Thời gian qua, trên mạng xuất hiện thông tin về các vụ việc lừa đảo bằng cách chuyển tiền qua điện thoại, trong đó có một vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới 5,5 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bus4bq34bu24buyM2I/ampSw53hu4tL4bqza2I2w53hu654LmThurfhu7IyOsSR4buyYsO1P+G7sjUuxJHhu7IyPGThurHhu7LhurfDomThurfhu7Jr4bq34buPM+G7sjPhurdsxqHDo2Thu7Jr4bqz4bqhZOG7suG7iWw/4buyNeG6s+G6o2Thu7Jr4bq3xJEs4bqz4busL+G6t+G7tuG7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buL4bq2Nj80w53hu65L4bq3aOG6s+G7suG6seG6sz9k4buy4buJbD/FqOG7smvEqcOhZOG7smMsZOG6seG7suG7l2xda+G7suG6t+G6s+G6o2Thu7Jr4bq3w6pk4bqx4buya+G6s2Thu7Lhu5nhuqHhu7IzOjPhu7Lhu5lv4buy4buZ4bqz4bqjM+G7smLDtT/hu7I1LsSR4buyMjxk4bqx4buyMzoz4bq34buyM+G6t2zGocOjZOG7smvhurPhuqFk4buy4buJbD/hu7I14bqz4bqjZOG7smvhurfEkSzhurPFqOG7smvEqcSRZOG6seG7sjVl4buyM2Xhu7Jj4buHa+G7suG7mW/hu7Jiw7U/4buyNS7EkeG7sjPhurfhurPDoGPhu7I1xJEsa+G7smrhur/hu7Jr4bqz4bqhZOG7smLDoWThu7JrZ+G6s+G7sj3FqD3hu7Jr4buf4buyNeG7gWThurHGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3g2ZGs2xKnDneG7ruG7rOG6s2PhurHhu7IzYj9qalLDnTNjai3hu4vhurfEkWvEkcOd4buya+G6s2tiNlLDnXguZOG6t+G7sjI6xJHhu7Jiw7U/4buyNS7EkeG7sjI8ZOG6seG7suG6t8OiZOG6t+G7smvhurfhu48z4buyM+G6t2zGocOjZOG7smvhurPhuqFk4buy4buJbD/hu7I14bqz4bqjZOG7smvhurfEkSzhurPhu7LhurfDomThurfhu7IuZOG6t+G7suG7tsOd4buyasSpM1LDnS8vMzRkxq8yP8SRa+G6tz9k4bq34bq3xJE/xq/hu5lkLzQ2auG6q2vEkeG7iy9kNuG7lWov4bu44bu04bu0Ji/hu7bhu7Q9NOG7uOG7tiThu7QjQOG7tGs9QCXhu7Zi4bu2xq/huqnhu4vhurHDneG7sj9ia1LDnXguZOG6t+G7sjI6xJHhu7Jiw7U/4buyNS7EkeG7sjI8ZOG6seG7suG6t8OiZOG6t+G7smvhurfhu48z4buyM+G6t2zGocOjZOG7smvhurPhuqFk4buy4buJbD/hu7I14bqz4bqjZOG7smvhurfEkSzhurPDneG7sjQ/az8t4buL4bq3xJFrxJEtxJHEqeG6s+G6seG6s2Q/Yi1qxKkzUsOd4bq3a2vhu4tq4bukLy8zNGThurNj4bqxxq/hu5nhurM2a2Q/Y+G7i2Jsasav4buZZC9rJOG7uOG7tC9s4buLYsSRPzQ2NC/hu5fhu4sz4buV4buZxJHhu5lrL+G7uOG7tOG7uOG7tF/hu7RAX+G7tEAvNOG6szZkX2vhurfEkT/hurPGr+G6qeG7i+G6scOd4buyL+G7ruG7