(Baothanhhoa.vn) - Tháng 11 năm 2022, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqr4bqp4bq0w4LhurLhu6/hu61z4bqrNMOJw6nhurB0w63DgsOp4buHw6Jm4buD4buDw6nDguG6skPhuqLhu61zw6l0w4PhurDDqeG6unXDqeG6sHTDreG7scOpw7Row7TDqeG6tuG6pOG6vsOp4buT4bul4butdMOpw7Thuqpnw6nhurB0aOG6sMOp4bur4bqkw7LDgsOp4bq64bufw6nDguG6ssOyw4LDqcOCReG6tcOpRyFTIcOp4bqpL+G6tMOC4bqy4buv4butc+G6q+G6qS904bq74bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqwVOG7mWfhu5Fl4bqrIXRo4butc8Op4bq74bq7w6nhu63hu4nhu7HDqeG6veG6ueG6veG6veG6tcOpw7Row7TDqeG6tMSC4bq1w6nDtWfhu63hurXDqeG7rXNp4butdOG6tcOpw7Row7TDqcOCQcOpw7R0RMO0w6nDtHTDuuG7rXTDqcOC4bqy4bulw6ktw6nDiuG7i8OpdOG7uXXhurXDqeG7k+G7r2nhu63DqcOCdHDDqeG6umnDqcO0aMO0w6nhu5Phu6Vnw6nhurB0Q8OA4butc8Opw4LhurLhu6/hu61zw6nDguG7p+G7rXTDqcOCdeG7o+G6sMOpw4LhuqjDtMOpw4LhurJ1cOG7rcOp4bupdGd1w6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nDtGjDtMOpc3XDrHXDqeG6sHRo4bqww6nDtcOs4buvw6nhu5PDrOG7scOpw4LhurLDssOCw6nDgkXhurXDqWfhu63DqcOC4buvaeG7rcOpc3Vn4buvw6nDgnThu7Phu61zw6nhuqdHIVMh4bqtw6nDguG6suG7neG7rcOp4buT4bulZ8Opw7Vp4butw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4bqpdeG7sXPDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWV1w5Thu5nhu63DguG7meG6smXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZeG6vHXhu5HDgnThurfDqeG7heG6ueG6ueG6sMOK4bqzw6l04buZdXN0w4LhurfDqeG7gcOqw6rhurDDiuG6s2XDqeG6tOG6ssO04bqhZS8vw7Thu5Hhu63DosO1Z+G7r8OCdGfhu610dOG7r2fDouG6uuG7rS/hu5Hhu5nhurThu6nDguG7r+G6sC/hu63hu5nhurzhurQv4bq94bq94bq/4buHL+G6u+G7g+G6veG7keG7geG6u+G7geG6v+G6u+G6v+G7h8OC4bq94buD4bq5ZuG6veG7q+G6ucOixrDhurBz4bqx4bqy4bqh4bq/4bq94buHZcOpZ+G7q8OC4bqhZTTDicOp4bqwdMOtw4LDqeG7h8OiZuG7g+G7g8Opw4LhurJD4bqi4butc8OpdMOD4bqww6nhurp1w6nhurB0w63hu7HDqcO0aMO0w6nhurbhuqThur7DqeG7k+G7peG7rXTDqcO04bqqZ8Op4bqwdGjhurDDqeG7q+G6pMOyw4LDqeG6uuG7n8Opw4LhurLDssOCw6nDgkXhurXDqUchUyFlw6nhurx14buRw4J04bqhZeG7heG6ueG6uWXDqXThu5l1c3TDguG6oWXhu4HDqsOqZcOpL+G6q+G6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDlGfhurDDgnXhu6/hu61l4bqrw5TDrOG7rXTDqeG6tGjDgsOpc3Vn4buvw6nDgnThu7Phu61zw6nDlOG7s+G7rXPDqWfhu63DqSE6w6khdGfhu610w6lUdmfDqcOC4buJ4butc8Opw7RD4bqi4butc8Opw4LhuqTDs+G7rcOpw4LhurJn4bq1w6nhu6l1cOG7scOp4bq04buvaMOC4bq1w6nDisOJw6nhu6vhu4DDqeG6unXDqeG6sHTDreG7scOpRyFTIcOpw4LhurLhu53hu63DqeG7k+G7pWfDqcO1aeG7rcOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qyHhurLhu6/hu61zw6nhu5N24bq1w6nDtHThuqbDqcOC4bqyeOG7rXPDqcOC4buJ4butc8Opw7RD4bqi4butc8Opw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOpw4LhuqThur7hu53hu63DqcOC4bqy4bqk4bq+4buf4butw6nDtGjDtMOp4bq24bqk4bq+w6nhu5Phu6Xhu610w6nDtOG6qmfDqeG6sHRo4bqww6nhu6vhuqTDssOCw6nhurrhu5/DqcOC4bqyw7LDgsOpw4JF4bq1w6lHIVMhw6nhu5Phu6Phu63DqcO0aMO0w6nDgsOz4butc8Op4bur4bqg4bqww6nhu6x0buG7rcOp4buRbuG7rcOiw6nhu6pFw7TDqeG7q0PDg+G7rXPDqcO04buz4butc8OpZ+G7reG6tcOpw4J0Z+G7rXTDqcOC4bqyZ8OpU3Vn4buvw6nDgnThu7Phu61zw6ktw6kyw7Lhu63DqcOCw6x1w6nDguG7ieG7rXPDqcO0Q+G6ouG7rXPDqcOC4bqkw7Phu63DqcOC4bqyZ+G6tcOp4bupdXDhu7HDqeG6tOG7r2jDguG6tcOpw4rDicOp4bur4buAw6nhurp1w6nhurB0w63hu7HhurXDqeG7rXRvw4LDqeG7q2nDqeG7qXVw4buxw6nhurThu69ow4LDqcOK4buZw6nhu7PDqcOC4buzw6nDtHTEgsOpdGnhu61zw6l0dmfDqeG6tuG6pGjDqcOCw6x1w6nDguG6snjhu61z4bq1w6nhu6nDusO0dMOpw4J0Q+G6oMO0w6nDgnRp4butdMOpw4J04bqs4butc+G6s8Op4buraHXDqcOK4buZw6nhurp1w6nhurB0w63hu7HDqeG6uuG7n8Opw4LhurLDssOCw6nDgkXhurXDqUchUyHigKbDqSHhurLhu6/hu61zw6nDgnRo4butc8Op4bq74bq7w6nhu63hu4nhu7HDqeG6veG6ueG6veG6veG6tcOpw7Row7TDqeG7q0XDtMOp4burQ8OD4butc8Opw7R0RMO0w6nhu63hu4nhu61zw6nhu6vDsuG6sMOpw7V14bud4butw6nDtcOs4butw6nDisOJw6nhurB0w63DgsOp4buHw6Jm4buD4buDw6nDguG6skPhuqLhu61zw6l0w4PhurDDqeG6unXDqeG6sHTDreG7scOpw7Row7TDqeG6tuG6pOG6vsOp4buT4bul4butdMOpw7Thuqpnw6nhurB0aOG6sMOp4bur4bqkw7LDgsOp4bq64bufw6nDguG6ssOyw4LDqcOCReG6tcOpRyFTIeG6tcOp4but4bu54bqww6nhu6l04buvw6nDtcOtw7TDqeG7rHRpw6nhu61D4bqgw7TDqXTDgOG7rcOp4bq74buB4bq14buD4bq/4buBw6nDguG7hMOp4buT4bu34butc8Op4bqnw4rhu5nDqeG7s8Opw4Lhu7PDqeG6vcOi4bq54buD4bq/w6nDguG6skPhuqLhu61zw6l0w4PhurDhurXDqcOK4buZw6nhu7Hhu7PDqcOC4buzw6nhurppw6nDiuG7mcOp4buxaOG6vsOp4buTdeG7oeG7rcOp4bq/w6Lhu4Phurvhu4fDqcOC4bqyQ+G6ouG7rXPDqXTDg+G6sOG6tcOp4bq74buHw6nhurB0Q8OA4butc8Opw4J14buh4butw6nDgnThuqrhur7hurXDqcO0d+G7rcOp4burw611w6nhu6tpw6nDguG6skPhuqLhu61zw6l0w4PhurDDqeG7qXRow7Thuq3hurPDqcOCw63hu7HDqXN14bq4w6nhurvDouG6v+G7h+G7g8Op4bqwdEPDgOG7rXPDqcOCdeG7oeG7rcOp4bqn4bq74buFw6rDqcOK4buZw6nhu7PDqcOC4buz4bq1w6nhurvDouG6u+G6veG6v8Opw4rhu5nDqeG7seG7s8Opw4Lhu7PhurXDqeG6v8Op4bqwdEPDgOG7rXPDqcOCdeG7oeG7rcOpw4J04bqq4bq+4bq1w6nhurvhu4Hhu4fDqeG6sHRDw4Dhu61zw6nDgnXhu6Hhu63DqeG7qXRow7Thuq3hurPDqcOCQ+G6oMO0w6lzdW/hur7DqeG6sHThu5XhurDDqeG7q2h1w6nDiuG7meG6tcOp4buT4buJ4butc8Op4bupdXDhu7HhurXDqeG6sHThuqzDqXR14buh4bqkw6nDiuG7mcOpZuG6v+G6v8Opw4LhurJD4bqi4butc8OpdMOD4bqww6LDqSHhuqThur7DqeG7rXR14bud4but4bq1w6nDguG6suG7r+G7rXPDqcOCdGjhu61zw6nhurvhurvDqeG7reG7ieG7scOp4bq94bq54bq94bq9w6nDguG6suG7neG7rcOp4buT4bulZ8Opw7Vp4butw6nDguG7p+G7rXTDqeG6uuG7j+G7rcOpw4rDrOG6vsOp4bqyZ8Opw6rhu4fDqeG6uuG6qMOpw4JndcOp4butw63hu63DqXN1Z+G7r8Opw4J04buz4butc+G6tcOp4buraeG7scOpw7R04bujw4LDqeG6u+G7h8Op4butc0PhuqJ14bq1w6nDteG7pcOpw4J0Q8OA4butc8Opw6rhu4PDqeG7rXND4bqidcOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sEfhuqTDgnThu6/hurJl4bqr4bqp4bq0w4LhurLhu6/hu61z4bqrw6k04bqkbuG7rcOpVOG6rOG7rXPDqeG6qS/hurTDguG6suG7r+G7rXPhuqvhuqkv4bqw4bqr

Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]