2WeG7pOG6vi7hur5W4bumfeG6vjc04buW4bq+WMWoU1nhur5ZW8Wo4bq+OTLhur7FqeG7puG7ilnhu6bhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxJDFqFjhu6Thur4+POG7luG6sMOKLy/hu5bGoFnhuqrhu5Thu4rDnXvhu6bhu4pZ4bum4bumw53hu4rhuqo3WS/GoOG7nD5We8OdKC9Z4bucOD4v4buGw43hu4Lhu4QvRsONxqDhu4bhu4Lhu4bhu4Lhu4Dhu4JGe+G7hEfDjUlXw43huqrhu64o4bukw4rhur4vReG6vuG7jUxZ4bum4bq+4buaSsOd4bq+4bq54buKWeG6vuG6veG7jlnhur57JeG7luG6vnvhu7BZ4bum4bq+VsWoVVjhur57POG7iuG6vjfFqFThu5bhur574bumNOG7luG6vuG7psWoVFnhur7hu5bhu6bGr1nhu6bhur4+4buI4buW4bum4bq+xqDhu45Z4bq+eyXhu5bhur57SsWo4bq+OUzhur7hu4194buQWeG6vsWp4bumxKhZ4bum4bq+Q8Wp4bumMTtZ4buk4bq+4bu5feG7jllE4bqq4bq+xJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXhu7U6xajhur4+NOG6vlkm4bq+VzThu5bhur7hu5Yg4buK4bq+4buW4buI4buW4bq+4buWw5Uo4bqo4bq+WeG7pMSoWeG7puG6vns8w51Z4buk4bq+N8WoVOG7luG6vns8xahVWeG6vlbhu6bhu4rFqOG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7luG7psavWeG7puG6vj7hu4jhu5bhu6bhur7hu5Yg4buK4bq+w6pLWeG7pOG6qOG6vsO14bumxKjhur5ZMTrhu5bhur7hu5o9xajhur43OsWo4bq+4buaJFnhu6Thur7hu5TEqMOd4bq+xqDhu45Z4bq+eyXhu5bhur574bumxahVfeG6vj494bqo4bq+4bumxKhZ4buk4bq+V8OdSnvhur7hu5bhu6YxP1nhu6Thur57POG7qFnhu6bhuqjhur7GoDThur7hu4hZ4bq+WeG7pjHhuqbhur7hurvhu6YxP1nhu6Thur57POG7qFnhu6bhur7hu4Thu4Dhu4rhuqjhur7hurvhu6YxP1nhu6Thur57POG7qFnhu6bhur7hu4bhu4RG4bqo4bq+4buG4buER+G6qOG6vuG7luG7pjE/WeG7pOG6vns84buoWeG7puG6vlgi4buW4bq+e8WoUX3hur4pfT3hu5bhur7hu6TFqOG7iuG6vuG7pMWoS1jhur5Z4buk4bumw6jDneG6vuG7lFNZ4bq+NzZZ4buk4bqs4bq+4buW4bumxq9Z4bum4bq+PuG7iOG7luG7puG6vuG7pibhur57PCzhur5Z4bumxKjhur4u4bqo4bq+4buaw5V74bq+LuG6qOG6vuG7msOVe+G6vj5LWeG6vjl9w5V74bqo4bq+4buW4bumfWFVWeG6vuG7mirFqOG6vlnhu6TEqFnhu6bhur5Z4buk4bumU+G6qOG6vuG7luG7psOd4bq+N+G7imHhur43PVnhur4o4bum4buIe+G6vns8xahVWeG6vj5LWeG6vjl9w5V74bqs4bq+4buW4bumxq9Z4bum4bq+PuG7iOG7luG7puG6vuG7pibhur57PCzhur57PDThu5bhur57xahSKOG6vuG7luG7psOd4bq+WeG7pDE7xajhur5Z4buk4bumw6jDneG6quG6quG6quG6vuG7mkzhur7hu6Thu7Io4bq+KOG7psOUWeG6vlfEqFjhur574bum4buKYeG6vuG7mirFqOG6vuG7lCXhur5Yw5N74bq+WSNZ4buk4bq+e+G7piNZ4bq+WMWoU1nhur5ZW8Wo4bqo4bq+WeG7jlnhu6Thur7hu