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3g/4buLa+G6s8SRZMOd4buudGThurfhu7Jj4bqzZOG6t+G7suG6t+G6uT/Gr+G7suG7qkThurFs4buBZOG7pOG7suG6t8SRYzbGrzJrxq8zxJFj4buw4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu65E4bqxO8ah4buyQC9Axajhu7IzOjPhu7Jr4bq3bMOh4buyMj/EkeG7sjThurPhu7I14buHZOG6seG7sjUh4buyZOG6tyBk4buyNeG7jWkz4buya+G6s2Thu7Jk4bq3KWThu7Jrw7Xhu7J34buH4buyS+G6t8OqZOG6seG7smvhurNk4buy4buZO+G7skvEqWzGoeG6oWThu7Jr4bq3w6pk4bqx4buy4buZZ+G6s+G7smThu4fhurPhu7I0bGThurHhu7LhuqvhurdsxqHDoGThu7IzOsSR4buyZOG6seG7jWjhurPhu7I0W2Thu7JkW2ThurHhu7IzP8SR4buyMy5k4bq34buy4bqx4bqzOjPFqOG7suG6q+G6t8OqZOG6seG7sjPhurdsxqHDo2Thu7Jr4bqz4bqhZOG7suG6t8SRPjPhu7IzbGThurHhu7IzXeG7i+G7smvhurfDqmThurHhu7Jr4bqzZOG7sjM64buyZOG6t1tk4buyM+G6t8SR4buyZOG6seG7jWjhurPhu7JiLOG7ssahw6Fs4buyMyJs4buyM+G6t2zGocOjZOG7smvhurPhuqFk4buy4buJbD/hu7I14bqz4bqjZOG7smvhurfEkSzhurPGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuS+G6s2Thu7Jk4bq3KWThu7Jrw7Xhu7J34buH4buyS+G6t8OqZOG6seG7smvhurNk4buy4buZO+G7skvEqWzGoeG6oWThu7Jr4bq3w6pk4bqx4buyZMOhbOG7ssSp4bq94buyZMOgbOG7suG6sT7hu4vhu7LhurfhurPhuqNk4buya+G7jWlk4bqx4buya8Spw6Fkxajhu7Jk4bqx4buNaOG6s+G7sjRbZOG7smTDoWThu7JrxKnDomThurfhu7IyOsSR4buyZOG6sT/GoeG7sjPhurfEkeG7sjNm4buy4buJbD9k4buyeMOqZOG6seG7sj9k4buyNcOj4buy4buX4buR4buyYuG7m+G7suG6t8SRPjPhu7Jr4bq3w6pk4bqx4buyMjrEkeG7sjXDoGThu7Jq4bq/4buyNeG6s+G6o2Thu7Jr4bq3xJEs4bqz4buya8Spw7Qz4buyMj9k4buy4bq3w6Jk4bq34buyasO04buy4bu0JCbGr+G7uEAjKj0k4bu04buyM8OzP+G7snhvM+G7snguZOG6t+G7smo6a+G7suG6t8OiZOG6t+G7smrDtOG7suG7quG7snfhu4fhu7J4w6pk4bqx4buyP2Thu7Lhu7Dhu7I1w6Phu7I14buNaTPhu7Lhurfhu41nZOG6seG7sjQxZOG7suG6q+G6peG7i+G7smvhurdo4bqzxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7rkvhurdo4bqz4buy4bqx4bqzP2Thu7Lhu4lsP8Wo4buya8Spw6Fk4buyYyxk4bqx4buy4buXbF1r4buy4bq34bqz4bqjZOG7smvhurfDqmThurHhu7Jr4bqzZOG7suG7meG6oeG7sjM6M+G7suG7mW/hu7Lhu5nhurPhuqMz4buyYsO1P+G7sjUuxJHhu7IyPGThurHhu7IzOjPhurfhu7Iz4bq3bMahw6Nk4buya+G6s+G6oWThu7Lhu4lsP+G7sjXhurPhuqNk4buya+G6t8SRLOG6s8