Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 27/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4Hhu5DhurLhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4buT4buS4bu04buexKjhuq7DgOG6o+G6vMOM4bqw4bqjxajhurAsxJDhurDhuqPhurzDjOG6sOG7k8Od4bu2UMOU4bqw4bqjxajhurDDnUrhu7ThurDhu4hH4bug4buz4bqwLEBQw5ThurBQ4bu44buS4bqww4xDUeG6sCHhu7bhu6RQw5ThurDhu4ol4buw4buS4bqww4LhurDhu4jFqOG6sMOjw4Ev4buQ4bqyw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5YxJHEqEPhu4rhuq7DgOG7k+G7kMSoUeG6sOG7k8Od4bu2UMOU4bqw4bu04buC4bug4bqwxIM/4bqww41EUeG6sOG7ouG7kOG7mOG6sOG7tCXhu65Qw5ThurDhu7Thu5A9KOG6sCzhurpQ4bqwWeG7tuG7pMOM4bqww5Thu5JD4buz4bqwUMOUxJAo4bqwLMSQ4bqw4buITuG7oOG6sOG6tOG6qC/hurLhu7PhurDhu6Lhu5DDmVDDlOG6sOG7ouG7kOG7mOG6sOG7nkVQ4buQ4bqw4bu04buST1jhurDhu7Qjw4zhurDDiVDhu5DhurDhu5AlVlDDlOG6sOG7iE9Q4bqww4xEw4zhurBQ4buq4buS4bqw4bui4buQRMOM4bqwVuG6sFjhu5Dhu5hD4bqw4buT4buCKOG6sOG6o+G6vMOM4bqw4bqjxajhurAsxJDhurDhuqPhurzDjOG6sOG7k8Od4bu2UMOU4bqw4bqjxajhu7PhurDhu7JD4bu24bqw4buIUuG6sMOJUOG7kOG6sOG7kCVWUMOU4bqw4buIT1DhurDhu5PDneG7tlDDlOG6sOG7k8Od4bu2UMOU4bqw4bqjxajhurAsxJDhurDhu6DFqOG7tOG6sOG7suG7pOG6sFDhu6rhu5LhurBW4bqw4buFQ+G7oOG6sOG7k8Od4bu2UMOU4bqw4bqjxajhu7XhurBk4buSUuG6sOG6r8OZUMOU4bqw4bqj4bq8w4zhurDhu7TDnVFQw5ThurDhu4jhu4Thu7ThurDhu57hu5LDk1DhurDhu6BFUOG7kOG6sMOM4buEWOG6sMOC4buz4bqwLEBQw5ThurAsxKhQ4bqww43hu5Lhu4xQ4bqww4zhu4RY4bqw4bqkLeG6puG7s+G6sMOU4buSR+G7tOG6sMOM4buEWOG6sOG6rC3huqjhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Yw6NDWOG7tOG7klFQ4bquw4DDgeG7kuG7oMOU4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquw4zhu6Dhu7ItWOG7kFHhu7RR4bqu4bqw4buy4bu0KOG7nsSo4bux4bqu4buK4buS4buyWOG7nkMoeeG6sMON4bueUcOM4buiw73hurDhu6BDw53DlOG7klAt4buexKjDleG7tHnhurBD4bu24bu0UcO94bqw4bugQ8Odw5Thu5JQLcOd4buSw5Thu5Dhu7R54bqwQ+G7tuG7tFHDveG6ruG6sOG7tOG7kuG7tOG7nsSo4bux4bqu4bqj4bq8w4zhurDhuqPFqOG6sCzEkOG6sOG6o+G6vMOM4bqw4buTw53hu7ZQw5ThurDhuqPFqOG6sMOdSuG7tOG6sOG7iEfhu6Dhu7PhurAsQFDDlOG6sFDhu7jhu5LhurDDjENR4bqwIeG7tuG7pFDDlOG6sOG7iiXhu7Dhu5LhurDDguG6sOG7iMWo4bqww6PhurDhu5Dhu5RQ4buQ4bqww4lQ4buQ4bqw4bqy4bqu4bqw4buyw53DjOG7seG6ri8vw4zhu4pQ4bu1w41DUeG7tOG7kENQ4buQ4buQUUPhu7UsUC/hu4rEqOG7suG7ouG7tFFYL1DEqC7hu7Iv4bq0w4LhurbhuqQv4bq04bqk4bqm4buK4bqm4bq24bqq4bqy4bqsw4LhuqThu7ThuqjhuqjhuqThurLhu57hurLhu7Xhu5xYw5Thuq7hurBD4bue4bu04bux4bqu4bqj4bq8w4zhurDhuqPFqOG6sCzEkOG6sOG6o+G6vMOM4bqw4buTw53hu7ZQw5ThurDhuqPFqOG6sMOdSuG7tOG6sOG7iEfhu6Dhu7PhurAsQFDDlOG6sFDhu7jhu5LhurDDjENR4bqwIeG7tuG7pFDDlOG6sOG7iiXhu7Dhu5LhurDDguG6sOG7iMWo4bqww6Phuq7hurDhu4pD4bu0Qy1Y4buQUeG7tFEtUcOd4buSw5Thu5JQQ+G7ni3hu7LDncOM4bux4bqu4buQ4bu04bu0WOG7snkvL8OM4buKUOG7kuG7oMOU4bu1LOG7ksSo4bu0UEPhu6BY4bue4bu24buy4bu1LFAv4bu04bqs4bq04bq2L+G7tljhu55RQ+G7isSo4buKL8ONUeG7ouG7tOG7tOG7nC/hurThurbhurTDgl/hurbhurJf4bq04bqoL+G7tOG7tCEsUF/hu4pR4bu0X+G7nuG7tkNf4buy4bu2UeG7kl9D4bug4bu14bucWMOU4bqu4bqwL8OA4buFw5Ql4bus4buS4bqw4buK4buCUOG6sOG7iOG7pOG7tOG6sOG7njpD4bqw4buyJVbhu5LhurDhu4Thu6DhurDhu7TDnVFQw5ThurDhu7Thu5JP4bu04bqw4bu0w53hu6zhu5LhurDhu55FUOG7kOG6sMOU4buSROG7teG6sOG7uTBQ4buQeeG6sMSRUcSQUMOU4bqwxJFAUMOUL+G7k+G7k3Vz4buFQcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4bqj4bq8w4zhurDhuqPFqOG6sCzEkOG6sOG6o+G6vMOM4bqw4buTw53hu7ZQw5ThurDhuqPFqOG6sOG7tMOd4bus4buS4bqww51K4bu04bqw4buIR+G7oOG7s+G6sMOMUuG6sFDhu6rhu5LhurDDnUrhu7ThurDhu5BF4buS4bu14bqw4buTw51RUMOU4bqw4buI4buu4bu04bqw4bui4buQw5lQw5ThurDhu6Lhu5Dhu5jhurDhu55FUOG7kOG6sFDEkCjhu7PhurBQ4buQ4buSw5Lhu7ThurDhu4jFqOG6sOG7tOG7kOG7hFjhurBQ4buQ4buE4bu04bqwVuG6sOG6o+G6vMOM4bqw4bqjxajhurAsxJDhurDhuqPhurzDjOG6sOG7k8Od4bu2UMOU4bqw4bqjxajhurBY4buQxq/hurDDjeG7kk9Q4bqw4bu0JuG6sEIt4bqy4bq04bqw4buIxajhurDDo+G7s+G6sOG7ouG7kOG7tuG6sCw/w4zhurAsQFDDlOG6sFDhu7jhu5LhurDhuqPhurzDjOG6sOG6o8Wo4bqwWOG7kMav4bqww43hu5JPUOG6sOG6pi3huqrhurDhu4jFqOG6sMOj4buz4bqwLEBQw5ThurBQ4bu44buS4bqww4xDUeG6sMOMUuG6sFDhu6rhu5LhurDhu4ol4buw4buS4bqww4LhurDhu4jFqOG6sMOjw73hurDhu6Lhu5Dhu7bhurAsP8OM4bqw4bu0JuG6sMO14bu2w4lQw5ThurDhuqPhu5RQ4buQ4bqw4buIT1DhurDhu5Phu5AmQ+G6sOG7k+G7kOG7kk5QLcSR4bu2T+G6sOG7tMOd4bus4buS4bqww51K4bu04