(Baothanhhoa.vn) - Công tác chính trị, tư tưởng là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là vũ khí sắc bén nhằm tuyên truyền, cổ vũ, tập hợp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân theo Đảng làm cách mạng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng Đảng trong thời kỳ mới

Công tác chính trị, tư tưởng là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là vũ khí sắc bén nhằm tuyên truyền, cổ vũ, tập hợp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân theo Đảng làm cách mạng.

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng Đảng trong thời kỳ mới

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị do Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức ngày 24-1-2019. (Ảnh: Duy Sơn)

Xây dựng Đảng về chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng có vai trò rất quan trọng góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây chính là trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và cần được thực hiện đồng bộ, thống nhất. Xây dựng Đảng về chính trị là xây dựng Cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng là xây dựng ý thức, niềm tin và ý chí của cán bộ, đảng viên để thực hiện Cương lĩnh, chủ trương, đường lối đó.

Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa hiện nay có 87 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng với trên 8.000 đảng viên. Đảng bộ bao gồm các TCCS ở các cơ quan sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội nghề nghiệp, các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh. Các TCCS đảng trong Đảng bộ khối thực hiện nhiệm vụ do cấp trên giao, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, của ngành. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, là một trong hai chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ và đã tập trung lãnh đạo xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình số 05-CTr/ĐUK, ngày 12/5/2016 về “Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhiệm kỳ 2015 - 2020”.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng bộ khối và các TCCS đảng đã từng bước được đổi mới, có chiều sâu, khoa học và hiệu quả hơn, góp phần quan trọng trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chi bộ thông qua tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, nêu gương người tốt - việc tốt, điển hình tiên tiến; tuyên truyền chủ trương, xây dựng ý thức bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ; chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, xây dựng và vận động mọi cán bộ, đảng viên tham gia các phong trào, các cuộc vận động lớn do các đoàn thể phát động, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; tổ chức tốt các ngày kỷ niệm lớn nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và con người xứ Thanh góp phần tác động sâu sắc vào ý thức, nhằm tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với tổ chức đảng, tạo không khí dân chủ cởi mở, tiếp nhận thông tin nhiều chiều. Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ khối đã có 37 tập thể và 210 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy đã cử gần 4.000 lượt cán bộ, đảng viên đi học tập các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo của Trung ương, của tỉnh và tại Đảng ủy khối. Các cơ sở đều thực hiện việc tiến hành công tác tư tưởng gắn với việc đấu tranh chống lại các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các quan điểm phản động, sai trái chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, đã trực tiếp góp phần tích cực chống âm mưu "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá. Đảng bộ khối tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi, Hội thi Bí thư chi bộ giỏi, Hội thi tìm hiểu Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Trang thông tin điện tử của Đảng ủy khối tiếp tục được duy trì, hoạt động hiệu quả. Hoạt động báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội được triển khai, tổ chức thực hiện ngày càng nền nếp, chất lượng. Trong sinh hoạt chi bộ, công tác tư tưởng luôn là nội dung quan trọng, đồng thời các buổi sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề đã góp phần tạo sự gắn kết và tăng thêm sức chiến đấu cho cán bộ, đảng viên.

Chính vì lẽ đó, trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, những khó khăn trong nước, trong tỉnh, nhưng đại bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào thắng lợi của công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống lịch sử cách mạng tiếp tục được giữ vững và phát huy, trách nhiệm công dân cao hơn; không ngừng rèn luyện, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuy nhiên công tác chính trị, tư tưởng vẫn còn những hạn chế chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ: Trong Đảng bộ vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên băn khoăn, dao động về những khó khăn, thách thức mà đất nước đang phải đối mặt; một số cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có tư tưởng cầm chừng, thiếu tiền phong, gương mẫu, chưa tận tụy phục vụ nhân dân, gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công việc, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu tinh thần cầu thị và ý chí vươn lên, ngại học tập lý luận chính trị và học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Ngoài xã hội vẫn còn nhiều hiện tượng bất an, tệ nạn xã hội phát triển, tình trạng tham nhũng chưa được khắc phục, nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao làm nảy sinh tư tưởng hoài nghi, gây mất lòng tin, lo lắng của cán bộ, đảng viên. Hình thức công tác tư tưởng chưa đáp ứng nhu cầu, hiệu quả giáo dục rèn luyện và sự chuyển biến trong nhận thức cán bộ, đảng viên chưa tốt. Chất lượng sinh hoạt tư tưởng trong nhiều TCCS đảng chưa được đổi mới, tính giáo dục, tính chiến đấu chưa cao; còn tình trạng e dè, nể nang, né tránh, không dám đấu tranh với những biểu hiện sai trái, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Một số chi bộ chưa thực sự phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử chưa được quan tâm đúng mức. Việc giới thiệu, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên, việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết ở một số đơn vị chưa nghiêm túc, chưa sâu, còn hình thức, chất lượng và hiệu quả chưa cao. Có lúc, có nơi chưa nắm bắt kịp thời những diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị chưa tạo được chuyển biến rõ nét, việc phát hiện, biểu dương, tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình chưa được chú ý đúng mức.

