(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã và đang tiến hành quá trình chuẩn bị, triển khai giám sát bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cũng đang đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về công tác bầu cử. Để làm rõ hơn một số nội dung về công tác triển khai bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp và những vấn đề liên quan, phóng viên (PV) báo Thanh Hóa đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Sự tín nhiệm của cử tri là thước đo quan trọng về tiêu chuẩn của đại biểu

Thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã và đang tiến hành quá trình chuẩn bị, triển khai giám sát bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cũng đang đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về công tác bầu cử. Để làm rõ hơn một số nội dung về công tác triển khai bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp và những vấn đề liên quan, phóng viên (PV) báo Thanh Hóa đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Sự tín nhiệm của cử tri là thước đo quan trọng về tiêu chuẩn của đại biểuĐồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh bàn giao danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII cho Ủy ban Bầu cử tỉnh. Ảnh: P.N

PV: Thưa đồng chí, với vai trò của mình, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ tham gia vào những nội dung nào của công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026?

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy: Quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND được quy định tại Hiến pháp, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015 và Luật MTTQ Việt Nam năm 2015, cụ thể nhất là tại Điều 4, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND và Điều 19, Luật MTTQ Việt Nam.

Theo đó, MTTQ Việt Nam sẽ tham gia thực hiện các nhiệm vụ: Phối hợp thành lập và cử đại diện tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử. Tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức hội nghị cử tri ở nơi cư trú và các cuộc tiếp xúc giữa người ứng cử với cử tri để vận động bầu cử. Tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử. Tiếp công dân và xử lý, tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử và người ứng cử. Giám sát việc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

PV: Hiệp thương lựa chọn người ứng cử và tự ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021–2026 được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ các cấp. Xin đồng chí cho biết thời gian qua MTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiệm vụ này như thế nào để lựa chọn, giới thiệu được những người có đức, có tài ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026?

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy: Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của ủy ban MTTQ các cấp, cùng với đó là ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo trong hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh. Trong đó, MTTQ tỉnh đã tập trung làm tốt các bước quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Ban thường trực ủy ban MTTQ các cấp đã tích cực chuẩn bị và tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, hoàn thành trước ngày 9-2-2021. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, toàn tỉnh giới thiệu 35.485 người ứng cử (trong đó: Quốc hội 35 người, HĐND tỉnh 230 người, HĐND cấp huyện 2.359 người, HĐND cấp xã 32.861 người). Trên cơ sở văn bản điều chỉnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thường trực HĐND các cấp, ban thường trực ủy ban MTTQ đã phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng đến các cơ quan, đơn vị để giới thiệu người ứng cử; đồng thời tổ chức hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện các bước quy trình giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp bảo đảm trình tự, thời gian theo quy định; tiếp nhận biên bản giới thiệu người ứng cử; lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử và chuẩn bị tích cực cho hội nghị hiệp thương lần hai.

Ngày 17-3-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận thống nhất lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH khóa XV và danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Cụ thể: ứng cử viên ĐBQH 25 người (trong đó, người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử là 23 người, người tự ứng cử là 2 người), ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh 196 người (người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử là 195 người, người tự ứng cử là 1 người), bảo đảm cơ cấu, thành phần, số dư cần thiết.

Ngay sau đó, từ ngày 21-3 đến ngày 13-4-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và tập trung hướng dẫn ban thường trực ủy ban MTTQ cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử và tự ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên cơ sở kết quả tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, ngày 14-4-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba thống nhất danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh khóa XVIII.

Với tinh thần hiệp thương dân chủ, khách quan, thống nhất cao và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thống nhất lựa chọn, lập danh sách 17 người do tỉnh giới thiệu đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV (tỷ lệ nữ chiếm 58,8%; ngoài Đảng 17,6%; dưới 40 tuổi 58,8%; người dân tộc thiểu số 35,2%); 143 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (tỷ lệ nữ chiếm 42,7%; ngoài Đảng 18,2%; dưới 40 tuổi 37%; người dân tộc thiểu số 23,8%). Đặc biệt lần này, chất lượng đại biểu ứng cử được nâng cao, trong số 17 ứng cử viên ĐBQH có 1 PGS, 4 tiến sĩ, 4 thạc sĩ, 9 đại học; ứng cử viên HĐND tỉnh có 1 PGS; 11 tiến sĩ, 67 thạc sĩ, 91 đại học và cao đẳng.

PV: Đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về những nội dung kiểm tra, giám sát của mặt trận trong cuộc bầu cử lần này, cũng như giải pháp nhằm phát huy tối đa hiệu quả vai trò kiểm tra, giám sát của mặt trận?

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy: Quyền và trách nhiệm giám sát công tác bầu cử của MTTQ Việt Nam được quy định tại Luật MTTQ Việt Nam; Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND và được hướng dẫn cụ thể tại Thông tri số 12/TT-MTTW-BTT ngày 18-1-2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Theo các văn bản trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam có trách nhiệm giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, tập trung giám sát việc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử; việc hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử; việc thành lập và hoạt động của ủy ban bầu cử các cấp và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương. Giám sát việc thực hiện các quy định về hiệp thương giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử; việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Việc lập, niêm yết danh sách cử tri; việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử. Việc tuyên truyền, vận động bầu cử; trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu và việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử...

Theo đó, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai kiểm tra, giám sát công tác bầu cử; đã thành lập và tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát theo 3 đợt; MTTQ các cấp trong toàn tỉnh đã tổ chức 1.217 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử (trong đó, riêng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức 17 cuộc). Thông qua việc kiểm tra, giám sát nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử của MTTQ các cấp, các tổ chức phụ trách bầu cử địa phương; MTTQ đã phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác bầu cử; đồng thời có biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo, kiến nghị nhằm giúp MTTQ các cấp trong tỉnh khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo cho cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm.

PV: Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, xin đồng chí cho biết những công việc MTTQ các cấp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới là gì?

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy: Chỉ còn hơn 1 tháng nữa cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp sẽ diễn ra, trong thời gian tới, với trách nhiệm của mình, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, xây dựng văn bản và hướng dẫn ban thường trực ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, bình đẳng.

Hai là, tổ chức hội nghị gặp gỡ các ứng cử viên và triển khai tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến vào ngày 25-4-2021.

Ba là, tổ chức triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026 tại các địa phương trong tỉnh. Tham gia giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử thuộc thẩm quyền của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Bốn là, hướng dẫn MTTQ các cấp, ban công tác mặt trận khu dân cư phối hợp với các tổ bầu cử triển khai thực hiện các nhiệm vụ bầu cử tại các điểm bầu cử, giám sát việc niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử các ứng cử viên; việc thực hiện các quy định nơi bỏ phiếu.

Năm là, phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử trong các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo để vận động cử tri tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất; bầu đúng, đủ số lượng và nắm bắt tình hình Nhân dân để kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề đặt ra để cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp diễn ra an toàn, đúng luật và thực sự là ngày hội của Nhân dân.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phan Nga (thực hiện) {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]