Chính quyền thủ đô Bogota của Colombia đã ban bố tình trạng báo động đỏ, đồng thời ra lệnh cách ly trong 4 ngày để ngăn chặn gia tăng tốc độ lây lan trở lại của dịch bệnh COVID-19 , cũng như nguy cơ xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên tại Anh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

SyrDleG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoMSCJsSDKVfDkkxveyl7POG7sCbhu5zhu4zhu7Dhu6J74buMVjM+JeG7jFYi4buMYeG7jMSDKuG6teG7jFYww4zhu4xv4bqv4buw4buc4buM4buu4bq3PiXhu4zhu67huqU54bus4buMw6Aq4buoPOG7jD4zJuG7jOG7rCp74buM4buu4bqv4buMKCrhu6Lhu6wqSy8qw5VMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOg4bufV+G7nOG7rsOSTG8qPz4q4buM4bqh4bqvZeG7uD7hu4zEgyrhurXhu4xWMOG7jG57JXvEg+G7nOG7jOG7rOG6teG7nOG7jG97KXs84buwJuG7nOG7jFZR4buM4buw4bucPuG7jOG7sDHhu4zEgzo+KuG7jMSD4bqj4bugPiXhu4zhu7Dhu6J74buMVjM+JeG7jFYiw4zhu4xWMj4l4buMxIMqOCbhu4zhuqPhu5zhu4wpQD4q4buM4bus4bui4busKuG7jCll4buMxIPhuqN7PiXhu4zhu5Lhu4w+JeG7nmXhu4xWI+G7jD4lUj7hu4zhu6wqVT7hu4wlJuG7nOG7jMSDUj4l4buMxIMx4bus4buMVjPhu4wp4bukZeG7jCnhu5w+4buMxIPhuqNh4buMKeG7oCbhu4zhu6zhurXhu5zhu4zhu6474busKuG7jOG7sEA+KuG7jG/FqUPhu6HDsy3DleG7muG7jMOM4buM4busw6I+JeG7jD4q4bql4buMPiXhuq9l4buM4busNuG7jMSR4bqv4bumxIPhu4wqJkA+4buM4buwJuG7tj7hu4zEgyoj4buMPDcm4buM4bus4bq14buc4buMYybhuqPhuq/Do+G7jMOD4bq/4bqiw4Mtb3tDLcOU4buMVuG6pTnhu6zhu4zDoCrhu6LEg+G7jComQD7hu4xWxajhuq/hu4zEgybhu7Q+4buMxIPhu6Am4buM4bq/Pirhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG/hu5zDoMSDJns+w5JMSyY8JeG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5Lhu6w8w6Mtw6Aqe8SDe8OS4buMw6PEg2UpV+G7hsOS4buuJsOjw6Ap4bucZUnhu4zhu7Ape+G7rCjDjeG7jDzhu5zhuqMlJj4tKVckxINJ4buM4buc4bqvxIN7w43hu4w84buc4bqjJSY+LeG6oyYlKsSDSeG7jOG7nOG6r8SDe8ONw5Lhu4zEgybEgylX4buGw5Jveyl7POG7sCbhu5zhu4zhu7Dhu6J74buMVjM+JeG7jFYi4buMYeG7jMSDKuG6teG7jFYww4zhu4xv4bqv4buw4buc4buM4buu4bq3PiXhu4zhu67huqU54bus4buMw6Aq4buoPOG7jD4zJuG7jOG7rCp74buM4buu4bqv4buMKCrhu6Lhu6wq4buMKjo+KuG7jFA+KuG7jMOVw5Lhu4zDo+G6o+G7rOG7hsOSLy/hu6zhu64+4buK4buw4buce8SDKuG7nD4qKnvhu5zhu4pjPi/hu65Xw6MoxIN7w6AvPldkw6Mvw5TDleG7jsOVL8OV4buWxqDhu67hu5jhu47hu5bhu5jhu5Dhu5DDlcSD4buW4buWw5XGoCnDleG7iiHDoCXDkuG7jOG7nCnEg+G7hsOSb3spezzhu7Am4buc4buM4buw4buie+G7jFYzPiXhu4xWIuG7jGHhu4zEgyrhurXhu4xWMMOM4buMb+G6r+G7sOG7nOG7jOG7ruG6tz4l4buM4buu4bqlOeG7rOG7jMOgKuG7qDzhu4w+Mybhu4zhu6wqe+G7jOG7ruG6r+G7jCgq4bui4busKsOS4buM4buu4bucxIPhu5wtw6Aqe8SDey174bqjJiUmPuG7nCktw6PhuqPhu6zhu4bDkirEg8SDw6DDo0kvL+G7rOG7rj4mPCXhu4pjJlfEgz7hu5w8w6Ap4bqvw6Phu4pjPi/Eg+G7lMOU4buOL+G6r8OgKXvhu5zhu65X4buuL8Og4busJHsvw5Thu47DlMOVX+G7jsOVX+G7jsagL8SDxIPEkWM+X+G7jsag4buOw5Vf4buweyV7xIPhu5zhu4ohw6Alw5Lhu4wvTMO6JiM84buMxIPhuqPhu5zhu4zEgyrhu6Q+4buMPiomQMSD4buMw6AqWz4l4buMKeG7pGXhu4w+KiY9POG7jG/FqUPhu6HDsy3DleG7muG7jMSD4bugJuG7jG57JXvEg+G7nMOM4buMb3spezzhu7Am4buc4buM4buK4buMxKjhu4U+Kknhu4zhur/hu53DgC/EgsSCxJBD4bunSksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMw4Aq4buixIPhu4zhu7AmI+G6r+G7jCpdw6Dhu4zhu7Dhu6J7w4zhu4zEgio74buMxIPhuqPhuqVhPiXhu4xueyV7xIPhu5zDjOG7jOG7sOG7nuG7jG8p4buc4bqv4buuJuG7nOG7jMO5e8OgV3rDjOG7jD7hu7Thuq/hu4zhuqMg4buMxIMq4bq14buMVjDhu4zhu6zhurXhu5zhu4xveyl7POG7sCbhu5zhu4xW4bqlOeG7rOG7jFZVxIPhu4zEg+G6o3s+JeG7jMSDOj4q4buMxIPhuqPhu6A+JeG7jOG7sOG7onvhu4xWMz4l4buMViLhu4zEg+G6reG7jD4l4bueZeG7jOG7li/DlcOM4buM4buw4buce+G7jCUyPOG7jOG7rFDhu4wqQOG7jMSDKjE+JeG7jOG7sEA+KuG7jGMmQD7hu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTOG7pV0m4buM4buwJkA+4buMw6Aq4buiw6Dhu4wq4bugPuG7jOG7rCrhu7bhu4xWJuG7jCnhu6Am4buMY+G7nnvhu4zhu7Dhu5w+4buMVuG7tDzhu4zDo+G7suG7jFbhuqU54bus4buM4buiw6Dhu4zhu67hurM+JeG7jMSDNybhu4w+JeG7nmXhu4zDlcOUL8OVw4zhu4zhuqMyJuG7jMOj4buc4bqv4buMVn3hu4zhu6LDoOG7jMSDJuG7tsOg4buMKUA+KuG7jCUmNybhu4w+JSom4bu0POG7jOG7sOG7nD7hu4xW4bu0POG7jFbhu7Y+4buMKuG7tsSD4buMPiXhu55l4buMw5Xhu5Yvw5Xhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTMSCKld74buMxIIqO+G7jMSD4bqj4bqlYT4l4buMw7l7w6BXesOM4buMxIMq4bq14buMVjDhu4xueyV7xIPhu5zhu4xjNybhu4zGoOG7jMSD4bqjJkDhuq/hu4zhu67hu6Q+4buMVuG7nD4l4buMw6AqUCbhu4xWMSbhu4w8VcSD4buMYzcm4buMKeG7nj7hu4zDo30+JeG7jMSDKuG6p+G7jCrhu5wm4buM4bus4bq14buc4buMVuG7oCbhu4zhu6474busKuG7jG/FqUPhu6HDsy3DleG7msOM4buMxIMqxq884buM4busKj/hu4w+JeG6r2Xhu4wqJiM84buMY+G7nuG7jCnhu6Rl4buMKeG7nD7hu4w+KuG7nD4q4buMKjY+4buMVjnEg+G7jFbFqOG6r+G7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMQyZA4bus4buM4bus4bui4bus4buM4bus4buc4buMPiomPTzhu4wp4bukZeG7jCnhu5w+4buMPirhu5w+KuG7jCo2PuG7jCgqJuG7tj7hu4wlJjcm4buM4busKuG6p+G7rOG7jMSDKuG7nj4q4buMw6AqMeG7jCl74buMPiXhu6Am4buM4busfeG7jMSDKiPhu4zhu6x94buMKSbhu7Q+4buM4bqh4bqv4bucPuG7jFbhu7Y+4buM4buwJuG7tj7hu4zEgyoj4buMPDcm4buM4bus4bq14buc4buMYybhuqPhuq/Do+G7jMOD4bq/4bqiw4Mtb3tjLcOU4buMVuG6pTnhu6zhu4zDoCrhu6LEg+G7jComQD7hu4xh4buM4bq/Pirhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTMSC4bqvZeG7jD4qJuG7tD7DjOG7jOG7oybhu6I84buMVjHhu6zhu4zDszvhu6wq4buMxIM94buMKl3hu6zhu4x14bqvKSbhu5w+4buM4budV+G6oz7hu5w+4buuV3rhu4zhu6cmw7F74buM4busKnvhu4zhu7Am4bu2xIPhu4zhu6wq4bql4buc4buM4busfeG7jOG7sFQ+JeG7jOG7rCrhuqc+JeG7jCgqe+G7nOG7jCpd4bus4buM4busKnvhu4zEgyrhu6Zl4buMw6Phuqnhu4wlJuG7nOG7jMSDUj4l4buMKeG7pGXhu4w+KiY9POG7jG/FqUPhu6HDsy3DleG7muG7jMSD4bugJuG7jG97KXs84buwJuG7nOG7jComQD7hu4w+4bucZeG7jOG7rH3hu4wpJuG7tD7hu4zhuqHhuq/hu5w+4buMVuG7tj7hu4zhu7Am4bu2PuG7jMSDKiPhu4w8Nybhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTOG7nyZAPuG7jG8qPz4q4buMw6Aq4bq14buMb3spezzhu7Am4buc4buMVuG7nD4l4buM4buiw6Dhu4wpQD4q4buMJSY3JuG7jD4lKibhu7Q84buM4buw4bucPuG7jFbhu7Q84buMYeG7jMSD4bumxIPhu4zhu6xQ4buM4bus4bui4bus4buMxIMq4buePirhu4zDoCox4buM4busfeG7jMOyNj7hu4xjO+G7jOG7rCpSPOG7jMOjfeG7rOG7jFZV4bus4buM4buwJkDEg+G7jOG7ruG7nj4q4buM4busKnvhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4zhu7BAPirhu4w+KuG7pD7hu4xvxalD4buhw7Mtw5Xhu5rhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTMSCPz4q4buMxIM3JuG7jD7hu5xlw4zhu4zhuqHhuq8x4bus4buMJSbhu5zhu4zhu6fhu5w84buM4bulw6rhu4w+4bueZeG7jFZR4buMJSom4buMPirGrz7hu4zDlcOM4buWw5Xhu4zEg+G6oyZA4bqv4buMPiXhuqU4JuG7jDxT4bus4buMb8WpQ+G7ocOzLcOV4buaw4zhu4woKibhu7Y+4buM4buS4buS4buK4buWw5Thu5Dhu4w+JeG6pTgm4buMxIPhuqvhu4xjez4l4buK4buM4bqiJuG7tD4l4buMxIMq4bq14buMVjDhu4xueyV7xIPhu5zhu4zhu6x94buM4buS4bua4buU4buK4buQw5Xhu5bhu4zhu6zhu5zhu4zhu7BAPirhu4xj4bue4buMw5Xhu47hu4rDlOG7juG7kOG7jOG7rOG7nOG7jMSD4bqr4buMY3s+JeG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMw4AqfT4l4buMYybhu7Q+4buMxILEgsSQQ+G7p+G7jMSD4bugJuG7jG/huq/hu7Dhu5zhu4zhu67hu6o+4buMxIMqMD4l4buM4buw4buie+G7jOG7rOG6teG7nOG7jCUmNybhu4zhu6wq4bqn4bus4buMZeG7jMSD4bu24buMPuG6pTfhu6zhu4w+4bueZeG7jD4l4bueZeG7jOG7li/DleG7jOG7rCp74buM4buwJuG7tsSD4buMb+G6r+G7sOG7nOG7jMOj4buy4buMw6Phuqvhu4zhu67hurM+JeG7jMSDKuG6rzHhu6zhu4zhu6fhu5zDo+G7nCkkV+G6o3s+4buM4busKnvhu4w+KmI+JeG7jD4l4bqlOCbhu4w+Ksavw6Dhu4zhu6xQPirhu4xj4bue4buMPipiPiXhu4w+JeG6pTgm4buMxIMm4bu2w6Dhu4zEkeG6seG7rOG7jGM3JuG7jCpd4buMViPhu4w+JVI+4buMPiXhuq3hu5zhu4wp4bukZeG7jCnhu5w+4buM4bus4bq14buc4buM4buuO+G7rCrhu4zhu7BAPirhu4xvxalD4buhw7Mtw5Xhu5rhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG/hu5zDoMSDJns+w5JMSyY8JeG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5Lhu6w8w6Mtw6Aqe8SDe8OS4buMw6PEg2UpV+G7hsOS4buuJsOjw6Ap4bucZUnhu4zhu7Ape+G7rCjDjeG7jDzhu5zhuqMlJj4tKVckxINJ4buM4buc4bqvxIN7w43hu4w84buc4bqjJSY+LeG6oyYlKsSDSeG7jOG7nOG6r8SDe8ONw5Lhu4zEgybEgylX4buGw5Jveyl7POG7sCbhu5zhu4zhu7Dhu6J74buMVjM+JeG7jFYi4buMYeG7jMSDKuG6teG7jFYww4zhu4xv4bqv4buw4buc4buM4buu4bq3PiXhu4zhu67huqU54bus4buMw6Aq4buoPOG7jD4zJuG7jOG7rCp74buM4buu4bqv4buMKCrhu6Lhu6wq4buMKjo+KuG7jFA+KuG7jMOUw5Lhu4zDo+G6o+G7rOG7hsOSLy/hu6zhu64+4buK4buw4buce8SDKuG7nD4qKnvhu5zhu4pjPi/hu65Xw6MoxIN7w6AvPldkw6Mvw5TDleG7jsOVL8OV4buWxqDhu67hu5jhu47hu5bhu5jhu5Dhu5DDlcSD4buS4buS4buW4buaKcOU4buKIcOgJcOS4buM4bucKcSD4buGw5Jveyl7POG7sCbhu5zhu4zhu7Dhu6J74buMVjM+JeG7jFYi4buMYeG7jMSDKuG6teG7jFYww4zhu4xv4bqv4buw4buc4buM4buu4bq3PiXhu4zhu67huqU54bus4buMw6Aq4buoPOG7jD4zJuG7jOG7rCp74buM4buu4bqv4buMKCrhu6Lhu6wqw5Lhu4zhu67hu5zEg+G7nC3DoCp7xIN7LXvhuqMmJSY+4bucKS3Do+G6o+G7rOG7hsOSKsSDxIPDoMOjSS8v4bus4buuPiY8JeG7imMmV8SDPuG7nDzDoCnhuq/Do+G7imM+L8SD4buUw5Thu44v4bqvw6Ape+G7nOG7rlfhu64vw6Dhu6wkey/DlOG7jsOUw5Vf4buOw5Vf4buOxqAvxIPEg8SRYz5f4buOxqDhu47DlV/hu6zhuq/hu7Dhu5zhu4ohw6Alw5Lhu4wvTOG7pyrhu6Q+4buMYybhu7Q+4buMZeG7jMSD4bu24buMb+G6r+G7sOG7nOG7jCgmIzzhu4zEg+G6o+G7nOG7jMSDKuG7pD7hu4w+KiZAxIPhu4zhu67huq/hu4woKuG7ouG7rCrhu4w+KlQ84buMPiVSPuG7jD4l4bqt4buc4buM4buuO+G7rCrhu4xvxalD4buhw7Mtw5Xhu5rhu4wp4bukZeG7jCnhu5w+w4zhu4zEg+G7oCbhu4w8M8SD4buMPirhu57hu4woKuG7ouG7rCrhu4xh4buM4buf4bucY+G7nD7hu5zhu4rhu4zEqOG7hT4qSeG7jOG6v+G7ncOAL8SCxILEkEPhu6dKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkzhu6Mm4buiPOG7jFYx4bus4buM4bqh4bqvMeG7rOG7jCUm4buc4buMY+G7uOG7jCgqe+G7nOG7jCpd4bus4buMY+G7nuG7jFY0JuG7jDw3JuG7jOG7rDA+JeG7jD4lKkDhu4zEgyrhuq8z4bus4buMbjPhu4xF4buMxIPhu7bhu4xv4bqv4buw4buc4buMxKjhu6UmPsOj4bucw6BKw4zhu4zhu7Dhu57hu4zhu6EpV+G7nD7hu5zhu4zhu6V74bqj4bucKVfDo+G7jMOD4bqv4buc4bqjV3rDjOG7jOG7rCp74buM4buwJuG7tsSD4buMYyZA4bus4buMw6Phuqvhu4zhu67hurM+JeG7jOG7p+G7nMOj4bucKSRX4bqjez7hu4zDo+G7suG7jMOjNzzhu4xW4bqlOeG7rOG7jOG7sFPEg+G7jFbFqOG6r+G7iuG7jMOy4bukZeG7jCnhu57hu4zhu67huqU54bus4buMw6Aq4buoPOG7jOG7rnvhu4w+4bqlN+G7rOG7jD7hu55l4buMxIPhuqnhu4zDo+G7oj4l4buM4busKuG7tuG7jGPhu57hu4xWUeG7jOG7rCrhuqc+JeG7jDwmPirhu4xW4bqlOeG7rOG7jMSD4bui4bus4buM4buu4bqzPiXhu4zhu6zDoj4l4buMPirhuqXhu4wqJkDhuq/hu4zhuqHhuq9Q4buM4bus4buce+G7jMSD4bqjez4l4buMw6AqWz4l4buMPiXhuq3hu5zhu4xvxalD4buhw7Mtw5Xhu5rhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTMSCKuG6rzHhu6zhu4xW4bqlOeG7rOG7jMOjUD7hu4zEkeG6r+G7psSD4buM4buu4bqp4buc4buMxIPhuqPhu7Q+4buMPuG7uD7hu4zEg1A+JeG7jOG7rOG6teG7nOG7jOG7ruG6pTnhu6zhu4zDoCrhu6g84buMKCrhu