Từ thực tế nêu trên, trong thời gian tới để làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của các TCCS đảng và cán bộ, đảng viên, cần tập trung vào một số vấn đề sau:

Một là, Tiếp tục giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trang bị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động kiến thức lý luận, góp phần khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, chống nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa; bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; có giải pháp tích cực, cụ thể trong xây dựng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, quan tâm đến việc tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt việc học tập lý luận chính trị trong Đảng, quan tâm bồi dưỡng các chuyên đề. Đảng ủy khối và các TCCS đảng cần làm tốt hơn nữa việc xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, xem đây là yếu tố quan trọng, cần thiết của người cán bộ, đảng viên; đồng thời cũng là tiêu chí để đánh giá đảng viên, cân nhắc đề bạt và bầu vào cương vị lãnh đạo các cấp; là yếu tố quan trọng quyết định vai trò lãnh đạo, vị thế, mức độ ảnh hưởng và sức cảm hoá của đảng viên đối với quần chúng. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương”.

Hai là, Chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp công tác tư tưởng, bám sát những vấn đề cơ bản, mang tính thời sự, sát thực tế cuộc sống, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với củng cố, xây dựng TCCS đảng, chống tham nhũng, lãng phí, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên của Đảng bộ nhằm củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, đáp ứng yêu cầu nâng cao nhận thức, hoàn thiện nhân cách, phù hợp với nguyện vọng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Định kỳ tổ chức thông tin thời sự và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội kịp thời cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Nâng cao chất lượng cán bộ tuyên giáo cơ sở, cán bộ làm công tác tư tưởng, tạo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động tư tưởng. Bí thư cấp ủy là người chịu trách nhiệm cao nhất, trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác tư tưởng của đảng bộ, chi bộ.

Ba là, Tăng cường giáo dục truyền thống của quê hương Thanh Hóa trong mỗi cán bộ, đảng viên về lòng yêu nước, đoàn kết chống giặc ngoại xâm, về mảnh đất anh hùng với nhiều tập thể và cá nhân anh hùng, vùng đất có bề dày văn hiến, mảnh đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống hiếu học, thông minh, yêu lao động. Từ đó bồi dưỡng thêm niềm tin lý tưởng, ý chí tự lực, tự cường, gắn bó trách nhiệm của cá nhân với việc giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức cá nhân, tư duy năng động sáng tạo, biết chủ động và giải quyết các vấn đề nảy sinh do thực tế đặt ra, không rập khuôn, máy móc, giáo điều; có ý thức xây dựng đoàn kết trong Đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, Phát huy dân chủ, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, đề xuất, bày tỏ chính kiến riêng, thảo luận, tranh luận trong tổ chức, hạn chế phát ngôn tùy tiện, truyền bá ngoài tổ chức những quan điểm sai trái, tạo kẻ hở gây mất đoàn kết nội bộ. Thường xuyên giữ nghiêm kỷ luật Đảng và thực hiện tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt kế hoạch khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm và cam kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết. Đồng thời TCCS đảng phải theo dõi hoạt động của đảng viên, cấp uỷ viên đơn vị mình, lắng nghe ý kiến của quần chúng và đảng viên, nắm bắt tư tưởng và giải quyết kịp thời những phát sinh gây mất đoàn kết nội bộ. Xây dựng mối đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, độ lượng, vị tha, thân ái tình đồng chí. Mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, các đoàn thể tổ chức các phong trào, các hoạt động văn hoá - xã hội để thu hút nhiều đối tượng tham gia bằng những chương trình và hành động cụ thể, phát động các phong trào thi đua yêu nước.

Năm là, Thông qua giáo dục chính trị để xây dựng văn hóa công sở, bởi lẽ văn hoá chính trị là nền tảng tinh thần của xã hội, là điều kiện thuận lợi và cơ bản cho việc tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị. Nếu nền tảng tinh thần xã hội xuất hiện nhiều hiện tượng phản văn hoá, môi trường xã hội không lành mạnh, đạo đức xuống cấp, phê và tự phê bình yếu, tham nhũng không được kiềm chế..., thì văn hóa công sở không còn và không thể có sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Như vậy, muốn xây dựng văn hóa công sở, phải có tư duy chính trị, có nền tảng văn hoá trong sạch, vững chắc, những yếu tố đó luôn được cập nhật và thường xuyên chú trọng, tập trung xây dựng trong mỗi người cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có tác phong làm việc khoa học, sát thực tế, gần dân, có tinh thần học tập nâng cao trình độ mọi mặt, cập nhật kiến thức phục vụ công việc hiệu quả. Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực, giao tiếp lịch sự, ứng xử văn minh, không hách dịch, cửa quyền, vụ lợi, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức và công dân.

Với phương châm “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”, với sự nỗ lực của các cấp ủy, các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, hy vọng trong thời gian tới, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng sẽ có những chuyển biến tích cực và hiệu quả tốt hơn trong mỗi cơ quan, đơn vị và trên toàn Đảng bộ khối./.

Đinh Thị Thanh Hà (Phó BT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh)


Đinh Thị Thanh Hà (Phó BT Đảng Ủy Khối Các Cơ Quan Tỉnh)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]