av4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu654OuG7sjLhurPhuqNrxajhu7Jr4bq3OmThurHhu7Lhu7bhu7gv4bu44bu04bu2JsWo4buyayzhurPhu7JL4bq3O2Thurfhu7Lhu4vhurfhur/hu7Lhurbhu4Hhu7J44bq34bq14buyQ+G6s2Thurfhu7IzZeG7suG7mW/hu7Jiw7U/4buyNS7EkeG7sjPhurfhurPDoGPhu7I1xJEsa+G7sms74bqz4buyai5k4buy4buZZ+G6s+G7smrhur/hu7Jr4bqz4bqhZOG7smLDoWThu7I1w6Bk4buyPcWoPeG7smvhu5/hu7I14buBZOG6scav4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu65L4bq3OmThurHhu7Lhu7bhu7Yv4bu44bu04bu2JsWo4buya8Spw6Fk4buya8SpP2ThurHhu7Jr4bq3w6pk4bqx4buya+G6s2Thu7I14bqz4bqjZOG7smvhu5Hhu7Iz4bq34bq1ZOG6t+G7smvhurfhu48z4buyM8OzP+G7snfhu4fhu7J4w6pk4bqx4buyP2Thu7Izw7Jk4bqx4buyNSHhu7Jr4bq3w6pk4bqx4buyMjrEkeG7suG7meG6s8OhM+G7smvDomThurfhu7LhurfDomThurfhu7Jr4buH4bqz4buy4buL4bq3LGPhu7Jq4buR4buyNG9k4bqx4buyM8OqZOG6seG7smThurHhurfhuqPhu7IzP8SR4buy4bq3xJE+M+G7sjXhurPhuqNk4buya+G6t8SRLOG6s+G7smMsxJHhu7I0P2Thurfhu7IzZuG7suG7iWw/ZOG7sjPhurfhu48z4buyZChk4bqx4buy4buqeMOqZOG6seG7sj9kxajhu7Lhu5jhurPhuqNk4buy4bqr4bqzw6Nj4buyajpr4oCm4buw4buyNcOj4buyYsO1P+G7sjUuxJHFqOG7sjPhurfhurPDoGPhu7I1xJEsa+G7smvhurPhuqFk4buyM8OzP+G7smThurdbZOG7sjRbZOG7smvEqcOhZOG7sjXhuqU/4buyMjtk4buyS+G6tztk4bq34buy4buL4bq34bq/4buy4bq24buB4buyeOG6t+G6teG7skPhurNk4bq34buyM2Xhu7I04bqzxINk4buyMuG6s8OgZOG7suG7i+G6t+G7jzPhu7JrLOG7i8av4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu654OjPhu7I14bq/4bqz4buya+G7jWlk4bqx4buya+G7h+G6s+G7suG7i+G6tyxj4buyM8OqZOG6seG7smThurHhurfhuqPhu7IzP8SR4buya+G6t+G7jWhk4bqx4buyauG7keG7sjRvZOG6seG7smPhu4dr4buyauG6v+G7smvhurfDs+G7sjXEkSxk4buyZOG6t+G7jeG7pOG7smLDtT/hu7Lhuqvhurc6M+G6t+G7suG6tztk4bqx4buya8O04buyM+G6t2zGocOjZOG7smvhurPhuqFk4buyMjxk4bqx4buyMzoz4bq34buy4bqx4bqzLuG7smMsxJHhu7IzZuG7suG7iWw/ZOG7sjXhurPhuqFs4buya8SpP8Wo4buya+G6t8OqZOG6seG7sjI6xJHhu7JrxKltZOG6seG7smvhurfhu43DrWThurHFqOG7suG6seG6sy7hu7JjLMSR4buyZOG6seG7jWjhurPhu7Jr4bq3W2TFqOG7sjIsZOG7sjLDqMWo4buyNTpk4bq34buyMynhu4vhu7Jr4bq3w6pk4bqx4buya+G6s2Thu7IyLsSR4buyYyBr4buya8O14buy4bqr4bq