Đêm qua 4/6 theo giờ Việt Nam, Apple đã chính thức cho ra mắt hệ điều hành cập nhật iOS 12 với rất nhiều tính năng mới, dự kiến sẽ phát hành vào mùa Thu tới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq54bupZuG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoXeG7q0TDveG7oeG7h+G6u2bhu4vhu4NE4bux4bu14bup4buD4bu1w7Phu7XGsOG7g+G7s+G6tOG7q+G7g+G7neG6umrhu4NK4bqo4bqow73hu6Hhu4Phu6vhu7Zb4buDZmfhu4NDw7Lhuqjhu4ND4buCauG7g+G7neG7ueG7g+G7s+G7j0Thu4NEQnThu7Xhu4Phu6s+4bup4bu34bu14buh4bq5L+G7qWbhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7qOG7oWrhu6Phu4fhurvhu5504buz4buD4bqqxJBq4buDaS/DrOG7g0Thu6nhu6Hhu7fhu4PGsOG7q8OC4buDYeG7q8O5ROG7g+G7tGrhu7Nj4buDSuG6qOG6qMO94buh4buD4bufb+G7g+G7neG7qeG7seG7teG7qeG7g0Thu6nhur7hu53hu4Phu53hu6nhu7fhu4NCauG7g+G7s8OyROG7g+G7qcO54buD4buf4burw7rEkOG7g+G7qWzhu7Xhu6nhu4Phu53hu5Xhuqjhu4Phu7Xhu6nhu5VE4buD4bur4bu2W+G7g2Zn4buDRuG6tOG7q+G7g0Lhu5NE4buD4bu14bup4burw7rEkOG7g0Thu7Hhu7Xhu6nhu4Phu7XDs+G7tcaw4buD4buz4bq04burY+G7g+G7o+G7huG7g3nhu6t14bu14buDQ3Phu4Phuqjhu6lrROG7g+G7qWzhu7Xhu6nhu4NGbOG7t+G7g+G7s8OJauG7g13hu6nEkOG7g0ThurThu6tk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G6ueG7q+G7s8aw4buDQ0Lhu53hurXhu4cvL+G7neG7o+G7tWThu5tq4bu3ROG7qWrhu7Xhu6nhu6nhu7dqZEbhu7Uv4buj4buhQ3lE4bu34bqoL+G7teG7oUdDL2bhu4lnaC9p4buJ4bujZ2Zpw63EqWdoRMOt4buF4buFZsO9Z2R44bqoxrDhu4fhu4Mv4bq74buDZeG7tMawxJDEguG7teG6q+G7g13hu6Hhu53hu6nhu5xCxJDhu7Xhu53hu6nDqeG7g+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7osOK4bq04bur4buD4buf4buRSeG7g8O9bOG7g+G7s+G6rkThu4NDw4Phu4NE4bux4bu14bup4buD4bu1w7Phu7XGsOG7g+G7s+G6tOG7q+G7g8O94bq04bu14buD4bu14bup4buTROG7g0Nz4buD4bud4bu54buD4buz4buPROG7g0RCdOG7teG7g+G7nWvhu53hu4Phu7NrSeG7g+G7qz7hu6nhu7fhu7Xhu6Hhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g+G7qeG6tuG7g0RC4bqk4bqr4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nG7hu6vhu4NE4bup4burw7nhu7Xhu4Phu59r4bu1xrDhu4N54bul4buD4bup4burw7nEkOG7g0PEkOG7k0Thu4Phu7NrSeG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtK4bqo4bqow73hu6Hhu4Phu59q4bu1xrDhu4Phu7Xhurbhu4PDveG7huG7neG7g8O9bOG7s+G7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7q+G7tlvhu4Phu51u4buz4buDROG7qeG7k0nhu4Phu7Xhu6lq4bu14bup4buD4bup4bqy4bu14buD4bubauG7t+G7g8aw4burw4Lhu4Phu6l1ROG7gy3hu4Phu5/hu4/hu53hu4Phu5vhu6vDuUThu4PDvWzhu4NEQnThu7Xhu4Phu6s+4bup4bu34bu14buh4buDRmzhu4Phu6s+auG7o+G7g+G7neG6vOG7g+G7qeG6suG7tWThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7PuG7qeG7ueG7g+G7nOG7qeG6uuG7g0Thu6/hu53hu6nhu4Phu53hu5Phuqjhu4Phu51q4bu34buD4bud4bq6auG7g0rhuqjhuqjDveG7oeG7g+G6qOG7qeG6uOG7g0RCa+G7neG7qeG7g+G7s27hu7XGsOG7g+G6qOG7qeG7meG7teG7g+G7s8O64buz4buDxajhu6Hhu6Phu6FC4burxrDhu6nhu6vhu4Phu7Xhu7nhu6vhu4NC4buN4bu1xrDhu4NEQuG7t+G7tcaw4buD4buda+G7neG7g0Thu6nhu4Lhu4Phu7XGsOG7qeG7q8O54buz4buD4bud4bq6auG7g0rhuqjhuqjDveG7oeG7g0RCdOG7teG7g+G7qz7hu6nhu7fhu7Xhu6Hhu4PDrOG7gz7DvcSQQ+G7g+G7nWzhu6vhu4Phu6vhu7Zb4buDZmdj4buD4buda+G7neG7g+G6vuG7tcaw4buD4buj4bq44bu1xrDhu4N54bup4bqm4bur4buD4bud4bupbUnhu4Phu7Xhu6lq4bu14bup4buD4bup4bqy4bu14buDaeG7heG6pWPhu4Phu6nhu6vDucSQ4buDQ8SQ4buTROG7g+G7qcO54buDROG7qcOD4bu1xrDhu4Phu5ts4bu14buD4bqo4bup4bux4buz4buD4bu14bupauG7teG7qeG7g+G7qeG6suG7teG7g8Ot4buF4bql4buDRmzhu4Phu7Phuqbhu4Phu7NrSeG7g27hu7Xhu6nhu4Phu7Xhu6lq4bu14bup4buD4bup4bqy4bu14buD4buL4buF4bqlZOG7g0rhuqjhuqjDveG7oeG7g+G7n2rhu7XGsOG7g8O9bOG7s+G7g0bhu6vDueG7neG7g+G7n+G7peG7g0TDs+G7tcaw4buDRMOD4bud4buD4buzw4Hhu6vhu4NE4bup4bq+4buD4bud4bup4bu34buD4buda+G7neG7g0Thu6nhu6t1ROG7g+G7m+G7r+G7g+G7n8OK4bqk4bud4buD4bup4bq24buDRELhuqThu4Phu51s4bur4buD4bur4bu2W+G7g2ZnZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtK4bqo4bqow73hu6Hhu4Phu53hurzhu7XGsOG7g0Thu5Xhuqjhu4NEQsSQ4bu1xrDhu4NGbOG7t+G7g0Thu6nDguG7q+G7g+G7n+G7q+G7peG7s+G7g+G7nWvhu53hu4NE4bup4burdUThu4Phu5vhu6/hu4Phu53hu6nhu6/EkOG7g0Ru4bur4buD4bu14buP4bu1xrBi4buD4burPuG7qeG7t+G7teG7oeG7g0Zs4buD4burPmrhu6Phu4PGsOG7q8OC4buD4buf4buRSeG7g0Nz4buDRMODROG7g+G7qeG6suG7teG7g+G7m2rhu7fhu4PGsOG7q8OC4buD4bupdUThu4NEQuG7t+G7tcaw4