Trưa 6/6, một vụ đánh bom xe đã làm rung chuyển đồn cảnh sát ở tỉnh Balkh, miền Bắc Afghanistan, được cho là gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6JwxJFjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ojpx4bqw4bunw7Vi4bql4buO4buDxrBwY8Oz4bupxaljw4nDtWPhu6fhu4XFqWPEguG6tsaw4buhY8OycOG6tuG6uOG7ncawY+G7j3nGsGPDsmfGsHBj4bqu4buD4bqwY+G7huG7n+G7oXDhu4fGsHHhuq7hurDhu4fGsOG6r2PEkeG6u2PGsOG7oeG6rEFxY8OycOG7l+G6sMOiL3DEkeG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqJQw7Xhu4fhu41i4bqlOsSC4bqs4buHY+G6vS/hur3huq9jxanDveG6sGPEkMOCY+G7j+G7g8awcGPDs+G7qcWpY8OJw7Vj4buPaGPhu6fhu4XFqWPEguG6tsaw4buhY8OycOG6tuG6uOG7ncawY+G7j3nGsGPDsmfGsHBj4bqu4buD4bqwY8OAY+G6sHXGsHBjw5Phu4fhu6fhu6Vw4bqvY8WpccahxrBjw5PDrcOyY+G7huG7n+G7oXDhu4fGsHHhuq7hurDhu4fGsOG6r2Phu4/huqzDgcOyY8OycOG7qWPhu6fhu4Vj4buhauG6uGPGsHBxxqHhurZj4bqwcHHhu5vhurBjcGZxY8SQxqFjxrDhu6HhuqxBcWPEkOG7hWPhurDhu4VxY+G6rmfGsOG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXDonHFqeG7oWPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjliw7LFqeG6ri3huqJw4bup4bqw4bupYmPhurBx4bqw4bunw7U5YuG7juG7g8awcGPDs+G7qcWpY8OJw7Vj4bun4buFxaljxILhurbGsOG7oWPDsnDhurbhurjhu53GsGPhu495xrBjw7JnxrBwY+G6ruG7g+G6sGPhu4bhu5/hu6Fw4buHxrBx4bqu4bqw4buHxrDhuq9jxJHhurtjxrDhu6HhuqxBcWPDsnDhu5fhurBjcHPGsHBjZ8awcGPEkWJj4bquxILDsjliLy/DsuG7jcaw4bqxw7Phu4fhu6nhurBw4buHxrBwcOG7qeG7h+G6scSQxrAv4buNw7Xhuq7hu6XhurDhu6nhuqIvxrDDtUXhuq4vZcSRZcOpL8SRw6rDquG7jcSRZMOq4bq7w6pl4bq/4bqw4bq9ZOG6vWXhu6fEkeG6scO54bqi4buhYmPhu4fhu6fhurA5YuG7juG7g8awcGPDs+G7qcWpY8OJw7Vj4bun4buFxaljxILhurbGsOG7oWPDsnDhurbhurjhu53GsGPhu495xrBjw7JnxrBwY+G6ruG7g+G6sGPhu4bhu5/hu6Fw4buHxrBx4bqu4bqw4buHxrDhuq9jxJHhurtjxrDhu6HhuqxBcWPDsnDhu5fhurBiY+G7jeG7h+G6sOG7hy3huqJw4bup4bqw4bupLeG7qcSCceG7oXHGsOG7h+G7py3huq7EgsOyOWJw4bqw4bqw4bqi4bquw6MvL8Oy4buNxrBxxanhu6HhurHEkHHDteG6sMaw4buHxanhuqLhu6fhurbhuq7hurHEkMawL+G6sOG6vWVkL+G6tuG6ouG7p+G7qeG7h+G7jcO14buNL3Dhu6nhurDGsMawei9lZGXEkV9k4bq9X2Thur0v4bqw4bqww4nEkMaw4buN4buHxrBwX8Oz4bupxalfw4nDteG6scO54bqi4buhYmMv4bqlUHHhu5vGsGPhurDEguG6rEHGsOG7oWPEkMOCY+G7j+G7g8awcGPDs+G7qcWpY8OJw7Vj4bqwZnFjw5nhu4fhu6fhu4fhu6fhu4fDs+G7h+G7jWPhuq9j4buG4buf4buhcOG7h8awceG6ruG6sOG7h8aw4bqxY+G6s0fGsHDDo2M6UDAvOjowIsav4bq1w6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6peG7oHHhu7lxY8OycOG6qMOyY+G7j3Thu4dj4bqicOG6rOG7t8aw4buhY+G7j2hjw4nhu4PDsmPGsHBtxrBjxJDDgmPhurBrxrBjw7J3xrDhu6Fjw4ln4bq4Y8SC4buHY8SQ4buF4bupY+G7pXDhu6lnxrDhu6Fj4buhcUThu4dj4bqwxILhuqzhu4dj4bqwZnFj4buPecawY8OyZ8awcGPhuq7hu4PhurBjcOG6tuG6uOG7m8awY8OT4buH4bun4bulcOG6r2PGsMOsxaljw4Bj4bqicHLhu4djOmrhurhjw5PDrcOyY8Oy4bqk4buHY+G6sHDhuqRj4bqicOG6pGPFqOG7h3rhu4fEgi1xLT9w4buHxIJx4bufY8Oy4bqk4buHY+G6sHXGsHBjw5Phu4fhu6fhu6Vw4bqxYyLDgmPGsOG7s2Phu49oY+G7oWrhurhjcOG7qWfGsOG7oWPhu6fhu6lmxrBjxJDhu4VjxrBwccah4bq2Y+G6sHBx4bub