Cựu Thống đốc bang Massachusetts William Weld đã chính thức rời bỏ cuộc đua giành đề cử của đảng Cộng hòa sau khi thất bại trước Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buWXVJQJTbGr2RkTeG7oOG6q8SQIsSRNj/hu6DGoOG7neG7uGVQJeG7hVDhu7VqUFNRU1Hhu45QxJBdITdQN+G6scSRUOG7gThbUCXhu4VQZyIhOFDEkOG6tzhbUMSRXcSDOFtQY+G6pSJQJOG6oVAlZeG6sSVQJmXGr+G7li9dUsag4buW4bqrUCU2xq9kZE3hu6Dhuqvhu6s/xq8q4bugxqDhu6Phu4NlUMSQXcSDOFtQJsSDJVAkxq84W1Dhu7XGr2Rkxq8lXWVkP8SRxJFkUEgiNjYixq83UEg/NipQJuG7rlAlXSA4XVDEkV3hu4ElUGPhuqUiUCThuqFQJWXhurElUCZlxq9QWyLhu6o4XVAmKVAl4buFUCXhur3Gr1Am4busOFtQ4buj4bqxOFtQXcOhxq9QZMavZVA1XSJQxJFd4bu2xJFQJOG7sCJQxJFj4bq/w6IlUMSQ4bq3OFtQxJFdxIM4W1Dhu7VqUOG7nzk4xq82KlDEkGNlN+G6q+G7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMag4buWIjdbUGRjJU3hu6AvLyUqOOG7kCTGrznEkV3GrzhdXTnGr+G7kGc4Lyo/ZDXEkTnhuqsvOD9oZC9TUVJSL1Lhu6Thu6QqVVHhu6ZU4bumU+G7psSRVFNRUjZS4buQNOG6q1vhu6BQxq82xJFN4bug4bud4bu4ZVAl4buFUOG7tWpQU1FTUeG7jlDEkF0hN1A34bqxxJFQ4buBOFtQJeG7hVBnIiE4UMSQ4bq3OFtQxJFdxIM4W1Bj4bqlIlAk4bqhUCVl4bqxJVAmZcav4bugUC/GoOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMagxJBjOThbUDfhurHEkVDEkWXDrSE4UCTEg8OUUMOjOFtQSD82KlAlXTlQJCIoxJFQYmXDrSjEkVAmMThdUDjhu6rDrVAlYVBdIjxlUDbhu4MlUOKAnDhbxq/DrVA2QOG6q1DEkeG7gSXigJ1QZ+G7qlDDozhbUCbhu65QW+G7hSJQNuG6pSJQJeG7rDdQ4bq1OFA4XWY4W1Al4buFUMSRYyJQ4bq9OFtQXeG6sVA3MDhdUMSRYzk4W1BkZcSDxJFQJV1ZOFtQJuG6v+G6pThbUGfhu4fGr1BiZcav4buQUMODOFtQSD82KlDEkV3GrzdQWyLGr1AlZeG6sSVQJmXGr1DEkWM5OFtQJMSDIlAl4busOF1QW+G7uDhQOF3hur9QNV3DozhbUMSRXT5QJuG7qDhdUCThu7AiUMSQ4bq3OFtQxJFdxIM4W1DEkGNlN+G6q8OUUDhb4bq/4bqlIlAlYVDEkcSpUDY8UOG6vThbUF3hurFQNiE4UMSRw6IiUMWoUU9QxJFjOThbUCXhu6glUCXhu4VQxJFjIlAl4bq9xq9QJuG7rDhbUOG7o+G6sThbUF3Docav4buQ4buWL+G6q8ag4buW4bqrUCU2xq9kZE3hu6Dhuqvhu505KsOt4bugxqBHMFDEkV0ow5RQxJFd4buqOF1QxJEgJV1QJcavOVA4XeG7tsSRUDfhu6pQZzFQJeG7g2VQxJBdxIM4W1AmxIMlUCTGrzhbUOG7tcavZGTGryVdZWQ/xJHEkWRQxJHhu4c4W1Am4buwxJFQJuG6v+G6pyVQNuG7qlA4XUA4UCbhur/huqclUMWoT1BkxINQ4bqrXSIoZVAk4bu4ZVDEkeG7sCJQxJEiPmVQJMavOFtQ4bu3P2hQ4burxq834bqrZF0iYz/DlFA44bq1IlDDozhbUMSRQOG6q1DEkWNlOFtQZ+G7qjlQOF1hN1Al4buFUMSRYyJQJuG6sSVQNkDhuqvhu5BQw4M4W1BIPzYqUMSR4buHOFtQOGXDoyJQXcOtUGfDoDhbUGQuUCVhUMSRXT5QY8avUMSRY8avOF1QJeG7hVDEkWM5OFtQxJFj4bq/4bqlOFtQXeG6p+G6q1DEkOG6tzhbUMSRXcSDOFtQxJBjZTfhuqtQJDFQ4bqrXShQxJFjZeG7tsSRUF05WSVQYmXDrSjEkVAmMThdUGPhuqUiUDVd4bqhIlAlZeG6sSVQJmXGr1DEkWPhur/DoiVQJOG7uGVQJeG7heG7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMagxJBdKFA4XeG6vzhbUMSRYyE4UMSRXeG7gyVQxJEow5RQZMavZVAlZeG6sSVQJOG7uGVQJeG7hVDigJxEIiFlUMSRXeG7gVDhu53Gr+KAnVA4W+G7qsOtUFLhu6QvVFBn4buHxq9QYmXGr8OUUMSQ4bq3OFtQxJFdxIM4W1DEkGNlN+G6q1Am4buuUCbhu7DEkVAm4bq/4bqnJVBkxINQ4bqrXSIoZVAm4buwIlAkIj5lUCXhu7g4UMSRXSIoxJFQJj5QWyLhu6o4XVAm4bq/4bqnJVAmKVAl4buFUCXhur3Gr1Am4busOFtQ4buj4bqxOFtQXcOhxq/hu5Dhu5Yv4bqrxqDhu5bhuqtQJTbGr2RkTeG7oOG6q+G7nTkqw63hu6DGoOG7t1vhur/huqUiUGJl4busOFA2w6xQJV0iKDhQKjElXVDEkeG7qCJQxJFjxq84XVAl4buFUCXhur3Gr1DEkOG6tzhbUMSRXcSDOFtQxJBjZTfhuqvDlFDDozhbUOG7nWPGrypQ4bqqxq9jZCXGrzY/w5RQOF3hu7Y4UDfhu7A4XVA4XWY4W1DEkV3hu6o4XVBnKVA1IjhdUMSRKFBn4buqUCXhu6glXVDEkV3hu4ElUDfhu6pQOF3hu6pQNuG7rjhdUCbhu7A5UOG7tWpQJsSDIlDhuqtdYVBiZcOtKMSRUDYiPMSRUGfDoiJQKjElXVDhu6Phu7lH4bux4bufLVLFqFAm4buuUFsiw6nhuqtQw6M4W1DEkV1lUF3DqcSRUCbhur/huqclUMSRXSE3UDhdIillUGThu4NQ4bq9OFtQXeG6sVAl4bq9xq9QJeG7qCVQJeG7hVDEkWMiUCbhu6w4W1Dhu6PhurE4W1Bdw6HGr+G7kC/hu5Dhu5Yv4bqrxqDhu5bhuqtQJTbGr2RkTeG7oOG6q2tlxJFdOWPhu6DGoOG7mMSQxJBJR+G7ty9HIj/EkTjGrzcr4buU4buWL+G6q8ag

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]