buDRuG7q8O54bud4buD4budxJDhu7XGsOG7g+G7neG7k+G6qOG7g+G7qeG7q8O5xJDhu4NDxJDhu5NE4buDRMOD4bur4buDw4rEkOG7g+G7n8SC4bu1xrDhu4NE4bupw4Lhu6vhu4N5cOG7t+G7g+G7o2zhu6vhu4NExJDhurDhu6vhu4NE4bupw4Hhu4Phuqjhu6vhu7Vk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7smzhu7Xhu4Phu6nhu63hu7Xhu6nhu4NE4bupw4Lhu6vhu4PGsOG7q2rhu7Xhu4Mt4buDW+G7nULhu6Hhu6Hhu7Xhu4Nd4bur4buz4buh4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u8av4burw4Phu7XGsOG7g+G7teG7qcOK4buDxq/hu7fhu7fGsMO94buhY+G7g0rhuqjhuqjDveG7oeG7g+G7n2rhu7XGsOG7g+G7ncOD4buDxrDDsuG7tcaw4buDxrDhu6tF4bqo4buD4bu1xrDDisOC4bur4buD4bujw4nhu7XGsOG7g0Rt4bu34buDQmrhu4Phu7Phuq5E4buDQ+G7huG7g+G7neG7keG7teG7g+G7m+G7jeG7tcaw4buDRMODROG7g+G7qeG6suG7teG7g8aw4bur4buEauG7g0Thu6nhu6t1ROG7g+G7m+G7r+G7g+G7neG6ouG7tcaw4buD4bu1xrDhu6nDueG7g0Zs4buD4budxJDhuq7hu53hu4NDw4Phu7XGsGThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7XeG7seG7teG7qeG7g+G7tcOz4bu1xrDhu4Nb4budQuG7oeG7oeG7teG7g13hu6vhu7Phu6Hhu4ND4buC4buD4buj4bq44bu1xrDhu4Phu7Ns4bu14buD4bup4but4bu14bup4buD4buz4bq04bur4buDRELhu7fhu7XGsOG7g+G7q+G7tlvhu4NmZ+G7g0Nz4buD4bu1dMSQ4buD4bud4bup4bur4buDROG7q3VE4buDROG7qcOC4bur4buDxrDhu6tq4bu14buD4bu1xrDDisOC4bur4buD4bujw4nhu7XGsOG7g0Phu4Lhu4Phu6Phurjhu7XGsOG7g0Thu6nhu6t1ROG7g+G7m+G7r+G7g+G7neG6umrhu4Phu7Phu63hu7Xhu6nhu4NGbOG7g0Phu4Lhu4Phu6Phurjhu7XGsOG7g+G7nWvhu53hu4Phur7hu7XGsOG7g+G7o+G6uOG7tcaw4buDQuG7q3Thu7XGsOG7g8O9cmThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7NeG7tcaw4buD4buj4bq44bu1xrDhu4Phu53hu7nhu4NE4bup4bul4buD4bud4bup4burauG7g+G7teG7qcOA4buD4buz4bq+4bud4buD4buf4bqu4buDQ+G7guG7g+G7o+G6uOG7tcaw4buD4bq+4bu1xrDhu4Phu6Phurjhu7XGsOG7g0Thu6nhu6Hhu7fhu4Phu6Nq4bu14bup4buD4buz4bq44bud4buDZURCQeG7g+G7neG7qeG6suG7q2Phu4Phuqjhu6nDiuG6suG7tcaw4buDROG7q8O54bu14buDRELEkEnDuuG7teG7g0Thu6nhuqLhu7XGsOG7g0hv4buD4bup4bqu4burZGRkw6nhu4NGbOG7g0Thu6nhu6Hhu7fhu4Phu6PhuqDhu6vhu4Phur7hu7XGsOG7g+G7o+G6uOG7tcaw4buD4bu1bOG7t+G7g+G7n2rhu7XGsOG7g8aw4buC4bur4buD4bud4bup4bu34buD4bubbeG7teG7g+G7teG7qeG7q8O6xJDhu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4Phu5tr4bu34buD4bu14bup4buTRGThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7W+G7nULhu6Hhu6Hhu7Xhu4Nd4bur4buz4buh4buDQ3Phu4Phu53EkOG7tcaw4buD4bud4buT4bqo4buD4buz4bquROG7g+G7m27hu7Xhu4NE4bu54buz4buDRMOyROG7g+G7qWzhu7XGsOG7g0TEkOG7meG7teG7g0bDuuG7g0Thu6nhu7nhu6vhu4PhuqrEkOG7oeG7teG7g0Phu4Lhu4Phu6Phurjhu7XGsOG7g+G7n+G7q8O54bu14buDROG7qeG7t23hu6vhu4Phu53hurpq4buD4bu1xrDDisOC4bur4buD4bujw4nhu7XGsGThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7XcOK4bqy4bu1xrDhu4NE4buG4buD4bu14bupw4rhu4NK4bu14bujQuG7t+G7q+G7o+G7gz5j4buD4bu1xrDDisOC4bur4buD4bujw4nhu7XGsOG7g0Nz4buD4bud4bu54buDROG7qeG7peG7g+G7n+G7j0Thu4PGsOG7q+G6tOG7q+G7g+G7qW3hu7Xhu4NE4bupw4Lhu6vhu4PGsOG7q2rhu7Xhu4Phu53hu6nhu7fhu4NE4buA4bu1xrDhu4Phur7hu7XGsOG7g+G7o+G6uOG7tcawZOG7g+G7q+G7tlvhu4NDc+G7g0Thu4bhu4Phu5/huq7hu7XGsOG7g0Thu6nhuqLhu7XGsOG7g+G7m2vhu7fhu4Phu53hu6nhu7fhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4Phu6PDieG7tcaw4buDeeG7qeG7q+G7g0PDsuG6qOG7g+G7qXVE4buDROG7qcOC4bur4buDxrDhu6tq4bu14buD4bujbOG7teG7qeG7g+G7neG7qeG7t+G7g0Thu4Dhu7XGsOG7g+G6vuG7tcaw4buD4buj4bq44bu1xrBk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u13hu6nhuqLhu7XGsOG7g+G7m2vhu7fhu4PigJzhu6l1ROG7g0Thu6nDguG7q+G7g8aw4burauG7teKAneG7g0Nz4buD4bup4bur4bul4bu14buDROG7qeG7r+G7g3nhu6nhu6vhu4Phu5vhuq7hu4Phu5914buz4buD4bupdURk4buD4bu0dcSQ4buD4bu1xrDDisOC4bur4buD4bujw4nhu7XGsOG7g+G7s8SQw4Phu7Xhu4NE4burdeG6qOG7g0Thurjhu53hu4ND4buC4buD4buj4bq44bu1xrDhu4Phur7hu7XGsOG7g+G7o+G6uOG7tcaw4buD4buf4bu5Y+G7g+G7neG7qXbhu4Phu53hu5nhu7Xhu4NJdMSQ4buD4bud4buZxJDhu4NE4bupdOG7s+G7g0Thu6nDguG7q+G7g8aw4burauG7tWThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7SuG6qOG6qMO94buh4buD4bud4bq84bu1xrDhu4Phu59q4bu1xrDhu4Nr4bqo4buD4buj4bq44bu1xrDhu4ND4buG4buDROG7q8O54bu14buD4bux4bud4bup4buD4bud4bq6auG7g+G6vuG7tcaw4buD4buj4bq44bu1xrDhu4Phu7VsSeG7g+G7tWxJ4buD4buf4bul4buD4bud4bupauG7g+G7s3Hhu4PGsOG7q2vhu7Phu4NDa0Thu4NGbOG7g3nhu6vhu6Xhu7Phu4ND4bu3a0Thu4Phu7Xhu6nhu6vDusSQ4buD4bup4bqy4bu14buD4buz4bq+4bud4buD4buf4bqu4buDQ+G7guG7g+G7o+G6uOG7tcaw4buD4buf4burw7nhu7Xhu4NE4bup4bu3beG7q+G7g0Thu6nDisOC4bu1xrDhu4NIxJBJdOG7teG7g+G7neG6umrhu4Phu53hu7fhu7Xhu4Phu51r4burZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu7Thu6nhu7nhu7Phu4Phu51r4bud4buDROG7qeG6ouG7tcaw4buD4buba+G7t+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtK4bqo4bqow73hu6Hhu4Phu59q4bu1xrDhu4NE4bup4buG4bud4buD4bup4burw7nhu7Xhu4Phu7Phuq5E4buD4bubw4rhurThu53hu4Phu51u4bur4buDROG7q3Xhu7Xhu4NC4buTROG7g8O94bq04bu14buDeeG7qeG7q+G7g3nhu6nDsuG7neG7g+G6qOG7qeG6uOG7neG7g0Thu63hu7Xhu6nhu4NEQm3hu7XGsOG7g0Thu6nhuqLhu7XGsOG7g+G7m2vhu7fhu4PDveG6ruG7teG7g0jhuq7hu7Xhu4Phu53hurpq4buD4buz4but4bu14bup4bqr4buD4bur4bu2W+G7g2Zn4buDQ3Phu4Phu6nhurbhu4NEQuG6pOG7g+G7teG7qeG7ueG7s+G7g8O9beG7q+G7g+G7nWvhu53hu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4Phu5tr4bu3ZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurth4bq04bur4buDROG7seG7teG7qeG7g+G7tcOz4bu1xrDhu4Phu7VsSWPhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4Phu6PDieG7tcaw4buD4bud4bu54buDROG7qeG7peG7g0TDiuG6suG7tcaw4buDRGvhu53hu4Phu6nhu7fhu4/hu53hu4PDveG7t23hu6vhu4Phu5vDgOG7g+G7teG7qeG7q8O6xJDhu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4Phu5tr4bu34buDROG7gOG7g+G7ncOJ4bu1xrDhu4Phu7Phuq5E4buD4bq+4bu1xrDhu4Phu6Phurjhu7XGsOG7g+G7ncOJ4bu1xrDhu4Phu7Phuq5E4buDw71F4budZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtd4bup4bqi4bu1xrDhu4Phu5tr4bu34buD4bufw4rhuqThu53hu4Phu7Xhu6nhu7nhu7Phu4NDc+G7g+G7qeG7q+G7peG7teG7g0Thu6nhu6/hu4NEQuG7t+G7tcaw4buD4bu1xrDDs+G7teG7g0h14bqo4buD4buf4bul4buD4bu1xrDDisOC4bur4buD4bujw4nhu7XGsOG7g+G7m+G7q3VE4buDQ8OD4buDw73DiuG6pOG7tcaw4buDROG7qeG6ouG7tcaw4buD4buba+G7t+G7g+G7n2rhu7XGsOG7g+G7neG7qcOC4buDSOG7oeG7s2Thurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7SuG6qOG6qMO94buh4buD4bud4bq84bu1xrDhu4Phu53EkOG7tcaw4buD4bud4buT4bqo4buD4bud4bup4bu34buD4bu1xrDDisOC4bur4buD4bujw4nhu7XGsOG7g+G7teG7qeG7q8O6xJDhu4NE4bup4buX4buz4buD4bqqxJBJw7rhu7Xhu4Phu6nhurLhu7Xhu4N54bup4bur4buD4bud4bup4bu34buD4bqo4bupcOG6qOG7g+G6vuG7tcaw4buD4buj4bq44bu1xrDhu4Phu7Vs4bu34buD4bufw4rhuqThu53hu4Phuqjhu6lw4bqo4buDxrDhu4Lhu6vhu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4Phu5tr4bu34buDQsSQ4bu1xrDhu4Phu5/hu6vDueG7teG7g0Thu6nhu7dt4burZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtd4bup4bqi4bu1xrDhu4Phu5tr4bu34buD4buHSXThu7Xhu4NEd+G7teG7qeG7h+G7g0Nz4buD4bup4bur4bul4bu14buDROG7qeG7r+G7g0RC4bu34bu1xrDhu4NdQsSQ4bu1xrDhu4NE4buR4buz4buDROG7qeG6ouG7tcaw4buD4buba+G7t+G7g+G7neG7qeG6vuG7g3nhu6nhuqLhu7XGsOG7g+G7qeG7q+G7peG7teG7g0Thu6nhu6/hu4NEQnThu7Xhu4Phu7Ns4bu14buD4bup4but4bu14bup4buDeeG7qeG7uWpk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nGvhu53hu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4Phu5tr4bu34buD4bud4bq84bu1xrDhu4NDc+G7g3nhu6nhuqLhu7XGsOG7g0Rt4bu34buDQmrhu4Phu5Hhu7Phu4NE4bupauG7teG7qeG7g+G7qeG7t+G7j+G7neG7g8O9bOG7s+G7g8aw4bura+G7teG7g+G7n+G7t23hu7Xhu4ND4buC4buD4buj4bq44bu1xrDhu4Phu5/hu6vDueG7teG7g0Thu6nhu7dt4bur4buD4bud4bq6auG7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g+G7o8OJ4bu1xrDhu4NE4bup4buh4bu34buD4bub4buTROG7g3nDjOG7g+G7nWvhu53hu6nhu4Phu7Vs4bu3ZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu5rhu6vhu6XEkOG7g0TDiuG6pOG7tcaw4buD4budbuG7s+G7g+G7nUXhu53hu4NK4bu14bur4buz4bu3eOG7q+G7g+G7s+G6tOG7q+G7g0bhurThu6vhu4NE4bux4bu14bup4buD4bu1w7Phu7XGsOG7g+G7h+G6qOG7qWtE4buD4bup4burw7nhu7Xhu4PDvcOK4bqs4bur4buH4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7omrhu7Xhu6nhu4NDa+G7neG7qeG7g+G7nWvhu53hu4Phu7Xhu6nhu5Hhu7Xhu4NG4buVROG7g0rhu7Xhu6vhu7Phu7d44bur4buDSMSQ4buTROG7g+G7qeG7q8O54bu14buDw73hu5nhu7Xhu4Phu5/hu5nEkOG7g0Thu6t04bu14buDRuG6tOG7q+G7g+G7qz7hu6nhu7fhu7Xhu6Hhu4PDoOG7g0Nz4buD4buz4bqm4buDQuG6ruG7tcaw4buDRuG6tOG7q+G7g+G7s+G6rkThu4Phu53hu7fhu7Xhu4Phu7NqY+G7g3nhu7dqw71qY+G7g+G7qeG6sOG7g0Zs4buDeeG7qeG6uuG7tcaw4buDw73hu7fhu7XGsOG7g8Oz4bu14buDROG7qeG7r0Thu4NlRElCauG7teG7teG7t0NqxJBCxJBD4buDQuG7oUjDqWThu4NhbOG7g+G7m8OyROG7g+G7n+G7mcSQ4buDRuG6tOG7q+G7g+G7q+G7tlvhu4NmZ2Phu4NK4bu14bur4buz4bu3eOG7q+G7g0Nz4buD4bud4bu54buDROG7qeG7peG7g+G6qOG7qWtE4buD4bup4burw7nhu7Xhu4N54bup4bur4buD4bubbeG7teG7g+G7n2rhu7XGsOG7g0Thu6nDqOG7g8O9w4rhuqzhu6vhu4NGbOG7g+G7m8OyROG7g+G7neG7qcOK4bq04bud4buD4bupbOG7teG7qeG7g+G7n+G6ruG7tcaw4buD4bu1bElk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7suG7oeG7s+G7t3jhu6vhuqvhu4Ndw4lJ4buD4bub4burdeG7teG7g+G7m+G7q+G7pcSQ4buDRMOK4bqk4bu1xrDhu4Phu51u4buz4buDSEXhu53hu4Phu6Dhu7Phu7d44bur4buDxrDhu6vDg+G7tcaw4buDeeG7qcSQ4bqi4bu14buD4buz4buPROG7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g+G7o8OJ4bu1xrDhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74bur4bu2W+G7g2Zn4buD4buzauG7tcaw4buD4bufdeG7teG7g+G7s+G6rkThu4ND4buG4buDROG7q3Xhu7Xhu4Phu5vhuq7hu4PDveG6tOG7teG7g+G7qeG6suG7teG7g0jEkOG7tcaw4buD4bqqxJBq4bu14bup4buDROG7qeG7q3VE4buDeXXhu4NqRmpEakLhu4Phu51r4buD4bu14bup4buR4bu1Y+G7g0bhurThu6vhu4NE4bux4bu14bup4buD4bu1w7Phu7XGsOG7g+G7suG7oeG7s+G7t3jhu6tk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u2HhurThu6vhu4NE4bux4bu14bup4buD4bu1w7Phu7XGsOG7g+G7tWxJY+G7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g+G7o8OJ4bu1xrDhu4NDc+G7g+G7neG7ueG7g0Thu6nhu6Xhu4NEbeG7t+G7g+G7nWvhu53hu4Phu7Xhu6nhu5Hhu7Xhu4NG4buVROG7g+G7neG7ueG7g8aw4burauG7t+G7g+G7o+G7q8O54bu14buDQuG7q3Thu7XGsOG7g8aw4burw4Phu7XGsOG7g+G7s+G7reG7teG7qeG7g0Thu4Dhu4Phu7NsxJDhu4Phu6NqY+G7g3nhu6vhu6XEkOG7g0Thu7nhu53hu4NGbOG7g0RCauG7tcaw4buDRELhu7Hhu4Phu53hu6nhu7fhu4Phu7Lhu6Hhu7Phu7d44bur4buD4bub4buN4bu1xrDhu4Phu51r4bud4buD4bqo4bup4bq44buDeeG7q8O54bu1ZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtbauG7s0PEkOG7tcaw4buD4bufb+G7g0Thu4Dhu7XGsOG7g8aw4bur4bq04bur4buDROG7qeG7q8O5xJDhu4Phu7Phuq5E4buDROG7seG7teG7qeG7g+G7tcOz4bu1xrDhu4NEw4rhurLhu7XGsOG7g0Thu4bhu4NEQnThu7Xhu4PGr2rDvWpISeG7g1vEqeG7g+G7teG7qcOK4bu1xrDhu4Phu5vhu6/hu4Phu53hu6l04buDw71s4buDeeG7qWvhu4Phuqjhu6nhur7hu53hu4NEbeG6qOG7g0RC4bu34bu1xrDhu4N54bup4bur4buDSuG6qOG6qMO94buh4buD4bujw4rDguG7tcaw4buD4bu14bupw4rhu4Phu59v4buD4buf4buZxJDhu4NEw4rhu4N54bupa+G7g+G7teG7qeG7q8O6xJDhu4NGbOG7t+G7g+G7suG7oeG7s+G7t3jhu6tk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nOG7qWpE4buDxahq4bud4buhXeG7q+G7s+G7oeG7g0Thu6nhu6Hhu7fhu4Phu7Xhu6nhu7nhu7Phurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7NeG7tcaw4buD4buj4bq44bu1xrDhu4NEQkHhu4Phu53hu6nEkEnDueG7teG7g0bhu6vhu6Phu6Hhu7fhu4Phu53hurpq4buDSuG6qOG6qMO94buh4buDQ3Phu4ND4bq04buz4buD4bud4bu54buDeeG7qW7hu4Phu7XDs+G7tcaw4buDw73DisSQ4buDRELhu4Thu4Phu7Xhu6nhu6vDusSQ4buD4budxJDhuq7hu53hu4Phu6nhuq7hu6vhu4NE4bup4bu3beG7q+G7g0RC4buG4bud4buDROG7q3Xhuqhk4buD4bur4bu2W+G7g2Zn4buDQ3Phu4Phu7Nq4bu1xrDhu4Phu5914bu14buDxahq4bud4buhXeG7q+G7s+G7oeG7g0Thu6nhu6Hhu7fhu4Phu7Xhu6nhu7nhu7Phu4Nlxq9C4bu3xJDhuqjhu4PFqGrhu53hu6FE4bur4buz4buhw6nhu4Phu53hu7nhu4NE4bup4bul4buD4bubauG7t+G7g8awxILhu7Phu4NEw4Phu6vhu4Phu59q4buDaGfhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4Phu6PDieG7tcaw4buDRELEkEnhu4Phu53hu5Xhuqjhu4Phu53DieG7tcaw4buDw71F4budZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu7Thu6nhu7nhu7Phu4PFqGrhu53hu6Fd4bur4buz4buh4buDQ3Phu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g+G7qeG6tuG7g0RC4bqk4buDREJ04bu14buD4bur4bu2W+G7g0Zs4buD4buzauG7neG7tltk4buDWeG7qeG7q+G7g+G7teG7qeG7q8O6xJDhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4Phu59q4bu1xrDhu4NE4bup4buG4bud4buD4bup4burw7nhu7Xhu4Phu53EkOG6ruG7neG7g8aww4Hhu6tj4buD4bud4buCauG7g0PhurDhu4NG4bur4buj4buh4bu34buD4bud4bq6auG7g+G7qcOB4buDQ3Phu4NEQuG6puG7g+G7tXThu7Xhu4PDveG6tOG7teG7g+G7qeG6suG7teG7g3nhu6nhu6vhu4Phu6nDgeG7g+G7teG7ueG7q+G7g0Zs4buDROG7qcSQ4buD4bu14bupw4Dhu4N54bup4bur4buD4bupw4Hhu4N54bup4bqi4bu1xrDhu4Phu53hu7nhu4Phu7Phu49EZOG7g2Fs4buD4bufw4Phu6vhu4NG4bq04bur4buD4buda+G7neG7g+G7ncSQ4bqu4bud4buDREJB4buD4bud4bupxJBJw7nhu7Xhu4Phu7Ns4buDeeG7qcSQ4bqi4bu14buD4buz4buPROG7g+G7neG6umrhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4Phu51u4buz4buDROG7qeG7k0nhu4Phu7