Trong thông điệp được phát trực tiếp toàn quốc lần đầu tiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã mô tả cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19 gây ra là thách thức lớn nhất đối với nước Đức kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2, nhấn mạnh tình hình là rất nghiêm trọng, kêu gọi mọi người cùng nghiêm túc trong bối cảnh hiện nay.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buUW1Hhu6AkNcWoY2NM4bue4bqpRF1kNSbhu57hu5bhu5vhu6jhu6Dhu7MmYjQmNeG7jOG7oOG7neG7t0bhu6vhu6MtUeG7puG7oDXhu6jhu6BkW8avJFvhu6BkW+G6vyThu6A14bq1N+G7oDdb4bu0ZOG7oDQ84bugZOG7geG7oOG7nVtdITfhu6BkYsWoN1vhu6BEWyHhu6B9XeG6tV3hu5QvW1Hhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bupJsWoJeG7nuG7lkRiODd94bugZFvhuqM3feG7oCpdKeG6qeG7oCrDquG6pSThu6Dhuqlbxq9k4bugZGLhu4ck4bugZF0h4bqp4bugZDjhu6g34bug4bqrxJHDoyThu6A14bu2N+G7oCrhu7bEkeG7oGRdLjfDleG7oERb4bq74bugZMOq4bq1N33hu6Dhu5/hur8k4bugajd9JjXFqOG7oOG7syZiNCY14bugKuG7rOG7oDbhuqPhu6Bk4buw4bugJMSR4bqvJOG7oDRb4bq7N33hu6BbOOG7sDd94bugJTjhu6AlMCRb4bug4bud4bu3RuG7q+G7oy1R4bum4bugfeG7smnhu6Bixajhu6A14buo4bugZFvGryRb4bugZFvhur8k4bugNeG6tTfhu6A3W+G7tGThu6Aqw6Nd4bugZuG6tV3hu6A3w6rhurUk4bug4buf4bq/JOG7oDQ84bugZOG7geG7oOG7nVtdITfhu6BkYsWoN1vhu6BEWyHhu6B9XeG6tV3hu6BkW+G6v+G7oFLDleG7oDdb4bu0N+G7oDbhu6o3W+G7oGQgN1vhu6BbIDdb4bugNeG7qOG7oGLhu7Rk4bugN31bXS424bugZGLDoTd9w5Xhu6A0LsSR4bugfcOhXeG7oDbDoV3hu6A3fcOqw6Jd4bugJMOpN33hu6A3fVtdLjbhu6BkZSThu6BkYjg3feG7oD3Do13hu6Ak4buwN1vhu6BbXSk34bugN8WoacOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu5RdNn3hu6BjYiRM4bueLy8kJTfDlD3FqDhkW8WoN1tbOMWow5RmNy8lJmM0ZDjhuqkvNyZnYy9SUFFRL1HDmcOZJVRQ4bukUuG7plVTZFThu6RTNVHDlDPhuql94bue4bugxag1ZEzhu57hu5vhu6jhu6Dhu7MmYjQmNeG7jOG7oOG7neG7t0bhu6vhu6MtUeG7puG7oDXhu6jhu6BkW8avJFvhu6BkW+G6vyThu6A14bq1N+G7oDdb4bu0ZOG7oDQ84bugZOG7geG7oOG7nVtdITfhu6BkYsWoN1vhu6BEWyHhu6B9XeG6tV3hu57hu6Av4buW4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5ZEW+G6u+G7oGTDquG6tTd94bug4buzJmI0JjXhu6A0LsSR4bugfcOhXeG7oGQ44buoN+G7oGRbPOG7oCXhu7I34bugJFtlN33hu6BkxJFpKWThu6Aqw6Nd4bugZMSR4buyN+G7oGRb4bq74bugJMavJOG7oOG6q8SRaeG7oCowN1vhu6Bm4buo4bugN1vhu4U3feG7oFvhu6o34bugJFsh4bugNuG7qOG7oCRbIjdb4bug4bqrxJFpKDfhu6A1XS434bugPcWoN33hu6Bm4buo4bugJMavJOG7oD3FqDd94bugKsOqxajhu6BixajDleG7oDdb4bu0N+G7oDbhu6o3W+G7oGJXN33hu6Ak4bu2N+G7oOG6qVvhu7Bd4bugfV3hu7A24bugZFtdPMSR4bugZOG7tGThu6Ak4buw4bugN1vhu4U3feG7oH0g4bugJDnhu6BkWzzhu6B94buyaeG7oDd9xJFp4bugW108NuG7oCRbOOG7oDbDoV3hu6A3fcOqw6Jd4bug4bqn4bug4buf4bq/JMOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu5vhu6jhu6A3LsSR4bugYuG6oeG7oCThu7Y34bug4bqpW+G7sF3hu6Bk4bqjN+G7oGRiw6E3feG7oGZdKSThu6AlxJFp4bugZGIg4bugNFs44buwN33hu6Akxq8kW+G7oDUjN+G7oDdbxajEkeG7oGbhu6jhu6BmXSkk4bugKjk3feG7oDXhu6pd4bugJMSR4bqvJOG7oGPDozd94bugJOG6ozd94bugJOG6rzd94bugZFvDqsOiN33hu6A3W+G7uGThu6A14buo4bug4oCcZuG7tDfhu6AqKOG7oGPDozd94bugJGE3w5TigJ3hu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7lkRb4bq74bugZMOq4bq1N33hu6Dhu5/hur8k4bugJOG6vTd94bugN1vhu7Q34bugNuG7qjdb4bugN1vhu4U3feG7oOG6q8SRaeG7oCowN1vhu6DGr+G6qeG7oCpYZOG7oCRbOOG7oDbDoV3hu6Bb4buoN1vhu6Aq4bqvN33hu6BbXSk34bugN8WoaeG7oDXhu6jhu6A3W1c24bugNeG7qDbhu6AkW+G7uDbhu6Bj4buH4bugNeG7smnhu6A1xag34bugJOG6u8Wo4bugZl1ixJFjw5Xhu6AkOeG7oGRbPOG7oDQ/OOG7oCXhu6hd4bugN1tdKMSR4bugZFvGrzd94bugZuG7qOG7oH1dZeG6qeG7oH1d4buoN1vhu6A14bqlXeG7oGRbIeG7oGYo4bugNlhk4bugZFvDol3hu6B9XcWoN+G7oDdbVzbhu6Dhur83feG7oOG6qVs54bugZuG6tV3hu6AlMCRb4bugPSk3W8OU4bugRFsmOOG7oD3hu6jDleG7oGThu7Rk4bugJOG7sOG7oGMs4bug4bqpW+G6ueG7oGRbxJHhuq8k4bugZuG7qDjhu6BmXSkk4bugNsOhXeG7oDd9w6rDol3hu6BkxJHhu7I34bugZFvhurvhu6Bm4buo4bugZFvhu4ck4bugW10pN+G7oCTGryThu6Bb4buqN+G7oCRbIeG7oDbhu6jhu6A0W+G6ozd94bugJDnhu6A3fTjhu6pd4bugNSnhu6Bm4bq1XeG7oD3hu7Rk4bugJOG6v+G7oGRiw6rDojd94bugW+G6peG6qeG7oDfhu6g4w5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7lkRiODd94bugPeG7qF3hu6Dhuqlbxq9k4bugPV08xJHDleG7oERb4bq74bugZMOq4bq1N33hu6Dhu7MmYjQmNeG7oCThur03feG7oCrhu7A24bugPeG7sDjhu6AkWzjhu6Akxq8k4bugJTjFqDdb4bugN31bXSnhuqnhu6Bm4buBxajhu6Bm4buo4bugN1vDoMOV4bugN1vhu7Q34bugNuG7qjdb4bugYlc3feG7oOG7nVsiN1vhu6Dhuqlb4bq74bug4buf4bq/JOG7oGMs4bugN+G6t+G7oDXhu4ck4bugWyFk4bugY+G6vyThu6AqPOG7oD3DqeG7oCpW4bqp4bugJFs44bugN1vhu4U3feG7oGTGryThu6Aq4bqvN33hu6BmKOG7oDRdN1vhu6BkIeG7oCU44bugJTAkW+G7oH3hu7Jp4bugYsWow5Xhu6BkYjg3feG7oCo54bugJDnhu6BmXSkk4bug4bqpW+G7sF3hu6Aq4buwNuG7oD3hu7A44bugZl0pJOG7oDXhu6g24bugJFs44bugN33DqsOiXeG7oDXFqDjhu6Aq4bqvN33DlOG7oOG7m+G7qOG7oDc5XeG7oDcuxJHhu6Bi4bqh4bug4budWyI3W+G7oOG6qVvhurvhu6Dhu5/hur8k4bugJDnhu6BkWzzhu6Bm4buo4bugYyzhu6A14buoNuG7oD3hu7Rk4bugJOG6v+G7oCpdKMSR4bugfSDhu6Ak4bu2N+G7oGRbXSFk4bugKjzhu6B9XWXhuqnhu6Akxq8k4bugJTjFqDdb4bugN31bXSnhuqnhu6Bm4buo4bugN33DqsOiXeG7oDXFqDjhu6Aq4bqvN33hu57hu6Bmw6rhuqVk4bug4bqrxJHFqOG7oGRbw6Jd4bugKl08NuG7oDRbOeG7oDRb4buuN+G7oFtdKTfhu6A3xahpw5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7tVvhu6jhu6A14busN1vhu6Aq4buqOOG7oOG7n+G6vyThu6Ak4bq9N33hu6BkYuG7tDfhu6DFqDfhu6A3W+G7hTd94bugNTjhu6A3feG7ql3hu6Ak4bq7xajhu6Al4buyN+G7oCRbZTd94bugZijhu6Bm4bu0N+G7oCoo4bugN33EkcSDN+G7oCTEkTd94bugNcOq4bqzN33hu6BkW+G7hyTDleG7oDQuxJHhu6B9w6Fd4bugN33DqsOiXeG7oCXhu7I34bugJFsx4bugNsSRxajhu6A1w6rhurM3feG7oGRb4buHJOG7oOG6p+G7oDbhur8k4bugZuG7gcWo4bugKuG6u8OV4bugNFvhuqM3feG7oGQiJFvhu6BkYuG7heG7oDXDquG6szd94bugZFvhu4ck4bugNuG6r2Thu6Akxq8kW+G7oOKAnGbhuqPhu6A3fVsyxajigJ3hu6AqxIM3feG7oGRbw6Jd4bugNFtZN33hu6AqMDdb4bugN1vhu6jhu6A3w6rhurUk4bugYyzhu6A1xJHhuqM34bugKuG7sDbhu6A94buwOOG7oCTGryThu6A3fcSRxIM34bugJMSRN33hu6Ak4bu04bqp4bugZFvhu4ck4bug4bqpW0A24bugJFs44bugJeG7sjfhu6AkW2U3fcOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5ZEW+G6u+G7oGTDquG6tTd94bug4buzJmI0JjXhu6Ak4bq9N33hu6A3OV3hu6BiVzd94bugZGI4N33hu6A0W13hu6Akxq8k4bugN1vhu6jhu6A3fVtdLjfhu6Ak4bq/xJHhu6Aqxag3feG7oDXhu6g24bugZl0pJOG7oGbhurVd4bugxq/huqnhu6A14buHJOG7oGLhu7Rk4bugJMWoOOG7oCo84bug4bqpW8avZOG7oGRiXTw34bugZFvEkcOjJOG7oGbhu6jhu6BmViRoXTfhu6AkW8OjN33hu6BDakJDLeG7nThGLVLhu6BkWyDhu6BmXSkk4bugNeG7qDbhu6AkW+G7uDbhu6Bj4buH4bugNeG7smnhu6A1xag34bugJOG6u8Wo4bugZl1ixJFj4bugNeG7qOG7oCTGryRb4bugJcSRaeG7oDdb4bu0ZOG7oFtdKTfhu6A3xahp4bugKjzhu6Dhur83feG7oOG6qVs54bugZuG6tV3hu6AlMCRb4bugW10pN8OU4bug4bub4buo4bugNFtZN33hu6AqMDdb4bugN8Oq4bq1JOG7oOG7n+G6vyThu6AkOeG7oFsp4bugZFvDozd94bugaeG7oGQh4bugZMSRaSlk4bugZsOiXcOV4bugJDnhu6BkWzzhu6A3OV3hu6A14buo4bugNuG6r2Thu6BkYjg3feG7oDdb4buFN33hu6BbKeG7oGRbw6M3feG7oGnhu6BkIeG7oGTDo2Thu6A3W+G7tGThu6BkWyHhu6B9XeG6tV3DleG7oGM4N33hu6Akxq8k4bugPSk3W+G7oGZdKTfhu6Ak4bq9N33hu6BjLOG7oFs44buoN+G7oGQ44buoN+G7oOG6q8SRxq/hu6Bk4buwXeG7oDchxJHhu6Dhuqlb4buwXeG7oGRdIeG6qeG7oDdb4bu4N+G7oOG6q8SRxq/hu6A3W10oxJHhu6A9KTdb4bugN1vhu7I34bugZGI4N33hu6Akw6k3feG7oDbhuq9k4bugZFvDol3hu6B9XcWoN+G7oOG6q8SRxq/hu6A3fVY3w5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7lnlb4bqjN33hu6B9XcOjN33hu6A3W8Oq4bugN1vhu4U3feG7oD3hu6hd4bug4bqpW8avZOG7oD1dPMSR4bugZFvDqsOiN33hu6A3XS434bugJTDhuqnhu6Dhu7Xhu6424bugNuG6tV3DleG7oCrhu7Jp4bugNeG7qOG7oD3hu6hd4bug4bqpW8avZOG7oD1dPMSR4bugZGLhu4ck4bugZF0h4bqp4bugKuG7tsSR4bugZF0uN+G7oCThurvFqOG7oD3hu6jhu6Dhu7MmYjQmNeG7oCohN+G7oGQ44buoN+G7oGRbPOG7oCXhu7I34bugJFtlN33hu6Dhu5/hur8k4bugNDzhu6Bk4buB4bugNFtd4bugPeG7qOG7oDdWNuG7oOG6q8SRaSg34bugZFvhurvhu6Bkw6rhurU3feG7oDfhu6424bugUlBQVcOV4bugZuG6tV3hu6A24bq5JOG7oCoiJFvhu6A14buo4bugZGLhu7Q34bugxag34bugN33DqsOiXeG7oCXhu7I34bugZuG7qOG7oDQuxJHhu6B9w6Fd4bugNsOhXeG7oDd9w6rDol3hu6Akw6k3feG7oDd9W10uNuG7oGRlJOG7oCRbxJE3feG7oGTFqGnhu6AkW8OjN33hu6AlMCRbw5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7lkQiN1vhu6AqITfhu6BR4bum4bugfV3DouG7oDd94buoaeG7oFHhu6QvU+G7oOG7kn1dw6Lhu6AqMMWo4bug4bqpW8Oq4bqzN33hu5jhu6BkYi434bugZDjhu6g34bugN8Oq4bq1JOG7oOG7n+G6vyThu6Aq4bus4bugfVtd4bugN1vhu7g34bugUVLDlFNSw5nhu6BkYsOqw6I3feG7oFvhuqXhuqnhu6A3W10+NuG7oENqQkMt4budOEYtUuG7oGbhu6jhu6BS4buk4bugJMWo4bugZOG7g+G7oGY4N33hu6AlOOG7oGZdYsSRY+G7oDfhu6hpw5Qvw5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qWrEkWRbOGLhu57hu5bhu5JEREhG4bu1L0ZdJmQ3xag2K+G7mOG7lC/huqnhu5Y=

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]