buz4bqwUOG7kOG7ksOS4bu04bqw4buIxajhurDhu7Thu5Dhu4RY4bqwUOG7kOG7hOG7tOG6sFjhu5DGr+G6sMON4buST1DhurDhurLDgi3hurLhuqzhurDhu4jFqOG6sMOj4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhu4XDlMSQKOG6sOG6tOG6qC3hurThuqov4bqy4buz4bqw4bui4buQ4bu24bqwLD/DjOG6sOG7tCbhurDEkcSQ4bqw4buT4buaUOG7kOG6sOG7iE9Q4bqw4bqj4buUUOG7kOG6sOG6r+G7llDhu5DhurDDjFLhurDhu6AlQ+G7s+G6sOG7oCVD4bqww53EkFHhu7PhurDDjCPDjOG6sMONxajhurDDjFLhurDhu6AlQ+G6sCwmQ+G7s+G6sOG7oCVD4bqw4bu0UeG6sCzEkOG6sOG7isOZUMOUw73hurDhu7TDnVFQw5ThurDhu6AlQ+G6sOG7isOZUMOU4bqww4xS4bqw4bui4buQw4nhurBQ4bq6UMOU4bqwIcOJKOG6sMOdQ+G6sOG7nuG7pMOM4buz4bqw4buySuG7tOG6sCzEkOG6sMOU4buSUuG6sMOU4buSR+G7tOG6sOG7oEVQ4buQ4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhu5Mm4bqwUMOUxJAo4bqw4bq04bqoLcOC4bq2L+G6suG7s+G6sOG7ouG7kOG7tuG6sCw/w4zhurDhuqPhurzDjOG6sOG6o8Wo4bqwLMSQ4bqw4bqj4bq8w4zhurDhu5PDneG7tlDDlOG6sOG6o8Wo4bqw4bu0w53hu6zhu5LhurDDnUrhu7ThurDhu4hH4bug4buz4bqww4xS4bqwUOG7quG7kuG6sMOdSuG7tOG6sOG7kEXhu5Lhu7XhurBzQFDDlOG6sFDhu7jhu5LhurDDjENR4bqww4xS4bqw4bui4buQw4nhurBQ4bq6UMOU4bqwIcOJKOG6sMOdQ+G6sMON4bq6UMOU4bqww5Thu5JE4bqwLMSQ4bqw4buyJeG7qlDDlOG6sOG7oOG7tuG7pOG7kuG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4buTw51OUOG6sMON4buS4buMUOG7s+G6sOG7ouG7kOG7tuG6sCw/w4zhurDhuqPhurzDjOG6sOG6o+G7kuG7jFDhurDhuq/DmVDDlOG6sOG7ucONQ1HhurDDlOG7puG7oOG6sCxAUMOU4bqww43hu5Lhu4xQ4bqwxJFRxJBQw5ThurDhu5FDQeG6sMOMUuG6sMOU4buSUuG6sOG6r8OZUMOU4bqw4bqj4bq8w4zhurDhu6BFUOG7kOG6sOG7nk5Q4bqww4zhu4RY4bqw4bqo4buz4bqww5Thu5JH4bu04bqww4zhu4RY4bqw4bqqLULhu7PhurDhu7JSUMOU4bqww43hu5Lhu4xQ4bqww4xDUeG6sOG6pC3huqzhu6Dhu7PhurDDjeG7kuG7jFDhurDhu4jFqFDDlOG6sOG7oEVQ4buQ4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Bz4buWUOG7kOG6sOG6o+G6vMOM4bqw4bqjxajhu7PhurDhu6Lhu5Dhu7bhurAsP8OM4bqww5Thu5I7Q+G6sOG6o+G7kuG7jFDhurDhuq/DmVDDlMO94bqwLEBQw5ThurDDjeG7kuG7jFDhurDhu7Qm4bqww7Xhu7bDiVDDlOG6sOG7k8Od4buW4bqw4buIT1DhurDDo8SQ4bqw4buDQ+G7tuG6sCzEkOG6sCxAUMOU4bqww43hu5Lhu4xQ4bqwWOG7kOG7mEPhurDhu5Phu4Io4bqw4bui4buQ4bu24bqwLD/DjOG6sOG7hUPhu6DhurDhuqPhu5Lhu4xQ4bqw4bqvw5lQw5ThurDhu7nDjUNR4bqww5Thu6bhu6DhurDDjMOJ4bqwLEBQw5ThurDDjeG7kuG7jFDhurBY4buQ4buYQ+G6sOG7k+G7gijhurDhu5PDnSXhu6xQw5ThurDhu5FDQeG6sMOMUuG6sMOU4buSUuG6sOG6r8OZUMOU4bqw4bqj4bq8w4zhurDhu6BFUOG7kOG6sOG7ikZQ4bqw4bueTlDhurDDjOG7hFjhurDhuqwt4bqo4buz4bqww5Thu5JH4bu04bqww4zhu4RY4bqw4bqqLULDveG6sMON4buS4buMUOG6sOG7iMWoUMOU4bqw4bugRVDhu5Dhu7XhurBz4buWUOG7kOG6sOG6o+G6vMOM4bqw4bqjxajhurDhu7JSUMOU4bqww43hu5Lhu4xQ4bqww4xDUeG6sOG6tC3DguG7s+G6puG7oMO94bqw4bui4buQ4bu24bqwLD/DjOG6sMOU4buSO0PhurDhuqPhu5Lhu4xQ4bqw4bqvw5lQw5ThurAsxJDhurAsQFDDlOG6sMON4buS4buMUOG6sOG7tCbhurDhuqPhu5RQ4buQ4bqw4bqv4buWUOG7kOG6sOG7iE9Q4bqww6PEkOG6sOG7g0Phu7bhurDhu7JSUMOU4bqww43hu5Lhu4xQ4bqww4xDUeG6sOG6pC3huqzhu6DDveG6sCxAUMOU4bqww43hu5Lhu4xQ4bqw4bu0JuG6sMO14bu2w4lQw5ThurDhu5PDneG7luG6sOG7iE9Q4bqww7Xhu7bDiVDDlOG6sOG7hcOU4bq44buS4bqw4buyUlDDlOG6sMON4buS4buMUOG6sMOMQ1HhurDDgi3huqbhu6Dhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOjw4lQ4buQ4bqww41EUeG6sMOM4buEWOG6sOG7iMWo4bqww5094buS4bqww51R4bqw4bu04buQ4buSTlDhurDhu7RD4buS4bqw4buKUeG6sMOU4buSUuG6sOG7oEVQ4buQ4bqw4bu0w51OUOG6sMON4buS4buMUHnhurDDjOG7hFjhurDhurThu7XhurDhu5NRxJBQ4bqww43FqOG6sOG7tMSQ4bu24bqw4bu04buQ4bu2KMOTUOG6sCzEkOG6sMOMRMOM4bqw4buQUUXhu7ThurDhu4jFqFDDlOG6sOG7ouG7kETDjOG6sOG7tEXhu5LhurDDjETDjOG6sCxAUMOU4bqww43hu5Lhu4xQ4bqw4bu0w51OUOG6sOG7iMOT4bu24bqww4xS4bqwUMOU4bu2KOG6sMOM4buq4bqww4xDUeG6sMOM4buQ4buW4bu24bqw4bu0RMOM4bqw4buIxahQw5ThurDDjD1D4bqww5Thu5JS4bqw4bugRVDhu5Dhu7PhurDhu7JSUMOU4bqw4bue4buwUOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4buT4buQ4bus4buS4bqw4bu04buST+G7tOG6sMOMRMOM4bqw4bui4buQ4bu24bqwLD/DjOG6sFDDlMSQKOG6sCzEkOG6sOG7iE7hu6DhurDhurThuqgv4bqyeeG6sOG7j+G7kOG7mEPhurDhu5Phu4Io4bqw4bqj4bq8w4zhurDhuqPFqOG6sOG7skRQw5ThurDDjFLhurDhu6AlQ+G6sMOdw4nhu5LhurDDnUTDjOG7s+G6sOG7skPhu7bhurDDjFLhurDhu6AlQ+G6sCzEkOG7kuG6sFDhu6rhu5Lhu7XhurBk4buSUuG6sFDhu5BL4bu14bqw4buTw53hu6zhu5LhurDDnUrhu7ThurDhu4hH4bug4bqw4buz4bqww4xS4bqwUOG7quG7kuG6sMOdSuG7tOG6sOG7kEXhu5Lhu7XhurDhu4Xhu5