3OjPhurfhu7Lhurc7ZOG6seG7ssSp4buB4bqz4buyxqHDoWzhu7IzImzhu7IzbGThurHhu7IzXeG7i+G7smvhurfDqmThurHhu7Jr4bqzZOG7suG6tz/GoeG7suG7iWw/4buyMzoz4buya8SpP2ThurHhu7Jr4bq3w6pk4bqx4buya+G6s2Thu7Lhu6rhu5U2MmrhurNrNuG7sOG7smLDtT/hu7I1LsSRxajhu7Jq4buR4buyNG9k4bqx4buyMzoz4buyM2zhu4cz4buy4bqx4bq54bqz4buyNeG6s+G6o2Thu7Jr4bq3xJEs4bqz4buy4bqx4bqzLuG7sjQ/ZOG6t+G7sjNm4buy4buJbD9k4buyZOG6tzvhu7Jk4buNZzPFqOG7smrhu5Hhu7I0b2ThurHhu7Lhu4vhurciZOG7smPhuqFj4buyM8OqZOG6seG7smThurHhurfhuqPhu7IzP8SR4buy4bqx4bqzLuG7smrhur/hu7I14bqz4bqjZOG7smvhurfEkSzhurPGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuecSR4buy4buZIMahxajhu7Jk4bqx4buNaOG6s+G7sjRbZOG7sjMiZOG7smRbZOG6seG7sjM/xJHhu7IzLmThurfhu7LhurHhurM6M8Wo4buy4bqx4bqz4buT4buyMuG6teG7smMga+G7sjM6M+G7smvhurfDqmThurHhu7Jr4bqzZOG7sjIuxJHhu7JjIGvhu7I04bqlM+G6t+G7suG7mW/hu7Jk4bqxW2Thu7Lhurc7ZOG6scWo4buy4buXOjPhu7Jr4bq3w7Qz4buyZOG6seG7jWjhurPhu7I14bqh4buyZOG6seG6t+G6peG7smvhurfDtDPhu7LhurfhurPhuqNk4buy4bqx4bqzP8SR4buyNOG6pTPhurfFqOG7suG6q+G6s8OjY+G7smvEqT/hu7Lhu5U2MmrhurNrNuG7suG6q+G6t+G6s+G7suG6seG6sz/EkeG7sjThuqUz4bq34buya8Spw7Qz4buya2zGocOgZMWo4buy4bq3LGThu7Iz4bq3w6Dhu7Jq4buR4buyNG9k4bqx4buyYyxk4bqx4buy4bqzZGs2xKlkNmvhu7LhuqvhurfDqmThurHhu7I0W8ah4buy4buq4buV4bqz4bqv4bqz4buw4buyZGbhurPhu7Izw6pk4bqx4buyM+G7h2ThurHFqOG7smMsZOG6seG7suG6q+G6t8OqZOG6seG7sjNl4buyMi7EkeG7smMga8av4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu65Ew6Bs4buy4buL4bq3Omvhu7LhurfhurPhuqNk4buyZOG6seG6t+G6s+G7suG7mV1k4buyYuG6s8OhZOG7suG7iWw/ZOG7sjXDoGThu7JrxKlvM+G7smJp4bqzxajhu7Jiw7U/4buy4bqxLGvhu7IzImThu7Jk4bq3P2Thurfhu7Iz4bq3ZWThurHhu7Jr4bq3w6pk4bqx4buyMjrEkeG7sjXDoGThu7IzZuG7suG7iWw/ZOG7sjPhurfhu48z4buyZChk4bqx4buyNcOj4buyNeG7jWkz4buy4bq34buF4buya8SpaeG7suG7l+G7keG7smLhu5vGry/Gr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3Bsa+G6t8SRxKnDneG7rkThurHhurkz4buyd+G6tTPhurfhu7Lhu6pLS+G7luG7mEQv4buY4bqzNmtkP2Mr4buw4busL+G7i+G7rg==

Ngọc Bích (TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]