5bhu4rDneG6vuG7mjvFqOG6vj49WeG7pOG6vjfhu5B74bq+4buW4bumw5V74bqo4bq+e8WoWeG7puG6vnvhu6bDlFnhur7hu5bhu6bDneG6vlnhu6QxO8Wo4bq+xqDhu45Z4bqo4bq+e0rDneG6vjzhu4rhur7hu5olWeG7pOG6vlc04buW4bq+KX3hu4pZ4bq+ezzhu7ZZ4buk4bq+4buaVeG6vuG7muG7kmHhur5Z4bum4buKWeG7puG6vuG7liNZ4buk4bq+e+G7iOG7luG6vjnhu7Lhu4rhur7hu5rhu7LFqOG6qOG6vuG7pMWoS1jhur5Z4buk4bumw6jDneG6vns8UVnhur7hu5rhu6rhu4rhur7hu5TEqFnhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu6Z9YVRZ4bq+WMWoU1nhur5ZW8Wo4bq+ezzDnVnhu6Thur574buwWeG7puG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXFqeG7puG7nMOd4bq+e+G7pj1Z4buk4bq+VlHhuqjhur57M+G6vllNWOG6vuG7guG7gOG7huG7huG6vuG7mlJZ4bq+WeG7imHhuqjhur57M+G6vlnhu6R9JFnhur43PVnhur7hu6Ym4bq+ezws4bq+ezPhur7hurvhu6YxP1nhu6Thur57POG7qFnhu6bhur7hu4Thu4Dhu4rhuqjhur7hurvhu6YxP1nhu6Thur57POG7qFnhu6bhur7hu4bhu4RH4bqo4bq+e+G7sFnhu6bhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur7EqeG7suG7iuG6vuG7mkzhur43xKjhur7hu5rhu4pZ4buk4bq+OeG7jmHhur7GoDRZ4buk4bqo4bq+e+G7pjThu5bhur7hu6bFqFRZ4bq+4buaMSzhu5bhur7hu4Thu4TDjOG6vsagNOG6vuG7iFnhur4o4bum4buIe+G6vns8xahVWeG6vj5LWeG6vjl9w5V74bqo4bq+ezzDnVnhu6Thur7hu5rhu7Lhur7hu6TFqOG7isWo4bq+4buaw51KWeG6vuG7guG7gOG7huG7hi3hu4Lhu4Dhu4ZI4bq+OeG7jmHhur7GoDRZ4buk4bqo4bq+e+G7pjThu5bhur7hu6bFqFRZ4bq+4buaMSzhu5bhur7hu4LDjEjhur7GoDThur7hu4hZ4bq+4bumJuG6vns8LOG6vijhu6bhu4h74bq+ezzFqFVZ4bq+PktZ4bq+OX3DlXvhur43xKjhur7hu4bDjOG6vsagNOG6vuG7iFnhur5Z4bum4buOWeG6vjwlWeG7pOG6vlgj4bq+4bum4buoWeG7puG6vuG7pMWoS1jhur5Z4buk4bumw6jDneG6rOG6vllNWOG6vuG7guG7gOG7hknhur574bumNOG7luG6vuG7psWoVFnhur5GR+G6vsagNOG6vuG7iFnhur7hu6Ym4bq+ezws4bq+KOG7puG7iHvhur57PMWoVVnhur4+S1nhur45fcOVe+G6qOG6vuG7hsON4bq+xqA04bq+4buIWeG6vlnhu6bhu45Z4bq+PCVZ4buk4bq+WCPhur7hu6bhu6hZ4bum4bq+4bukxahLWOG6vlnhu6Thu6bDqMOd4bqq4bq+w7Xhu6TDncSoxajhur484buK4bqo4bq+4buaTOG6vuG7pibhur57PCzhur4o4bum4buIe+G6vns8xahVWeG6vj5LWeG6vjl9w5V74bq+ezwkWeG7pOG6vns84bu2e+G6qOG6vuG7luG7pk1Z4bq+WX0jxajhuqjhur7hu5bhu6Z9YVVZ4bq+4buaKsWo4bq+WeG7pOG7plPhur57SsWo4bq+4buW4buI4buW4bq+4bumfWFUWeG6vlnhu6Thu6bDqMOd4bqo4bq+4buW4buI4buW4bq+OUzhuqjhur574bumI1