(Baothanhhoa.vn) - Theo Thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tĩnh Gia, kết quả trả lời xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đối với công dân người Venezuela đang công tác tại Khu kinh tế Nghi Sơn có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buDeOG7icOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiTR5w4rDgMO6w63hu4Xhu4PhurzDiuG6usOD4bqid+G7hVPhurThuqJ3w6x04bud4bqiw6zhuqJ3R0N5w6zhuq/DuuG6osO6euG6vsO6w4DDssOsc+G6tOG6onfDrMOK4buNc8Osw4rDtXnDrCN44bq+w6zDgXnhuqJ4w6zDiuG7qcOsJXd4ecOsM+G6quG6osOsc8SCw6zDgeG7qcOKw6zhurjhur7DtMOs4bud4bqgw6zDisO94bqieMOs4buIQnnDrDPDkjIzLVPDg+G6ry3EqeG7gy/hurzDiuG6usOD4bqid+G7heG7gy944buJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lYw7rDsnTDreG7heG7g8O64bqg4buFNHjDusODw6w0eOG6tOG6onfDrMOKeeG6osOsw4pJw6xSw7LhuqLDrHN44bu3w6x1w7XDg8OsMHjhuq7huqJ34bq9w6xzeMOC4bqid8OsdOG7tXN4w6xTKuG6r1lULeG7icOzw6x44bq+S+G7seG6osOsNOG7ueG6onjDrFd5w7Lhur3DrMOB4bupw4rDrOG6uOG6vsO0w6zDiuG6usO0w6zDgEN5w6xKw7nDisOs4bqid3h54bux4bqgw6zDiknDrOG6r3nhu7HhuqLDrOG6r+G7scOs4bq8eeG6onjDrHThu7VzeMOsw4rhu6/DrDThurrhur7huqJ3w6xH4bqq4bqid8OsdcOCecOs4buIQnnDrHPhurThuqJ3w6x04bud4bqiw6zhuqJ3R0N5w6zhuq/DuuG6osO6euG6vsO6w4DDssOsdcOy4bqid8Osc+G6tOG6onfDrMOK4buNc8Osw4rDtXnDrCN44bq+w6zDgXnhuqJ4w6zDiuG7qcOsJXd4ecOsM+G6quG6osOsc8SCw6zDgeG7qcOKw6zhurjhur7DtMOs4bud4bqgw6zDisO94bqieMOs4buIQnnDrDPDkjIzLVPDg+G6ry3EqcOq4buDL8O64bqg4buF4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lTw7rhuqLDisO64bq6w63hu4Xhu4N54bqgd8Osc8OAw7Lhurzhurxiw610w4p44bq+4bqgcsOseVPDuuG6osOKw7rhurrDrcOs4bq8w4pLw4DDumLDrcSoeXTDinjhurnDrG1s4buLw4lK4bq7w6x4w7p5d3jDiuG6ucOsam1tw4lK4bq7w63DrOG6vOG6unNiw60vL3nDqnLDssODw4p4w7LhuqJ4eMODw7LDquG7iOG6oi/huqLDusSo4bq8L8Sp4buL4buJ4buJL+G7ieG7i2x0xKnhu4tva2pqw7PDimzhu4tu4buLasOA4buLw6pBw4l3w6nhurpibsSpb8Otw6zDssOAw4piw61T4bq04bqid8OsdOG7neG6osOs4bqid0dDecOs4bqvw7rhuqLDunrhur7DusOAw7LDrHPhurThuqJ3w6zDiuG7jXPDrMOKw7V5w6wjeOG6vsOsw4F54bqieMOsw4rhu6nDrCV3eHnDrDPhuqrhuqLDrHPEgsOsw4Hhu6nDisOs4bq44bq+w7TDrOG7neG6oMOsw4rDveG6onjDrOG7iEJ5w6wzw5IyMy1Tw4Phuq8txKnDrcOsL+G7heG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJU8Oyw4nDinnDg+G6osOt4buFU+G6tOG6onfDrMOK4buNc8Osw4l44bqu4bqid8Osc3jDguG6onfDrHThu7VzeMOsw4rDtXnDrHPhu41zw6zDiuG6ukdD4bqid8OsNFgwNMOsdUdEc8OseOG6vkvhu7HhuqLDrDThu7nhuqJ4w6xXecOyw6xzeOG7t8OsdcO1w4PDrMOKeMONc8OseHnhu7HhuqLDrOG6uOG6vkvhu6nDisOsw4B54buxw4rDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hTThurpHQnPDrHXEguG6vcOs4bqid+G7j0vDrOG7ieG7iy1qLcSp4buLxKnhu4vhur3DrMOK4bq6xrDhuqLDrHN44bq+S+G7qeG6osOs4bqg4buNS8OscsOyS8Osw4pJw6wweOG7jcOJw6zhu4jhu6vDrOG6r3nhu7HDisOsJcOy4bqgw6xzxILDrOG6oOG6psOKw6xz4bq04bqid8OsdOG7neG6osOs4bqid0dDecOs4bqvw7rhuqLDulrhur7DusOAw7LDrHh54bux4bqiw6x1w7LhuqJ3w6xz4bq04bqid8Osw4rhu41zw6zDisO1ecOsI3jhur7DrMOBeeG6onjDrMOK4bupw6wld3h5w6wz4bqq4bqiw6x1ecOsc+G7huG6onfDrOG7iEJ5w6zhuqDhuqbDisOs4bqid0dDecOs4bqveeG7scOKw6wlw7LhuqDDrHXhu5HDrHVHRHPDrErDucOKw6zhuqJ3eHnhu7HhuqDDrHN4w4PDrMOB4bupw4rDrOG6uOG6vsO0w6x0R+G6quG6onfDrMOKw73huqJ4w6zhu4hCecOsM8OSMjMtU8OD4bqvLcSpw6zhu4FS4bux4bqieMOs4bqieOG7neG6osOs4bq8w4LDrMSp4buL4buHw6rDrDThurpHQnPDrMOK4buz4bqieMOseOG7s+G6onjDrMOK4bq6xrDhuqLhur3DrOG6onfhu49Lw6zhu4lrLWotxKnhu4vEqeG7i+G6vcOs4bqid8OyS8Os4bq8w7Lhur7DrMOBeHnDrOG6onjhu6HhuqLDrHVHRHPDrMOKeOG6tOG6onfDrMOKeeG6ouG6vcOsUsOy4bqiw6xzeOG7t8OsdcO1w4PDrMOJeOG6ruG6onfhur3DrHN4w4LhuqJ3w6x04bu1c3jDrFMq4bqvWVQt4buJw7PDrHjhur5L4bux4bqiw6w04bu54bqieMOsV3nDssOsdeG7kcOsw4l4w4J5w6x4RMOJw6zhu4hCecOsU+G6tOG6onfDrMOKS8OsNOG6uuG7jXN4w6zhuqJ4eeG7seG6oMOsWOG7iuG6vsOseMO14bqiw6w94bqwc8OseMSCw7LDrHThu5/hur7DrCV3eHnDrDPhuqrhuqLDrOG7iOG7j8Osc+G7jXPDrHXhuqrhuqLDrOG7iOG7tcOsc8SCw6zDgHnGsOG6osOs4bq44bq+w7LhuqLDrHVHw7LDrHPhurThuqJ3w6x04bud4bqiw6zhuqJ3R0N5w6zhuq/DuuG6osO6euG6vsO6w4DDssOs4buI4burw6xz4buNc3jDrMOAS8Osw4rDtXnDrMOBeOG6vsOs4buIw41zw6xz4buNc3jDrMOAS8Osw4rhu6HDicOsw4rhurrhur7huqJ3w6xz4buEw7LDrHjhur5L4bux4bqiw6zDinjDusODw6zhurjhur5Lw6x14bu14bqieOG6vcOsdeG6pOG6onfDrMOKeEN5w6zDgOG7o0vDrOG6oHHhur7DrHfDjHnDrOG6r3nhu7HhuqLDrOG6r+G7scOs4bq8eeG6onjDrHThu7VzeMOsw4rhu6/DrDThurrhur7huqJ3w6xH4bqq4bqid8OsSsO5w4rDrOG6ond4eeG7seG6oMOqw6wj4bupw4rDrOG6uOG6vsO0w6zDiuG6usO0w6zDgEN5w6xKw7nDisOs4bqid3h54bux4bqgw6xz4buEw7LDrOG6r3nhu7HhuqLDrOG6r+G7scOs4bq8eeG6onjDrHThu7VzeMOsw4rhu6/DrDThurrhur7huqJ3w6xH4bqq4bqid8OsdcOCecOs4buIQnnDrHPhurThuqJ3w6x04bud4bqiw6zhuqJ3R0N5w6zhuq/DuuG6osO6euG6vsO6w4DDssOsw4Dhu4/DrOG7neG6oMOsw4rDveG6onjDrOG7iEJ5w6wzw5IyMy1Tw4Phuq8txKnDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hVXDgnnDrOG7iEJ5w6xz4buNc8Osw4rhurpHQ+G6onfDrHhEw4nDrHPEgsOsw4p54bupw4nDrErhu4Bzw6zhu4hCecOsc+G6tOG6onfDrHThu53huqLDrOG6ondHQ3nDrOG6r8O64bqiw7p64bq+w7rDgMOy4bq9w6xSw7LhuqLDrHN44bu3w6x1w7XDg8Osw4l44bqu4bqid+G6vcOsc3jDguG6onfDrHThu7VzeMOsUyrhuq9ZVC3hu4nDs8OseOG6vkvhu7HhuqLDrDThu7nhuqJ4w6xXecOyw6x14buRw6zDinjhurThuqJ3w6xy4buNw4PDrMOBeOG6tOG6onfDrMOJeMO0ecOsw4p4w41zw6x4eeG7seG6osOsc+G7jXN4w6zDgEvhur3DrHXhuqThuqJ3w6zDinhDecOsw4F44bq+S+G7qeG6osOsc+G7jcODw6x1w7rDg8Osw4F4cOG6vsOsw4rhurrDsuG6onfDrOG7iOG7j8OseMO14bqiw6xzeOG7qcOsw4p54bupw4nDrErhu4Bzw6zhu4hCecOs4bqid0dDecOsw4F44buNc+G6vcOsw4F4ecOsw4l4w7R5w6zDinnhu6nDicOsSuG7gHPDrMOKeOG7s8Osd3nhu4rDrMOBeMODw7ThuqJ3w6xz4buNc3jDrMSp4bqgw6zDiuG6usSQw6zDgMaw4bqiw6zhu4jhu4/DrMOKeMONc8OseHnhu7HhuqLDrMOKw4LDisOsc+G7jXPDrMOBeOG6vkvhu6nhuqLDrHPhu43Dg8Osc+G7hMOyw6xS4bqmw6zhurPDrMOK4bupw6zhu4jhu6vDrMOJeOG6ruG6onfDrHN4w4LhuqJ3w6x04bu1c3jDrHLhu7HhuqJ4w6xTKuG6r1lULeG7icOzw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4U04bq6R0Jzw6x1xILDrOG6onfhu49Lw6zhu4lqLWotxKnhu4vEqeG7i+G6vcOsUsOy4bqiw6xzeOG7t8OsdcO1w4PDrMOJeOG6ruG6onfhur3DrHN4w4LhuqJ3w6x04bu1c3jDrFMq4bqvWVQt4buJw7PDrHjhur5L4bux4bqiw6w04bu54