(Baothanhhoa.vn) - Cùng với tuyên truyền, xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua luôn coi trọng việc quán triệt và vận dụng tư tưởng tư tưởng Hồ Chí Minh về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Cùng với tuyên truyền, xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua luôn coi trọng việc quán triệt và vận dụng tư tưởng tư tưởng Hồ Chí Minh về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" được thể hiện trên nhiều bài viết, bài nói chuyện của Người, song tập trung nhất là trong tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quyét sạch chủ nghĩa cá nhân".

Nhân kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng, báo Nhân dân số 5409 ra ngày 3-2-1969 đã đăng trên trang nhất bài: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Hồ Chủ tịch với bút danh T.L. Sau này tác phẩm được biên trong Hồ Chí Minh - Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, tập 12, trang 438-439.

Tuy ngắn gọn, song bài viết là tổng kết tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng và về bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hai mặt này có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất với nhau và luôn được Người quan tâm đặt lên hàng đầu.

Bởi theo Người: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; và đạo đức là cái gốc của người cách mạng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền thì đạo đức cách mạng là tiêu chuẩn hàng đầu của người lãnh đạo, quản lý. Thực tiễn cách mạng Việt Nam 91 năm qua đã chứng minh điều đó. Vì vậy, giáo dục tư tưởng chính trị, xây dựng tổ chức, chỉnh đốn và đổi mới Đảng... mà không đặt trên nền tảng đạo đức cách mạng vững chắc thì sẽ không có được thành quả vững bền.

Nội dung bài viết của Bác được kết cấu thành ba phần, có quan hệ lô gic chặt chẽ với nhau:

Thứ nhất, về những ưu điểm

Mở đầu tác phẩm Bác viết: “Nhân dân ta thường nói: đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ chúng ta”. Đồng thời cũng là sự thể hiện lòng tin của Nhân dân với Đảng. Tiếp theo, Người khẳng định những thắng lợi vẻ vang mà Nhân dân ta đạt được luôn gắn liền với việc Đảng đã giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng được đội ngũ các thế hệ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, đạo đức cách mạng cao đẹp, không sợ hy sinh, khó khăn, gian khổ; luôn hăng hái, dũng cảm, tiền phong, gương mẫu trong mọi công việc.

Ngay từ những ngày đầu của cách mạng, Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ chiến sĩ cách mạng. Người khẳng định: "Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng... "[1]. Các tác phẩm "Đường cách mệnh", "Sửa đổi lối làm việc"... cho đến các bài nói chuyện của Người ở các lớp huấn luyện, lớp chỉnh huấn, là những giáo trình, các bài giảng ngắn gọn, sâu sắc, có sức hấp dẫn người nghe, người đọc. Từ các lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu, Trung Quốc (1924 - 1927), các lớp bồi dưỡng ở biên giới Việt - Trung (1941), các lớp chỉnh huấn trong kháng chiến chống thực dân Pháp, các lớp bồi dưỡng đảng viên sau hòa bình, đến hệ thống các trường Đảng (nay gọi chung là Trường chính trị, Trung tâm chính trị) từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện, đã chứng minh Đảng ta và Hồ Chủ tịch luôn đặc biệt quan tâm và đặt lên hàng đầu công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Thứ hai, Bác thẳng thắn phê phán những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân - đối lập với đạo đức cách mạng.

Theo Hồ Chí Minh "đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng... giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích của cá nhân mình, gương mẫu trong mọi việc... "[2].

Về chủ nghĩa cá nhân, Người nói: "tư tưởng không đúng thì có nhiều, nhưng có một tư tưởng mẹ đó là chủ nghĩa cá nhân. "Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể. "miễn là mình béo, mặc kệ thiên hạ gầy". Nó là mẹ đẻ ra tất cả tính hư, nết xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô... Nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng, của chủ nghĩa xã hội" [3] . Vì vậy, chủ nghĩa cá nhân đối lập với đạo đức cách mạng. Người khẳng định: "Đảng ta đã đào tạo được một thế hệ thanh niên cách mạng, gái cũng như trai, rất hăng hái, dũng cảm trong mọi công tác". Đồng thời Người cũng chỉ ra "bên cạnh những đồng chí tốt ấy, còn có một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém" do mang nặng chủ nghĩa cá nhân.

Hồ Chí Minh còn chỉ rõ những biểu hiện đa dạng của chủ nghĩa cá nhân như: ngại gian khổ, khó khăn; tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa, tham danh, trục lợi, tham địa vị, quyền hành; tự cao, tự đại coi thường tập thể, coi kinh quần chúng; chuyên quyền, độc đoán, xa rời thực tế, quan liêu, mệnh lệnh; lười biếng, không chịu học tập, cố gắng vươn lên; mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm; không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân.

Trước đó, vào đầu tháng 6-1968, khi làm việc với một số cán bộ Ban Tuyên huấn (nay là Ban Tuyên giáo) Trung ương Đảng, Người đã từng cảnh báo: "Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân" [4] .

