(Baothanhhoa.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 1707-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nội dung công văn nêu rõ: Thời gian qua, cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa suy thoái, vi phạm trong cán bộ, đảng viên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 1707-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nội dung công văn nêu rõ: Thời gian qua, cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa suy thoái, vi phạm trong cán bộ, đảng viênCông khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND thị xã Nghi Sơn.

Tuy nhiên, việc chấp hành các quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy ở một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cấp ủy, tổ chức đảng chưa thường xuyên. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa đề cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành chưa nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Những hạn chế nêu trên đã và đang làm ảnh hưởng đến uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng, ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng, hiệu quả công việc, phải được kiểm điểm nghiêm khắc, rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục ở tất cả các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

Để kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị, góp phần chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1707-CV/TU thể hiện rất rõ quan điểm, thái độ kiên quyết, nghiêm khắc đối với những trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là trong giai đoạn các cấp ủy, tổ chức đảng đang tập trung cho công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025, đòi hỏi phải xây dựng cho được một đội ngũ cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, uy tín chuyên môn đủ tầm, có đức, có tài, đủ sức gánh vác trọng trách, bảo đảm hoàn thành tốt những yêu cầu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đặt ra.

Thực tiễn quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên qua các thời kỳ đã nêu gương sáng, tận tâm, tận lực với sự nghiệp cách mạng, luôn có ý thức tự tu dưỡng, tự rèn luyện, tự học hỏi để không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, có những đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn trước đây cũng như hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn “một bộ phận giảm sút về ý chí chiến đấu, phai nhạt lý tưởng, dao động, mất lòng tin... Không ít cán bộ, đảng viên bị chủ nghĩa cá nhân thực dụng cuốn hút trở nên thoái hóa, hư hỏng. Tệ nạn tham nhũng, hối lộ, buôn lậu, ăn chơi, phung phí tài sản của Nhân dân rất nghiêm trọng và kéo dài” – điều này đã được Đảng ta cảnh báo từ Hội nghị Trung ương 3 (khóa VII). Tiếp đó, tại các đại hội VIII, IX, X, XI, XII Đảng ta tiếp tục đánh giá tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, chưa được đẩy lùi. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là một trong những nguồn cội dẫn đến tham nhũng, làm giảm sức mạnh và ý chí chiến đấu của tổ chức, làm giảm niềm tin của quần chúng Nhân dân vào Đảng, vào chế độ. Bởi vậy Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã yêu cầu từng cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; để xây dựng Đảng ta thật sự vững vàng về chính trị và tư tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động, trong sạch về đạo đức và lối sống, chặt chẽ về tổ chức, đủ sức lãnh đạo đất nước hội nhập và phát triển.

Với tinh thần lan tỏa của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng được coi trọng hơn. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, qua tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng đã xử lý nghiêm khắc đối với những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. Các kết luận kiểm tra được công bố công khai. Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật bị xử lý nghiêm minh, “không có vùng cấm”, không có ngoại lệ.

Tại Thanh Hóa, chỉ tính riêng trong năm 2019, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tiến hành kiểm tra 1.425 lượt tổ chức đảng cấp dưới và 6.562 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề 2.518 lượt tổ chức đảng cấp dưới và 8.413 lượt đảng viên; ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã giám sát chuyên đề 1.302 lượt tổ chức đảng cấp dưới và 7.916 lượt đảng viên; kiểm tra 32 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, phát hiện và tiến hành kiểm tra 950 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Các cuộc KTGS đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Qua KTGS, xem xét, kết luận, cấp ủy các cấp đã quyết định thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng; cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 908 đảng viên vi phạm. 6 tháng đầu năm 2020, qua KTGS, cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng, 310 đảng viên có sai phạm.

Mới đây nhất, UBKT Tỉnh ủy đã thông báo về việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm liên quan đến việc thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực phục vụ Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Theo đó, có 8 cán bộ, đảng viên giữ các chức vụ lãnh đạo (trong đó có 1 đồng chí là Tỉnh ủy viên, 1 đồng chí nguyên là Tỉnh ủy viên) bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức cảnh cáo, khiển trách vì có khuyết điểm, vi phạm; khai trừ ra khỏi Đảng 1 đảng viên do vi phạm trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Trước đó, liên quan đến sự việc người dân phản ánh người nhà bí thư đảng ủy và một số cán bộ xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa có tên trong danh sách hộ cận nghèo, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện xác minh, kết luận, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan trong vụ việc, đồng thời yêu cầu không tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với bí thư đảng ủy đương nhiệm; đưa ra khỏi nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 2 trường hợp.

Việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý kiên quyết, nghiêm khắc, nghiêm minh đối với các cán bộ, đảng viên có sai phạm là việc làm nghiêm túc và hết sức cần thiết. Sự nghiêm khắc này khẳng định quyết tâm làm trong sạch đội ngũ để tăng cường sức mạnh của Đảng, đồng thời góp phần củng cố niềm tin trong Nhân dân, trong cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhiều lần nhắc nhở đội ngũ cán bộ, đảng viên phải luôn luôn tu dưỡng đạo đức cách mạng. “Ðạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Tu dưỡng đạo đức cách mạng như chuyện rửa mặt hằng ngày, trên tinh thần tự giác, tự nguyện, dựa vào lương tâm và ý thức trách nhiệm của mỗi người. Tu dưỡng đạo đức là một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Với mỗi người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, việc tu dưỡng đạo đức cách mạng giúp cho mỗi người tự rèn luyện để hoàn thiện mình hơn, để làm tốt nhiệm vụ phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân.

Bài và ảnh: Hà Minh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]