(Baothanhhoa.vn) - Từ 7 giờ sáng 19/5, các cử tri nước này đã đi bỏ phiếu trong giai đoạn 7, giai đoạn cuối cùng của cuộc bầu cử Hạ viện khóa 17 kéo dài hơn 1 tháng qua bắt đầu từ ngày 11/4.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6Hhu5HhurPhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveOG7tOG7k+G7teG7n8Sp4bqvw6DDjOG6sOG6seG7tcO94buT4bqx4buEcOG6seG7iMWp4bqx4buJ4buT4bqxw6114bqxeOG7keG7k2/hu7fhurHDtOG7k2Phu5PhurHhu4lxZXDhurHDrOG7t+G7peG7k+G6scOsw4Bj4bqxw6zhu7fFqcOs4bqxw61m4bu34bqxw6zhurDhurHhu5Bl4bqx4bqy4buTw7Jww6Ev4buR4bqzw6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveOG7kMSpY+G7i+G6r8Og4bu0xILhurHhuqnhurHDtOG7k+G7reG6seG7s2Rww7ThurHhurNiL+G6pzbhurHDrGTDrOG6scOs4bqw4bqx4bu1w73hu5PhurFw4bqi4buxw6zhurFwxJHhuqThurHhu4nhurnhurHhu4nhu5PhurHDrXXhurF44buR4buTb+G7t+G6seG7tcO9cXDDtOG6scO04buTY+G7k+G6seG7iXFlcOG6seG6qTbhurHDtOG7k2Phu5PhurHhu4lxZXDhurHDrOG7t+G7peG7k+G6scOsQXDDtOG6scOsw4Bj4bqxw6zhu7fFqcOs4bqxw61m4bu34bqxw6zhurDhurHhu5Bl4bqx4bqy4buTw7Jw4bqx4buj4buRcmPhurHhurPhuqnhurHhu6NqceG6seG7i8SR4buT4bqx4buR4burcOG6seG6s+G6seG7teG7kWRww7ThurF54bu3Y+G6scOt4bq94bu14bqx4buJZuG7t+G6seG7tcSC4bqxcMO0xJHhuqThurHhurPhurMv4bqlN8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w4xjeOG7teG7k3Fw4bqvw6DDoeG7k+G7ocO04bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r8Os4buh4buzLXjhu5Fx4bu1ceG6r+G6seG7s+G7teG6pOG7n8SpIuG6r+G7i+G7k+G7s3jhu59j4bqkNOG6scOt4bufccOs4bujNeG6seG7oWPDvcO04buTcC3hu5/EqcO14bu1NOG6sWPhu7fhu7VxNeG6seG7oWPDvcO04buTcC3DveG7k8O04buR4bu1NOG6sWPhu7fhu7VxNeG6r+G6seG7teG7k+G7teG7n8SpIuG6r8OM4bqw4bqx4bu1w73hu5PhurHhu4Rw4bqx4buIxanhurHhu4nhu5PhurHDrXXhurF44buR4buTb+G7t+G6scO04buTY+G7k+G6seG7iXFlcOG6scOs4bu34bul4buT4bqxw6zDgGPhurHDrOG7t8Wpw6zhurHDrWbhu7fhurHDrOG6sOG6seG7kGXhurHhurLhu5PDsnDhurHhu5Hhu5Vw4buR4bqxw6lw4buR4bqx4bqz4bqv4bqx4buzw73DrCLhuq8vL8Os4buLcDfDrWNx4bu14buRY3Dhu5Hhu5FxYzfhurJwL+G7i8Sp4buz4buj4bu1cXgvcMSp4bq04buzL+G6s2LhurNiL+G6s+G6qeG6q+G7i+G6t+G6s+G6peG6peG6rcOiYuG7teG6rWLhuq3hurfhu5/hurM34budeMO04bqv4bqxY+G7n+G7tSLhuq/DjOG6sOG6seG7tcO94buT4bqx4buEcOG6seG7iMWp4bqx4buJ4buT4bqxw6114bqxeOG7keG7k2/hu7fhurHDtOG7k2Phu5PhurHhu4lxZXDhurHDrOG7t+G7peG7k+G6scOsw4Bj4bqxw6zhu7fFqcOs4bqxw61m4bu34bqxw6zhurDhurHhu5Bl4bqx4bqy4buTw7Jw4bqv4bqx4buLY+G7tWMteOG7kXHhu7VxLXHDveG7k8O04buTcGPhu58t4buzw73DrCLhuq/hu5Hhu7Xhu7V44buzNC8vw6zhu4tw4buT4buhw7Q34bqy4buTxKnhu7VwY+G7oXjhu5/hu7fhu7M34bqycC/hu7Xhuq3hurXhurcv4bu3eOG7n3Fj4buLxKnhu4sv4buheuG7i+G7k8OsL+G6teG6t+G6s2Jf4bq34bqnX+G6s2Ivw6zhu7df4bu1w73hu5NfY3Bf4buLcV/DrXFfeOG7keG7k8Sp4bu3X+G6s2I34budeMO04bqv4bqxL8Ogw4zhurDhurHhu7XDveG7k+G6seG7hHDhurHhu4jFqeG6seG7ieG7k+G6scOtdeG6sXjhu5Hhu5Nv4bu34bqx4bqyc3DDtOG6scOs4bu34bul4buT4bqxw6xBcMO0N+G6sTlQw7Thu7fhu6dwNOG6seG7oXFwxKnhuqTDrHFw4bu1w71x4bufYcOhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w41x4buL4bqk4bqvw6DDlOG7k2Phu5PhurHhu4lxZXDhurHhuqnhurHDrOG7kcODcMO04bqx4buj4buTb3DhurFi4bq3YuG6scODcMO04bqxw6zhurDhurHhurLhu5NucOG6scOs4buRZeG6pOG6seG7ieG7t2PhurHhurLEkXHhurHhuqdi4bqxw7Thu5Fv4bqx4buQZeG6seG6suG7k8OycDfhurHhu7TGsHDDtOG6scOsxalww7ThurHhurPhurfhurc3w6LhurfhuqXhurHhu4nhu5Phu43hu6HhurHDrXXhurF44buR4buTb+G7t+G6seG7ieG6ueG6seG7ieG6ouG7r8Os4bqx4bu14buR4buTb+G7teG6seG7n2d44bqx4buJ4buN4bqx4buJcnDhurHhu6Phu5Fxw6lww7ThurFiYjbhuqnhurHhu7XDveG7k8Oy4bu34bqxw6zhurDhurHhu7XDveG7kzfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Ogw5Thu5Nj4buT4bqx4buJcWVw4bqxcMSR4bqk4bqx4buzbeG6scOtZuG7t+G6scO9Y+G6seG6s8Oi4bqxw7Thu5Fv4bqx4buQZeG6seG6suG7k8OycOG6seG7tWXhu5PhurHDrWNww7ThurFY4bu3cOG7nWPDrTbhurHhurPDouG6scO04buRb+G6seG7tWXhu5PhurHDrWNww7ThurHhu7bhu7Xhu7Vjw73hurFYw71j4buLxKnhu7Phu5E24bqxYuG6scO04buRb+G6seG7tWXhu5PhurHDrWNww7ThurHhu7Thu4PhuqThurHDjcSpcMO0Y+G7nzbhurHhuqvhurHDtOG7kW/hurHhu7Vl4buT4bqx4buh4bup4buT4bqxw61jcMO04bqxw43hu5Phu5Fjw73hurHhurLEkeG6seG7oGPhu4vhu5HhuqRj4bqxWMO9Y+G7i8Sp4buz4buRNuG6seG6peG6scO04buRb+G6seG7tWXhu5PhurHDrWNww7ThurHhu5Dhu5Phu6Fjw6zhu5Fj4buf4bqxWMO9Y+G7i8Sp4buz4buRNuG6scOi4bqxw7Thu5Fv4bqx4bu1ZeG7k+G6scOtY3DDtOG6seG7nOG7kWPDveG7o+G7kWNw4buL4bqx4bqyxJHhurHhurPhurHDtOG7kW/hurHhu7Vl4buT4bqxw61jcMO04bqxw4zhu5FjcOG7i+G7k8O0Y8O94buRN8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w41x4buL4bqk4bqvw6Dhu7TDvXFww7ThurHhu7Phu6XhurHhuqdi4bqxw7Thu5Fv4bqx4buJ4bqi4buvw6zhurHhu4nhuqJj4bqxw71j4bqxw61m4bu34bqx4bu1ZeG7k+G6scO04buTY+G7k+G6seG7iXFlcOG6sXDEkeG6pDbhurHhu4nDqXDDtOG6sVDhu5Hhu4Nw4bqx4buL4buDcOG6seG7hHDhurHhu4jFqeG6sTnDjeG