Xhu6ls4buz4buD4bud4bupa+G7teG7g+G7s+G6rkThu4Phu53hu6lFRGPhu4Phu6nDgeG7g0Nz4buD4bud4bu54buDROG7qeG7peG7g0Phu4Lhu4Phu6Phurjhu7XGsOG7g+G7nWvhu53hu4N5w43hu4NE4buG4buDSuG7teG7q+G7s+G7t3jhu6vhu4NGbOG7g+G7suG7oeG7s+G7t3jhu6vhu4NEQuG7t+G7tcaw4buDeeG7qeG7q+G7g8aww4Hhu6tk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u11CbuG7q+G7g+G7teG7qeG7q8O54buz4buDROG7qeG7huG7neG7g0R14buDbuG7t+G7g0TDg0Thu4Phu6nhurLhu7Xhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7SuG6qOG6qMO94buh4buD4bufb+G7g8O9bOG7s+G7g0bhu6vDueG7neG7g0bhurThu6vhu4M+4burSGpC4buDREJ04bu14buD4buz4bquROG7g+G7n+G7r+G7teG7qeG7g+G7o23hu7XGsOG7g0TDueG6qOG7g+G7s+G6tOG7q+G7g+G7n8OK4bqk4bud4buDROG7qeG7q3VE4buDeXXhu4Phu5/hu4/hu53hu4Phu5vhu6vDuUThu4Phu53hu6nhu7fhu4Phu51r4bud4buD4bq+4bu1xrDhu4Phu6Phurjhu7XGsOG7g0Thu6nhu4bhu53hu4NEdeG7g27hu7fhu4NEw7Phu7XGsOG7g+G7ncOKw4Lhu7XGsGThu4Phu7Thu7nhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g8aww4Hhu6vhu4PDvWzhu4MiW+G7olpj4buDRmzhu4M+4bup4bu54buD4buc4bup4bq64buDROG7r+G7neG7qeG7g+G7neG7k+G6qOG7g+G7nWvhu7fhu4Phu53hurpq4buDSuG6qOG6qMO94buh4buD4bqo4bup4bq44buDREJr4bud4bup4buD4bqo4bup4buZ4bu14buD4buzw7rhu7Phu4PFqOG7oeG7o+G7oULhu6vGsOG7qeG7q+G7g+G7n2/hu4ND4bu34buDQ2vhu7Xhu6nhu4Phu7Xhu7nhu4NG4bq04bur4buD4buH4buz4bquROG7g+G7nWvhu6vhu4PGsOG7reG7g+G7n+G7ueG7g8aw4burw4Phu7XGsOG7g+G7teG7qcOK4buDSn3hu4N7xJDhu6vhu5154buDw53hu7fhu7d5ZOG7h+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu7Lhuq5E4buDQ8OD4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4NESeG7g+G7m2rhu7fhu4PGsMSC4buz4buDSuG7o+G7t+G7m+G7oWPhu4NKxJBE4bu34buj4buhQ3nhu4NGbOG7g1t54buhROG7neG7qcWpauG7m+G7g+G7n2/hu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4Phu5tr4bu34buDQuG7jeG7tcaw4buD4bupw4Hhu4NDc+G7g0Thu7Hhu53hu6nhu4Phu6nhuqThuqjhu4NGbOG7g0jhu5FJ4buD4buj4buG4bu1xrDhu4Phu51r4bud4buD4bq+4bu1xrDhu4Phu6Phurjhu7XGsOG7g0jEkOG7tcaw4buD4bqqxJBq4bu14bup4buDIlvhu6JaZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurs14bu1xrDhu4Phu6Phurjhu7XGsOG7g+G7n+G7t+G7g+G7n23hu53hu4NEQnThu7Xhu4Phu7XDuuG7teG7g0Thu6nhu4bhu53hu4NEdeG7g27hu7fhu4NEw7Phu7XGsOG7g+G7ncOKw4Lhu7XGsOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtd4bup4buG4bud4buDRHXhu4Nu4bu34buDRMOz4bu1xrDhu4Phu53DisOC4bu1xrDhu4Phu7Nt4bu14bup4buD4buzc+G7g+G7qeG6suG7teG7g+G7neG6umrhu4Phu6vhu7Zb4buDZmfhu4NDc+G7g+G7n8OK4bqk4bud4buD4bufw4pq4buDRmzhu7fhu4ND4buC4buD4buj4bq44bu1xrDhu4Phu7XGsGpJ4buDRELhu7fhu7XGsOG7g+G7s+G6rkThu4Phur7hu7XGsOG7g+G7o+G6uOG7tcaw4buD4buz4bq04bur4buD4bud4bq6auG7g0rhuqjhuqjDveG7oeG7g+G7neG7ueG7g0R04bu14buDw71s4buD4buy4buhakPEkELhu6Fk4buD4bu04bupw4rhu4Phu51r4bur4buDRHThu7Xhu4Phu53hurpq4buD4bq+4bu1xrDhu4Phu6Phurjhu7XGsGPhu4Phur7hu7XGsOG7g+G7o+G6uOG7tcaw4buD4bu1bEnhu4Phu53hu6nhu7fhu4Phuqjhu6lw4bqo4buD4bu1xrDDisOC4bur4buD4bujw4nhu7XGsOG7g+G7n+G7t+G7g+G7neG7qeG7seG7teG7qeG7g0hr4bud4buD4buda+G7neG7g0bhu5VE4buDROG7qeG7peG7g+G7qeG7t+G7j+G7neG7g0TDisOC4bu1xrDhu4NIxJDhu7XGsOG7g+G6qsSQauG7teG7qWThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74bu0xrDDisOC4bur4buD4bujw4nhu7XGsOG7g+G7neG7qXbhu4NG4burw7nhu53hu4Phu5/hu49E4buD4bufw4Phu6vhu4NEw4rhuqThu7XGsOG7g0Zs4bu34buDeeG7qcSQ4bu1xrDhu4Phu7NrSeG7g27hu7Xhu6lj4buD4bud4bupbeG7s+G7g0Zs4buDeXDhu7fhu4NCauG7g+G7s+G6rkThu4Phu5/DisOC4bu1xrBj4buDRmzhu4Phur7hu7XGsOG7g+G7o+G6uOG7tcaw4buD4bu1bEnhu4NDc+G7g+G7n+G7t+G7g+G7teG7ueG7g0Zs4buD4bud4bup4bu34buDQmrhu4Phu51r4bud4buDROG7qeG6ouG7tcaw4buDQ8OD4buD4buf4bu34buD4bufbeG7neG7g+G7neG7qeG7seG7teG7qeG7g0hr4bud4buD4bufdeG7teG7g3nhu6vhu7Xhu6nhu4Phu7XGsG3hu51k4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7suG6rkThu4NDw4Phu4Phur7hu7XGsOG7g+G7o+G6uOG7tcaw4buD4bud4bq6auG7g+G7m3Thu7Xhu4NE4bup4bq+4buD4bubauG7g+G7n2/hu4Phu53EkOG7tcaw4buD4bud4buT4bqo4buD4bud4bup4bq+4bud4buD4bu1w7Phu7XGsOG7g+G7tWxJ4buD4bub4buN4bu1xrDhu4Phu51r4bud4bup4buDQ+G7guG7g+G7o+G6uOG7tcaw4buDSn1Z4burRGPhu4Phu7Xhu6nDiuG7tcaw4buDxrDhu6vDguG7g+G7n+G7kUnhu4NK4bqo4bqow73hu6Hhu4Phu59q4bu1xrDhu4NE4buG4buDRG3hu7fhu4NGbOG7g0Thu5Xhu7Xhu4Phu6Phurjhu7XGsOG