(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18-5-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, đến nay huyện Hậu Lộc đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hoạt động này đã góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước, hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số và nền kinh tế số trên địa bàn huyện.

Hậu Lộc nâng cao chất lượng xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18-5-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, đến nay huyện Hậu Lộc đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hoạt động này đã góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước, hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số và nền kinh tế số trên địa bàn huyện.

Hậu Lộc nâng cao chất lượng xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tửCán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND thị trấn Hậu Lộc xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND thị trấn Hậu Lộc cho biết: Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, của huyện, UBND thị trấn đã họp phân công cán bộ; bố trí cơ sở vật chất, thông báo trên hệ thống truyền thanh để người dân nắm bắt, liên hệ tham gia. Đặc biệt, thị trấn đã xây dựng kế hoạch CCHC năm 2021 và kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại UBND thị trấn. Qua đó nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền điện tử, đảm bảo 100% các văn bản, tài liệu chính thức giữa UBND thị trấn với các cơ quan hành chính; 100% ứng dụng chữ ký số của lãnh đạo và cơ quan trên môi trường mạng. Năm 2021, UBND thị trấn tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ cao hơn, hướng tới sự hài lòng và phục vụ tốt hơn cho tổ chức và công dân.

Tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND thị trấn Hậu Lộc, theo ông Nguyễn Văn Thương, công chức tư pháp – hộ tịch: Thị trấn đang tập trung triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Đồng thời, đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ, trao đổi văn bản trên môi trường mạng. Thực hiện công khai kết quả giải quyết TTHC của UBND thị trấn trên cổng thông tin điện tử. Kết quả từ 1-5 đến 31-5-2021, thị trấn Hậu Lộc có 184 văn bản gửi đến cơ quan, 86 văn bản gửi đi; 86 văn bản đi có ký số của lãnh đạo, đạt tỷ lệ 100%; 86 văn bản gửi đi có ký số cơ quan, đạt 100%. Người dân và tổ chức giao dịch chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực, như: khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, cấp trích lục từ bản chính sang bản sao... Theo đánh giá phản hồi ý kiến của đa số người dân và tổ chức cho thấy họ đều hài lòng với các dịch vụ công mà UBND thị trấn đã triển khai trên môi trường điện tử.

Trong thời gian qua, các xã, thị trấn của huyện Hậu Lộc đã tích cực, chủ động triển khai nội dung Chỉ thị 15 của UBND tỉnh về việc chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang môi trường điện tử. Cơ bản thực hiện đúng quy trình xử lý văn bản và ký số cá nhân, ký số cơ quan trên văn bản điện tử. Số lượng văn bản được tạo lập, trao đổi và xử lý trên phần mềm ngày càng chất lượng, có hiệu quả. Theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông, từ 1-5 đến 31-5-2021, Hậu Lộc là một trong 11 đơn vị cấp huyện tiêu biểu của tỉnh có số lượng văn bản được tạo lập, trao đổi, xử lý, ký số trên phần mềm đạt trên 99%. Cụ thể, đối với UBND cấp huyện, có 1.352 văn bản đến cơ quan, 895 văn bản đi; 895 văn bản đi có ký số của lãnh đạo, đạt tỷ lệ 100%; 894 văn bản gửi đi có ký số cơ quan, đạt 99,89%. Đối với UBND cấp xã, có 3.724 văn bản đến cơ quan, 977 văn bản đi; 973 văn bản đi có ký số của lãnh đạo, đạt tỷ lệ 99,59%; 970 văn bản gửi đi có ký số cơ quan, đạt 99,28%.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ khi triển khai Chỉ thị 15 của UBND tỉnh, huyện đã họp chỉ đạo, giao tỷ lệ thực hiện cụ thể cho các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn. Cùng với đó làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Tổ chức các lớp tập huấn cho toàn bộ lãnh đạo các phòng, ban, lãnh đạo UBND, cán bộ, công chức, viên chức các xã, thị trấn. Tăng cường cán bộ làm công tác công nghệ thông tin của huyện và phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin của tỉnh về hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn trực tiếp cơ sở. Đánh giá kết quả thực hiện theo từng tháng và có văn bản của UBND áp dụng các hình thức nhắc nhở, phê bình... trưởng các phòng, ban và chủ tịch UBND các xã, thị trấn nếu thực hiện tỷ lệ thấp, không hoàn thành chỉ tiêu được giao, áp dụng đánh giá chất lượng cán bộ, cán bộ lãnh đạo cuối năm.

Bên cạnh đó, trong giải quyết TTHC, huyện đã tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế và để phục vụ tốt hơn nhu cầu giao dịch trực tuyến của tổ chức, người dân mọi lúc, mọi nơi. Công khai thông tin cung ứng các loại dịch vụ hành chính công cũng như người có thẩm quyền giải quyết hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời gian tới tổ chức, công dân. Công khai TTHC, kết quả giải quyết TTHC tại trang thông tin điện tử của huyện. Đầu tư, xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình “Một cửa liên thông hiện đại”, nâng cấp cơ sở vật chất văn phòng làm việc và trang thiết bị kỹ thuật, bàn ghế, máy điều hòa nhiệt độ, máy lấy số thứ tự, máy tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ hành chính, công khai niêm yết các TTHC biểu mẫu, hồ sơ. Đồng thời bố trí cán bộ hướng dẫn công dân, tổ chức sử dụng các phần mềm tra cứu, lấy phiếu tụ động... tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu thông tin, giúp cho công dân, các tổ chức khi tiếp cận dịch vụ có thế dễ dàng hiểu và thực hiện nhanh chóng. Thực hiện rút ngắn 30% thời gian giải quyết TTHC trên các lĩnh vực như: tư pháp, tài nguyên, quản lý hoạt động xây dựng, giáo dục... Thường xuyên khảo sát mức độ hài lòng người dân nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết quả, từ đó đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp...

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của HĐND và sự phối hợp của các tổ chức chính trị về công tác CCHC. Công khai, minh bạch, trách nhiệm của hoạt động công vụ gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức với cơ cấu và số lượng hợp lý. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC nhằm nâng cao nhận thức về CCHC cho cán bộ, công chức. Tập trung triển khai thông tin, tuyên truyền để cán bộ và Nhân dân hiểu rõ nội dung, nhiệm vụ CCHC. Lồng ghép việc tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, các tầng lớp Nhân dân trong huyện, góp phần giảm thời gian, tiết kiệm chi phí, đảm bảo công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC.

Bài và ảnh: Nguyễn Ngọc {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]