nhuqjhur7hu5RLWeG6vuG7msOT4buW4bq+4buUxahUe+G6vlbhu6bhu7Lhur5W4bumTVnhur7hu5bhu6bDneG6vns8UVnhur7hu4ZI4buA4bqq4buA4buA4buA4bq+VzEse+G6vuG7piXhur7hu6TFqOG7iuG6vuG7muG7qFnhu6bhur43OsWo4bq+eypZ4buk4bq+VsWoWeG7puG6vijhu6bGr+G6vuG7pMWo4buKxajhur7hu5rDnUpZ4bq+4buC4buA4buG4buGLeG7guG7gOG7hknhur5W4bumw51LWeG7pOG6vns8UVnhur5GR+G7huG6vnvhuqPhur7hu5okWeG7pOG6quG6vsSpw51Ke+G6vuG7miVZ4buk4bq+4bumJuG6vns8LOG6vijhu6bhu4h74bq+ezzFqFVZ4bq+PktZ4bq+OX3DlXvhuqjhur5Z4bum4buOWeG6vjwlWeG7pOG6vlgj4bq+4bum4buoWeG7puG6vuG7pMWoS1jhur5Z4buk4bumw6jDneG6vuG7lDE64buW4bq+4buaw5R94bq+4buaTOG6vijhu6bhu4h74bq+4bumfWHhur7hu6bFqFR94bq+KX1L4bqo4bq+e0rDneG6vuG7msWoU33hur5WxahUWeG6vjfEqOG6vuG7miVZ4buk4bq+VzThu5bhur7hu5pV4bq+4bumJeG6vlnhu6Thu6bDqMOd4bqo4bq+4bumJeG6vuG7luG7kFnhur5Z4buk4bumw6jDneG6vnvhu6bhu4ph4bq+4buaKsWo4bq+e+G7kCjhur4pfeG7iFnhur4+S1nhur45fcOVe+G6qOG6vnszWeG7pOG6vuG7lDE64buW4bq+4buIKOG6vsagIlnhu6Thur57xahSWeG6vuG7lCXhur5W4bumw53hu4rhur7hu6bhu7bhu5bhur4t4bq+VsOj4bq+e+G7pn3hu5B74bq+4buaVeG6vntNWeG7pOG6vllNWeG7pOG6vj59w5V74bq+4buW4buOYeG6vns8JFnhu6Thuqjhur434buQe+G6vll9I8Wo4bqo4bq+4bua4buSYeG6vlhKWeG7puG6vj5LWeG6vjl9w5V74bqo4bq+ezPhur7hu5rhu7Lhur7hu6TFqFso4bq+4buW4bumw53hur57PFFZ4bq+RuG7gOG6quG7gOG7gOG7gOG6vuG7piXhur5Z4buk4bumw6jDneG6vuG7pMWo4buKxajhur7hu5rDnUpZ4bq+4buC4buA4buG4buGLeG7guG7gOG7hkfhur43xKjhur57PFFZ4bq+4buG4buA4bqq4buA4buA4buA4bq+4bumJeG6vlnhu6Thu6bDqMOd4bq+4bua4buK4bq+4buW4bumxahTfeG6vuG7pMWo4buKxajhur7hu5rDnUpZ4bq+4buC4buA4buGSC3hu4Lhu4Dhu4ZJ4bq+NzE/WeG6vldRWeG6vnvhu6bDneG7iHvhur5Z4buk4bumw6jDneG6vuG7lFNZ4bq+NzZZ4buk4bqo4bq+Klnhur7hu5rhu6pZ4bum4bq+4buWfSXhu5bhur4+PVnhu6ThuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFw6okWeG7pOG6vuG7luG7psav4bq+4buNMT9Z4buk4bq+4bu1TVnhur7FqTEuWeG7pOG6qOG6vsWp4buwWeG7puG6viBh4bq+N8WoUVnhuqjhur7FqTwxLlnhu6Thur7hurnhu4pZ4bq+4bq94buOWeG6vnsl4buW4bq+e+G7sFnhu6bhur7hu5bhu6bDneG6vuG7lMWoUnvhuqbhur7FqcavWeG7puG6vns8w51Z4buk4bq+WU1Y4bq+4buC4buA4buGSeG6qOG6vuG7lOG7ilnhur7hu5pM4bq+ezzFqFVZ4bq+VuG7puG7isWo4bq+VuG7qijhur574bumO8Wo4bq+4buW4buI4buW4bq+4buW4bumMT9Z4buk