(Baothanhhoa.vn) - Mô hình “Bản sáng vùng biên” tập trung thực hiện những nội dung quan trọng như: Tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Tập trung định hướng chăn nuôi, trồng trọt, ngành nghề, hướng dẫn trồng rừng, phát triển các ngành nghề truyền thống thế mạnh sản phẩm OCOP trong thôn, bản...
OuG6v3s8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhu6Lhu4Hhu6PDreG6rSk84bud4buj4burw63huq3DnSnhu6Phuq3hu6nhu6MtM8Ot4buBw6rhu4sjPGjhu5/hu53hu6Phu4Hhur3hu6s9KTs64bud4buj4bub4buJ4buLw6o74buow6Phu6s84bqlw7nhu4vDqjzDrG484bq/4buD4buL4bq/POKAnOG6tDfhu4s84budNOG7i8OqPMWpcOG7i8OqPOG6teG7gWThu4vigJ06L+G7neG7o+G7m+G7ieG7i8OqOzov4bq/ezs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq+4bqtM+G6pSk7w4xuPOG6v+G7g+G7i+G6vzzigJzhurQ34buLPOG7nTThu4vDqjzFqXDhu4vDqjzhurXhu4Fk4buL4oCdPOG7o+G6seG7lzzhu6Phu5vhu5/hu4vDqjzhu6Phur/DucOiPOG6v+G7gcOp4buLPOG7i+G6v+G7p+G7i8OqPOG7i8Oy4buBPOG6peG7n+G7i8OqPMah4bufM+G7izzhu6Phu5tr4buLw6o84buL4bq/dCM84bui4bq/M8OsPMOq4buBMzzhu5fhur804bujPOG7o+G7m+G7geG6ueG7izxp4buB4buL4bq/POG7o8SRJDzFqTnhu4s84bq/4buJNCQ84bupODzhur/DsuG7gTzDqmHhu4s8xanDtOG7gTzDonLhu4vDqjzDom88xqHhu59vw6I84buX4bq/auG7i8OqJDwz4buLPOG7i+G7geG7i+G6vyU84bui4bqx4buXPOG7o+G7m+G7n+G7i8OqPOG6p+G7heG7i+G6vzzhur90w7Thu4vDqjzDouG6vznhu4s84buL4bufbuG7gSQ84buj4bubw7Phu4vDqjzhu6Phu5tr4bujJDzhu4vDqjXhu4vhur884buLw6rhur9lJDzhur90w7Thu4vDqjzhuqXhurPhu4s84buj4bubw7Phu4vDqjzhu5vDuuG7i8OqJDzhu5fhur804bujPOG7o+G7m+G7geG6ueG7izzDojTDojzhu4vDqjXhu4vhur884buLw6rhur9lPOG7o+G7m+G7n+G7q2Xhu4s84buj4bq/b+G7i8OqPOG7o+G6v8SRPMOsNuG7i+G6vzzhu5034buLPOG7l+G6v+G6t8OsPOG7iMOC4buI4buWPOG7o+G7m+G7ieG7i8OqPOG7o+G6v27hu4skPOG6tTfhu4slJSU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvhurTDsjzDguG6v2Y84bq/4buf4burPOG6tMOyPOG6p8Oy4buBPOG6tOG7gWThu4s84buX4bq/auG7i8OqPOG7o2bhu4vhur88xanDujM84buj4buNPMOi4bq/dcOiPOG6v8Oy4buBPOG7i8Oq4bq/4buFPOG7o+G7m+G7geG6ueG7izxp4bq/M+G7gTxJxJE84bq/4buJNsOi4bq/POG7qcOj4burPOG6pcO54buLw6o8w6xuPOG6v+G7g+G7i+G6vzzigJzhurQ34buLPOG7nTThu4vDqjzFqXDhu4vDqjzhurXhu4Fk4buL4oCdPOG7mTxp4bq/4bufPMWpw7nDojzhurXhu4Fk4buLPMOq4buBw7Thu4ElPOG6pjbhu4E84bujNDzhuqbhu4884buKw6prw6I8xahn4buL4bq/JDzhu6Jm4buL4bq/PHLhu6s8xanhu4Fk4buLJDzDguG6v2Y84bq/4buf4burPOG7o+G7m3Thu5nhu4vDqjzhurThuqbhurThu5Y84bujZuG7i+G6vzzDouG6v3I84buj4bub4buDPOG6v8Oy4buBPOG7i8Oq4bq/4buFJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spOzrhu4HDrMOqPMOiw60z4bud4budw50p4bql4buj4bq/4bufw6zhurU84buBw4Lhuq3hu4vhu6Phuq3hu5spPOG7neG7o+G7q8Ot4bqtw50pxrDhu4HhuqXhu6Phur8jPDE+PuG7l+G7qT084bq/4bqt4buBw6rhur/hu6MjPCJbW+G7l+G7qT0pPOG7neG7m8Oiw50pLy/DouG6peG7iyXhurUz4buJ4buj4bq/M+G7i+G6v+G6v+G7iTMlxanhu4sv4bql4bqt4budaeG7o+G7ieG7ly/hu4vhuq3GsOG7nS99XX0+L30+IuG6pX17PiJ7XSLhu6N7WzIyW8OtPiVo4buXw6pA4bubw517XSApPDPDreG7o8OdKeG7qMOj4burPOG6pcO54buLw6o8w6xuPOG6v+G7g+G7i+G6vzzigJzhurQ34buLPOG7nTThu4vDqjzFqXDhu4vDqjzhurXhu4Fk4buL4oCdKTzGsOG7geG6peG7o+G6v8OdKTE+Pik84bq/4bqt4buBw6rhur/hu6PDnSkiW1spPC87Oi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l8OCM+G7l+G7o+G7geG7ieG7iyk74bui4buJNeG7izzDojfhu4vhur884bq/w7Lhu4E84buLw6rhur/hu4UlOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk7ScSRPOG6v+G7iTbDouG6vzzhu6nDo+G7qzzhuqXDueG7i8OqPMOsbjzhur/hu4Phu4vhur884oCc4bq0N+G7izzhu5004buLw6o8xalw4buLw6o84bq14buBZOG7i+KAnTzhu5k8aeG6v+G7nzzFqcO5w6I84bq14buBZOG7izzDquG7gcO04buBPOG7o2bhu4vhur884bui4bq/M+G7i+G6vzzhur7EqTM84buL4bq/w6HDrDzhu5fhur804bujPOG6v+G7n+G7qzzhu511w6I8w6w24buL4bq/POG7o+G7jeG7i8OqPOG6v+G7k+G7lzzDonIzPMOiNzzhur/DqTzhu6Phur9v4buLw6o8w6Lhur/hu4fhu4vhur884buj4bub4buFPOG7o+G7m+G7ieG7i8OqPMWp4buBw6nDojzhur/hu5/hu6s84bqnw7Lhu4vDqjzFqTU84buj4bqx4buXPOG7o+G7m+G7n+G7i8OqPMOsa+G7gTzhu4vDquG7n8Oz4buLPMOtw7nDojzhu6nDo+G7qzzhuqXDueG7i8OqPOG7i27hu4vDqjzhu6Phur9u4buLPMOsw7Thu4EkPMOq4buB4buh4buXPOG7iuG6v8Oj4buLPOG6pcOj4buLPOG7qcSpMzzhuqfEqeG7gSQ8w6rhu4E3w6w84buLw6rhur/DqOG7iSQ8w6rEqeG7lzzhu5fhur/huq/hu4s84buLw6Phu4vDqjzDojPhu4k8w6Lhur/Eg+G7ozzDrXThu5Phu4vDqjzDom7hu4vDqjzhu6M0w6I84bqlw6Phu4s8xanhurHhu4s8xak1POG6v+G7gcOp4bufPMah4bufNzzhu5fhur9v4buBPOG6v+G7k+G7lzzDquG7geG7pzM8w6I0w6I84bqnw7Xhu4s8xanhu4U84bq04bqm4bq04buWPMWpw7Thu4E8w6LEg+G7lzxy4burJDzDouG6v+G7h+G7i+G6vzzGoeG7n+G7q2Xhu4skPMOiNMOiPOG6tTPhu4skPOG7i8OqNeG7i+G6vyQ84bqn4buJNeG7izzhu6Phur/hurk84bqn4buFMzzhu5fhur90w7Xhu4vDqiU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTs64buBw6zDqjzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7gcOC4bqt4buL4buj4bqt4bubKTzhu53hu6Phu6vDreG6rcOdKcaw4buB4bql4buj4bq/IzwxPj7hu5fhu6k9POG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujIzwiW1vhu5fhu6k9KTzhu53hu5vDosOdKS8vw6LhuqXhu4sl4bq1M+G7ieG7o+G6vzPhu4vhur/hur/hu4kzJcWp4buLL+G6peG6reG7nWnhu6Phu4nhu5cv4buL4bqtxrDhu50vfV19Pi99PiLhuqV9ez4ieyJ74bujMX19Pl3DrT4laOG7l8OqQOG7m8OdXV0+KTwzw63hu6PDnSnhu6jDo+G7qzzhuqXDueG7i8OqPMOsbjzhur/hu4Phu4vhur884oCc4bq0N+G7izzhu5004buLw6o8xalw4buLw6o84bq14buBZOG7i+KAnSk8xrDhu4HhuqXhu6Phur/DnSkxPj4pPOG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujw50pIltbKTwvOzov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fDgjPhu5fhu6Phu4Hhu4nhu4spO+G6pjbhu4E84bujNDzhuqbhu4884buKw6prw6I8xahn4buL4bq/JDzhu6Jm4buL4bq/PHLhu6s8xanhu4Fk4buLJDzDguG6v2Y84bq/4buf4burPOG7o+G7m3Thu5nhu4vDqjzhurThuqbhurThu5Y84bujZuG7i+G6vzzhu5fhur804bujPOG6teG7geG6ueG7nzzDouG6v2Y84bqnNuG7iTzhu6M24buBPOG6v8Oy4buBPOG7i8Oq4bq/4buFJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+G7ouG6v+G6reG7iTzhuqfEqSQ84bq04bqm4bq04buWPOG7o2bhu4vhur884buj4buNPMOi4bq/dcOiPMWp4bqx4buLPOG6p8Oy4buLw6o8xqHhu5/hu6tk4buLPMOqxKnhu5ckPHLhu4vDqjzhur/DsjzFqTU84buj4bq/M8OsPMOq4buBMzzhuqfEqeG7i8OqPMOqxKnhu5c84buLw6o14burPMOibuG7i8OqPMOtM+G7iTzhuqfDsuG7i8OqPTzhu6Phu5sz4buL4bq/POG7o+G6v3I84buLw6rhu5/Ds+G7izzDrcO5w6I8w6JyMzzhuqfhu4UzPOG7l+G6v3TDteG7i8OqJDzhu6PDujzDojTDojzDouG6v3TDteG7i8OqPOG7o+G7m+G7g+G7i+G6vzzDrHHDojzhu6Phu4Fk4bufPMah4bufb8OiPMOq4buBMyQ84bqlw7k8NOG7iyQ84bqnZTw04buLPOG7l+G6vzThu6M84buj4bub4buB4bq54buLPGnhu4Hhu4vhur884bujxJEkPMWpOeG7izzhur/hu4k0JDzhu6k4POG6v8Oy4buBJSUlPTzhu4vDquG7n8Oz4buLPMOtw7nDojzDonIzPMOiNMOiPOG7o+G7jTzDouG6v3XDojzDouG6v+G7h+G7i+G6vzzhu6Phu5vhu4UkPOG7qTg84bq/w7Lhu4E9PMOiNMOiPOG7o+G6r+G7i8OqPMOtw7Thu5c84buK4bq/w6Phu4s84bqlw6Phu4s84buj4bub4buJ4buLw6o8xak1POG7i8Oq4buJNeG7gTzhuqfhu4UzPOG6tTXhu4slPOG7osO6POG6p8SpJDzDrcO5MzzDouG6v2vhu4s84bqn4buFMzzhurU14buLPOG6p+G6uTzhu6nDo+G7qzzhuqXDueG7i8OqPMOs4buP4buBPOG6psOz4buLPOG6tOG7gWThu4s84buX4bq/auG7i8OqPOG7o+G7n+G7q8SR4buLPOG7i+G7oeG7gTzhu6Phur/DucOiPOG6v+G7gcOp4buLPMOsw7Lhu6M8w6xuPOG6v+G7g+G7i+G6vzzhuqfhu4HhurnDrDzFqWU84buX4bq/NOG7ozzhu6Phu5vhu4Hhurnhu4s8aeG7geG7i+G6vzzhu6PEkSQ8xak54buLPOG6v+G7iTQkPOG7qTg84bq/w7Lhu4EkPMOicuG7i8OqPMOibzzGoeG7n2/Dojzhu5fhur9q4buLw6okPDPhu4s84buL4buB4buL4bq/JDzDrTXDrDzDosO1POG7neG7mTzhuqfhurk84buL4bq/w6Phu4s84bubw7Lhu4vDqjzhu6Phu5tk4buLPGnhur/hu588xanDucOiPOG6teG7gWThu4s8w6rhu4HDtOG7gTzhuqfEg+G7ozzDreG7gWXhu4s8w6JyMzzhu6Nm4buL4bq/JTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO8OMbjzhur/hu4Phu4vhur884oCc4bq0N+G7izzhu5004buLw6o8xalw4buLw6o84bq14buBZOG7i+KAnTzhu6PhurHhu5c84buj4bub4buf4buLw6o84buj4bq/w7nDojzhur/hu4HDqeG7izzhu4vhur/hu6fhu4vDqjzhu4vDsuG7gTzhuqXhu5/hu4vDqjzGoeG7nzPhu4s84buj4buba+G7i8OqPOG7i+G6v3QjPOG7ouG7n+G7q2Thu4s84buj4bub4buf4burZeG7iyQ8xanhurHhu4s84bqnw7Lhu4vDqjzhu4rhur/Do+G7izzhuqXDo+G7izzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzhu6Phur9u4buLJDzhurU34buLPMOi4bq/xIPhu5c84bq/NeG7i+G6vzzDouG6v3I84buj4bubdMO14buLw6okPOG6p3Thu5Hhu4vDqjzDrW/hu4EkPMOi4bq/4buH4buL4bq/POG7nTTDouG6vzzDonIzPOG6pjfhu4vDqiQ84buX4bq/NOG7lzzDreG7n+G6seG7ozzhu4rhur81POG7i3TDtMOiJDzGoeG7n+G7qzzhuqfhu4Xhu4vhur88w6JyMzzhuqfhu4UzPOG7l+G6v3TDteG7i8OqJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+G7ouG6vzPDrDzDrHThu5884buX4bq/b+G7gTzhur/hu5Phu5c8xanDtOG7gTzhuqfhu4UzPOG7l+G6v3TDteG7i8OqPMOicuG7i8OqPMOibzzDosSD4buXPOG7n3Y8w6Lhur/hu4E84bq1w7IkPOG6tTPhu4s8xqHhu5834buLPMOt4buxPOG6tTfhu4s8xak1POG6tDPhu4s8w6Ju4buLw6o84bujNMOiPMOsw6Dhu6M84buj4bub4bqx4buLPOG7mTzhu6Phur9u4buLJDzhurU34buLPOG6pzbhu6M84buj4bub4buJ4buLw6o84budNsOi4bq/PMWp4bun4buLw6o8w6w24buL4bq/JTzhu6Lhur8zw6w8w6rhu4EzPOG7l+G6vzThu6M84buj4bub4buB4bq54buLPGnhu4Hhu4vhur884bujxJEkPMWpOeG7izzhur/hu4k0JDzhu6k4POG6v8Oy4buBPMOqYeG7izzFqcO04buBPMOicuG7i8OqPMOibzzGoeG7n2/Dojzhu5fhur9q4buLw6okPDPhu4s84buL4buB4buL4bq/JTzhu6LhurHhu5c84buj4bub4buf4buLw6o84bqn4buF4buL4bq/POG6v3TDtOG7i8OqPMOi4bq/OeG7izzhu4vhu59u4buBJDzhu6Phu5vDs+G7i8OqPOG7o+G7m2vhu6MkPOG7i8OqNeG7i+G6vzzhu4vDquG6v2UkPOG6v3TDtOG7i8OqPOG6peG6s+G7izzhu6Phu5vDs+G7i8OqPOG7m8O64buLw6okPOG7l+G6vzThu6M84buj4bub4buB4bq54buLPMOiNMOiPOG7i8OqNeG7i+G6vzzhu4vDquG6v2U84buj4bub4buf4burZeG7izzhu6Phur9v4buLw6o84buj4bq/xJE8w6w24buL4bq/POG7nTfhu4s84buX4bq/4bq3w6w84buIw4Lhu4jhu5Y84buj4bub4buJ4buLw6o84buj4bq/buG7iyQ84bq1N+G7iyU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvhu6Lhur/DucOiPOG6v+G7gcOp4buLPOG7i8SR4buXPOG7nW/hu4vDqjzFqTnhu4s8w6zhu4Hhu4vhur884buj4bub4buJ4buLw6o8xanhu4HDqcOiPMOidMO04buBJDzFqeG7gcOpw6I84bujM+G7i8OqPMWpNTzDreG6uzzhur/DsuG7gSQ8w6rhu4Hhu6c8w6rhu4Phu4s84bq1N+G7izzhu51hw6I8xak54buLPOG6v+G7iTQ84bqlw6Phu4s84bujw7LDoiQ84bupw6Phu6s84bqlw7nhu4vDqjzhu6NyPOG7nTTDouG6vyQ8w6I0w6I84bqn4buB4bq5w6w8xak54buLPOG6v+G7iTQ84buj4bub4buf4burZeG7izzhu6Phur9v4buLw6okPOG7qeG7iTQ8w6xwPMOi4bq/4bunPTzDrWHhu5c84bqnw6Dhu6M84bqlceG7i8OqPMOicTzhu6Phur/hurk84bqlccOiJDzhu6Phur/hurk84buj4bq/M+G7iTzhu5k8aeG6v+G7nzzhu53hu4Hhu4vhur884bq/4buJNuG7ozzDosOy4buLw6o84bqnw7Phu4vDqjzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzhu6Phur9u4buLJDzhurU34buLJDxp4bq/4bufPOG7l+G6v28lOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk74bqk4buf4burPOG7o+G7m+G7gzzhur/hu4HDqeG7nzzGoeG7nzc8xak1POG7i+G6v8Oj4buLPOG7m8Oy4buLw6o8w6Lhur90w7Xhu4vDqjzhu6Phu5vhu4Phu4vhur88acSR4bujPOG6v+G7k+G7lzzGoeG7n8Oj4buLPC084bqlw6Phu4s84burPMOi4bq/OcOsPOG7ncSpw6I84buddcOiPGnhur/hu4liPOG7iuG6v8Oj4buLPOG6pcOj4buLJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+G7ouG6v8O5w6I84bq/4buBw6nhu4s84bujb+G7ozzFqeG7gcOpw6I84buX4bq/b+G7gTzhur/hu5Phu5c8xanDtOG7gTzhurThuqbhurThu5Y84buj4bub4buJ4buLw6o84buj4buf4bqv4buLPOG7o+G7mzMkPGnhu4HhurnDrDzhu53hu4k04bujPMah4bufN+G7izzDreG7sSQ84bq1N+G7iTzFqcOpPOG6p3Thu5Hhu4vDqjzhurXhu4Fk4buLJDzDrG/DojzGoeG7n2/DojzDquG7gcO04buBJDzhu6Phur8zw6w8w6rhu4EzPOG7l+G6v2rhu4vDqiQ8w6Lhur9v4buLw6o84bujw7Lhu4E84buX4bq/NsOsPMWpNTzDojTDojzhu6PDqTzhu4s24buLPOG7qTg84bq/w7Lhu4EkPMOq4buB4bunPMOq4buD4buLPDPhu4s84buL4buB4buL4bq/POG7o+G7m+G6seG7ozzhu6PDuTzhu6Phur9u4buLJDzhurU34buLPTzhu6nDo+G7qzzhuqXDueG7i8OqPOG7o+G6v27hu4skPOG6tTfhu4s8aeG6v27hu4vDqjzDosSpPOG7i8OqdOG7keG7gTzhu4vDquG6v+G7gcOp4buLPMOsMzzhu6Phu5/hu7EkPOG7o+G7m8Oyw6w8w6Jh4buXPMOqw6Phu6s8w6zEg+G7ozwz4buLPOG7i+G7geG7i+G6vzzhu6Phu5vhurHhu6M84bujw7k84bupODzhur/DsuG7gSQ84bup4bufxIPhu6M84buL4bq/4bqx4buXPMOiN+G7i+G6vzzhu6Phu5s04buBPOG7l+G6v+G6qeG7lyU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvhu6Lhu4fDouG6vzzDosO5w6I84buj4bq/M8OsPMOq4buBMzzhurU34buJPMWpw6k8w6xu4buBPOG7o+G7m3Thu5Hhu4vDqiQ84bupw6Phu6s84bqlw7nhu4vDqjzDojfhu4vhur88xqHhu58z4buLPOG7o+G6v27hu4skPOG6tTfhu4s84bupM+G7i+G6vyQ84budNsOi4bq/JDzhuqfhuqvhu5c9POG7o+G6vzPDrDzDquG7gTM84buj4bq/w7nDojzhur/hu4HDqeG7izzDguG6v3TDteG7i8OqPOG7o+G7m+G7g+G7i+G6vzzigJzFqOG6seG7izzhuqfDsuG7i8OqPOG7o+G7iTXhu4s84bqlw6Phu4s84buj4bq/M8OsPMOq4buBMzzhurU34buJPMWpw6k8w6xu4buBPOG7o+G7m3Thu5Hhu4vDqj084buX4bq/auG7i8OqJDzDouG6v2/hu4vDqjx14buLw6o84buX4bq/xKk84budw7k8w6JvJDzhu6Phur/hu4Fk4buLPOG7ozPhu4E8xak1POG7o+G7g8OsPGnhu4HEkcOsPMOideG7nzzhur/DsiQ8w6J14bufPOG7izbhu4vigJ0lJSU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buXeOG7n+G7o+G6v+G7ieG7myk7xqDhu59vw6I84bui4buJN+G7izwmw4Lhu6LFqD86L+G7lzs=

Quốc Toản (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]