(Baothanhhoa.vn) - Ngày 2 - 10, tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh đã phát động thi đua trong toàn Đảng bộ, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thanh Hóa phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 2 - 10, tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh đã phát động thi đua trong toàn Đảng bộ, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thanh Hóa phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát động thi đua.

Kính thưa đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ;

Thưa các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động;

Thưa các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí!

Thanh Hóa bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 với những thuận lợi, thách thức đan xen, nhưng thuận lợi là cơ bản. Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo văn kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng các Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định rõ mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Để phấn đấu đạt được mục tiêu nêu trên, toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa hơn lúc nào hết, cần nêu cao truyền thống anh hùng cách mạng, phát huy tinh thần thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, đoàn kết, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Với tinh thần đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh phát động thi đua trong toàn Đảng bộ, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 với những nội dung chủ yếu sau:

Một là, đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở phát triển công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng; công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá; du lịch là mũi nhọn; tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế; triển khai thực hiện có hiệu quả 6 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trọng tâm là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 5.200 USD trở lên; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 750 nghìn tỷ đồng trở lên; kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt 8 tỷ USD; thành lập mới 5 năm đạt 15.000 doanh nghiệp; đến hết năm 2025 có 17 huyện, thị xã, thành phố, 88% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm theo tiêu chí mới của giai đoạn 2021 - 2025 từ 1,5% trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt 75%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt 81%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu năm 2025 đạt 20% trở lên; tỷ lệ che phủ rừng năm 2025 đạt 54%; năm 2025 có 98,5% dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh, 90% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý, 80% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; hàng năm kết nạp 2.500 đảng viên trở lên; hàng năm, 80% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hai là, thi đua triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường thông thoáng, bình đẳng, hấp dẫn các nhà đầu tư, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Thi đua nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức trong thực hiện phương châm “4 tăng” là tăng ứng dụng công nghệ thông tin; tăng công khai minh bạch; tăng trách nhiệm trong thực thi công vụ; tăng sự hài lòng của tổ chức, công dân; “2 giảm” là giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính; “3 không” là không phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định, trình giải quyết công việc; không trễ hẹn; đẩy manh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, các dịch vụ thành phố thông minh. Thi đua triển khai có hiệu quả chủ trương chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang môi trường điện tử; chỉ đạo, điều hành dựa trên nền tảng kỹ thuật số. Thi đua tăng tỷ lệ hồ sơ văn bản, công việc được giải quyết mức độ 3, mức độ 4. Thi đua rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các ban, ngành, đơn vị theo hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể các cấp. Thi đua tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là vấn đề liên quan đến thể chế, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính.

Ba là, thi đua lao động, sản xuất kinh doanh giỏi; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tăng trưởng và nâng cao năng suất, hiệu quả, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Thi đua thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, các quy hoạch, cơ chế, chính sách, các chương trình, đề án, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thành phần kinh tế phát triển; trước mắt, cần khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện; phối hợp xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; phối hợp tham mưu trình Chính phủ, Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách đặc thù triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Thi đua triển khai chương trình chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số.

Bốn là, thi đua đẩy mạnh các hoạt động kêu gọi, xúc tiến đầu tư theo hướng cụ thể, hiệu quả, thiết thực; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đảm bảo xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hạ tầng giao thông, cảng biển, hạ tầng Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, nông nghiệp, thủy lợi, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. Thi đua thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng thu, nuôi dưỡng các nguồn thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước; tổ chức điều hành chi ngân sách địa phương chủ động, linh hoạt, đảm bảo triệt để tiết kiệm, hiệu quả, đúng dự toán, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

Năm là, thi đua đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, trọng tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa, xã hội hóa và triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chế độ, chính sách với người có công với cách mạng, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; thi đua triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Thi đua giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, nhất là các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, khai thác khoáng sản trái phép, buôn bán ma túy, nợ đóng bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp, xe ô tô chở quá tải trọng quy định...

Sáu là, thi đua triển khai toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác quốc phòng - an ninh; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi, ổn định, an toàn cho phát triển; chủ động giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bảy là, thi đua xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các tổ chức cơ sở đảng, gắn với việc thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thi đua đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, tác phong lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực, hiệu hoạt hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy và phát huy cao độ truyền thống cách mạng, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Kính thưa các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí!

Mục tiêu mà Thanh Hóa đề ra cho giai đoạn 2020 - 2025 là rất cao; nhiệm vụ cần phải thực hiện là rất nặng nề; song với đường hướng phát triển và nhiệm vụ, giải pháp được xác định rất rõ ràng, cùng với nền tảng vững chắc từ những thành tựu đạt được trong những năm qua, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, với tinh thần đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng và quyết tâm chính trị ở mức cao nhất, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Với tinh thần đó, tôi đề nghị từng ngành, từng địa phương, đơn vị, chủ động xây dựng các chỉ tiêu thi đua cụ thể và tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên và thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn, để việc tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua trở thành tự giác đối với từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, bảo đảm thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị mình, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chung của cả tỉnh.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, chung sức chung lòng, ra sức thi đua, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao nhất, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và hiện thực hóa “khát vọng thịnh vượng”, sớm xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và trở thành “kiểu mẫu” như lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc phong trào thi đua của tỉnh Thanh Hóa chúng ta giành nhiều thắng lợi mới.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tin liên quan:
 • Thanh Hóa phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025
  Tham luận tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X

  Ngày 2 - 10, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP Thanh Hóa. Tại đại hội, có 3 ý kiến tham luận của các đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong toàn tỉnh. Báo Thanh Hóa trích đăng tham luận của các đại biểu tại Đại hội.

 • Thanh Hóa phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025
  Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X

  Ngày 2-10, Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) tỉnh Thanh Hóa lần thứ X diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP Thanh Hóa.

 • Thanh Hóa phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025
  Truyền hình trực tiếp: Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X

  Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X được tổ chức vào lúc 13h30 ngày 2/10/2020 tại Trung tâm hội nghị 25B, thành phố Thanh Hóa với sự tham gia của 380 đại biểu chính thức và 120 đại biểu khách mời.

 • Thanh Hóa phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025
  Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa dâng hương, báo công với Bác Hồ

  Sáng 2 - 10, Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X giai đoạn 2020 - 2025, thay mặt cho 380 đại biểu tiêu biểu, xuất sắc phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, do đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác Hồ tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa).

 • Thanh Hóa phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025
  Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

  Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả đến các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, Nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh. Các phong trào đã được đẩy mạnh trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra động lực mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

 • Thanh Hóa phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025
  Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển của quê hương Thanh Hóa, của đất nước

  5 năm qua (2015 – 2020), các phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, tạo nên động lực tinh thần, vật chất mới cho công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Người người thi đua, ngành ngành thi đua, trở thành ý chí, quyết tâm, tình cảm và hành động của toàn xã hội. Từ các phong trào thi đua yêu nước, xuất hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu, đã phát huy tinh thần trách nhiệm, công sức, trí tuệ, sáng tạo, trở thành những nhân tố tích cực, tạo nên sức lan tỏa, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước lên tầm cao mới. Nhân dịp Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, Tòa soạn Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu với bạn đọc những tấm gương tiêu biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong toàn tỉnh về dự đại hội.

 • Thanh Hóa phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025
  Tạo động lực cho phong trào thi đua

  Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X diễn ra vào thời điểm hết sức ý nghĩa - chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]