Dhu5LDkuG7tOG6sOG7iMWo4bqw4bu04buQ4buEWOG6sFDhu5Dhu4Thu7ThurBCLeG6suG6tOG6sOG7iMWo4bqww6Phu7PhurDDjFLhurBQ4buq4buS4bqw4buKJeG7sOG7kuG6sOG6puG6sOG7iMWo4bqww6Phu7XhurDhu4Xhu5Dhu5LDkuG7tOG6sOG7iMWo4bqww4xDUeG6sFDhu5Dhu4Thu7ThurDhurLhuqYt4bqy4bqq4bqw4buIxajhurDDo+G7s+G6sMOMUuG6sFDhu6rhu5LhurDhu7TDnU5Q4bqw4bq04bq24bqw4buIxajhurDDo+G7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4buP4buQ4buYQ+G6sOG6r8OZUMOU4bqw4bqj4bq8w4zhurDhuqPFqOG6sFDDlMSQKOG6sMOMUuG6sOG7oCVD4bqwLMSQ4buS4bqwUOG7quG7kuG7s+G6sMOd4buSTlDDlOG6sFBD4bug4bqw4bqv4bumUMOU4bqww43DilDDlOG6sOG7skRQw5ThurDDjFLhurDhu6AlQ+G6sMOdw4nhu5LhurDDnUTDjOG7s+G6sOG7iE7hu6DhurDhu6Lhu5DDmVDDlOG6sOG7oCVD4bu14bqwZOG7klLhurDhuq/DmVDDlOG6sOG6o+G6vMOM4bqww4zhu4RY4bqww4Lhu7PhurAsQFDDlOG6sCzEqFDhurDDjeG7kuG7jFDhurDDjOG7hFjhurDhuqQt4bqm4buz4bqww5Thu5JH4bu04bqww4zhu4RY4bqw4bqs4bu14bqw4buTw53hu6zhu5LhurDDnUrhu7ThurDhu4hH4bug4buz4bqww4xS4bqwUOG7quG7kuG6sMOdSuG7tOG6sOG7kEXhu5Lhu7XhurDhu4Xhu5Dhu5LDkuG7tOG6sOG7iMWo4bqw4bu04buQ4buEWOG6sFDhu5Dhu4Thu7ThurDhurLhurYt4bqyw4LhurDhu4jFqOG6sMOj4buz4bqwLEBQw5ThurBQ4bu44buS4bqw4bqoLeG6suG6tuG6sOG7iMWo4bqww6Phu7PhurAsQFDDlOG6sFDhu7jhu5LhurDDjENR4bqww4xS4bqwUOG7quG7kuG6sOG7iiXhu7Dhu5LhurDhuqbhurDhu4jFqOG6sMOj4bu14bqw4buF4buQ4buSw5Lhu7ThurDhu4jFqOG6sMOMQ1HhurBQ4buQ4buE4bu04bqw4bqy4bqkLeG6suG6qOG6sOG7iMWo4bqww6Phu7PhurAsQFDDlOG6sFDhu7jhu5LhurDDjENR4bqww4xS4bqwUOG7quG7kuG6sOG7iiXhu7Dhu5LhurDhurLhurbhurDhu4jFqOG6sMOj4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhu5Phu5A94bqw4buIw5nhurDEkcSQ4bqw4buFxajhu5LhurDhu7JEUMOU4bqww4xS4bqw4bugJUPhurDDncOJ4buS4bqww51Ew4zDveG6sOG7skPhu7bhurDhu6Lhu5DDmVDDlOG6sOG7oCVD4bu14bqwZOG7klLhurDhuq/DmVDDlOG6sOG6o+G6vMOM4bqww4zhu4RY4bqww4Lhu7XhurDhu5PDneG7rOG7kuG6sMOdSuG7tOG6sOG7iEfhu6Dhu7XhurDhu4Xhu5Dhu5LDkuG7tOG6sOG7iMWo4bqw4bu04buQ4buEWOG6sFDhu5Dhu4Thu7ThurDhurLhurQt4bqy4bqk4bqw4buIxajhurDDo+G7teG6sOG7heG7kOG7ksOS4bu04bqw4buIxajhurDDjENR4bqwUOG7kOG7hOG7tOG6sOG6suG6pi3hurLhuqjhurDhu4jFqOG6sMOj4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDo0TDjOG6sOG7tMagUOG7kOG6sOG7tCbhurDhu5Phu5BDUOG7kOG6sMSRUkPhurDhu4hPUOG6sOG7k+G7kCZD4bqw4buT4buQ4buSTlAtxJHhu7ZP4bqwWOG7kOG7mEPhurDhuqPhurzDjOG6sOG7skRQw5ThurDDjFLhurDhu6AlQ+G6sMOdw4nhu5LhurDDnUTDjOG7s+G6sOG7skPhu7bhurDDjFLhurDhu6AlQ+G6sCzEkOG7kuG6sFDhu6rhu5LDveG6sFjhu5Dhu5hD4bqw4buFQ+G7oOG6sMOMUuG6sOG7oCVD4buz4bqw4bugJUPhurDDncSQUeG7s+G6sMOMI8OM4bqww43FqOG6sMOMUuG6sOG7oCVD4bqwLCZD4buz4bqw4bugJUPhurDhu7RR4bqwLMSQ4bqw4buKw5lQw5TDveG6sOG7tMOdUVDDlOG6sOG7oCVD4bqw4buKw5lQw5ThurDDjFLhurDhu6Lhu5DDieG6sFDhurpQw5ThurAhw4ko4bqww51D4bqw4bue4bukw4zhu7PhurDhu7JK4bu04bqwLMSQ4bqww5Thu5JS4bqww5Thu5JH4bu04bqw4bugRVDhu5Dhu7XhurBk4buSUuG6sOG6o+G6vMOM4bqw4buIT1DhurDhu5Phu4Io4bqw4bqj4bq8w4zhurDDjOG7hFjhurDDgi3huqThu7PhurAsQFDDlOG6sCzEqFDhurDDjeG7kuG7jFDhurDDjOG7hFjhurDhuqQt4bqm4bu14bqw4buTw53hu6zhu5LhurDDnUrhu7Thu7PhurBY4buQ4buYQ+G6sOG6o+G6vMOM4bqw4bu0w53hu6zhu5LhurDDnUrhu7ThurDhu4hH4bug4bu14bqw4buF4buQ4buSw5Lhu7ThurDhu4jFqOG6sOG7tOG7kOG7hFjhurBQ4buQ4buE4bu04bqw4bqyw4It4bqy4bqs4bqw4buIxajhurDDo8O94bqwWOG7kOG7mEPhurDhu4VD4bug4bqww4xS4bqwUOG7quG7kuG6sOG7tMOdTlDhurDhurLhuqzhurDhu4jFqOG6sMOj4bu14bqw4buF4buQ4buSw5Lhu7ThurDhu4jFqOG6sMOMQ1HhurBQ4buQ4buE4bu04bqw4bqy4bqqLeG6tOG6suG6sOG7iMWo4bqww6PDveG6sFjhu5Dhu5hD4bqw4buFQ+G7oOG6sMOMUuG6sFDhu6rhu5LhurDhu7TDnU5Q4bqw4bq04bqy4bqw4buIxajhurDDo+G7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw6NEw4zhurDhu7TGoFDhu5Dhu7PhurDhu7Thu5DEkFDhu5DhurBY4buQ4buk4bqw4bu0JuG6sOG6r8SQ4bqw4buF4buGUMOU4bqw4buIT1DhurDhuqPhu5RQ4buQ4bqw4buT4buQ4bu2R1DhurBY4buQ4buYQ+G6sOG6o+G6vMOM4bqwUOG7kOG7ksOT4bu24bqw4bug4buCKOG7s+G6sMOMUuG6sOG7oCVD4buz4bqw4bugJUPhurDDncSQUeG7s+G6sMOMI8OM4bqww43FqOG6sMOMUuG6sOG7oCVD4bqwLCZD4buz4bqw4bugJUPhurDhu7RR4bqwLMSQ4bqw4buKw5lQw5TDveG6sFjhu5Dhu5hD4bqw4buFQ+G7oOG6sMOMUuG6sOG7oOG7gijhu7PhurBQw5TEkCjhurBQ4bq8UMOU4buz4bqw4buITuG7oOG6sMOMUuG6sOG7oCVD4bqww53EkFHhurAsxJDhu5LhurBQ4buq4buS4bu14bqwZOG7klLhurDhuq/DmVDDlOG6sOG6o+G6vMOM4bqww4zhu4RY4bqw4bq0LcOCw73hurAsQFDDlOG6sCzEqFDhurDDjeG7kuG7jFDhurBY4buQ4buYQ+G6sOG6o+G6vMOM4bqww4zhu5Dhu5LDk+G7tuG6sCzEkOG6sOG7iE7hu6DhurDhu6BFUOG7kOG6sOG7nk5Q4bqww4zhu4RY4bqw4bqkLeG6puG7s+G6sMOMUuG6sFDhu6rhu5LhurDDjFLhurDDlOG7klLhurDDlOG7kkfhu7ThurDhu6BFUOG7kOG6sMOM4buEWOG6sOG6rC3huqjhu7XhurDhu4Xhu5Dhu5LDkuG7tOG6sOG7iMWo4bqw4bu04buQ4buEWOG6sFDhu5Dhu4Thu7R54bqwWOG7kOG7mEPhurDhuqPhurzDjOG6sOG6suG6qi3hurThurLhurDhu4jFqOG6sMOj4buz4bqwWOG7kOG7mEPhurDhu4VD4bug4bqw4bq04bq0LeG6tOG6puG6sOG7iMWo4bqww6Phu7XhurDhu4Xhu5Dhu5LDkuG7tOG6sOG7iMWo4bqww4xDUeG6sFDhu5Dhu4Thu7R54bqwWOG7kOG7mEPhurDhuqPhurzDjOG6sOG6tMOCLeG6tOG6qOG6sOG7iMWo4bqww6Phu7PhurBY4buQ4buYQ+G6sOG7hUPhu6DhurDhurThuqgtw4LhurbhurDhu4jFqOG6sMOj4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhu4Hhu5Dhu7bhurAsP8OM4bqw4buT4buCKOG6sOG7hcOU4bu2KE5Q4bqwUMOUxJAo4bqwUOG6vFDDlOG7s+G6sMOM4buQ4buSw5Phu7bhurDhu7Thu6Thu5LhurAsxJDhurDhu4hO4bug4bqww4xS4bqw4bugJUPhurDDncSQUeG6sCzEkOG7kuG6sFDhu6rhu5Lhu7XhurBk4buSUuG6sOG6r8OZUMOU4bqw4bqj4bq8w4zhurDhu4hPUOG6sOG7iMOZUMOU4bqww4zhu4RY4bqw4bq0LcOC4bu14bqw4buF4buQ4buSw5Lhu7ThurDhu4jFqOG6sOG7tOG7kOG7hFjhurBQ4buQ4buE4bu04bqw4bqy4bqkLeG6suG6qOG6sOG7iMWo4bqww6Phu7XhurDhu4Xhu5Dhu5LDkuG7tOG6sOG7iMWo4bqww4xDUeG6sFDhu5Dhu4Thu7ThurDhurThuqYt4bq04bqq4bqw4buIxajhurDDo+G7s+G6sMOMUuG6sFDhu6rhu5LhurDhu7TDnU5Q4bqw4bq04bqq4bqw4buIxajhurDDo+G7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4buFQ+G7oOG6sOG6o8Wo4bqww4xS4bqw4bugJUPhurDDncSQUeG6sCzEkOG6sOG7isOZUMOU4bqwLMSQ4buS4bqwUOG7quG7kuG7teG6sGThu5JS4bqw4bqvw5lQw5ThurDhuqPhurzDjOG6sMOM4buEWOG6sOG6tC3DguG7teG6sOG7heG7kOG7ksOS4bu04bqw4buIxajhurDhu7Thu5Dhu4RY4bqwUOG7kOG7hOG7tOG6sOG6tOG6si3hurThuqThurDhu4jFqOG6sMOj4bu14bqw4buF4buQ4buSw5Lhu7ThurDhu4jFqOG6sMOMQ1HhurBQ4buQ4buE4bu0eeG6sOG7oOG7ksOTUOG6sOG6r8OZUMOU4bqww4LhurYtw4LDguG6sOG7iMWo4bqww6Phu7PhurDhu6Dhu5LDk1DhurDhu5Phu4Io4bqw4bq04bqoLcOC4bq24bqw4buIxajhurDDo+G7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhu5FR4bu2w53DjMSo4bquw4Dhu5Phu5DEqFHhurDhu5Phu5N1c+G7hcOBL1jDgA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]