7g3nhu6lu4buD4bu1w7Phu7XGsOG7g0p94buD4buz4bq04burY+G7g+G7neG7qeG7seG7teG7qeG7g0hr4bud4buD4bup4bqy4bu14buDRELhu7fhu7XGsOG7g+G6qOG7qeG7q3Thu7Xhu4Phu5tu4bu14buD4bur4bu2W+G7g0PDsuG6qOG7g0ThurThu6tk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u0p9WeG7ql3hu4Nn4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u0rhuqjhuqjDveG7oeG7g+G7n2rhu7XGsOG7g+G7teG6tuG7g8O94buG4bud4buD4bub4burdeG7teG7g+G7q+G7tlvhu4NE4bupbOG7teG7qeG7g+G7tcO64bu14buDRG7hu7XGsOG7g+G7s2rhu7XGsOG7g0Thu7Hhu7Xhu6nhu4Phu5/huq5E4buD4bqo4bupa+G7g+G7qWzhu7XGsOG7g+G7n+G7mcSQ4buD4bud4bup4bu34buDREJu4bur4buD4bu1xrDhu6nhu6vDueG7s+G7g0Thu6l14buDxrDhu6vhurThu6vhu4Phu6nhurbhu7Xhu4Phu6nhuqThuqjhu4Phu5/huq7hu53hu4Phu59r4bu34buD4buzbOG7g0p94buD4bud4bu54buDROG7qeG7peG7g0Thu6nhu4bhu53hu4Phu6nhu6vDueG7teG7g+G7n8OK4bqk4budZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu7Thu6ls4buDQ27hu7Xhu4NIxJDhu5NE4buD4burPuG7qeG7t+G7teG7oeG7g+G7n2rhu7XGsOG7g+G7neG7leG6qOG7g+G7teG7qeG7lUThu4Phu5vhuq7hu4Phu53huqLhu7XGsOG7g+G7neG6uOG7g+G6qOG7qWtE4buDRELhu6vhu6Xhu7Xhu4Phur7hu7XGsOG7g+G7o+G6uOG7tcaw4buDROG7qeG7huG7neG7g0R14buDbuG7t+G7g0TDs+G7tcaw4buD4budw4rDguG7tcaw4buDSn1Z4burROG7g+G7neG6umrhu4Phu7Phu63hu7Xhu6nhu4NGbOG7g8aw4burReG6qOG7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7nWvhu53hu4Phu7Xhu6ls4buD4bqo4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g+G6vuG7tcaw4buD4buj4bq44bu1xrDhu4N54bupbuG7g+G7tcOz4bu1xrDhu4NEbeG7t+G7g0Jq4buD4bu14bup4buE4bu1xrDhu4NEQm7hu6vhu4Phu7XGsOG7qeG7q8O54buz4buD4bufw4rhuqThu53hu4Phu53hu6nhu6tq4buDQ3Jk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u13hu6l04buz4buDQ+G6vuG7neG7g+G7s23hu7Xhu6nhu4Phu53hu6nhu7fhu4Phur7hu7XGsOG7g+G7o+G6uOG7tcaw4buDPuG7qeG7t0Thu7dD4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6uzXhu7XGsOG7g+G7o+G6uOG7tcaw4buDPuG7qeG7t0Thu7dD4buDRELhu7fhu7XGsOG7g+G7q+G7tlvhu4NmZ+G7g0Nz4buDROG7huG7g+G7n+G6ruG7tcaw4buD4budxJDhu7XGsOG7g+G7neG7k+G6qOG7g+G7n8O64buDSMSQ4buTROG7g0Thu63hu7Phu4N54burdeG7s2Thu4NhbOG7g0Thu6ly4buDRGrhu5vhu4PigJzFqOG7t0Lhu4PhuqHhu7fEkOG7h+G7g2Xhu6Js4bu14bup4buD4bud4bup4bu34buD4bubbeG7tcOp4buD4buz4bq04bur4buDQ3Phu4Phu5/DuuG7g0jEkOG7k0Thu4Phu51r4bud4buD4bub4bqu4buDw73DgeG7neG7g0Zs4buD4bup4burw7nEkOG7g+G6vuG7tcaw4buD4buf4bul4buD4bu1xrDDisOC4bur4buD4bujw4nhu7XGsOG7g+G7neG7ueG7g0Thu6nhu6Xhu4Phu7PEkMOD4bu14buDa+G6qOG7g+G7o+G6uOG7tcaw4buD4bud4bup4bu34buD4bup4but4bu14bup4buDbuG7teG7qeG7g+G7n2/hu4Phu53hu6nhurjhuqhk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6uz7hu6nhu7dE4bu3Q+G7g+G7neG6vOG7tcaw4buDQ3Phu4Phu5/Dimrhu4NCauG7g+G7nWvhu53hu4Phu5/DuuG7g0jEkOG7k0Thu4Phu53hu6nhu6tq4buDQ3Jk4buD4buabeG7teG7g+G7m8Oo4buD4bud4bq6auG7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g+G7o8OJ4bu1xrDhu4Phu7Xhu6nhu5Xhu7Xhu4Nu4bu14bup4buD4bufw4rhuqThu53hu4Phu7Xhu6nDsuG7neG7g+G7neG7qeG7q2rhu4NDcuG7g8O9beG7q+G7g27hu7Xhu6nhu4NGbOG7g0bhu6vhu6Phu6Hhu7fhu4Phu53hurpq4buD4bud4bup4bux4bu14bup4buD4bupw4Hhu4NE4buA4buD4budw4nhu7XGsOG7g+G7s+G6rkThu4ND4buG4buDeeG7q8O54bu1ZOG7g33hu5NE4buD4bu14bup4burw7rEkOG7g0Thu7Hhu7Xhu6nhu4Phu7XDs+G7tcaw4buD4buz4bq04bur4buD4bu1bEnhu4PDvWzhu4Phu7Phuq5E4buD4bu14bq24buDw73hu4bhu53hu4NC4bqg4buDQmzhu7XGsOG7g+G7neG6umrhu4NK4bqo4bqow73hu6Hhu4Phu5/hu6Xhu4Phu5vDskThu4N54buv4bqo4buDRuG6tOG7q+G7g8av4bu34bu3xrDDveG7oeG7gz7hu6nhu7dE4bu3Q2Thurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7XeG7qXThu7Phu4Phu7Xhu6nhu6vDusSQ4buD4bq+4bu1xrDhu4Phu6Phurjhu7XGsOG7g+G7n8OK4bqk4bud4buD4bup4bq24buDRELhuqThu4Phu7Phuqbhu4Phu5vhu43hu7XGsOG7g1vhu6tC4bur4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u0rhuqjhuqjDveG7oeG7g0TEkEl04bu14buD4bubw4Phu4Nb4burQuG7q+G7g8O9bOG7g0RC4bqk4buDw73DjeG7g3nEqOG7g0Thu6nEkOG7lUThu4NDw4Phu4Phuqjhu6nhurDhu4Phu5vhu6t14bu14buD4bu14bup4buTROG7g0RCdOG7teG7g0Thu6l14buDxrDhu6vhurThu6vhu4NGbOG7g+G7n2/hu4NEw7Phu7XGsOG7g+G7ncOKw4Lhu7XGsOG7g0Thu7Hhu53hu6nhu4Phu6nhuqThuqjhu4ND4buRxJDhu4NEQuG6pOG7g8O9w43hu4Nu4bu34buD4bu1bEnhu4NEQuG7t+G7tcaw4buD4bur4bu2W+G7g2ZnZOG7gzXhu7XGsOG7g+G7o+G6