4bqwY3BmceG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXDkuG7g8OyY8aw4buh4bq2ecawY+G6sHHGsGPhu6Vwd8aw4buhY8OycHLGsHBj4bqwcOG6qMOyY8OycOG7qWPDs3Hhu5fhurBjcuG6sGPGsHBr4bqwY8SR4bq7Y8aw4buh4bqsQXFj4buPaGPhurBwceG7m+G6sGPFqWbGsOG7oWPEkOG7hWNlZGPGsOG7oeG6rEFxY8OzdGPhurBw4bqs4bu3xrDhu6Fj4bqwxILhu6nGsOG7oWPEkMOCY8aw4buzY+G6ruG7h+G6tmPhu6VwcWPFqcO94bqwY+G7peG7k2Phu4/hu4PGsHBjw7Phu6nFqWPhu6dxxqHhurZjw7Jw4buX4bqwY8Oy4bqk4buHYzrhu4fhu6dxw7Phu4fGsGPhu6Vyw7JwY8aw4buzY8Wpw73hurBjw4nDtWPDg+G6tmrGsGPhuq5CY8Oy4bqs4bu54bqiY+G7j+G6rMOBw7Jj4bqwxILhuqzhu7nDsmPDsuG7s8aw4buhY+G7j3nGsGPDsmfGsHBj4bqu4buD4bqwY8aw4buF4bq44bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pVBx4bubxrBjw7Jw4bqs4buHY8Oy4burY8awcOG7q8WpY8aw4buF4bupY+G6sHDhuqrhu4djxrBwbcawY+G7oWrhurhjxILhu4djxJDDgmPhu4/hu4PGsHBjw7Phu6nFqWPhurDEguG7lcaw4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcOTZuG7qWPhu6dCw7Jj4buPaGPhu6Fx4buHY+G6sGnGsOG7oWPhurDEguG7lcawY+G7pXDDreG6omPDsmdjxrDhuqzhu7nDsmPhurDEguG7qcaw4buhY8OzeHFjw7JnxrBwY8OD4bq2asawY+G7j8O9cWPFqOG7gGPhu49u4bq4Y8WpZsawcGPhu6Xhu5djcOG7qWbDsnBjxILhurLhurBjZeG6seG6u2RkY8OzccawcGPhuq7hu4Bjw7LhurZ4cWPDsuG6tMaw4buhY+G7pXDhu69xY+G7huG7n+G7oXDhu4fGsHHhuq7hurDhu4fGsOG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqU6xILhuqzhu7nDsmPhu4/hu6vhuq9jOuG7s8aw4buhY+G6sHB4xrDhu6Fjxajhu4Bjw5nhu6nDtWPDk3Hhu43DtcawY+G7j2hjxILhu4dj4bun4bubxrBwY3Dhu6nhu4XGsGPhurBw4buFxrBwY8SQceG7m8OyY8SC4bqy4bqwY8OD4bq2asawY+G6sMSC4bqs4bu5w7JjxrDhu6Hhu4XhurhjxJHEkS/hu4Hhuq9j4buP4bqyxrDhu6Fj4bqwxILhu7HGsGNlZGPGsGnFqWPGsOG7oeG7heG6uGPDiWfhurhjxILhu4dj4bun4bupZuG6sGPEkMOCY+G6sGvGsGPDsnfGsOG7oWPhu6Vw4bqkxrDhu6Fjw7N4Y8awcMOsxaljxJDhu4Xhu6ljxrDhuqzhu7nDsmPFqOG7gOG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqU6xILhu6nGsOG7oWPhu6FsxrBjZWRjxrBpxaljw4nhurbGsOG7oWPhu4/DveG6sGPEkOG6quG7h2PDg+G6tuG7h2PhurBmcWPhu4bhu5/hu6Fw4buHxrBx4bqu4bqw4buHxrDhuq9jcOG7hcaw4buhY8OycMOCw7JjxrDhu6Fwc8awY8aw4buh4bqsQXFj4buPaGPhurBwceG7m+G6sGPFqWbGsOG7oWPEkOG7hWNw4buFxrDhu6Fj4bqwxIJx4bub4bq2Y8aw4buh4bqsQXFj4bqicGdxY8SCQXFjw7Phu69jxrBw4buFY8OyQ+G7h+G6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXDkuG7g8OyY8Oy4bq2w73DsmPhu4/hu4XFqWPhuqJw4buDxrBj4buhcUThu4djw5JwcsawcGPhuqJw4bqkY+G7huG7n+G7oXDhu4fGsHHhuq7hurDhu4fGsGPEkOG7hWPDsuG7g8OyY+G6sOG7h+G6uGPhuq7hurLGsOG7oWM64buH4bunccOz4buHxrBjw7PDreG6sGPhu49s4bq2Y+G6sOG6qmPhurBw4buDxrDhu6Fjw5JwcsawY8awacWpY8aw4buh4bup4buDcWPGsHDhuqzGsOG7oWPhu4/hu5fGsGPGsOG7h+G6uGPEkG/GsGPhu49zxrBwY+G6sMSC4bub4bqvY8Oza+G6sGPDsnBr4bqiY8Oy4buDw7JjxrDhu7Vj4bunQsOyY8Oy4bqk4buHY8Oyw73GsOG7oWPhu495xrDhu6Fjw4PhurZ4w7Jj4bqw4buX4bqxL+G6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLhu4bhurbhurBw4bupxIJi4bql4bqzOjowIsavLyJxw7XhurDGsOG7h8WpK+G6tcOiL+G6ouG6pQ==

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]