(Baothanhhoa.vn) - Chiều 20-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên sâu về công tác Tuyên giáo. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Đức Ngọc, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự lễ bế giảng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

SeG7tk1L4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ueG7uDk/xq9Kw41JODk3LDvhu7TDjeG7i1ZL4bu04bu44buWO+G7tEs/MDVLw5l94bu4S+G7psSDNDvhu7RL4buk4bu2YeG6reG7rjtLOFFhS8OiV0vhu6Q+O+G7tEs54buS4bukS+G7uWHhuq3hu647S+G7tOG7uOG7kixJLzg5Nyw74bu0w41JL+G7tk3DjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu5nGr+G7kOG7pkrDjUnGrzrDjeG7ieG7tuG7uFdhS05MLcOU4buCS+G7i+G7kDtL4bu5YeG6reG7rjtL4bu04bu44buSLEvhu7kkO+G7tkthY0s14bu2e+G7uEvhu7YyNUvDojDhu7hL4buZKOG7pEvDouG7uFg7S+G7i+G7kixL4buk4bu2QEvDouG7mEvhu7lh4bqt4buuO0s5N2Hhuq1XO0s5XUvhu6Thu7bhuq/hu6RLw5lWS+G7tOG7uOG7ljvhu7RLPzA1S8OZfeG7uEvhu6bEgzQ74bu0S+G7pOG7tmHhuq3hu647SzhRYUvDoldL4bukPjvhu7RLOeG7kuG7pEvhu7lh4bqt4buuO0vhu7Thu7jhu5Is4buES2p9O+G7tEvhu6Thu7ZAS3Lhu7Rh4bqtw507S8OC4buaO0vDveG7tuG7kjnhu4JLQWNLw6Lhu7jhu647S+G7i+G7kDtL4bu54bu2xIMxO+G7tEvDouG6oeG7gkvhu7k3xIMzO+G7tEvhu4vhu5A7S+G7uWHhuq3hu647S+G7tOG7uOG7kixL4bu5JDvhu7ZLYWNLw6Lhu5hLw73hu7YuS+G7k+G7uOG7kixLOMSD4buCS+G7ueG7uFY7SzglS0kvxq86w41Jxq86w41x4buQ4bu4S2rhuq/hu6RLcuG7tCjhu6Thu4JLw73hu7YuS+G7k+G7uOG7kjpLxah74bukS+G7mSjhu6RLw6Lhu7hYO0vhu4vhu5IsS+G7pOG7tkBLw6Lhu5hL4bu5YeG6reG7rjtLOTdh4bqtVztL4bum4bq3Sz/DnUvDmVZL4bu04bu44buWO+G7tOG7hEkvxq86w41JLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4nGrzs5xq83SsONSeG7uDrhu7RL4bukP+G7kDg4w4lK4bumOeG7tmE6w5lL4bu44buJxq87OcavN0pLODnhuq0/xq/DiUrhuqXhu7jhu6Y54bu24buAS+G7jMOTTDXhuqfhu4ZL4bu2xq/hu7jhu7Thu7Y54buAS8OTw5VMNeG6p+G7hkpLODfhu6TDiUovL+G7pOG7pjvhu4TDmeG7kCw54bu24buQO+G7tuG7tizhu5Dhu4TDojsv4bumxq84JjksNS87xq/huqU4L03DlE/hu44vTUzDkuG7puG7jE1OT+G7jE/hu4w5T0xMTj/Dki3hu7g64buQ4bu0xq9N4buEKjXGr+G7tEpL4buQPznDiUrhu4tWS+G7tOG7uOG7ljvhu7RLPzA1S8OZfeG7uEvhu6bEgzQ74bu0S+G7pOG7tmHhuq3hu647SzhRYUvDoldL4bukPjvhu7RLOeG7kuG7pEvhu7lh4bqt4buuO0vhu7Thu7jhu5IsSksvw41JLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4bu54bu24buQOkvhu7Thu7jhu5BLPzA1S8OZfeG7uEvhu6bEgzQ74bu04buCS+G7pOG7kuG7pEvhu7Yo4bukS8Oi4bu44buuO0vFqMagS8WoxIMy4bukS+G7tOG7uOG7ljvhu7RLw6Lhu7jhu647S+G7pOG6o+G7kEvhu5ko4bukS8Oi4bu4WDtL4buL4buSLEvhu6Thu7ZAS8Oi4buYS+G7uWHhuq3hu647Szk3YeG6rVc7S+G7pMOgO+G7tEvhu6Thu5Lhu6RLO+G7tuG7mEs74bu04bu24bu44buuO0vhu6Thuq9hS8Oi4buYSzZh4buWO0s/4bqpSznhu7ZhW+G7pEs/JTvhu7ZLw6Lhurfhu6RLOWHhuq3hu647S+G7tOG7uOG7kixLOTdh4bqtVztLxajhu5Q54buCS+G7tOG7uDDhu7hLOeG7tuG7uFhhS03Dkkvhu6Thu7Zh4bqt4buuO0vFqFdL4buk4bu2YeG6reG7rjtLOFFhSzvhu7bEg+G7gEvhuqbhurNLP+G6qUsm4bu24bqjO+G7tEvhu7Ys4buWO+G7tEs5N2Hhuq1XO0s54