uOG7tcaw4buD4bud4bq6auG7g+G7m3Thu7Xhu4NE4bup4bq+4buD4bubauG7g+G7neG7ueG7g0Thu6nhu6Xhu4NEbeG7t+G7g+G7s+G6puG7g0TDskThu4Phu53hu6nhu7fhu4Phuqjhu6lw4bqo4buDW+G7q0Lhu6vhu4NE4bup4buG4bud4buD4bup4burw7nhu7Xhu4Phu51r4bud4buDRGvhu53hu4NG4bq44buD4bu14bupauG7teG7qeG7g+G7neG7qeG7ueG7tcawZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtK4bqo4bqow73hu6Hhu4Phu59v4buDRELhu63hu7Xhu6nhu4Phu6Phu6vhu6fhu7Xhu4PigJzhu6jhu6FJ4buDW+G7q0Lhu6tj4buDROG6ouG7q+G7g+G7m+G7r+G7g+G7s+G7k0Thu4Phu53hu6nhu61q4buDeeG7qeG7uWrigJ3hu4Phu5/hurLhu7Xhu4PGsOG7q27hu7Xhu4Phu7Xhu6nDiuG7g+G7s+G6rkThu4NG4bux4buD4buj4bq44buDRsO64buD4buz4bquROG7g+G6qOG7qeG7seG7s+G7g0TDskThu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g0Rt4bu34buD4bud4bup4bu34buDROG7qeG7q3VE4buD4bub4buv4buDROG7qeG7oeG7t+G7g+G7o+G6oOG7q+G7g13hu6vDveG7oWThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7NeG7tcaw4buD4buj4bq44bu1xrDhu4Phuqjhu6nhu7Hhu7Phu4NEw7JE4buDW+G7qeG7t0JE4budxJBEQ+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtdQuG7t+G7tcaw4buD4bu14bup4buE4bu1xrDhu4PGsOG7reG7g+G7neG7qXbhu4Phu53hu7nhu4NE4bup4bul4buDw71s4buD4buz4bquROG7g8aw4bur4buT4bud4buD4buz4bqy4buD4bud4bup4bu34buD4bu1xrDDisOC4bur4buDQ+G7guG7g+G7o+G6uOG7tcaw4buD4buf4burw7nhu7Vj4buDSuG6qOG6qMO94buh4buD4bufb+G7g0Jq4buD4buzw7JE4buD4buz4bquROG7g+G6vuG7tcaw4buD4buj4bq44bu1xrDhu4Nb4bup4bu3QkThu53EkERD4buD4buz4bq04bur4buD4bud4bup4bu34buD4bqo4bupcOG6qOG7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g+G7o8OJ4bu1xrDhu4NI4buRxJDhu4Phu53hu6nEkOG6tuG7q+G7g+G7teG7qeG7q8O6xJDhu4Phu6ls4bu14bup4buD4buf4bqu4bu1xrDhu4Phu53DieG7tcaw4buD4bu14bupasSQ4buD4bud4bu54buDROG7qeG7peG7g+G7n8OK4bqk4bud4buDeeG7seG7neG7qeG7g+G7qeG7t21E4buD4bub4bqm4bur4buD4buz4bquROG7g0l0xJDhu4Phu53hu5nEkOG7g1vhu6tC4bur4buDRMOJSeG7g+G7neG7qXbhu7Xhu6lk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nuG7q8O6xJDhu4Phu7VsSWPhu4Phu7Phuq5E4buDw73hu5nhu7Xhu4Phu7Xhu4RqY+G7g8O9bOG7g+G7s+G6rkThu4Phu51r4bur4buDxrDhu63hu4Phu5/hu7nhu4NEw4rhurLhu7XGsOG7g0Thu4bhu4Phu7Xhu6nDiuG7g+G7teG7qeG7hOG7tcaw4buDxrDhu63hu4PGr+G7t+G7t8aww73hu6Hhu4NGbOG7g0rhu7NqeuG7t+G7teG7g+G7n2/hu4PDvWzhu7Phu4NG4bq04bur4buDRELhuqThu4PDvcON4buDecSo4buDROG7qcSQ4buVROG7g0PDg+G7g0TDiuG6suG7tcaw4buD4bq+4bu1xrDhu4Phu53hurpq4buD4bupw4Fk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u13EkEnhu4Phu7Xhu6nhu6t04bu1Y+G7g+G7s+G6rkThu4Phur7hu7XGsOG7g+G7o+G6uOG7tcaw4buD4bqo4bup4bux4buz4buDRMOyROG7g+G7neG7qcSQSXThu7Xhu4Phu6Phurjhu7XGsOG7g0Nz4buDxrDhu6tF4bqo4buD4bu1xrDDisOC4bur4buD4bujw4nhu7XGsOG7g0RCbuG7q+G7g+G7teG7qeG7q8O54buz4buD4bud4bup4bq+4bud4buD4bu1w7Phu7XGsOG7g+G7s+G6tOG7q+G7g+G7tWxJ4buD4bu1xrBqSeG7g3nhu6nhu6vhu4Phu6vhu7Zb4buDZmfhu4Phuqjhu6lrROG7g+G7qWzhu7Xhu6lk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nGpC4bqow71qSeG7g0Nz4buD4bu14bup4buV4bu14buDxq/hu7fhu7fGsMO94buh4buD4buyauG6qOG7g0Zs4buDw6FqeuG7oeG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtK4bqo4bqow73hu6Hhu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4Phu5tr4bu34buD4bu1w7rhu7Xhu4NEbuG7tcaw4buD4bupw7nhu4Phu5/hu6vDusSQ4buD4bupbOG7teG7qeG7g+G7neG7qeG7t+G7g0jhu6Hhu4Phu6nhurLhu6vhu4Phu5xqQj7DvWpJ4buDQ3Phu4NE4bupdOG7s+G7g+G7qeG6tuG7g0RC4bqk4buD4bud4bup4bu34buD4bupauG7q+G7g0RC4bu34bu1xrDhu4NDw4Phu4Phu51r4bud4buD4bq+4bu1xrDhu4Phu6Phurjhu7XGsOG7g+G7m27hu7Xhu4Phu5/EguG7g+G6qOG7qeG6sOG7g+G7m+G7q3Xhu7Xhu4Phu7Xhu6nhu5NE4buDLeG7g8av4bu34bu3xrDDveG7oeG7g+G7smrhuqhD4buDRmzhu4PDoWp64buh4buDLeG7g0NqxJDhu4N54bup4bur4buDQmrhu4Phu7PDskThu4Phu6vhu7Zb4buDZmdk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u0rhuqjhuqjDveG7oeG7g+G7tOG7oUdD4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6uzXhu7XGsOG7g+G7o+G6uOG7tcaw4buDSuG6qOG6qMO94buh4buD4bu04buhR0Phu4NDc+G7g+G7teG7qeG7leG7teG7g+G7n8OK4bqk4bud4buD4bu14bup4buE4bu1xrDhu4Phu51u4bur4buDROG7q3Xhu7Xhu4Phu7Xhu6nDgOG7g+G7teG7qcOK4buD4buz4bquROG7g0Thu6ly4buDRGrhu5vhu4Phu5pC4bu3R0Phu6Hhu4NlRELhu63hu7Xhu6nhu4Phu6PEkEnDuUTDqeG7g+G7s+G6tOG7q2Thurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