7nFhh4bqxw6xm4buh4bqxeeG7t+G6pMOzcOG6seG7o+G7k+G7jeG7oeG6seG7s3Fk4bu14bqxw6LhurfhurHDtOG7kW/hurHhu7XEguG6scOs4bu3xanDrOG6scOtZuG7t+G6scOs4bqw4bqxcOG6u+G7oeG6seG6teG6t+G6s+G6pTfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Ogw4zhu7fFqcOs4bqx4bu1xrBww7ThurHhu7Xhu7fhuqThu41w4bqxw6zhurDhurFw4bq74buh4bqxcGPhuqThurHDrMOAY+G6seG7hHDhurHhu4jFqeG6seG7i+G7k+G7j3DhurHDvWPhurHhu7Xhu5HEqXHhurHhuqnhurHDtOG7k2Phu5PhurHhu4lxZXA24bqxw63hur3hu7XhurHhu4lm4bu34bqx4bu1xILhurFww7TEkeG6pOG6seG6s+G6sy/huqXhurHDrOG7kXHhurHhu4lvcOG6sXDDtMSR4bqk4bqx4bqzYi/huqfhurHhu4nhu43hurHDrWbhu7fhurHDvWPhurHhuqfhuqXDouG6seG7kGXhurFww7Thu5Hhu5fhurHhu7NCN+G6scOM4buR4buZcOG7keG6seG7icOpcMO04bqx4buRY+G6pOG6seG7n+G7k25w4bqx4buh4buTcOG7keG6sXDEkXHhurHDtOG7k8SRcOG7keG6seG7ieG6ouG7r8Os4bqx4bu14bul4buT4bqx4bu14buR4buT4buN4bu34bqx4bq14bqp4bq14bqxw7Thu5Fv4bqx4buzbeG6scOscuG6sXnhu7fhuqTDs3DhurHhu7Xhu5HEkXDhu5HhurHhu59neOG6scOs4buR4buZcOG7keG6sXjhu5HDgDfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Og4buib+G7teG6sXnhu7fDqeG6scOs4buR4buZcOG7keG6seG7teG7kcODw6zhurHDrOG7t8Wpw6zhurHDrWbhu7fhurHDrOG6sOG6seG7kGXhurHhurLhu5PDsnDhurHhu6Phu5FyY+G6seG6s+G6qeG6seG7s23hurHhu4nhuqLhu6/DrOG6scOsw7lww7ThurHDreG7peG6seG6ssSRceG6sXDDtMSR4bqk4bqx4bq1w6Iv4bqn4bqx4bu14bux4buTN8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w41x4buL4bqk4bqvw6Dhu7Thu7fhuqThurFw4buR4buTbnA24bqxcMO0Y+G6pOG6seG7s2Phu7fhurHhu6Phu5Hhu5PhurHDtOG7k2Phu5PhurHhu4lxZXDhurHDrOG7t+G7peG7k+G6scOsQXDDtOG6seG7o2/hu7XhurHhu7Xhu5Hhu7nDrOG6seG6ssSRceG6seG6s+G6q+G6scO04buT4but4bqxcMO0xJHhuqThurHhurNiL+G6pzbhurHhu6F04buT4bqx4buz4bqu4bqxw6zhu5Hhu7nhurHhuqbhurHhu7Nt4bqx4buJxrDhurHhu4vhu6dw4bqx4bqyxJFx4bqxw6xkw6zhurHDrOG7t8Wpw6zhurHhu7Xhu5Hhurvhu6HhurHhu4tz4bqxcMO0ccSR4buT4bqxeOG7kXNww7ThurF44buR4buTb+G7tzbhurHhu7Nj4bu34bqx4buj4buR4buT4bqx4bufw7Jw4buR4bqxw6zhu4Xhu6HhurHhu5FxZeG7teG6seG7icWpcMO04bqx4bu14buR4bq74buh4bqx4buLc+G6sXDEkeG6pOG6seG7ieG6ouG7r8Os4bqx4buLd+G6scOtdeG6seG7tcSC4bqx4bqz4bqr4bqxw7Thu5Phu63hurHDouG6t+G6scOsQXDDtOG6sXDDtMSR4bqkN8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq944buyceG7t8O9w6zEqeG6r8Og4bueWOG6sTnhu7Thu5HEqXHhurHhu7Thu5AhYcOhL3jDoA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]