(Baothanhhoa.vn) - Liên quan đến tầng hầm để xe tại chung cư Đông Bắc Tower (TP Thanh Hoá), UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng làm việc, đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư bàn giao 1 tầng hầm để xe máy, xe đạp cho Ban Quản trị chung cư trước ngày 30-5-2023.
NcOz4bqjw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6tWw7J24buVaMOhNjXhu4M2P+G7iXfDoOG7hcOqd8Og4buFw7Phu7PDoGfDqnfDoHbhu7fDoOG7hMOzd8ahb8Og4buF4bu3w6BHccahb8Og4buCZOG7hcOgVuG7m8ODaOG7rcOg4buD4bqtxqHDoG/DsuG6peG7m8OgdsOqxqFvw6DDs8Oq4buXw6BnbMOgxIJow6Dhu5fhuqfhuq4ww6DEgmjDoGfhuqnhu6vDoOG7hcOz4bubw6Dhu4LhuqXGocOg4buwd+G6q8ahw6B24butw7XDoHbhu63hu7fhu6Xhu4XDoMahb+G6reG6rsOgxIPhuqEt4bqxw6A1L+G7gzY1L8Oz4bqjNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q8OTaOG6pWbDoTbhu5TDsuG7icahw6Dhu7F34bqlxqHDoGfEqcahw6B2w6rGoW/DoMOzw6rhu5fDoGdsw6DEgmjDoHbhuqnDssOg4buFw7N3xqFvw6Dhu4Xhu7fDoEdxxqFvw6Dhu4Jk4buFw6BW4bubw4No4butw6AzVuG7qsOgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu5vhuqc0MMOgV+G7gsagRsOgdsO0xqHDs8OgZ2LDoG/DsuG6peG7m8Og4buuxrDDoCbhurvhuq7DoGbDgcahb8Og4buV4bqt4buXw6DhuqLDsmvhu4Uww6Bnccahw6BncuG7hTDDoOG6ruG7iXfDoOG7hcOqd8Og4buFw7Phu7PDoGfDqnfDoHbhu7fDoOG7g+G6rcahw6Bvw7LhuqXhu5vDoOG6o8OgdsOqxqFvw6DDs8Oq4buXw6BnbMOgxIJow6Dhu5fhuqfhuq4ww6DEgmjDoGfhuqnhu6vDoOG7hcOz4bubw6Dhu4LhuqXGocOg4buwd+G6q8ahw6B24butw7XDoOG7hcOzd8ahb8Og4buF4bu3w6B24but4bu34bul4buFw6DGoW/huq3huq7DoMSD4bqhLeG6sS3Do+G6ocOjxIMxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNjXDsuG7l2/DoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoWZ2w7N34buX4buDw6DDsuG7hGjGoXZo4butw6HDoOG7r3bhuq7hu5VoPMOhw4PDsmZ2w7Miw6DhurXhuqHhuqHhu6vEgiDDoMOzaMOyb8OzdiLDoOG6t+G6oeG6oeG7q8SCIMOhw6Dhu6/hu63hu4U8w6EvL+G7hWbGoTHhu4PhuqXhu5t2w7PhuqXGocOzw7Phu5vhuqUx4bqixqEvZmjhu6/hu5l24bub4burL8ahaMOD4buvL8OjxIPDo+G6oy/huqPhurPhuqFm4bqv4bqjxIPhuq/hurPEg+G6s3bDo+G6o+G6t+G6seG6teG7leG6oTHhu5Phu6tvXeG7rTzhurPDouG6r8Ohw6DhuqXhu5V2PMOhP+G7iXfDoOG7hcOqd8Og4buFw7Phu7PDoGfDqnfDoHbhu7fDoOG7hMOzd8ahb8Og4buF4bu3w6BHccahb8Og4buCZOG7hcOgVuG7m8ODaOG7rcOg4buD4bqtxqHDoG/DsuG6peG7m8OgdsOqxqFvw6DDs8Oq4buXw6BnbMOgxIJow6Dhu5fhuqfhuq4ww6DEgmjDoGfhuqnhu6vDoOG7hcOz4bubw6Dhu4LhuqXGocOg4buwd+G6q8ahw6B24butw7XDoHbhu63hu7fhu6Xhu4XDoMahb+G6reG6rsOgxIPhuqEt4bqxw6HDoMODw7JmdsOzPMOh4bq14bqh4bqhw6HDoMOzaMOyb8OzdjzDoeG6t+G6oeG6ocOhw6AvNjUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7hOG6peG7q3bDsuG7m8ahw6E24buUcsOyw6DhuqLhuq3hu5vDoHbDqsahb8Ogw7PDquG7l8OgZ2zDoMSCaMOg4buEw7N3xqFvw6Dhu4Xhu7fDoEdxxqFvw6Dhu4Jk4buFw6BW4bubw4No4butMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTZHcsOyw6DhuqLhu6XDssOg4buF4bqn4buFw6DGoXTDssOgZnfGoW/DoOG7lcOy4buJxqHDoOG7sXfhuqXGocOgZ8SpxqHDoOG6osOya+G7hcOg4bqi4bq/xqHDoMOz4bqtxqHDs8OgduG7o+G6pcOgxqHDs+G6rcOg4buFw7N3xqFvw6Dhu4Xhu7fDoEdxxqFvw6Dhu4Jk4buFw6BW4bubw4No4butMMOgdkHDoHbDs+G6p8ahb8Og4bq1LcOj4bqhw6PDozDDoOG7l3R2w6Dhu69yw6Dhu4Xhu7fDoGbhurvGocOg4buvcsahb8OgduG6qcOyw6Dhu4XDs3fGoW/DoOG7heG7t8OgZ2LDoOG7q8Oz4bqrxqHDoOG6p8ahw7PDoOG6omrDoOG7g+G6vXbDoOG7heG6v+G7q8OgxIJ3xqFvw6Dhu7F34bqlxqHDs8Og4bqiw7Jr4buFw6DhuqLhur/GocOgw7Phuq3GocOzw6B24buj4bqlw6DGocOz4bqtMMOgxqHDs+G6vXbDoOG7leG6rcOg4buF4bqn4buFw6DGoXTDssOgZnfGoW/DoOG7lcOy4buJxqHDoOG7sXfhuqXGocOgZ8SpxqHDoOG6osOya+G7hcOgxILhuqfhu4XDoGfDtcahw7PDoOG7sXfhuq5qxqHDoOG7r8aww6DDs+G6oHfDoHbDqsahb8Ogw7PDquG7l8OgZ2zDoMSCaMOg4buX4bqn4bquMMOgxIJow6Bn4bqp4burw6B24bqpw7LDoOG7hcOzd8ahb8Og4buF4bu3w6BHccahb8Og4buCZOG7hcOgVuG7m8ODaOG7rTHDoFbDs+G7p8Oyw6Bnw7Js4buXw6Bn4budMMOg4buuxrDDoCbhurvhuq7DoGbDgcahb8OgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoGdiw6Dhu4Xhu53DoOG6omPGocOg4buD4bqrxqHDoOG7mcOzw6nGoW/DoGfDtcahw7PDoHbDqsahb8Ogw7PDquG7l8OgZ2zDoMSCaMOg4buX4bqn4bquMMOgxIJow6Bn4bqp4burw6B2w7N3dOG7hcOg4buxd+G6rmrGocOg4buvxrDDoMOz4bqgd8Og4buFw7N3xqFvMMOg4buvw4DDoGbDvcahb8Og4buFw7N3xqFvw6Dhu4Xhu7PhuqXDoOG7heG6p+G7hcOg4buFw7Phu7PDoOG7r8aww6DDs+G6oHfDoMahw7Phuq3DoOG7hcOzd8ahb8Og4buF4bu3w6BHccahb8Og4buCZOG7hTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2VsOz4bqnxqFvw6Dhuq8tw6PhuqHDo8SDMMOg4buC4bqlxqHDoOG7sHfhuqvGocOgduG7rcO1w6Dhu4XDs3fGoW/DoOG7heG7t8OgR3HGoW/DoOG7gmThu4XDoFbhu5vDg2jhu63DoHbDssSp4burw6B2w73hu4XDoGdqw6DGoW/Ds8O1w6Dhu4Xhuqfhu4XDoOG7hcO5w6Dhu7F34bqlxqEww6Bnw7nGocOg4bqiw7XDoOG7lcOy4buJxqHDoOG7sXfhuqXGocOgb8Oy4bqrw7LDoOG7sXfhuq7EqXbDoOG6osOya+G7hcOg4buD4bqtxqHDoG/DsuG6peG7m8OgdsOqxqFvw6DDs8Oq4buXw6BnbMOgxIJow6Dhu4XDs+G7m8Og4buF4bu3w6Bm4bq7xqHDoOG7hcOzd8ahb8Og4buF4bu3MTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTZW4bqpw7LDoOG7hHHGoW/DoOG6omPGocOg4buvcsOg4bq34bqz4bqj4bqjL1fhu4LGoEYt4buExqAww6DGoW/huq3huq7DoOG6o+G6sy3hurEtw6PhuqHDo8SDw6Dhu4Xhu7PhuqXDoFfhu4LGoEbDoHbDtMahw7PDoOG7g+G6p+G7m8Og4buF4bqn4bubw6Dhu5nEqXbDoOG7sXfhuqvDoG/DsuG6q8Oyw6Dhu7F34bquxKl2w6BnasOgxqFvw7PDtcOg4buD4bqtxqHDoG/DsuG6peG7m8OgdsOqxqFvw6DDs8Oq4buXw6BnbMOgxIJoMMOg4buD4bqtxqHDoG/DsuG6peG7m8Ogw7PFqeG7q8OgZ3PGoW/DoOG7mcOz4bqlw7LDoHbDs+G6p+G7hcOgZsO14buFw7PDoOG6osO9w6DhuqLDsm3GocOgdsOzccahb8OgxqHDs+G6rcOg4buFw7N3xqFvw6Dhu4Xhu7fDoEdxxqFvw6Dhu4Jk4buFw6BW4bubw4No4butMMOgV+G7gsagRsOgdsO0xqHDs8OgZ2LDoMah4buJd8Og4butcCLDoOKAnFbDqsahb8Ogw7PDquG7l8OgZ2zDoMSCaMOg4buX4bqn4bquMMOgxIJow6Bn4bqp4burw6Dhu4XDs+G7m8Og4buF4bqn4buFw6Dhu4XDs+G7s8Og4buvxrDDoMOz4bqgdzDDoMahb+G7t+G7p8Oyw6Dhu6/DgMOgZsO9xqFvw6DGocOz4bqtw6Dhu4XDs3fGoW/DoOG7heG7t8OgR3HGoW/DoOG7gmThu4XDoHbDs3d04buFw6Dhu7F34bquasahw6Dhu6/GsMOgw7PhuqB3w6Dhu4XDs3fGoW8ww6Dhu6/DgMOgZsO9xqFvw6Dhu4XDs3fGoW/DoOG7heG7s+G6pcOg4buF4bqn4buFw6Dhu4XDs+G7s8Og4buvxrDDoMOz4bqgd8OgxqHDs+G6rcOg4buFw7N3xqFvw6Dhu4Xhu7fDoEdxxqFvw6Dhu4Jk4buFMcOg4buEccahb8OgduG6rsOg4buE4buqw6BWdcahb8Og4buEccahb8OgduG6rsOgVuG7llsmRsOgR3HGoW/DoOG7gmThu4XDoOG7heG7ncOgduG7reG6p+G7hcOzw6DGocOzw7Jr4buXw6Dhu4Phuq3GocOgb8Oy4bql4bubw6Dhu4LhuqvGocOg4bqi4buLw6Dhu5dldsOg4buDxJHGoW/DoOG7mcOzd8Og4bqiw4Hhu4XDoGdsw6DEgmjDoGbhu5vDoOG7hcOz4buzw6Bnw6p3w6B24bu3w6Dhu5Xhur/hu6vDoHbhu63hu4nGocOg4buFw7nDoOG7r8aww6DDs3PDoOG7r8O5w6Bmw4HDoOG6p8ahw6DhuqLhuq3DoHbDs8OyxKl2w6Dhu5nEqcOgZ2LDoGfhu7fFqeG7hcOg4buFw7nDoOG7sXfhuqXGocOg4buF4budw6B2w7Phu4Hhu5fDoOG7sXfhuq5qxqHDoOG7q8Oz4buJw6Bmd+G6rmt2MMOgduG7reG7m8ahb8OgZ+G7ncOg4burw7PhurvGocOgZ8O1xqHDs8Og4butcMOg4buZw7N3w6DhuqLDgeG7hcOgZ2zDoMSCaMOg4buFw7Phu5vDoOG7heG6p+G7hcOg4buFw7Phu7PDoOG7r8aww6DDs+G6oHcww6DGoW/hu7fhu6fDssOg4buvw4DDoGbDvcahb8OgxqHDs+G6rcOg4buFw7N3xqFvw6Dhu4Xhu7fDoDPhu4PhuqXhu5vDoG9z4buXw6Dhu4XDs8O6w6BnbMOgxIJow6B2w7N3dOG7hcOg4buvxrDDoMOz4bqgd8Og4buFw7N3xqFvMMOg4buFw7PDusOgZ2zDoMSCaMOgccOgdnE0w6DhuqLhuq3DoOG7mcOzd8Og4bqiw4Hhu4XDoGdsw6DEgmjDoOG7hXHGoW/DoOG7hXTGoW/igJ0xNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNlfhu4LGoEbDoHbDtMahw7PDoGdiw6Bvw7LhuqXhu5vDoOG7rsaww6Am4bq74bquw6Bmw4HGoW/DoOG7leG6reG7l8Og4bqiw7Jr4buFMMOgZ3HGocOgZ3Lhu4Uww6Dhuq7hu4l3w6Dhu4XDqnfDoOG7hHHGoW/DoHbhuq7DoOG7hOG7qsOgVnXGoW/DoOG7hHHGoW/DoHbhuq7DoFbhu5ZbJkbDoEdxxqFvw6Dhu4Jk4buFw6Dhu5nDs+G7gcahw6B24but4bu3w7nGoW/DoMOz4bub4bqtxqHDoHbDs+G6rcahw7PDoOG6osOya+G7hcOg4buZw7Js4buXw6B24bub4bqnxqHDoOG7hXHGoW/DoHbhu63hu4/GocOzw6DhuqLhuq3DoHbhu63hu4/GocOzw6Dhu4XDucOg4buxd+G6pcahw6Dhu4Xhu53DoHbDs+G7geG7l8Og4buxd+G6rmrGocOgdsOz4buB4buXw6Bnw7XGocOzw6Bvw7LhuqfDoOG7g+G6p8ahMMOgb8Oy4bqnw6Dhu4XDs+G7m8OgdsOzd+G7iTDDoG/DsuG6p8Og4buFw7Phu5vDoHbDs3fhu4nDoOG7l3fhuqXDoMahw7Phuq3DoMaww6DEgmLDoMOzdMOyw6B2w7No4bubw6Dhu7F34bquw6Bnw7XGocOzw6AzduG7reG7t+G7peG7hcOgxqFv4bqt4bquw6DDo+G6sS3hurUtw6PhuqHDo8SDNDHDoFbhu63hu5vGoW/DoOG7mcOz4bub4bqrxqFvw6B2w7Phu6fDssOgb8Oy4bqlxqHDoOG7hcOzd+G7gcahw6Dhu4PDtcOgw7Nzw6Dhu6/DucOgduG7reG7j8ahw7PDoHbDs+G7geG7l8OgZ8O1xqHDs8Ogb8Oy4bqnMMOg4buFccahb8OgduG6rsOg4buD4bqtxqHDoG/DsuG6peG7m8Og4bqjw6B2w6rGoW/DoMOzw6rhu5fDoGdsw6DEgmjDoGfhuqnhu6sww6DEgmjDoGZ5xqFvw6Dhu4XDs+G7m8OgxqFv4bu34bunw7LDoOG7mcOzd+G6rsSpdsOgduG6v3Yww6DEgmjDoGd0xqFvw6Dhu4XDucOgw7PhuqXDssOg4buD4bqnxqHDszDDoMSCaMOgZ3TGoW/DoOG7hcO5w6Dhu4PhuqXDoOG7g+G6p8ahw7PDoOG7hcOz4bubw6Dhu4LhuqXGocOg4buwd+G6q8ahw6B24butw7XDoOG7hMOzd8ahb8Og4buF4bu3w6B24but4bu34bul4buFw6DGoW/huq3huq7DoMSD4bqhLeG6sS3Do+G6ocOjxIMxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNkdxxqHDoGdy4buFMMOg4bqu4buJd8Og4buFw6p3w6Dhu4RxxqFvw6B24bquw6BHccahb8Og4buCZOG7hcOg4bqi4bqtw6Dhu4LhuqXGocOg4buwd+G6q8ahw6B24butw7XDoOG7r+G7peG7l8Og4buF4budw6Dhu4N3dcOyw6Dhu5Xhuq3hu5fDoOG6osOya+G7hcOgZ2zDoHbDs+G7m+G6q8OgdsOzd+G6v8ahMMOgdsOzcsahb8OgxqHDs+G6vXbDoOG6osOya+G7hcOg4buD4bqtxqHDoG/DsuG6peG7m8Ogw7PFqeG7q8OgZ3PGoW/DoOG7mcOz4bqlw7LDoHbDs+G6p+G7hcOgw7PhuqnDoHbDqsahb8Og4bqiw7JtxqHDoHbDs3HGoW/DoHbDs2jhu5vDoOG7sXfhuq7DoGfDtcahw7Mxw6BW4but4bu34bunxqFvw6DDs8Wp4burw6Dhu4Xhuqfhu4XDoOG7g+G7icahw6Dhu5nDs3HGoW/DoHbDs3LGoW/DoMahw7Phur12w6B2w7Phu5vhuqvDoHbDs3fhur/GocOgdsOz4buPw6Bvw7LhuqvDssOg4buxd+G6rsSpdsOgduG7reG6pcahw7PDoOG7hcOz4bq94burw6DhuqJqw6DGocOz4bqtw6DGsMOgdsOzaOG7m8OgR8OyanfDoOG6o+G6s+G6s8Og4buUd+G6v3bDoMagw7Phuq3DoMaww6DGoWPhu5fDoMOj4bqh4bqj4bqvMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTbhu67huqV3w6Dhu5nDs8Oyw6Dhu4Xhuqfhu4XDoOG7g+G7icahw6Dhu5Xhuq3hu5fDoOG6osOya+G7hcOg4bqi4bqtw6DEguG6p+G7hcOgZ8O1xqHDs8Og4buxd+G6rmrGocOg4buvxrDDoMOz4bqgd8OgZ3LDssOg4bqi4bulw7LDoOG7q8Ozw6rGocOgdsOqxqFvw6DDs8Oq4buXw6BnbMOgxIJow6B24bqpw7LDoGbDgcOg4bqnxqEww6Dhu4RxxqFvw6B24bquw6Dhu4Thu6rDoFZ1xqFvw6Dhu4RxxqFvw6B24bquw6BW4buWWyZGw6BHccahb8Og4buCZOG7hcOg4buF4budw6B24but4bqn4buFw7PDoMahw7PDsmvhu5fDoOG7lcOy4buJxqHDoMOza8Og4bqi4bulw7LDoOG7rsaww6BW4bqtw7LDoMahb3fhuq7hu4nGocOg4bqi4bqtw6Dhu5Zxw7LDoHbhu63hu7fhu6fGoW/DoOG6ouG6rcOg4buF4bqn4buFw6Dhu4XDucOg4buxd+G6pcahMMOgZ8O5xqHDoOG6osO1w6Dhu5XDsuG7icahw6Dhu7F34bqlxqHDoGdsw6Bnw7Jqd8Og4buFw7PDtMahw7PDoE/DsuG6veG6rsOg4buFw7Phu7nGoW/DoMahw7Phur/GocOg4buxd+G6rmrGocOg4buvw4DDoMOz4bqgd8OgZ+G6vXYww6Dhu7F34bquasahw6Dhu6/GsMOgw7PhuqB3w6DGocOz4bqtw6DGsMOg4bqi4bqtw6B24bqtw7LDoOG7r+G6q8ahw6BvZMahw6Dhu5XDsmrGocOg4bqi4bulw7LDoGfhur12w6Dhu4Phuqvhu5vDoGfhuqvhu5fDoGd4xqFvw6Dhu7F34bquw6Bnw7XGocOzw6Dhu4Xhu7PhuqXDoOG7q8Oz4bqn4burw6Dhu5V34bq/djE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2xqBv4bqt4bquw6DDo8SDLeG6sS3Do+G6ocOjxIMww6Dhu67GsMOgJuG6u+G6rsOgZsOBxqFvw6BnYsOg4buF4budw6Dhu4RxxqFvw6DhuqJjxqHDoOG7r3LDoMSD4bqjw6LhurMvJuG7rkYt4buw4buUxqDDoOG6ruG7iXfDoOG7hcOqd8Og4buEccahb8OgduG6rsOg4buE4buqw6BWdcahb8Og4buEccahb8OgduG6rsOgVuG7llsmRsOgR3HGoW/DoOG7gmThu4XDoHbDs8OB4buFw6DDs8Oya8ahw6Dhu4Xhuqfhu4XDoMahdMOyw6Bmd8ahb8OgduG7reG7icahMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTZH4bu3xanhu4XDoOG7g8OyxKl2MMOg4buEw7N3xqFvw6Dhu4Xhu7fDoEdxxqFvw6Dhu4Jk4buFw6BW4bubw4No4butw6Dhu5Xhuq3DoEbDgcOg4bqnxqHDoMagw7Phuq3DoMaww6DEgmLDoMOzdMOyw6B24bqpw7LDoOG7r3LDoOG6teG6ozDDoFbhu63hu7fhu6fGoW/DoFbDs8OyMMOgVuG7qsOgