(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14-1, tại huyện Mường Lát, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 50-KL/TU, ngày 20-4-2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng viên và chi bộ, thôn, bản vùng sâu, vùng xa. Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 50-KL/TU về phát triển đảng viên và chi bộ, thôn, bản vùng sâu, vùng xa

Sáng 14-1, tại huyện Mường Lát, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 50-KL/TU, ngày 20-4-2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng viên và chi bộ, thôn, bản vùng sâu, vùng xa. Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 50-KL/TU về phát triển đảng viên và chi bộ, thôn, bản vùng sâu, vùng xa

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban của Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh ủy, các ngành, đơn vị liên quan.

Khu vực miền núi, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh Thanh Hoá chiếm 80% diện tích toàn tỉnh, có hơn 100 km đường biên giới giáp với tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, là nơi sinh sống lâu đời của hơn 1,1 triệu người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số có trên 670.000 người.

Tuy nhiên, đây cũng là địa bàn khó khăn nhất của tỉnh. Vì vậy, cùng với việc quan tâm đẩỵ mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở khu vực miền núi nhằm xây dựng hạt nhân chính trị để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại địa phương, đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với vùng miền núi, đông bào dân tộc.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 50 và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy từ khóa XVI đến khóa XVIII, có thể khẳng định công tác phát triển đảng viên và chi bộ ở thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn Thanh Hóa đã đạt được nhiều đạt kêt quả rất quan trọng.

Tại các huyện Cẩm Thủy, Thường Xuân, sau 1 năm thực hiện đã hoàn thành việc xóa các thôn, bản không có đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép; trong quá trình hoạt động các chi bộ đã tập trung xây dựng, cũng cố tổ chức, phát triển đảng viên; phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo mọi mặt hoạt động của các thôn, bản, đưa phong trào hoạt động ở các địa phương đi vào nề nếp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn công tác phát triển Đảng và chi bộ ở các huyện miền núi trong tỉnh, năm 2013 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 894 để chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kết luận số 50 trên địa bàn huyện Mường Lát, trọng tâm là 3 xã Tam Chung, Trung Lý và Mường Lý.

Bằng quyết tâm chính trị và sự kiên trì, nỗ lực cùa các thành viên Ban Chi đạo tỉnh, Huyện ủy Mường Lát và các cấp ủy Đảng, đoàn thể trên địa bàn huyện, đến đầu năm 2014 Đảng bộ huyện đã xóa được các thôn, bản không có đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép; 100% các thôn, bản đã có chi bộ Đảng; số lượng và chất lượng đảng viên ở các thôn, bản được nâng lên. Các đảng bộ, chi bộ tại 3 xã Tam Chung, Trung Lý và Mường Lý đã xây dựng được quy chế hoạt động, duy trì nền nếp sinh hoạt, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những bài học kinh nghiệm và đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp để tiếp tục thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Thông báo số 1777-TB/TU, ngày 06-10-2020 của Thường trực Tỉnh ủy đến năm 2025 đạt kết quả bền vững, lâu dài.

Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 50-KL/TU về phát triển đảng viên và chi bộ, thôn, bản vùng sâu, vùng xa

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.

Cùng với việc đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên huyện Mường Lát đã đạt được trong 10 năm qua, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ cũng đã chỉ ra một số hạn chế cần sớm khắc phục để tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 50 và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy về công tác phát viên đảng viên và chi bộ ở thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Mường Lát nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh nói chung đạt kết quả bền vững hơn.

Theo đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, Huyện ủy Mường Lát khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong các văn bản chỉ đạo, kết luận của Ban Thường vụ và Thường trực Tình ủy thành các nhiệm vụ, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Theo dõi, đôn đốc việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các văn bàn chi đạo, kết luận của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả 5 nhóm giải pháp trong Kết luận số 50 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh; nghiên cứu, tham mưu, xây dựng và tồ chức triển khai thực hiện tốt các giải pháp đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn huyện Mường Lát nói riêng. Trực tiếp chỉ đạo Tổ công tác giúp việc của Ban Chỉ đạo tỉnh phối hợp với Huyện ủy Mường Lát kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, định kỳ 6 tháng tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm 1 lần tại huyện Mường Lát.

Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Lát và các cấp ủy, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển đảng ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ sinh hoạt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các chi bộ, kịp thời hoàn chỉnh và xử lý nghiêm những chi uỷ, bí thư chi bộ và đảng viên không thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng.

Tăng cường lãnh đạo đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ thôn, bản. Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chi đạo cấp huyện, cấp cơ sở và bộ phận giúp việc.

Chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên, tăng cường nắm bắt tình hình chi bộ và đảng viên, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, phát sinh ngay tại cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy, chi bộ phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho đồng bào, trong đó cán bộ, đảng viên ở thôn, bản phải là người đi đầu để nêu gương cho quần chúng Nhân dân, tạo động lực phấn đấu trở thành Đảng viên.

Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 50-KL/TU về phát triển đảng viên và chi bộ, thôn, bản vùng sâu, vùng xa

Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Kết Luận số 50-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng viên và chi bộ thôn, bản vùng sâu, vùng xa tại huyện Mường Lát.

Nhân dịp này huyện Mường Lát đã trao tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc về 10 năm thực hiện Kết luận 50-KL/TU ngày 20-4-2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tiến Đông


Tiến Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]