(Baothanhhoa.vn) - Câu chuyện 5 hộ dân ở thôn Quẻ, xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân vừa tự ý chuyển đổi sử dụng gần 1,5 ha đất rừng sai mục đích nhưng không được cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn từ đầu gợi nhớ đến rất nhiều diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp trong tỉnh bị chuyển đổi mục đích trái phép thời gian gần đây, nhưng ít có sự can thiệp hoặc can thiệp nhưng không kịp thời.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bueMsOZVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRl4bq8M+G6vcOhIVThu6ByPcOqVTLhurEzVeG7i1tV4bqh4buy4bqhMVXDoWk7VcOpw6pZ4bqhVcOha1UuJOG6vVUu4buuM+G7ni8yw5nhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRldyHhu64sVOG7oFVyPcOqVTsyw6pqXeG6oVXGr1Uy4bqlVSw94bqhVWRV4bq9MuG6s+G6oVXDicOqPOG7llXEqcOdVcSow6o94bqhVcOB4bqlO+G7llUyw6pqXeG6oVXhurwyZmLhuqExVcSow6o94bqhVeG7i2jhu65V4bq9aVVrVTsyw6pqIuG6oVUu4bqnM1XhurvDrVUs4buH4bqhMVUxJeG6oVXDmeG7lsavVTLhu65VLiThur1V4bq5aOG6oTFV4bq74buuM1XDoOG7hztVLjQ7MlXhuqEyZuG6oTFVYTLhurPhuqExVS5mYztVO+G6qVXDqcOq4buu4bqhVTsyZztV4bqh4buy4bqhMVVlMlbhur1VMjNd4bqh4buWVeG6oTHhu7LhuqFVOzLhu7jhuqFV4bq9aFUuJcOqVTFjM1XhuqEy4bqrVS594bqhVeG6uSThur1V4bqhMjNbw6pVLDNd4bqhVeG6vTQ7MlUuJOG6vVXhuqHhurPhuqExVeG6oTEyM11l4buWVS4k4bq9VcOhPcOgVeG6oTEyM11lVeG6veG6ueG6o+G6oTFV4bq9N+G6oTJVOjZVOzLDqmoi4bqhVS7huqczVcOg4buHO1UuNDsyVeG6veG6uVYzVWUyKGVV4bq9MmIzVTEz4buu4bqhVTEl4bqhVS49auG7llXhuqEyZuG6oTFVNOG6vVU7w6NV4bq7aVU74buu4bqhVeG6vTIzXWVVMuG6o+G7uDtVO+G7ruG6oVXhur0yM11lVeG6oTJm4bqhMVVhMuG6s+G6oTFVYTZlVeG6vTJiM8ag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG7njPDoDFVM+G6vSHDoGXhurnhuqNl4buMVDPDoOG7rjEhVFXhurvhurk74buMVFQv4bugVeG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bq4aOG6oTFVOjZVZTJWVcOhV1Xhu4szVWUyWMOgVcOBw6oq4bq9VXFZ4bqjVeG7i11V4buLV1VFMlbhur1V4bq94bq5MyLhuqFV4bq5aOG6oTHhu5ZV4bq5w6rhuqXhuqExVS7DouG6oTFVOjZV4bq9aVVrVTsyw6pqIuG6oVUu4bqnM1XDoOG7hztVLjQ7MlXhurvDrVUs4buH4bqhMVXDoVdV4bq7aVXDocOd4bqhMVVlMjRV4bq9VzNV4bqhMcOqanvhuqHhu5ZV4buLM1VlMljDoFXDgcOqKuG6vVV0JOG6vVUu4buuM+G7llUuIVUs4bqv4buuVS594bqhVeG7ruG6oVXhuqEz4bqhMlXDoWbhuqnhuqExVeG6vTJpO1XDqcOq4bq1O1UxM+G7rsagVXQzW8OqVeG6oVdqVeG6oTFmYjNVLmZjO1UxM+G7ruG6o1UuJOG6veG7llUxM+G7ruG6o1Xhurlo4bqhMeG7llXhuqEyJOG6vVXDoVdV4bqhMsOs4bqhMVXhuqExZmIzVSw94bqhVWRV4bqh4bqz4bqhMVXhur0y4bqz4bqh4buWVWRV4buL4buB4bqhMVVhMsOjVWEy4buy4bqhVTvDo1Xhur0yIlVhMuG6s+G6oTFV4bqh4bu0w6BVLmZjO1Xhu4tXVTIzIsOqVTJ94bq9xqBVd+G6r1U7MjdVw6nDquG7ruG6oVXhur09w6BVLn3huqFVMTNZM1VlMlZlVeG6uzPhuqEyVWF9VeG6vTXhuqEyVeG6vTJ9VeG6oTLhu7bDoFUuWcOgVTpZ4bqjVTvDquG6pTtV4bq74bq14bqhMVXhur3hurlm4bqrO1XDoOG7tOG6vcagVXfhuq9VLlbhuqExVeG6veG6uVY7MuG7llXhuqEyZuG6oTFV4bq94bq54bqj4bqhMVU7MmjhuqExVcOgaTtV4bqhV+G6o1Uuw6NVO+G7heG6oTFVO8OjVeG6vTIiVeG6vTLhurPhuqExVTtZw6Dhu5ZVOzI3VTsl4bqhVS4malXDoFjhuqEyVeG6vcOqanvhuqFV4bq94bq5w6pqW+G6oVUuIlXhuqExZmIzVSw94bqhVTIzIsOq4buWVWEy4bqz4bqhMVXhur1WM1VlMljDoMagVeG6uuG6tVXhuqExZmIzVeG7izNVZTJYw6BVO8SD4bqhVcOhWDNV4bq94bq5e+G6oVUsM13huqFV4bq9NDsyVS4k4bq9VcOh4bqr4bqhVTLhuqnhuqFV4bq9MiJVMjNd4bqhVeG6u2lVO+G6tVXhur014bqhMuG7llXhur0yKsOgVTsyNFXDoVdVOiThur1VOzIkZVUs4buBVTLhuq9VYTJWVeG7rsOgVTIzIsOqVTtWO1XDqcOqalUuNuG6oTJVO+G7g+G7rlVlMlZlVcOhw6oq4bq9VcOhM3vhuqFVw6nDquG7ruG6oVUufeG6oVXDoTjhuqEyVeG7i2k7VS4k4bq9VS7hu64zxqBVd+G6r1Uu4buu4bqhMVXDoVfDoFU7MuG6o1VlMlZlVcOhw6oq4bq9VeG7i1tVLiThur1VLuG7rjNVOjZVxKkhw6BV4bq9MmZi4bqhMcag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oMOAJGpV4bqhMVdqVcOpw6rhu65V4bq5JOG6vVXhuqEyM1vDqlXhur1iVTpW4bqjVS7DnVXDoXvhuqFV4bq9M33huqExVeG7i1tV4buLM107VTLhuqnhuqFV4buqw5rGoMOaw5rDmlXDoOG7pFUuJOG6vVXhuqHhurPhuqExVeG6oTEyM11lVWRVxKnDnVXDicOqWeG6oTFV4bq8MjbhuqEy4buWVeG6vEVV4bq8MuG7ruG6oTJVd8Oj4buuVS7DnVU6NlU7MsOqaiLhuqFVLuG6pzNVw6Dhu4c7VS40OzJV4bq7w61VLOG7h+G6oTFV4bq74buu4bqhMVVhM+G6oTJVLOG6o+G7ruG6oTJVJsOgVeG6vTJpO1XhuqEyZuG6oTFVOzI04bqhMlXDqcOqalvhuqFVO+G6qVXhurtkVWEy4bqz4bqhMVU6M33hur3hu5LGoFXhurzhurl74bqhVSwzXeG6oVXhur00OzJVLiThur1V4bqhV2pV4bqhMWZiM1UuZmM7VTEz4buu4bqjVS4k4bq9VS7DnVXEqT1qVSxp4bqhMVXhuqEyw6zhuqExVTvhurPhuqExVeG6veG6uTXhuqEyVWEze+G6oVU74bq1VeG7i1dVLmbhu65V4buLV+G6o1XhurvDrVUs4buH4bqhMVXhur3hurnhuqPhuqExVeG6vTJiM1UxM+G7ruG6oVUsVzPGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6By4buB4bqhMVXhur0yYjNVLjMiw6Dhu5ZV4bq9WDNVxKnDnVXhu4o44bqhMlXhurwyV+G6oTLhu5ZVMsOqal3huqFV4buKOOG6oTJVw4HhuqU74buWVTsyNOG6oTJVw6nDqmpb4bqhVS424buuVWUyZuG6qeG6oTFVLOG6o1Xhur0yM33DqlVhMyLDoFXhur3hurnhu67hu5ZVMTNWw6BV4bq7VuG6vVUsP+G6oVUufeG6oVXDoOG6peG6vVU74bqz4bqhMVXhur3hurk14bqhMlXhuqEyV1VkVWEze+G6oVU74bq14buWVTIzXeG6oVUuWDNVO+G7g+G7rlXDoOG6peG6vVU7VuG6oVU64bqlVTvhurPhuqExVeG7ruG6oVUyw6pqXeG6oVUuZmM7VcSpPWpVLGnhuqExVeG6veG6uXvhuqFVLDNd4bqhVeG6vTQ7MlUuJOG6vVUy4bqp4bqhVcavxqDDmsOaw5pVw6Dhu6RVLmZjO1XDinHhuqBzVTLDqmpd4bqhVTsy4bqjVeG6vTLDqntV4buLV+G6o1XDoOG7hztVLjQ7MlXDoVfDoFVhMuG6o1Xhu4tXVeG6veG6ucOi4bqhMVU7PWpVw6E9w6pV4bqh4buyw6DGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6Dhurrhu67DqlVhMjNVOlbhuqNVOzI0VWUyWeG6oVVW4bqhMuG7llU7MjThuqEyVcOpw6pqW+G6oVUyw6pqXeG6oVXhu4o44bqhMlXDgeG6pTtVLsOdVWUyWTNVOzI3VS5Y4bqjVWp7w6pVOyXDqlXhur0yVuG6o1UsxJFVw6DhuqXhur1VZTIl4bqhVTvhurPhuqExVeG6veG6uTXhuqEy4buWVTvEg+G6oVVyMuG7g1Xhur02OzJVw4px4bqgc1XhurxF4bq8MuG7ruG6oTJVd8Oj4buuVS7DnVUxM+G7ruG6o1U7MuG6o1U7VjtVO+G6qVXDqcOq4buu4bqhVTsyZztV4bqh4buy4bqhMVVhMyLDoFXhur3hurnhu67hu5ZVOlbhuqNVO1bhuqNV4buLM107VeG6u8OtVSzhu4fhuqExVS4k4bq9VeG6u+G7rjNVw6Dhu4c7VS40OzJV4bq9WDNVxKnDnVXDicOqWeG6oTFV4bq8MjbhuqEyxqBV4buKM107VcOhV8OgVSzhu4FVOzLhuqNV4bq9MiRqVeG6vTJX4bqhMlVr4buWVeG6oTJm4bqhMVVhMlZVw6DDquG6peG6oVXDoFfhuqExxqBVcjJA4bqhMVXDoT5VOzI04bqhMlXDqcOqalvhuqFV4buL4bqrM1UuJWpVLuG7g1U7VjtVO+G6qVXDqcOq4buu4bqhVeG6vTLhu67DoFXDoGbDquG7llXDoWk7VcOhZmPhuqExVTsyZztV4bqh4buy4bqhMVXhu4tXVeKAnOG6veG7rjNVw6Dhu7Thur3igJ1V4bq9aFU74bqpVeG6u2RVw6FYM1UsIFUsV+G6oTFVOjZVw6nDquG7rlXDoOG7uOG6vVUsP+G6oVUufeG6oVUsM13huqFV4bq9NDsyVS4k4bq9VcOh4bqr4bqhVS594bqhVeG6oTJmVeG7iypqVTo2VeKAnGUy4buBVWUyKGXigJ3GoFV34bqj4bu4O1U7MjThuqEyVcOpw6pqW+G6oVXhurtkVeG6vVgzVTvDo1Xhur0yIlU6M33hur1V4bqhMmbhuqExVTok4bq9VcOhaTtV4bq94bq54bqj4bqhMVXhu4szXTtVxKnDrVXDoWvhu5Lhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugw4nDquG7rlXhuqEyw6zhuqExVTs9w6pVOzLDqmpd4bqhVS4k4bq9VS7hu64zVTo2VeG6oTHhu67huqExVeG6oTIze+G6oVXhurvDrVUs4buH4bqhMVXhurvhu64zVcOg4buHO1UuNDsyVTEl4bqhVS49alXhur0ye8OgVcOhJeG6oVXhuqHDrOG7rlUu4bu44bq9VeG6ueG7rlU7PcOqVTLhurEzVeG7i1tV4bqh4buy4bqhMVXDoWk7VcOpw6pZ4bqhVcOha1U74buD4buuVTsyNOG6oTJVw6nDqmpb4bqhVTskZVU74bqpVeG6u2TGoOG7ni9l4bug

Tường Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]