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu5vhuqcxw6BGw4HDoOG6p8ahw6Bm4bubw6Dhu4RxxqFvw6B24bquw6Dhu4Thu6rDoFZ1xqFvw6Dhu4RxxqFvw6B24bquw6BW4buWWyZGw6BHccahb8Og4buCZOG7hcOg4buV4bqt4buXw6Dhu4XDs+G7s8OgZ8Oqd8OgduG7tzHDoFbhu5vhuq3DoMahw7Phuq3DoOG7hcOzd8ahb8Og4buF4bu3w6Dhu4Xhu53DoOG7sXfhuq7DoOG7l3HDoMOjw6B2w6rGoW/DoMOzw6rhu5cww6DhuqPEg8OgdsOqxqFvw6DGoXXDssOg4bqi4bqtw6B2w6rGoW/DoHZ34buXMcOgVuG7reG7m8ahb8OgZ+G7nTDDoOG7hcOz4bu54buFw6DGoWPGoW/DoOG7hcOz4buNxqHDs8Og4buF4buz4bqlw6BWw6rGoW/DoMOzw6rhu5fDoOG7guG6o8Og4bqi4bqtw6Dhu4LDo8Og4buDcsOgduG7reG7jcOg4buZw7N3w6BnbMOgxIJow6Dhu4XDs+G7m8Og4buF4bqn4buFw6DDs3TDoGbhurvGocOg4buvcsahb8OgduG6qcOyw6B24bub4bqtw6DGocOz4bqtMMOg4burw7Phu6PGoW/DoOG7g+G6pcahw6Dhu7F34bqrxqHDoOG7leG6sMOgduG7m+G6rcOgxqHDs+G6rTDDoOG7q8Oz4bujxqFvw6B24bq/4burw6Dhu5nEqXbDoOG7reG6p+G7hTDDoOG7mcOzd8Og4buZw4LDoHbDs3fhur92w6DhuqLhuq3DoOG7q8Ozw73DoHbhu63FqcOg4burw7PDveG7hcOg4bqiw73DoOG7hXHGoW/DoHbhu63hu4/GocOzMcOgVkHDoHbDqsahb8Og4bqjw6BnxKnGocOgdsOqxqFvw6DhuqPEg8Og4buF4budw6DDo+G6teG6o8Og4buFY8ahw6DDs3QxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNlbhu63hu7fhu6Xhu4XDoGfhu50ww6DhuqLhuq3hu5vDoHbDs+G6p8ahb8Og4bq1LcOj4bqhw6PDozDDoOG7guG6p+G7m8OgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoGfDsmvGocOgdsOAw6BnY8ahb8Og4buF4bqn4buFw6B2w7LGoTDDoOG7g+G6rcOyw6Dhu5XDsuG7icahw6Dhu7F34bqlxqHDoGfEqcahw6B2w6rGoW/DoMOzw6rhu5fDoGdsw6DEgmjDoHbhuqnDssOg4buEw7N3xqFvw6Dhu4Xhu7fDoEdxxqFvw6Dhu4Jk4buFw6BW4bubw4No4butMMOgxqHDs+G7tyLDoOKAnOG7hMOqxqHDoOG7leG6reG7l8Og4butcMOg4buxd+G6rmrGocOg4buvxrDDoMOz4bqgd8OgdsOqxqFvw6DDs8Oq4buXw6BnbMOgxIJow6Dhu5fhuqfhuq4ww6DEgmjDoGfhuqnhu6vDoHbhuqnDssOg4buFw7N3xqFvw6Dhu4Xhu7fDoEdxxqFvw6Dhu4Jk4buFw6BW4bubw4No4but4oCdIMOg4oCc4buuxrDDoCbhurvhuq7DoGbDgcahb8OgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoOG7mcOzw6nGoW/DoGfDtcahw7PDoHbDqsahb8Ogw7PDquG7l8OgZ2zDoMSCaMOg4buX4bqn4bquMMOgxIJow6Bn4bqp4burw6B2w7N3dOG7hcOg4buxd+G6rmrGocOg4buvxrDDoMOz4bqgd8Og4buFw7N3xqFvMMOg4buvw4DDoGbDvcahb8Og4buFw7N3xqFvw6Dhu4Xhu7PhuqXDoOG7heG6p+G7hcOg4buFw7Phu7PDoOG7r8aww6DDs+G6oHfDoMahw7Phuq3DoOG7hcOzd8ahb8Og4buF4bu3w