7NeG7tcaw4buD4buj4bq44bu1xrDhu4Phu6nhu7ds4bu14buDREJu4buD4bud4bqw4buD4bqo4bup4burdcSQ4buDfeG7oeG7m8SQ4burw71E4buDW0Thu7fhu515Q+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvDneG7meG7teG7g+G7n+G7mcSQ4buDROG7q3Thu7Xhu4NEQuG7t+G7tcaw4buD4bu14bup4burw7rEkOG7g+G7tcOz4buzY+G7g0rhuqjhuqjDveG7oeG7g0Nz4buD4bufw4pq4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4NG4burw7nhu53hu4NE4bup4buG4bud4buDQ+G7huG7g0Zs4bu34buD4bq+4bu1xrDhu4Phu6Phurjhu7XGsOG7g1tE4bu34budeUPhu4NE4bux4bud4bup4buD4bup4bqk4bqo4buDQ8O04bu14buD4bud4bq6auG7g+G7qz7hu6nhu7fhu7Xhu6Fj4buD4budxJDhu7XGsOG7g+G7neG7k+G6qOG7g+G7nWvhu53hu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4NE4bur4bu14buDRsO64buDxrDhu6tr4buD4bud4bqw4buD4bqo4bup4burdcSQ4buDQ2rEkOG7g8aw4burw4Lhu4Phu7Phuqbhu4Phu53hu4Jq4buDRmzhu4Phu53hu7nhu4NE4bupdOG7s+G7g+G7teG6ruG7q+G7g+G7o8SQ4bu1xrDhu4NE4buA4buDSuG6qOG6qMO94buh4buD4bu04buhR0Phu4Phu53hu7nhu4NE4bup4bul4buDw73hu6t04bu14buD4bqqxJBq4bu14buD4bufdeG7teG7g+G7nWvhu53hu4N54bup4bu3buG7teG7g+G7n+G7mcSQ4buDRMOK4buD4bup4burw7nhu7Xhu4NEbeG7q+G7g+G7neG6umrhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4Phu6PDieG7tcaw4buD4bup4bu34buP4bud4buDbuG7teG7qeG7g+G7qcOK4bqm4bu1xrDhu4Phu5914bu14buDROG7qeG7r+G7g0RCw4rDguG7tcawZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtd4bux4bu14bup4buD4bu1w7Phu7XGsOG7g8aw4bup4bur4buD4bu14bup4bq04buD4bub4buN4bu1xrDhu4PGsOG7q8OB4bu1xrDhu4Phu7Xhu7nhu6vhu4NDc+G7g+G7neG7ueG7g+G7s+G7j0Thu4NEQnThu7Xhu4Phu6s+auG7o+G7g0Zs4buDROG7qXThu7Phu4Phu5/EguG7tcaw4buD4bub4bqu4buD4bur4bucw73hu7fEkOG7o+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtK4bqo4bqow73hu6Hhu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4Phu5tr4bu34buDQuG7jeG7tcaw4buD4bq+4bu1xrDhu4Phu6Phurjhu7XGsOG7g8aw4bup4bur4buD4bu14bup4bq04buD4bub4buN4bu1xrDhu4PGsOG7q8OB4bu1xrDhu4Phu7Xhu7nhu6vhu4Nh4bu34bur4bud4buh4buD4buy4buh4buz4bu3Q+G7g+G7n2/hu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g0Thu6nhu6t1ROG7g3l14buDw71t4bur4buDRmzhu4NDc+G7g+G7n3Xhu7Xhu4Phu6s+auG7o+G7g0bhurThu6vhu4Phu5tu4bu14buD4bqo4bupa0Thu4Phu6ls4bu14bup4buD4bur4bu2W+G7g2ZnZOG7g2Fs4buD4bud4bu54buDROG7qXThu7Phu4NE4burw7nhu7Xhu4Phu7Hhu53hu6lj4buD4bufxILhu7XGsOG7g+G7m+G6ruG7g8O9w4rEkOG7g0RC4buE4buD4buda+G7neG7g+G7m27hu7Xhu4PGsOG7qeG7q+G7g0RCdOG7teG7g+G7q+G7nMO94bu3xJDhu6Nk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7q+G7muG7t+G7t3lD4buD4buzauG7tcaw4buD4bufdeG7teG7g0RCbuG7q+G7g+G7teG7qeG7q8O54buz4buD4bufw4Hhu53hu4NDa+G7neG7qeG7g+G7s+G6tOG7q+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtK4bqo4bqow73hu6Hhu4NDc+G7g+G7n+G6sOG7q+G7g0R04bu14buD4bq+4bu1xrDhu4Phu6Phurjhu7XGsOG7g0Nr4bud4bup4buD4buf4burw7nhu7Xhu4NE4buC4buD4buh4bub4bu34bu3eeG7g+G7neG6umrhu4Phu7Phu63hu7Xhu6nhu4NE4buA4buD4bur4bua4bu34bu3eUPhu4NDauG7tcaw4buDSuG6qOG6qMO94buh4buD4bua4bu34bu3eUNk4buD4bucw4nhu7XGsOG7g0bhurThu6vhu4ND4buG4buDROG7qWpJ4buD4buf4bqw4bur4buDRHThu7Xhu4PDvWzhu4Phu7Phuq5E4buDROG7qeG7q3VE4buDeXXhu4PGsOG7q2rhu7fhu4Phu6Phu6vDueG7teG7g+G7s+G6tOG7q+G7g0Thu5Xhuqjhu4NEQsSQ4bu1xrDhu4NGbOG7t+G7g3nhu6lu4buD4bu1w7Phu7XGsOG7g+G6qOG7qWtE4buD4bup4burw7nhu7Vk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7suG6rkThu4NE4bupcuG7g0Rq4bub4buD4bua4bu34bu3eeG7g1tE4bu3QuG7oeG7g2Xhu53hu4Jq4buD4bupbOG7tcaw4buDQ2vhu53hu6nDqeG7g+G7s+G6tOG7q+G7g+KAnMaw4burReG6qOG7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g+G7o8OJ4bu1xrDhu4Phu6Phu6fhu4Phu6Ns4bu1xrDhu4N54bupa+G7s+G7g+G6qOG7qWvhu4Phu51r4bud4buDROG7hmrhu4NDa+G7neG7qeG7g+G7s+G6tOG7q+G7g0Zs4buD4bujxJBJw7lE4buD4bqqxJBq4buD4buda+G7neG7g+G7m+G7q+G7pcSQ4buD4bufxILhu4Phu6ls4bu1xrDhu4Phu5/hu5nEkGPhu4Phu51r4bud4buD4bub4bqu4buDQ8OKxJDhu4NE4buV4bqo4buD4bufw4rhuqThu53hu4NDw7Lhuqjhu4NIdeG6qOG7g0Zs4buD4buda+G7neG7g8OKxJDhu4Phu59v4bur4buD4buf4buP4bud4buD4bub4burw7lEY+KAneG7g0Thu6nhu6Hhu7fhu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4Phu5tr4bu34buD4bud4bq6auG7g0rhuqjhuqjDveG7oWThurkv4bqo4bq7

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]