bqieMOsV3nDssOsc0bhuqJ3w6x14buRw6xzxILDrDR44bq04bqid8OscuG7jcODw6zhurzDgsOs4buJam4vNFItUlNVw6zhu4jhu6vDrOG7iHnhu7Fzw6w0eOG6tOG6onfDrHLhu43Dg8Osw4Hhu6nDisOsw4p44buAc8Osw4p4Q3nDrHd5w7LhuqLDrMOKeMO6w4PDrHThurJ54bq9w6xz4buNc3jDrMOAS8OsdcOCecOs4buIQnnDrHd5w7LDrHXhu7PhuqJ4w6zhurThuqJ3w6wld+G6vkvhu6/huqLDrOG6t+G6vuG7neG6osOsWEfEkOG6onfhur3DrMOKw7V5w6w0eOG7tcOsw4rhurrhu6PhuqLDrDThu7nhuqJ4w6xXecOyw6zhu4jhu4/DrOG6onjhu4rhuqJ3w6zhuqJ3R0N5w6zDgHnGsOG6osOs4bq44bq+w7LhuqLDrHPEgsOsw4p54bupw4nDrErhu4Bzw6x34buf4bqiw6zhu4hCecOs4bq04bqid8OsJXfDqsOsWMOqw6xY4bq9w6zEkMOsWOG7j8OsJeG6pnnDrOG6onfhu49Lw6xtLWotxKnhu4vEqeG7i8Osw4Dhu4/DrMOK4bq6R0PhuqJ3w6x4RMOJw6zhuqJ3eHnDrOG6onh54buv4bqgw6x04bu1c3jDrFMq4bqvWVQt4buJw7Phur3DrHTDg8Osc8SCw6zDinnhu6nDicOsSuG7gHPDrHfhu5/huqLDrOG7iEJ5w6zhurThuqJ3w6wld8OqMcOqw6w0eMOs4buBw4Dhu4/DrHLhu7HhuqJ4w6zhuqJ44bud4bqiw6x14buRw6zhuqJ4eeG7r+G6oMOsUyrhuq9ZVC3hu4nDs8Osw4p4SMOsxKnhu4nDrHPhu4TDssOs4bqveeG7scOKw6wlw7LhuqDhu4fDqsOsLuG6onfDrCV3w6rDrFjDqsOsWMOsdeG7kcOsc8SCw6zDgeG7qcOKw6zhurjhur7DtMOsSsO5w4rDrOG6ond4eeG7seG6oMOs4bud4bqgw6zDisO94bqieMOs4buIQnnDrDPDkjIzLVPDg+G6ry3EqeG6vcOs4buI4buzw6zhu4jhu6FLw6xz4buNc8Osw4p44buP4bqieMOs4buIecaw4bqiw6xzxILDrMOKeeG7qcOJw6xK4buAc8Os4buIQnnDrOG6tOG6onfDrCV3w6pYw6pYw6zDgXjhurThuqJ3w6xz4bqu4bqiw6zDgXjDtMOs4bqi4buT4bqid8Osc8SCw6zhuqJ34bq+S8Osc+G6qsOsw4Dhu51Lw6zhuqJ4eeG7r+G6oMOqw6wk4bqwecOs4bq8eeG6onjDrHjDg8O1w4rDrHPhu4TDssOsd3nDssOsdeG7s+G6onjDrOG6tOG6onfDrCV34bq+S+G7r+G6osOs4bq34bq+4bud4bqiw6xYR8SQ4bqid8Os4buI4buPw6zhuqJ44buK4bqid8Os4bqid0dDecOsc8SCw6zDgHnGsOG6osOs4bq44bq+w7LhuqLDrMOK4bq6xJDDrMOAw7V5w6xy4buz4bqieMOsw4p4R0PhuqJ3w6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DicOS4bq+w4p4w4PhurrDreG7heG7g+G6vMOK4bq6w4PhuqJ34buFM8OTw6w0eOG7j+G6onjhu4Mv4bq8w4rhurrDg+G6onfhu4Xhu4Mvw4nhu4U=

Sỹ Thành

Từ khóa: COVID-19 SARS-CoV-2

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]