4bq+ezzhu6hZ4bum4bqo4bq+xqA04bq+4buIWeG6qOG6vuG7luG7psavWeG7puG6vj7hu4jhu5bhu6bhur7GoOG7jlnhur57JeG7luG6vuG7lEvDneG6vuG7mktY4bq+e8WoUlnhur7hu5ol4bqo4bq+4buaW1nhu6Thur7hu5rhu6rhu4rhur7hu5TEqFnhuqjhur7hu5o9xajhur57MSxZ4buk4bq+e+G7piLhur7hu6YxLlnhu6Thuqrhur7DtSrFqOG6vuG7lOG7kHvhur5XxKjhur7hu5bhu6bGr1nhu6bhur4+4buI4buW4bum4bq+4bumJuG6vns8LOG6vns8NOG7luG6vnvFqFIo4bq+4buW4bumw53hur5Z4bukMTvFqOG6vsag4buOWeG6vnvhu6Z9JeG7luG6vuG7piXhur5Z4buk4bumw6jDneG6vjddWeG7pOG6vlbhu6bhu7Lhur5W4bumTVnhur574bum4bucw53hur7DuX1hUnvhur7hu5rhu6pZ4bum4bq+4buG4buA4buCL+G7guG7gOG7gMOML8O5w6otxanFqeG7pOG6rOG6vuG7luG7psavWeG7puG6vj7hu4jhu5bhu6bhur434buKYeG6vjc9WeG6vijhu6bhu4h74bq+ezzFqFVZ4bq+PktZ4bq+OX3DlXvhur7hu5o9xajhur43OsWo4bq+4bumJeG6vuG7miRZ4buk4bq+4buUxKjDneG6vsag4buOWeG6vnsl4buW4bq+e+G7psWoVX3hur4+PeG6vuG7msOT4buW4bq+4buUxahUe+G6vlbhu6bhu7Lhur5W4bumTVnhuqzhur7hu5bhu6bGr1nhu6bhur4+4buI4buW4bum4bq+4buaPcWo4bq+NzrFqOG6vlnhu6QxO8Wo4bq+4buW4buy4bq+fWHhur57xq9Z4bq+ezzDnVnhu6Thur7hu5okWeG7pOG6vuG7lMSow53hur7GoOG7jlnhur57JeG7luG6vnvhu6bFqFV94bq+Pj3huqzhur7hu5bhu4jhu5bhur5Z4bukfSRZ4bq+Nz1Z4bq+N8WoVFnhur57PCzhur5W4bumI1nhu6Thur7hu6bDncSoWeG6vldKxajhur7hu5Yg4buK4bq+4bq74bumxq9Z4bum4bq+KOG7piDhur7Eg8WoV+G7nFnhur7hu5bhu6bDneG6vuG7luG7iOG7luG6vjlM4bq+4buaw5Phu5bhur7hu5TFqFR74bq+VuG7puG7suG6vlbhu6ZNWeG6vnvhu6Z9JeG7luG6vuG6u+G7pjE/WeG7pOG6vns84buoWeG7puG6vuG7huG7hEfhuqrhuqrhuqrhur7DteG7pMOdxKjFqOG6vjzhu4rhuqjhur7hu5bhu7RZ4bq+e+G7pjThu5bhur7hu6bFqFRZ4bq+4buW4buy4bq+4bumxahUfeG6vil9S+G6vuG7luG7iOG7luG6vsOqU+G6vuG7iFnhur7igJzFqeG7pjThu5bhur7hu6bFqFRZ4bq+WVIo4bq+Pj1Z4buk4bq+N01Z4bq+4bum4buy4buK4bq+ezzDnVnhu6Thur574buKWeG7pOG6vlfDmuG6vjddWeG7pOG6vuG7miRZ4buk4bq+4buUxKjDneG6vsag4buOWeG6vnsl4buW4bq+4buPI1nhu6Thur574buwWeG7puG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vsSp4buy4buK4oCd4bqs4bq+4oCc4buJxahLWOG6vnvhu6bFqFV94bq+e0vDneG6vuG7piNZ4bq+N8So4bq+4bumI1nhur5Z4bum4buOWeG6vuG7luG7kFnhur7hu6Z9YVJ74bq+e+G7pj1Z4buk4bq+ezzDnVnhu6Thur7hu5okWeG7pOG6vuG7lMSow53hur7GoOG7jlnhur57JeG7luG6vnvhu6bFqFV94bq+Pj3igJ3huqzhur7igJzhu7nhu