Cơ quan thống kê quốc gia Italy (Istat) ngày 1/3 công bố số liệu cho biết nợ công của nước này trong năm 2020 tăng mạnh do các biện pháp hạn chế để chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tác động đến nền kinh tế.

Tin liên quan

Đọc nhiều

W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTJd4bq64bqv4buJM+G6uWvDqeG7izPDieG7jsOd4buI4bq4LTXhuqEzb+G7i+G7ieG7heG7jTPhu41xM8Op4buV4buNw6wzw6nhu6vhuqMz4buI4bul4bqjw7Phu7cz4bulw7rhu4/hu43DrDPhu43hurPDsjM2NDY0M+G7peG6s+G7jcOsM8Oy4bqv4buN4buLWy/hu4s1XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ04buK4bq94bqj4bq5Ml3DieG7nzN14bun4bqj4buNM+G7peG7i+G7l+G7jcOsM2/hu4MzdeG7p+G7l8OpM8Os4buJ4bqjM+G7iOG7peG6o8Oz4bu3M3vhu4jDueG7peG6o+G7pX0z4buNw6zEg+G7tzM1Lzczw6nhu5Xhu43DrDNl4buXM8O54buXM8Oz4buJZ+G7pzPDqeG7i+G7jzNl4buJ4buF4bulM+G7jXEzw6nhu5Xhu43DrDPDqeG7q+G6ozPhu43hu63hu6HDqTPhu43Eg+G7tzPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G7jeG6s8OyMzY0NjQz4bul4bqz4buNw6wzw7Lhuq/hu43hu4sz4bq54buPM8Opw6PDqTNl4buJZ+G7jTN04buLw6N0M+G7i+G6r+G7jTPDqeG7i+G7hTPhurtoM8Op4buL4buX4buNw6wz4bq5a8Op4buLM8O94buJ4buDw7Iz4bq74butcOG7jcOsM+G7i+G7lTPhu4vhuqt0M8Op4bqrdDPDieG7jsOd4buI4bq4LTXhuqEz4bulw6PDqTPhurvhu5vhu43DrDPhurvhu4Xhu40z4buNZuG7jTNv4buJ4buN4buLM+G7peG7hTxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml1b4buJw7LDrDPDqcOz4bqjw7nDuSYyw6nDssO5LXThu4vhu4/hu6Xhu48yM+G7peG7ieG7pcOz4bq9JjLhurrhuq/hu4kz4bq5a8Op4buLM8OJ4buOw53hu4jhurgtNeG6oTNv4buL4buJ4buF4buNM+G7jXEzw6nhu5Xhu43DrDPDqeG7q+G6ozPhu4jhu6XhuqPDs+G7tzPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G7jeG6s8OyMzY0NjQz4bul4bqz4buNw6wzw7Lhuq/hu43hu4sz4buLauG7jeG7izPhurHhu43hu4szNTIzw7nDusOpJjIvL8Op4bq54buNPGXhuqPhu4/hu6Xhu4vhuqPhu43hu4vhu4vhu4/huqM8w73hu40v4bq54bq9w7lv4bul4buPdC/hu43hur3hu7PDuS82NTThuqEvNcOhw6Hhurk2NMOgNMOhNDjhu6U4NmE3w7M1PG50w6wyM+G6o8Oz4bulJjLhurrhuq/hu4kz4bq5a8Op4buLM8OJ4buOw53hu4jhurgtNeG6oTNv4buL4buJ4buF4buNM+G7jXEzw6nhu5Xhu43DrDPDqeG7q+G6ozPhu4jhu6XhuqPDs+G7tzPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G7jeG6s8OyMzY0NjQz4bul4bqz4buNw6wzw7Lhuq/hu43hu4syM+G6ueG6o+G7peG6oy104buL4buP4bul4buPLeG7j8O64buJw6zhu4nhu43huqPDsy3DucO6w6kmMuG7i+G7peG7pXTDuSEvL8Op4bq54buN4buJw7LDrDzDveG7ieG6veG7peG7jeG6o8OydMOz4bunw7k8w73hu40v4bulYTY0L+G7p3TDs+G7j+G6o+G6ueG6veG6uS/hu7V0w6nhu7PDveG7j8O94bulLzY0NjVfNDdfNDYv4bul4bul4bu1w73hu41fw7rhu4/DsuG6vTxudMOsMjMvXeG7iOG7peG6o8Oz4bu3M+G6u+G6o+G7jcOsM29BM8O94buR4buNw6wzw73Eg+G7jzNv4buL4buP4bqx4buNM+G7peG7iWbhu40z4bulw7rhu4Phu40zNjQ0M+G7pcOAM+G6veG7p8O64buPM+G7pXYzdeG7p+G6oDN04buL4bupw6kz4buLxqHhu4kz4buLY+G7pzPhurvhuq/hu4kz4bq5a8Op4buLM8Op4bur4bqjM8OT4buJ4buD4buNM8Oy4buJ4buN4buLM8Op4buL4bqp4bunM+G6qOG7pzPhurtoM8Opw7Uz4bul4buLaDPDvXfDqTPhurlj4bu3M+G7jWbhu40zb+G7ieG7jeG7izPhu6Xhu4Uz4bulw7rhu4/hu43DrDPhu43hu63hu6HDqTwze+G7jMOs4bunxqHhu40hM+G7pOG7iuG7tC/hu6Thu6Thu7TDneG7jH1bL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3hu6Thu4vhur3hu48z4buIw7nhu6XhuqPhu6UpM+G7jeG6s8OyMzY0NjQpM+G7peG7neG7jcOsM+G7jXEzw6nhu6vhuqMz4buI4bul4bqjw7Phu7cz4bq74bq3M+G7peG6s+G7jcOsM8Oz4buD4buNM8Oy4buvw6kz4bul4but4buf4buNw6wz4bq74but4buf4buNw6wzNTk5KWE6M+G7pOG7neG7jcOsM8O54bqx4buNM3Thu4tkw7IzdeG7p+G7l8OpM+G7jeG7m+G7iTN7w4zhurhUfSkzw6nhuqPhu48z4buL4buf4buNMzY0M+G6u+G7iWjDsjN04buLYuG7jTPhu6XDuuG6s8OyM8O54buPM8O94buh4buJM8Oy4buvw6kzNTc4KWE6M8OM4bq4VDPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G7jeG6s8OyMzY0NeG6oTxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3hu4zhu4vhu60zw71j4bu3KTPDqeG7p+G7l+G7iTPhu43hurPDsjM2NDY0KTPhu41xM8Op4bur4bqjM+G7iOG7peG6o8Oz4bu3M3Izw7Lhu6/DqTM2PDnDoTQz4bulw4Az4bq94bunw7rhu48zezc8NTU0M+G7pcOAM+G7psOZ4bq4fSkz4bul4bqz4buNw6wzw7nhu48zw73hu6Hhu4kzNjw4NTQz4bulw4Az4bq94bunw7rhu48z4bulw7rhu4/hu43DrDPhu43hurPDsjM2NDXhuqE8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdw4zhurhUM8Op4bur4bqjM+G7iOG7peG6o8Oz4bu3My0z4buNZuG7jTNv4buJ4buN4buLM+G7peG7hTPDs+G7oeG7jTPhu6Xhu4vhu68zZeG6ozNP4buL4bunM8O9d8OpM8O5eDPhurnhu6nhu43DrDPhurvGoeG7jcOsM+G6veG7p8O64buPMy0zw6zhu4nhurHDsjPDoCnhuqE6KTPhurnhu48z4buN4buLeeG7jcOsM+G7i+G6r+G7jTPDqeG7i+G7hTPhurvhu61xw6kzw6nhu4vEqeG7jeG7izN04buL4burM+G7peG7i3fDqTPhu4vhu4ln4buNM+G7jeG7i8Oiw7Iz4buNw6zhurPhu40zw6nhu4vhuqXhu40zw7l3M8Oz4bqp4bu3M8Oz4bqj4buNM8Op4bur4bqjM8Op4bur4bqjM+G6uWvDqeG7izPDieG7jsOd4buI4bq4LTXhuqEzPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG7iOG7peG6o8Oz4bu3M+G6u+G6o+G7jcOsM29BM8O94buR4buNw6wzw73Eg+G7jzNv4buL4buP4bqx4buNM+G7peG7iWbhu40z4bulw7rhu4Phu40zNjQ0M+G7pcOAM+G6veG7p8O64buPM+G7pXYzdeG7p+G6oDN04buL4bupw6kz4buLxqHhu4kz4buLY+G7pzPhurvhuq/hu4kz4bq5a8Op4buLM8Op4bur4bqjM8OT4buJ4buD4buNM8Oy4buJ4buN4buLM8Op4buL4bqp4bunM+G6qOG7pzPhurtoM8Opw7Uz4bul4buLaDPDvXfDqTPhurlj4bu3M+G7jWbhu40zb+G7ieG7jeG7izPhu6Xhu4Uz4bulw7rhu4/hu43DrDPhu43hu63hu6HDqTxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3hu4zDrOG7j8SD4buJM8O64bqjKTPhu4jDueG7peG6o+G7pTPDqeG7seG7jcOsM8Op4buV4buNw6wzZeG7lzPDueG7lzPDs+G7iWfhu6czw71mM8Oz4bqvw7IzdOG7i8Oj4bulKTPDqeG7i+G7jzPhu6Xhu4vhuqvhu7czw6zhu4nDozPhu6Xhu4nhu4Phu6cz4bq5xrDhu43DrDPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G7peG7i8Oj4buNw6wzNi82NDY1M+G7peG6s+G7jcOsMzQpNTozw7nhu48zw73hu6Hhu4kz4bul4buLw6Phu43DrDPDkuG7m+G7pTPDvcSDM+G7peG6s+G7jcOsMzQpYTozw7nhu48zw73hu6Hhu4kzw6nGsOG7jcOsM29BM+G7jeG6s8OyM+G7jcOs4buPw6Phu4k8LzxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThuqLhu6fhu6Xhu4vhu4/DujJde+G7pOG7pOG7tMOd4buML8Od4buJ4bq94bul4buN4bqjw7IrfVsvdF0=

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]