6I+JeG7jGMm4bqj4bqvw6Phu4zhu6E+xINX4bqjJFfhuqN7PuG7jOG6vynDoCrhu5wtw5Thu7DDjOG7jCUm4bqxw6Dhu4wp4buePOG7jOG7rCrGrzzhu4zhuqHhuq/hu6Lhu4zEg+G6ozo+KuG7jMOj4buce+G7jOG7rCpYw6Dhu4zhu6zhurXhu5zhu4xjJuG6o+G6r8Oj4buMY+G7nuG7jFYm4bu44bqv4buM4busKiw+KuG7jMOjMeG7jCnhuqU5PiXhu4wp4bug4bus4buMKCrhuq/hu6g+4buM4busfeG7jMSD4bqjez4l4buM4busNuG7jMSDKiPhu4w+JeG6pTgm4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkzEgirhuq8x4bus4buM4bun4bucw6Phu5wpJFfhuqN7PuG7jMOj4buy4buMVuG6pTnhu6zhu4zDo+G6q+G7jOG7ruG6sz4l4buM4buwVD4l4buMVuG6pTg+JeG7jDzDoibhu4xjNybhu4wpJuG7uOG6r+G7jCnhuqU5PiXhu4zDlOG7jCUmXcSD4buMPDUm4buMPiXhu55lw4zhu4woWHvhu4zhu67hu54m4buMxIPhuq3hu4zhu5gtw5Xhu47hu4w+JeG7nmXhu4rhu4zhu6cqYj4l4buMPiXhuqU4JuG7jFbhuqU54bus4buMxJHhu6Lhu6zhu4xWOz4q4buMw6Phu7Lhu4zEgybhu7bDoOG7jMSR4bqx4bus4buMYzcm4buMKCrhu6Lhu6wq4buM4buu4bqv4buMKTvhu6wq4buMw6Phu7Lhu4xW4bqlOeG7rOG7jMOj4bqr4buM4buu4bqzPiXhu4zEgyrhuq8x4bus4buMxIPhuqPhuqU34bus4buM4buQ4buMPiXhu55l4buMViPhu4w+4bukPiXhu4zhu6zhu5x74buMKCpQ4buMPlI+JeG7jCgq4buiPiXhu4zhu7BAPirhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTMSCKld74buMw6Mx4buMKUDhuq/hu4zEg+G6reG7jEMmQD7hu4zhu5/hu54+4buMKeG7pDzhu4zDuip74buc4buMKl3hu6zhu4xv4bqv4buw4bucw4zhu4zhu6wqe+G7jMSDNybhu4zEgyrhu6I+JeG7jMag4buMY+G6reG7nOG7jOG6oeG6r+G7nMOM4buM4bus4bui4bus4buM4busNuG7jOG6oeG6r+G7nD7hu4xl4buMxIPhu7bhu4xv4bqv4buw4buc4buMVlHhu4xWJuG7uOG6r+G7jMSD4bqjO+G7jOG7sFQ+JeG7jOG7p+G7nMOj4bucKSRX4bqjez7hu4zhu6wqe+G7jMOV4buW4buKw5Thu5LDleG7jD4q4bukPuG7jGMm4bu0PuG7jGXhu4zEg+G7tuG7jGPhu57hu4zDleG7iuG7jsOV4buO4buMPiXhuqU4JuG7jOG7rj3hu4zhu7A74buMxIM0PuG7jMSDKuG6pTY+JeG7jMSoJTI84buMPiXhuqU4JuG7jCUm4buew4zhu4w+JeG6pTgm4buMPFPhu6zhu4zhu7BAPirhu4w+4bu4PuG7jCp7VeG7rOG7jMOgKjYm4buMPiomPTzhu4wlJuG7oj7hu4zEgybhu7bDoOG7jGM3JuG7jGMm4bqj4bqvw6NK4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkzDuuG7tsSD4buM4bqh4bqvUOG7jOG7rCp74buMxIMq4bumZeG7jMSDKuG6rzHhu6zhu4zhu6fhu5zDo+G7