bu2Pjvhu7Thu4JL4bukPjvhu7RLOeG7kuG7pEs5xINLOcSDMzvhu7RLOTcsO+G7tEvhuqfhurNLP+G6qUvFqOG7uFk6SzsuO+G7tEvhu6Thu7ZAO+G7tks5Nz3hu4JL4bukPjvhu7RLOeG7kuG7pEs5YeG6reG7rjtLOTdh4bqtVztL4oCTS+G7pF1LxahbO+G7tOG7gkvhu6Q+O+G7tEs54buS4bukSybhu7Ys4buQS+G7tOG7uOG7kixLauG7ljvhu7Thu4JLO+G7nDpLw5nhu5w5S8Oi4buYS+G6p+G6s0s/4bqpSznhu7Y+O+G7tEs54bu4O0vhu6bEg0s/YVQ7S+G6p8agS+G7tlvhu7jigKbhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONw73hu7bhu5I5S8OZ4bu4WWFLOeG7lOG7uEs/w51Lw5lWS+G7tOG7uOG7ljvhu7Thu4JLxah9O+G7tEvhu6Thu7ZAS3Lhu7Rh4bqtw507S8OC4buaO0vDveG7tuG7kjnhu4JLQWNLw6Lhu7jhu647S+G7i+G7kDtL4bu54bu2xIMxO+G7tEvDouG6oeG7gkvhu7k3xIMzO+G7tEvhu4vhu5A7S+G7uWHhuq3hu647S+G7tOG7uOG7kixL4bu5JDvhu7ZLYWNLO+G7tlI7Szrhu5Q74bu2S+G6qUs74bu04bu2JeG7kOG7gkvDouG7kOG7uEs5NyFL4buk4bqj4buQSz8wNUvDmX3hu7hL4bumxIM0O+G7tEs5Nyw74bu0S8Oi4bu4WOG7pEs5N+G7kDvhu7RLw5k9Szvhu7bhurU74bu0Sybhu7hWO0s54bu24bqv4bukS+G7pOG7tmHhuq3hu647SzhRYUvDouG7mEsmZEs74buaO+G7tEvhu6RTO0s54bu24bu4VjlL4buk4bu2LEvFqFvhu7hLO+G7tMOjS+G7pOG7kjtLw5lbSz/hu5g6S+G7pD474bu0Sznhu5Lhu6RLOWHhuq3hu647S+G7tOG7uOG7kixLM0vhu6Thu5Lhu6RLxag94buQSzXhu7bEgyA74bu04buCS8WoIDtLw6I9Szk3LDvhu7RLOSQ74bu24buES+G7ueG6sUvFqC5LOOG7rEs54bu24buQOks6xINhS+G7pOG7tixL4bukUjVLYWNLOeG7tuG6t+G7pEvhu7bhu7hYO0vhu6QuS+G7tuG7uFhhSzZh4buWS+G7pOG7kuG7pEs74bu24bu4WDpLw6LhuqFLOeG7tmFb4bukSz8lO+G7tkvDouG6t+G7pEs5YeG6reG7rjtL4bu04bu44buSLOG7gkvhu7QuNUs14bu2UztLxahd4bu4Szow4bu4S+G7tizhu5Q5S8WoWzvhu7RLOWHhuq3hu647S+G7tOG7uOG7kixLOTcsO+G7tEs5Izvhu7ZL4bu2Izvhu7ZLOjDhu7jhu4RLan074bu0S+G7pOG7tkBL4bu5N8SDMzvhu7RL4buL4buQO0vhu7lh4bqt4buuO0vhu7Thu7jhu5IsS+G7uSQ74bu2S2FjS+G7pMOjO+G7tEs6LDvhu7RLOmF7O0s44buQYUs/MDVLw5l94bu4S+G7psSDNDvhu7Thu4JL4buk4buS4bukS+G7tijhu6RLw6Lhu7jhu647Szjhu6xLOUDhu6Thu7ZL4buk4bq34bukSzvhu7Thu7bhu7jhu647S+G7pOG6r2FLw6Lhu5hLw6JUO0vhu6bhuqE74bu0Szvhu7bhurU74bu0Sybhu7hWO0s54bu24bqv4bukS8WoxqBL4bu2KOG7pEvDouG7mCxL4bukPjvhu7RLw6Lhu7hY4bukSznhu7bhurfhu6RLOVbhu4JL4bu0LjVLNeG7tlM7S+G7tizhu5g7Sznhu7bhu5g74bu2Szl7OUs74bu24bu4WDpLw6LhuqFL4bukPjvhu7RLOeG7kuG7pEs5YeG6reG7rjtL4bu04bu44buSLOG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu7nhu5Thu7hLw5lhXeG7uEs/w53hu4JLw5NOS+G7tijhu6RLw6Lhu7jhu647Sznhu7bhu5A6S+G7tOG7uOG7kEs/MDVLw5l94bu4S+G7psSDNDvhu7RLxajGoEvFqMSDMuG7pEvhu5ko4bukS8Oi4bu4WDtLw5nhu5IsS+G7pOG7tkBLw6Lhu5hLOWHhuq3hu647Szk3YeG6rVc7S+G7pFI1S+G7pOG7tuG6rzvhu7RL4buk4bu2JEvhu4t94bu4S+G7psSDNDvhu7RL4buk4buSO0vDmVtLP8agO+G7tkvFqOG7lCzhu4JLNmHhu5Y7Sz/huqlLOTcsO+G7tEvhu6Q+O+G7tEs54buS4bukS+G7uWHhuq3hu647S+G7tOG7uOG7kizhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXEkWE54bu2LDdKw41w4buuS+G7s2Hhuqs74bu2Sy1L4bu3ZEvhu7nhu7bhu5YsSS81w40=

Lê Quỳnh - Sỹ Thảo

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]