6BHccahb8Og4buCZOG7heKAneKApjUv4burNjV24bql4buD4buVaMOg4buF4buV4bql4buv4buvPMOhxILhuqXGocOzxqHDs+G6pXbDocOg4buFaOG7leG7leG7r+G7q+G6peG7hcOyxqFvPMOh4bqhw6HDoOG7hWjhu5Xhu5Xhu6vhuqVmZsOyxqFvPMOh4bqxw6E2NXbhu4Phu5tm4bquNjV24butNjV2ZjY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E24buYw7Phu5vhuqvGocOg4bqjw6BHw7Jqd8Og4bqj4bqh4bqjw6Dhu5R34bq/dsOgxqDDs+G6rcOgxrDDoMahY+G7l8Ogw6PhuqHhuqPhuq/DoOG7sXfhuq7DoGfDtcahw7PDoOG6omrDoOG7hcOzw7rDoGdsw6DEgmjDoOG6ouG6rcOg4bqiw7Jr4buFw6DEguG6p+G7hcOgZ8O1xqHDs8OgZsOya8ahw6B24buN4buFw7PDoOG7r8OAw6Bmw73GoW/DoOG7hWPGocOgw7N0MMOgZsOya8ahw6B24buN4buFw7PDoOG7mcOz4bqn4buFw6B24but4bubxqFvw6DGocOz4bqtw6Dhu4XDs3fGoW/DoOG7heG7tzDDoMahw7Phu7fDoOG7r+G6pXciNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNuKAnOG6ozHDoOG7hMOzw7rDoGdsw6DEgmjDoOG7q8Ozw73hu4XDoOG6osO9w6Dhu4XDs+G7m8Og4buF4bqn4buFw6Dhu4XDs+G7s8Og4buvxrDDoMOz4bqgdzDDoMahb+G7t+G7p8Oyw6Dhu6/DgMOgZsO9xqFvw6DGocOz4bqtw6Dhu4XDs3fGoW/DoOG7heG7t8Og4buD4bql4bubw6Bvc+G7l8OgxIJow6Bxw6B2cTDDoMSCaMOgZ3TGoW/DoOG7hcO5w6DDs+G6pcOyw6Dhu4PhuqfGocOzMMOgxIJow6BndMahb8Og4buFw7nDoOG7g+G6pcOg4buD4bqnxqHDszDDoMSCaMOgZ+G6qeG7q8Og4bqi4bqtw6DEgmjDoOG7hcOz4bubw6DGoW/hu7fhu6fDssOg4buZw7N34bquxKl2w6B24bq/dsOgdsOz4buPw6Dhu4XDs+G7s8OgZ8Oqd8OgduG7t8Og4burw7PhuqvDssOgxILhurvhuq7DoGbDgcahb8OgdsOzaOG7m8OgdsOy4buJd8Og4buFw7N34buBxqEww6Dhu7F34bquw6Dhu4XDs3fhu4HGocOgxILhurvhuq7DoGbDgcahbzDDoHbDs8OyxKl2w6Dhu5nEqcOgZ+G7t8Wp4buFw6Dhu6vDs+G7icOgZnfhuq5rdsOg4bqi4bqtw6Dhu6vDs+G6q8Oyw6Bn4bu3xanhu4XDoOG7r8OAw6Bmw73GoW/DoGd4xqFvw6Dhu5fDveG7hcOgZ+G7jeG7hcOzMcOgJcOya+G7hcOgxILhuqfhu4XDoGfDtcahw7PDoOG7sXfhuq5qxqHDoOG7r8aww6DDs+G6oHcww6Dhu7F34bquasahw6Dhu6/DgMOgZsO9xqFvw6BncsOyw6DhuqLhu6XDssOg4buFw7PDusOgZ2zDoMSCaMOgZ+G7t8Wp4buFw6Dhu7F34bquw6Bnw7XGocOzw6DGocOz4bu3w6Dhu6/huqV3IjUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTbhuqU0w6BHcsOyw6DhuqLhu6XDssOg4buFw7PDusOgZ2zDoMSCaMOgZ+G6qeG7qzDDoMSCaMOgZnnGoW/DoOG7hcOz4bubw6DGoW/hu7fhu6fDssOg4buZw7N34bquxKl2w6B24bq/djDDoMSCaMOgZ3TGoW/DoOG7hcO5w6DDs+G6pcOyw6Dhu4PhuqfGocOzMMOgxIJow6BndMahb8Og4buFw7nDoOG7g+G6pcOg4buD4bqnxqHDs8Og4buFw7Phu5vDoOG7heG6p+G7hcOg4buFw7Phu7PDoOG7r8aww6DDs+G6oHcww6DGoW/hu7fhu6fDssOg4buvw4DDoGbDvcahb8OgxqHDs+G6rcOg4buFw7N3xqFvw6Dhu4Xhu7fDoHbDs+G7j8OgdsOzd3Thu4XDoOG7sXfhuq5qxqHDoOG7r8aww6DDs+G6oHfDoOG7hcOzd8ahbzDDoOG7r8OAw6Bmw73GoW/DoOG7hcOzd8ahb8Og4buF4buz4bqlw6Dhu4Xhuqfhu4XDoOG7hcOz4buzw6Dhu6/GsMOgw7PhuqB3w6DGocOz4bqtw6Dhu4XDs3fGoW/DoOG7heG7tyA1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E24buDNMOgR3LDssOg4bqi4bulw7LDoOG7hcOzw7rDoGdsw6DEgmjDoHHDoHZxw6Bm4bqtxqHDs8Og4buFw7Phu5vDoOG7heG6p+G7hcOg4buFw7Phu7PDoOG7r8aww6DDs+G6oHfDoMahw7Phuq3DoOG7hcOzd8ahb8Og4buF4bu3w6B2w7Phu4/DoMahb+G7t+G7p8Oyw6Dhu5d34bqlMMOgdsOzd+G7icOg4buXd+G6pcOg4buFY8ahw6DDs3TDoMOz4bubZeG7hcOgZsOya8ahw6B24buN4buFw7PDoOG7mcOz4bqn4buFw6B24but4bubxqFvw6DGocOz4bqtw6Dhu4XDs3fGoW/DoOG7heG7t8Og4buxd+G6rsSpdsOgZ8O1xqHDs8Og4buXd+G6pcOgw7Phu5tl4buFw6B2w7N34buJIMOgduG7reG7t+G7p8ahb8Ogw7PFqeG7q8Og4buZw7NxxqFvw6Dhu5d34bqlw6DDs+G7m2Xhu4XDoOG7mcOzccahb8OgdsOzd+G7icOgdsOz4buPw6Dhu4XDs8O6w6BnbMOgxIJow6Bxw6B2ccOgxqHhuq3huq7DoHbDs3d04buFw6Dhu7F34bquasahw6Dhu7F34bqrxqHDoOG7leG6sMOg4buF4buz4bqlw6Dhu4XDs+G7s8OgZ8Oqd8OgduG7t8Og4bqi4bqtw6Dhu4XDs+G7s8OgZ8Oqd8OgduG7t8Og4buZw7NxxqFvw6Bn4bu3xanhu4XDoHbhu43GocOzw6DhuqLhuq3hu5vDoG/DsuG6p8Og4buD4bqnxqEww6Bvw7LhuqfDoHbDs3fhu4nDoOG7l3fhuqXDoOG7hcOzw7LDoOG7q8Oz4buNw6Bnw6p3w6B24bu3w6DEguG6u+G6rsOgZsOBxqFvw6Dhu4XDs8O6w6BnbMOgxIJow6DGoeG6reG6rjHDoCXDsmvhu4XDoOG7g3LDoHbhu63hu43DoOG7hcOzw7rDoGdsw6DEgmjDoHHDoHZxw6Dhu4Xhu7PhuqXDoOG7mcOzd8OgxqHDs+G6rcOg4buFw7N3xqFvw6Dhu4Xhu7fDoOG7q8Oz4bqrw7LDoOG7g+G6q+G7m8OgZ+G6q+G7l8OgxqFvd+G6ruG7icahw6B2ZOG7hcOg4bu3d8OgdsOy4buJxqHDoOG7hcOz4bubw6Dhu4Xhuqfhu4XDoOG7hcOz4buzw6Dhu6/GsMOgw7PhuqB3w6DGocOz4bqtw6Dhu4XDs3fGoW/DoOG7heG7t8OgduG7reG7t+G7peG7hcOg4buv4bqld8OgZ+G7ncOg4buX4bulw7LDoGbhuq3GocOzw6Dhu4XDs8O6w6BnbMOgxIJow6Dhu4VxxqFvw6Dhu4V0xqFvMeKAnTUv4burNjUvdmY2NS924butNjUvduG7g+G7m2bhuq42NS924bql4buD4buVaDY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhuqR3dsOz4bub4butw6E2xqDDs+G7neG7l8Og4buqJcOg4buC4bqpxqHDoGfhu5/hu4XDoC3DoFbhu5Q1L+G7qzY=

Nhóm PV Bạn đọc - TL

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]