(Baothanhhoa.vn) - Sau gần 25 năm thay tên, đổi họ và lẩn trốn truy nã về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, ngày 24-10 đối tượng Nguyễn Văn Lê, sinh năm 1976 ở xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc đã bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá bắt giữ.
4bueMsOZVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRl4bq8M+G6vcOhIVThu6Bx4bu04bq9VS7hurUzVeG6vWZj4bqhMVUxM33hur1V4bqhMWZiM+G7llU7ZuG6q2VV4bq9VzNV4bq7WeG6oVXhurvhu67DqlUxJeG6oVXhu6TGr1XhuqHhu7LDoFXDoSbhuqFV4bq94bq54bq14bqh4bueLzLDmeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGV3IeG7rixU4bug4bueIcOg4bug4bq64buuw6pVMSXhuqFV4bukxq9V4bqh4buyw6BV4bq9MuG7rmpV4bq9e+G6oeG7llUu4bqnM1Uy4bqvVeG7i1dVw6Em4bqhVeG6veG6ueG6teG6oVXhur3hurnDqmpV4bqhw51V4buLW1Xhur3huqUzVeKAnHYzfeG6vVXhuqExZmIz4oCd4buWVeKAnHJm4bqrZVXhur1XM1XhurtZ4bqh4oCd4buWVeG6oTFXalXhu6TFqC3DmcOaVS7hurUzVeG6vWZj4bqhMVXhuqAxw6pqIOG6oVXhu4rhu7LhuqFVw4F74buWVeG6uzPhuqEyVeG6oeG7ssOgVcOZ4bus4buq4buoVWRVxKnDnVV3WTNVw4HhuqU74buWVTLDqmpd4bqhVXcqw6pVw4HhuqU7VS7DnVU6NlVFMsSD4bqhMVVyWeG6oTJV4bq7VuG6vVUyNeG6oTJV4bq7aeG7llVy4bqz4bqhMVXhu67huqFV4bq9N+G6oTJV4bq8MuG7ruG6oTJVd+G6o1ZVOuG7tOG6vVUxM8OsxqDhu54vIcOg4bug4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG7njPDoDFVO8Oh4buu4bq74bq74buMVCzhur0yw6rDoDpVM3Ih4bqh4bq9IeG6uVRV4bq74bq9asOhIeG7jFThu4kzLOG6vTLhu5hV4buww5rDmmXEqeG7lFUyITMxMuG6veG7mFXFqOG7rMWoZcSp4buUVFXhurvhurk74buMVC8vOyzhuqHGoDrhu67huqPhur0y4buu4bqhMjLhuqPhu67GoOG7i+G6oS8sIeG6u2Hhur3huqNlL+G6oSHhu4nhursv4buk4bukxajhu6Yv4bukw5rGryzhu6TDmeG7qsWo4buqxajhu6jhur3hu6jDmcavw5nDmcOhw5rGoDllMeG7kuG6ueG7jMWo4bumw5lUVeG7rsOh4bq94buMVHHhu7Thur1VLuG6tTNV4bq9ZmPhuqExVTEzfeG6vVXhuqExZmIz4buWVTtm4bqrZVXhur1XM1XhurtZ4bqhVeG6u+G7rsOqVTEl4bqhVeG7pMavVeG6oeG7ssOgVcOhJuG6oVXhur3hurnhurXhuqFUVeG7iTMs4bq9MuG7jFThu7DDmsOaVFUyITMxMuG6veG7jFTFqOG7rMWoVFUv4bug4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlcuG7rmXhur0z4bqj4bqhVOG7oHThurUzVeG6vWZj4bqhMVXhuqAxw6pqIOG6oVXhu4rhu7LhuqFVw4F7VeG7nMSo4buiVWEy4buuM1XhuqEyKuG6oVXhur3huqNX4bqhVTrhuqVVMlfhuqEyVeG7izNV4oCcdjN94bq9VeG6oTFmYjPigJ3hu5ZV4oCccmbhuqtlVeG6vVczVeG6u1nhuqHigJ1VO1Y7MlUuPWpVMSXhuqFV4bukxq9V4bqh4buyw6DGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6DhuqAxV2pV4buk4buwLeG7pi3DmeG7rOG7rOG7sOG7llXhuqAxw6pqIOG6oVXhu4rhu7LhuqFVw4F7VTvhu4HhuqExVeG7plUu4bq1M1Xhur1mY+G6oTFVYTJWO1VkVTLDqmpd4bqhVXcqw6pVw4HhuqU7VeG7i1dVw4nDqlnhuqExVcSoZuG6qeG6oTFVLn3huqFV4buL4buB4bqhMVU6MyLhuqFVZFUuWeG6o1VxWDsyVcOB4bqj4bqhMVXhu4o4VeG7nOG6vTfhuqEyVcOJw6pZ4bqhMVXhuqAz4bqhMuG7olUuIlXhur01w6BV4buLM107VcOhV8OgVeG6veG6uXvhuqFVO1Y7VeG6vVfDqlU7VsagVeG6uuG7rsOqVWEyM1UuZmM7VcOg4bql4bq9VTsy4buDVeG6vVfDqlU7VlVkVeG6vTfhuqEyVXE14bqhMlV0NuG6oTJV4bqhMirhuqFV4buLV+G6o1XDoVfDoFXhur0yw6p74buWVeG6veG6ueG6o+G6oTFVw6nDqlZV4bq94bq5NeG6oTJVw6FXw6BV4buLM107VeG7pFU6e+G6oVUuw51VxKlZalXhurnhu65Vw6A9w6pV4bq9MsOqP+G6ocagVeG6uiPhuqFVO8OjVWtVLjbhuqEyVTtm4bqrZVXhur1Xw6pV4bq9aFXhur3hurlm4bqrO+G7llXhuqEyw6PDoFU74buD4buuVeG6oDHDqmog4bqhVeG7iuG7suG6oVXDgXtVLsOdVeG6u8OtVSzhu4fhuqExVSzhu67huqPhu5ZVMSpqVTHhuq1V4bq9JOG6oVU74bqz4bqhMVVhMjN94bqhVTsy4buDVeG6vVfDqlU7VlXhu4tXVcOg4bql4bq9VeG6oTFmYjNVYTJWO1Xhur3DrVXhu4vhuqPhuqExxqBV4bq64buuw6pVYTIzVTE9alVW4bqh4buWVeG6oDHDqmog4bqhVeG7iuG7suG6oVXDgXtVO+G7geG6oTFV4bumVS7hurUzVeG6vWZj4bqhMVXhur3hurnhuqPhuqExVeG6oTLDo8OgVS7DnVU7ZuG6q2VV4bq9V8OqVTvhu4HhuqExVcOg4bql4bq9VeG6u+G6tVXhu4sq4bq9VSzhu4fhuqExVWEyVjtVOuG6sVXhur3hurnhurXhuqHGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6B0IlUu4bq1M1VlMsOjVeG7i+G6qzNV4bq7aVXhur3hurnDqmpVOuG7tOG6vVU74buD4buuVcOhaTtVw6FmY+G6oTFVcuG6s+G6oTFV4buu4bqh4buWVeG6oDHDqmog4bqhVeG7iuG7suG6oVXDgXtVLsOdVeG6veG6ueG6teG6oVXhu4tX4bqjVeG6vTfhuqEyVXFXVeG6uDbhu65VLVXhu4rhu4XhuqExVeG6vFfDquG7llXhurvhu67DqlUuw6NV4bq9MmZi4bqhMVXEqcOqanvhuqFVLDNVOzLDqmoi4bqhVeG7i1dV4bq9MuG7rmpVLuG6pzNVLjbhu65VLjMiw6BVw6Em4bqhVeG6veG6ueG6teG6oVXhur1YM1XhuqEyM1vDqlXhur034bqhMlVlMjThu65V4bqg4buuw6DGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6DhurzhurnhuqPhuqExVcOpw6pWVeG6veG6uTXhuqEyVcOhJuG6oVXhur3hurnhurXhuqHhu5ZV4bqgMcOqaiDhuqFV4buK4buy4bqhVcOBe1Uuw51VLuG6pzNV4bq9e+G6oVXhur0yV+G6oTJV4bqgMcOqaiDhuqFV4buK4buy4bqhVXdZM+G7llUuw6LhuqExVeG6vTJiM1Xhur0y4buualUu4bqnM1U7WVUy4bqvVeG6vXvhuqFVOzLhu67hu5ZVw6ApVS4iVcOhV8OgVTEzWVU7VjtVw6HhuqNYM1UxMyRqVeG6vWJV4bqhMmZVMTMkalVhMuG7rjNV4bq7M+G6oTLhu5ZV4bq74bqnVTLhuqVVYTImw6rhu5ZVOzJn4bqhMVXDoDPhuqEyVeG6oDI94bqhVSw94bqh4buWVeG6u+G7rsOqVS7Do1XDoSRqVeG7i2Phu5ZV4bq7M+G6oTJVO+G6o+G6oVXhu4tXVeG6vVjhuqNV4oCc4buL4bqxVTrhuq874oCdVcOg4bqrM1U7MuG6o1XDoDXhuqEyxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bueM8OgMVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUM3Ih4bqh4bq9IeG6uVRV4bq74bq9asOhIeG7jFThu4kzLOG6vTLhu5hV4buww5rDmmXEqeG7lFUyITMxMuG6veG7mFXGr+G7qOG7qmXEqeG7lFRV4bq74bq5O+G7jFQvLzss4bqhxqA64buu4bqj4bq9MuG7ruG6oTIy4bqj4buuxqDhu4vhuqEvLCHhurth4bq94bqjZS/huqEh4buJ4bq7L+G7pOG7pMWo4bumL+G7pMOaxq8s4bukw5nhu6rFqOG7quG7psav4bq9xajGr+G7qsOZ4buww6HDmsagOWUx4buS4bq54buM4busw5nhu6RUVeG7rsOh4bq94buMVHHhu7Thur1VLuG6tTNV4bq9ZmPhuqExVTEzfeG6vVXhuqExZmIz4buWVTtm4bqrZVXhur1XM1XhurtZ4bqhVeG6u+G7rsOqVTEl4bqhVeG7pMavVeG6oeG7ssOgVcOhJuG6oVXhur3hurnhurXhuqFUVeG7iTMs4bq9MuG7jFThu7DDmsOaVFUyITMxMuG6veG7jFTGr+G7qOG7qlRVL+G7oOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXLhu65l4bq9M+G6o+G6oVThu6BFMsSD4bqhMVVyWeG6oTJV4bq7VuG6vVUyNeG6oTJV4bq7aVVy4bqz4bqhMVXhu67huqFV4bq9N+G6oTJV4bq8MuG7ruG6oTJVd+G6o1ZVLDNVw6FrVS7hurUzVeG6vWZj4bqhMVXhuqAxw6pqIOG6oVXhu4rhu7LhuqFVw4F7VeG7nMSo4buiVeG7i1tV4bq8MuG7ruG6oTJVd+G6o1ZVLiJVZTLhu4c7VeG7i+G7h1U74bqz4bqhMVXhur1WO1UuM1vDqlXhur3hurnhu67hu5ZVxKnDrVXDoWtV4bq94bqlM1VlMljDoMag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG6uuG7rsOqVeG6oTIzW8OqVeG6oeG7ssOgVWEze+G6oVXhur3hurk1VcOhJeG6oVXhur0yIeG6o1U7VjtV4bq9MuG6s+G6oTFV4bq9M+G6oVU74buD4buuVS7hurUzVeG6vWZj4bqhMeG7llU64bu24bqhMVU7VjtVOjNd4bqhVWUyVmVV4bqhMTIzXWVV4buL4buHVeG7i1dV4bq7aVVlMuG6tTNVMmNlVeG6vTQ7MlU7aTtVO+G7g+G7rlU7VjtVLuG6qeG6oVXhu4s2VXLhurPhuqExVeG7ruG6oVVlMjThu65V4bqg4buuw6Dhu5ZV4bqhMiThur1Vw6FXVeG6vTLhurPhuqExVcOpw6rhu65VO+G6s+G6oTFV4bq9VjtV4buLKuG6oVUu4bql4bqhMVXDqcOqJeG6oVU7MuG6v+G6oTFV4bqgMj3huqFVLD3huqFV4bq9MuG7rsOgVTEz4buuVTvhurPhuqExVeG6vVY7VWUyxIPhuqExVeG6oTFo4buu4buWVS4kw6pV4bq94bq54buu4bqhMuG7llXhur3hurVVMTNWO1Xhur3huqUzVWUyWMOg4buWVUUyxIPhuqExVXJZ4bqhMlXhurtW4bq9VTI14bqhMlXhurtpVXLhurPhuqExVeG7ruG6oVXhur034bqhMlXhurwy4buu4bqhMlV34bqjVlUuw51VxKlWO1UuNuG6oTJVLmZjO1Xhur0y4bqz4bqhMVXhur0z4bqhVeG6oDHDqmog4bqhVeG7iuG7suG6oVXDgXtVLuG7ruG6oTFVw6Em4bqhVeG6veG6ueG6teG6oVXhur1YM1XEqcOdVeG6oFThurwy4bqjw6FVd1jhu5ZVMsOqal3huqFVdGc7VeG6vOG6ueG6r+G6oTHhu5ZV4bq9N+G6oTJVw4E9w6BVdMOi4bqhMcag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oMOJw6rhu65V4bq9MsOqVeG6vTIqZVU7VjtV4bq9VzNVw6EzXcOqVTsyZ+G6oTFVO2fhu5ZVcuG6s+G6oTFV4buu4bqhVeG6vTfhuqEyVeG6vDLhu67huqEyVXfhuqNWVcSpVjtVLjbhuqEyVeG6oDHDqmog4bqhVeG7iuG7suG6oVV3WTNVOzI04bqhMlXDoVdV4bqgMcOqaiDhuqFV4buK4buy4bqhVcOBe1UtVcOg4bql4bq9VeG6veG6ueG6o+G6oTFVO1Y7VeG6vTLhu4NVZTJYw6BVLsOdVTE9alXhurnhu65V4buL4buHVTEzfeG6vVXhuqExZmIz4buWVTtm4bqrZVXhur1XM1XhurtZ4bqhVTEl4bqhVeG7pMavVeG6oeG7ssOgVeG6veG6uWbhuqs7xqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugw4FXw6BV4buLM107VeG7i+G6qzNVw6FpO1XDoWZj4bqhMVVy4bqz4bqhMVXhu67huqHhu5ZV4bqgMcOqaiDhuqFV4buK4buy4bqhVcOBe1Xhu4s/4bqhVeG6oTHhuqPhu67huqFVO+G6tVVhMuG6s+G6oTFV4bq9Mmjhu65V4bqhMirhuqFVLOG7ruG6oTJV4bq9NOG6oTJV4bq9Mirhur1VO+G7g+G7rlXDoDXhuqEyVTvhu4XhuqExVeG6oTJmVTtWO1UxMyRqVeG6vWJVLsOdVcOhV8OgVTEzWVXhur3hurlm4bqrO1Uuw6PGoFXhurzDqmpV4bqhMjN74bqhVTrhu7bhuqExVTtWO1U6M13huqFVZTJWZVXhuqExMjNdZVXhu4vhu4dV4buLV1U7VjtV4bq9VzNVw6EzXcOq4buWVTsyZ+G6oTFVO2dVw6BXVTtWO1UuM1vDqlXhur3hurnhu65V4buLM3vhuqFVLmbhu65V4bq54buu4buWVTvDquG6tTNVO+G7geG6oTFV4bqgMcOqaiDhuqFV4buK4buy4bqhVcOBe1Uuw51VZTJZM1U74bq/M1UuJcOqVeG6oTIq4bqhVeG6veG6pTPGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZcOzw6rhur0y4bqj4bq5VOG7oOG7iuG7suG6oVXhurwyM13huqHhu54vZeG7oA==

Văn Thiện

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]