45h4bq+xqA0WeG7pOG6vuG7msWoVVjhur7hu5rFqFVZ4bq+4bum4buoWeG7puG6vuG7pMWoS1jhur5Z4buk4bumw6jDneG6vlnhu6bhu4pZ4bum4bq+N8So4bq+4buUU1nhur43Nlnhu6Thur57SsWo4bq+4buW4buI4buW4bq+4bumfWFUWeG6vlnhu6Thu6bDqMOd4bq+e+G7sFnhu6bhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur7EqeG7suG7iuG6qOG6vuG7pMWo4buKxajhur7hu5rDnUpZ4bq+4buC4buA4buGSC3hu4Lhu4Dhu4Lhu4DigJ3huqrhuqrhuqrhur7FqTPhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5bhu6bGr1nhu6bhur4+4buI4buW4bum4bq+4bumJuG6vns8LOG6vuG7liDhu4rhur7DqktZ4buk4bqo4bq+w7Xhu6bEqOG6vlkxOuG7luG6vuG7mkzhur7hu6Thu7Io4bq+KOG7psOUWeG6vnvGr+G7luG7puG6vuG7ljThu5bhur57PMOdWeG7pOG6vuG7luG7pn1hVVnhur7GoOG7quG7luG7puG6vuG7lj/hur7hu5bDlX3hur5WxahZ4bum4bq+e1Lhur5W4bumfeG6vjc04buW4bq+WMWoU1nhur5ZW8Wo4bq+4buWIOG7iuG6vnvhu7BZ4bum4bq+e+G7puG7nMOd4bq+4bumMTpZ4buk4bq+PktZ4bq+OX3DlXvhur7hu6bEqFnhu6Thur7hu6bhu7Lhu4rhuqzhur5Z4buOWeG7pOG6vuG7luG7isOd4bq+4buaO8Wo4bq+Pj1Z4buk4bq+WeG7pDE7xajhur7GoOG7jlnhuqzhur7hu4pZ4bq+WcWoWeG7puG6vuG7luG7psavWeG7puG6vns84buq4bqo4bq+ezzhu5B74bq+ezThur7hu4pZ4bq+e8OdxKhZ4bq+OUzhur7hu6Ylxajhur7hu5oxLOG7luG6vuG7pMWoNuG6vjc2WeG7pOG6qOG6vuG7lEtZ4bq+Pk7hu5bhur43TVnhur7hu6bhu7Lhu4rhur7hu5bhu4jhu5bhur7GoOG7jlnhur57JeG7luG6vuG7mjEs4buW4bq+4buk4buoWeG6vuG7pMWoNuG6vjfEqOG6vijhu6bhu4h74bq+4bumfWHhuqjhur7hu5Ql4bq+WMOTe+G6vlkjWeG7pOG6vnvhu6YjWeG6vjddWeG7pOG6vsag4buOWeG6vnsl4buW4bq+WMWoU1nhur5ZW8Wo4bq+4buW4buy4bq+WeG7psWoU33hur7hu5oqxajhur5YOsWo4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcOqVeG6vuG7luG7psavWeG7puG6vj7hu4jhu5bhu6bhur57xahSKOG6vnsi4buW4bq+4buaxajhur43xKjDneG6vuG7luG7psWoU33hur4+4buOfeG6qOG6vijhu6bhu4h74bq+4bumfWHhur7hu6bFqFR94bq+KX1L4bqo4bq+e+G7pjvFqOG6vuG7pMWo4buKWeG6vns6xajhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5bDlSjhuqjhur5Z4bukxKhZ4bum4bq+4buW4bumMuG7luG6vllNWeG7pOG6qOG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7muG7quG7iuG6vijhu6YxP1nhu6Thur574bumIuG6vuG7pjEuWeG7pOG6vuG7luG7psavWeG7puG6vj7hu4jhu5bhu6bhur7hu5bDlFnhur57TVnhu6Thur7hu5YxO1nhu6Thur5WxahVWOG6vns84buK4bqo4bq+4bua4buIWeG7puG6vuG7pMWo4buI4bq