nCkkV+G6o3s+4buMJSbhurHDoOG7jMSDUj4l4buM4bus4bqlOD4l4buMKkDhu4w8Jj0+4buM4buuO+G7rCrhu4xj4bue4buMPiVSPuG7jD4l4bqt4buc4buM4buwQD4q4buMxIMm4bu2PuG7jMSD4bqjJiM+4buMPlU+JeG7jGHhu4w+KmI+JeG7jD4l4bqlOCbhu4w8U+G7rOG7jG/FqUPhu6HDsy3DleG7muG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMxIIqMD4l4buMxIMmPuG7jMSD4bqj4bu0PuG7jFbhuqU54bus4buM4busMD4l4buM4buwMeG7jMSD4bqjez4l4buM4buwMSbhu4zhu6xQPirhu4xv4bqv4buw4buc4buMJSom4buMPirGrz7hu4zEgzo+KuG7jMSD4bqj4bugPiXhu4wp4bukZeG7jD4qJj084buMJSbhu5zhu4zEg1I+JeG7jCjhur3hu4wp4bqz4bus4buMxIPhuqN7PiXhu4w+KmI+JeG7jMSD4bqvxag+4buM4bqh4bqv4bucw4zhu4xjNybhu4zDozHhu4zhu6zhu5zhu4w+KiY9POG7jCnhu7Q+4buMPOG6p+G7rOG7jOG7sOG7nOG7jOG7rHs+4buMw6Mx4buMY+G7nuG7jMOgKsWoPuG7jCk3PuG7jCnhu57hu4w+JeG6pTgm4buMPirGr8Og4buM4busUD4q4buMxIPhuq3hu4w+4bqlN+G7rOG7jD4le+G7nibhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTMSC4bqj4bqlN+G7rOG7jMSDKuG6qeG7rOG7jMSD4bqj4bugPiXhu4w+4bueZcOM4buMxIPhuq3hu4w+JeG7nmXhu4zDlS/DleG7jGPhuq3hu5zhu4zhuqHhuq/hu5zDjOG7jG8qPz4q4buMw6Aq4bq14buMb+G6r+G7sOG7nOG7jFZR4buMw6Mm4bu2xIPhu4wp4bugJuG7jOG7rCrhuq9l4bu2PuG7jOG7sOG7nGXhu4xW4bu2PuG7jMSD4bqt4buMPDPEg+G7jMOjMeG7jD7huqU34bus4buM4busfeG7jMSD4bq94buMKUDhu4wp4bukZeG7jD4qJj084buM4bus4buce+G7jD4q4bql4buM4bulw6rDjOG7jOG7pVfEkSbhu6x7w4zhu4zDgOG7nD7hu5w84bucw4zhu4xu4bucKuG7nDzhu5zDo8OM4buM4buf4bucJsSDJuG7jGPhu57hu4xvMz4l4buMKlvhu5zhu4zDs3s8Jj4m4bus4bucPuG7nMON4buMVjI+JeG7jMSDKjgm4buMZeG7tOG6r+G7jOG7rMWo4bqv4buMPF0m4buM4buu4bqv4buMKCrhu6Lhu6wq4buMxIM3JuG7jD7huqU34bus4buMPuG7nmXhu4zDoCpQJuG7jOG7rH3hu4wlJuG7pmXhu4zhu6wq4bqnPiXhu4w+KsavPuG7jMSRWMSD4buMPiUqJkA84buM4bukPOG7jMSDPz4q4buMYzcm4buMb8WpQ+G7ocOzLcOV4bua4buMxIPhuqPhuqU34bus4buMKCom4buMKCphJuG7jCrhu54+KuG7jOG7lsOU4buMJSY44buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Dhur/huq/Egyp74bqjw5JMxIIqV3vhu4zEguG7n8SQw4zhu4zhur/DgEsvw6BM

Theo THX, AP

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]