Nhưng thật đáng buồn là, những lời cảnh báo trên của Bác 51 năm về trước, khi đó mới chỉ có một số ít, thì đến nay do mặt trái của kinh tế thị trường tác động - những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân chẳng những không giảm, mà đang tiếp tục phát triển, trở thành căn bệnh ngày càng trầm trọng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền. Vì vậy, Đảng ta đã thẳng thắn thừa nhận: "... sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi... " [5] .

Nguy hiểm hơn khi: "Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước" [6]. Những hiện tượng ấy đã: "làm xói mòn lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch, chống phá, thực hiện "Diễn biến hòa bình" đối với Đảng ta, chế độ ta" [7] .

Thứ ba, phương hướng, giải pháp khắc phục căn bệnh cá nhân chủ nghĩa.

Đề quyét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh yêu cầu:

- Đối với tổ chức Đảng: Phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức cách mạng của người đảng viên; phải thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng, phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên; chế độ sinh hoạt chi bộ phải nghiêm túc; kỷ luật Đảng phải nghiêm minh, công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ.

- Đối với cán bộ, đảng viên: Phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của Nhân dân lên trên hết, trước hết, tức là phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng...; phải đi sâu, đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sự vận dụng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

Theo chúng tôi, cần thực hiện tốt ba nhóm giải pháp sau đây:

* Một là, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về: "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Tuyên truyền, quán triệt nhằm không ngừng nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời để cho họ có ý thức tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành “công bộc” của Nhân dân “vừa có đức, vừa có tài”, “vừa hồng, vừa chuyên” như sinh thời Bác hằng yêu cầu.

Muốn vậy, trước hết các cấp, các ngành trong tỉnh cần phải tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt triệt tư tưởng của Người về: "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" cho đội ngũ cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức, phương thức, như: lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị, các chương trình tập huấn... Đồng thời, phải xây dựng kế hoạch cụ thể; có báo cáo, đánh giá về kết quả thực hiện; phát huy dân chủ, tạo điều kiện và cơ chế thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát đối với việc thực thi công vụ nói chung và trau dồi "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" nói riêng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra; khen thưởng, nhân ra diện rộng đối với gương "người tốt, việc tốt" và xử lý sai phạm một cách nghiêm minh.

* Hai là, tổ chức quán triệt và thực hiện tốt các giải pháp mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về: "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị hiện nay được thể hiện trong nhiều nghị quyết, văn bản của cấp ủy, chính quyền, song trong giai đoạn hiện nay, ý chí ấy được thể hiện tập trung nhất ở Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.

Căn cứ vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương; đặc biệt là quán triệt và thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về: "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã thảo luận và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội; trong đó có "công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị" hiện nay.

Đại hội đã thống nhất quyết nghị 8 giải pháp sau đây [8]:

(1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(2) Đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng theo hướng bám sát và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, đơn vị.

(3) Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

(4) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

(5) Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

(6) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cùng với các nhóm giải pháp khác, nhóm giải pháp này có ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

(7) Nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân; hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp.

(8) Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của tỉnh.

* Ba là, tập trung cụ thể hóa bằng chương trình hành động và kế hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII; Nghị quyết số 58 - NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) "Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", đi đôi với việc tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh.

Những lời giáo huấn, cảnh tỉnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa cá nhân và những biến tướng cách đây đã 51 năm đến nay vẫn giữ nguyên giá trị và tính thời sự.

Để thực hiện tốt di huấn của Người, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh cần vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người trong điều kiện mới về phương hướng, giải pháp khắc phục căn bệnh cá nhân chủ nghĩa. Trước hết, cần làm tốt công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức. Đồng thời thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp đã nêu trên, nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh, để "Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn", nhiệt tình và trách nhiệm cao hơn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ths. Vũ Tất Thành - Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

Tài liệu tham khảo:

1.Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, H, 1995, t5.

2.Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, H, 1996 (t9, t10 và t12).

3. ĐCSVN: Văn kiện Hội nghị BCHTW Sáu (lần 2) - Khóa VIII, Nxb. CTQG, H, 1999.

4. ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. CTQG, H, 2006.

5. ĐCSVN: Văn kiện Hội nghị BCHTW 4 – Khóa XII.

6.Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa: Văn kiện ĐH đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, H, 1995, t5, tr.269.

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, H, 1996, t9, tr.285.

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, H, 1996, t10, tr.306.

[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, H, 1996, t12, tr.557 - 558.

[5] ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. CTQG, H, 2006, tr.274.

[6] ĐCSVN: Văn kiện Hội nghị BCHTW 4 - Khóa XII.

[7] ĐCSVN: Văn kiện Hội nghị BCHTW Sáu (lần 2) - Khóa VIII, Nxb. CTQG, H, 1999, tr.44 - 45.

[8] Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa: Văn kiện ĐH đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Ths. Vũ Tất Thành - Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]