+e+G7qFnhu6bhur7hu6bhu6hZ4bum4bq+VlJ74bq+KX1L4bq+e+G7pjThu5bhur7hu6bFqFRZ4bq+4buW4bumxq9Z4bum4bq+PuG7iOG7luG7puG6vsag4buOWeG6vnsl4buW4bqo4bq+4buaJFnhu6Thur574bumO8Wo4bq+4buaU+G6vjl9w5V74bq+4buUKuG6vj59WeG7pOG6vuG7lj/hur7hu5bhu6ZS4bqo4bq+4buW4bumxq9Z4bum4bq+PuG7iOG7luG7puG6vuG7luG7psOd4bq+KOG7pl3hur7hu6YsKOG6vjc6xajhur574bumNOG7luG6vntS4bq+LuG6vuG7lj/hur4+LuG6rOG6vuG7muG7kmHhur5YSlnhu6bhur57xq9Z4bum4bq+KOG7pktZ4bq+4buUxahUWeG6vns8w51Z4buk4bq+N8WoVOG7luG6vuG7psOdSuG7luG7puG6vuG7muG7qlnhu6bhuqjhur454buOYeG6vsagNFnhu6Thur7hu5bhu6bGr1nhu6bhur4+4buI4buW4bum4bq+ezzDnVnhu6Thur7hu6TFqOG7isWo4bq+4buaw51KWeG6vns8MTrhu5bhur7hu5pV4bq+ezPhur7hu5rhu7Lhur7hu5pT4bq+OX3DlXvhur7hu6TFqEvFqOG6vijhu6bhu4go4bq+e+G7pjThu5bhur7hu6bFqFRZ4bq+4bumxahUfeG6vil9S+G6vuG7pj9Z4bq+LuG6vuG7pMWo4buKxajhur7hu5rDnUpZ4bq+PuG7in3huqzhur5W4buqKOG6vnvhu6Y7xajhur4o4bum4buIe+G6vuG7psWoVFnhuqjhur7hu5TFqFV94bq+xqAxP1nhu6Thur7hu5bhu4jhu5bhur5Z4bum4buOWeG6vns94bq+WDrFqOG6vuG7mlXhur5Z4bum4buOWeG6vjwlWeG7pOG6vns8w51Z4buk4bq+KX3hu4jhur57POG7qFnhu6bhur574bumNOG7luG6vuG7psWoVFnhuqrhuqrhuqrhur7hurtdWeG7pOG6vjc6xajhur5Z4bumNlnhu6Thur7hu5bhu6bGr1nhu6bhur4+4buI4buW4bum4bq+4bumJuG6vns8LOG6vnvhu6bFqFJ74bq+e+G7pjThu5bhur574bum4buo4bq+4buWMFnhu6Thur7hu5bDlFnhur7hu5rhu5Jh4bq+WEpZ4bum4bq+4buWI1nhu6Thur574buI4buW4bq+e31hUVnhur57PH1hU1nhur7hu5pV4bq+4buaJFnhu6Thur7hu5TEqMOd4bq+WeG7puG7kFnhur574bumMuG7luG6vuG7msOUYeG6vuG7miDhur43U+G6vuG7luG7iOG7luG6vuG7luG7psavWeG7puG6vj7hu4jhu5bhu6bhur7GoOG7jlnhur57JeG7luG6vuG7liDhu4rhur7DqktZ4buk4bqo4bq+w7Xhu6bEqOG6vlkxOuG7luG6qOG6vnsz4bq+4bua4buy4bq+KOG7puG7iHvhur7hu6Z9YeG6vsOh4bq+4buW4bumxq/hur57NOG6vlc04buW4bqo4bq+ezThur7hu5YxO1nhu6Thuqjhur7hu5bhu6Yg4bq+4buaJVnhu6Thur43MT9Z4bq+V1FZ4bq+ezzDnVnhu6Thur4o4bum4buIe+G6vns8xahVWeG6vlbFqFnhu6bhur57UuG6qOG6vuG7pOG7sijhur4o4bumw5RZ4bq+e8av4buW4bum4bq+4buWNOG7luG6vjfEqMOd4bq+4buWI1nhu6Thur574buI4buW4bq+4bukxahLWOG6vlnhu6Thu6bDqMOd4bq+4buUU1nhur43Nlnhu6Thur4u4bq+4bua4buq4buK4bq+KOG7pjE/WeG7pOG6qsSQLyhF

Bài và ảnh: Xuân Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]