(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20-9-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Kết luận số 610-KL/TU về việc Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa. Dưới đây là toàn văn Kết luận:

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Ngày 20-9-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Kết luận số 610-KL/TU về việc Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa. Dưới đây là toàn văn Kết luận:

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Hình ảnh tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02 - NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVIII) về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020, ngày 13-8-2021 (Ảnh: MH)

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 12, 13-8-2021, sau khi nghe Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2015 - 2020 và ý kiến của các đại biểu dự hội nghị; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận:

Năm năm qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; chính quyền các cấp tăng cường phối hợp, bảo đảm về kinh phí, cơ sở vật chất, các điều kiện khác để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều đổi mới; bám sát cơ sở, phối hợp giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Đội ngũ cán bộ đa số có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, tích cực, năng động trong công tác. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong Hệ thống chính trị của Tỉnh, thể hiện tốt hơn vai trò “cầu nối” trong việc củng cố, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với các cấp uỷ đảng, chính quyền, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trong Tỉnh.

Tuy nhiên, việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU còn có những hạn chế, đó là: Còn 6/8 nhóm chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt so với mục tiêu đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết có nơi, có lúc chưa kịp thời, thiếu quyết liệt, không sâu sát. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, chưa thật sự đổi mới, chưa rõ nội dung hoạt động, chưa cụ thể công việc phải làm, nên hiệu quả hoạt động chưa được như mong muốn; chất lượng hoạt động ở một số tổ chức cơ sở chưa đồng đều, có nơi không duy trì được sinh hoạt thường xuyên; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên chưa thật rõ nét. Việc tập hợp đoàn viên, thanh niên ở nông thôn, ở địa bàn dân cư, công tác phát triển các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp còn khó khăn. Một số phong trào, cuộc vận động chưa được triển khai thường xuyên, liên tục, còn mang tính hình thức. Hoạt động giám sát chưa được nhiều, công tác phản biện xã hội hiệu quả chưa cao. Công tác nắm tình hình Nhân dân, đoàn viên, hội viên có lúc, có việc chưa sâu sát, chưa phản ánh và kiến nghị giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh liên quan đến đoàn viên, hội viên. Đội ngũ cán bộ ở một số hội vừa thiếu, vừa yếu, nhưng chưa được quan tâm kiện toàn, bổ sung kịp thời, thiếu người đứng đầu, nhất là Đoàn thanh niên.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do một số cấp uỷ, chính quyền chưa phát huy đúng vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; chưa thường xuyên làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; chưa quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ về kinh phí, điều kiện làm việc cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; biên chế của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có lúc, có nơi thiếu, nhưng không có giải pháp bố trí, kiện toàn, còn đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có lúc, có nơi, có việc, chưa chủ động tham mưu cho cấp uỷ và phối hợp với chính quyền trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; chưa thực sự nhạy bén, chưa gắn phong trào của tổ chức mình với nhiệm vụ chính trị ở địa phương...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu sau:

I. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025

1. Nhóm chỉ tiêu về công tác cán bộ:

- Về trình độ chuyên môn: 100% trưởng, phó ban của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện; chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã (trừ Hội Cựu chiến binh) có trình độ chuyên môn đại học trở lên.

- Về trình độ lý luận chính trị: 100% trưởng ban, phó ban của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp huyện có trình độ lý luận chính trị cao cấp; 100% phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, trưởng, phó các đoàn thể cấp huyện và chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, trưởng các đoàn thể cấp xã (trừ Hội Cựu chiến binh) có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên.

- Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 100% chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp huyện tham gia ban thường vụ cấp ủy; 100% trưởng các đoàn thể cấp tỉnh (trừ chủ tịch Hội Cựu chiến binh) tham gia cấp ủy và trong tập thể lãnh đạo cơ cấu 01 đồng chí tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Phấn đấu 100% trưởng các đoàn thể cấp huyện, cấp xã tham gia cấp ủy và có thể cơ cấu tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp.

- Cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí đủ cán bộ chuyên trách theo chỉ tiêu biên chế được giao.

2. Nhóm chỉ tiêu về xây dựng tổ chức, tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên:

- 100% khu dân cư (thôn, bản, khu phố) có đoàn viên thanh niên chi đoàn, chi hội thanh niên duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả; khi khuyết người đứng đầu thì chậm nhất trong 3 tháng phải được kiện toàn, bổ sung.

- Bình quân mỗi năm thành lập mới các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp: Công đoàn 100 tổ chức, Đoàn Thanh niên 30 tổ chức, Hội Liên hiệp Thanh niên 30 tổ chức, Hội Liên hiệp Phụ nữ 10 tổ chức; cơ bản các doanh nghiệp có từ 3 hội viên cựu chiến binh trở lên thì thành lập được tổ chức hội.

- Tỷ lệ tập hợp thu hút đoàn viên, hội viên: Đoàn thanh niên 85% trở lên; Công đoàn 93% trở lên; Hội Nông dân 97% trở lên; Hội Liên hiệp Phụ nữ 90% trở lên; Hội Cựu chiến binh 98,5% trở lên.

- 100% Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp hằng năm xây dựng được chương trình giám sát, phản biện xã hội để tổ chức triển khai thực hiện.

3. Nhóm chỉ tiêu về xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo trang thiết bị, điều kiện làm việc của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp: 100% các xã có phòng làm việc riêng cho Mặt trận Tổ quốc và từng đoàn thể chính trị - xã hội; 100% các đoàn thể cấp xã được trang bị bàn ghế, máy vi tính làm việc; 100% các đoàn thể ở thôn, bản, khu phố được hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng tháng.

4. Nhóm chỉ tiêu về phân loại tổ chức:

- Cấp tỉnh: 90% đạt từ khá trở lên, không có đơn vị yếu kém.

- Cấp huyện: 85% đạt khá trở lên; 15% đơn vị trung bình; không có đơn vị yếu kém.

- Cấp xã: 80% đạt khá trở lên; 15% đơn vị trung bình; dưới 5% đơn vị yếu kém.

5. Giảm tỷ lệ hộ nghèo do đoàn viên, hội viên làm chủ hộ: Đoàn Thanh niên dưới 3,5%; Hội Liên hiệp Phụ nữ dưới 2%; Hội Nông dân dưới 5%; Hội Cựu chiến binh dưới 1%; không còn hộ nghèo trong công nhân, lao động.

II. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

1. Bước vào giai đoạn mới, các nhiệm vụ, giải pháp, định hướng trong Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) vẫn còn phù hợp với tình hình thực tiễn và còn nguyên giá trị; yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, với cách làm mới, chủ động, sáng tạo của từng cấp, từng ngành, của Mặt trận Tổ quốc và mỗi đoàn thể chính trị - xã hội.

Trên cơ sở Hệ thống chỉ tiêu chủ yếu tại Kết luận này, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, rà soát lại kết quả thực hiện trong giai đoạn vừa qua để xây dựng kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với từng đoàn thể và tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với thực hiện Thông báo kết luận số 160-TB/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh liên quan đến công tác vận động quần chúng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và của cả Tỉnh.

2. Các cấp uỷ đảng phải tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tình hình mới; tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”.

Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thông qua việc ban hành và chỉ đạo thực hiện các chủ trương, định hướng, nghị quyết, quy chế làm việc và bằng công tác cán bộ; phải xác định rõ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội là công việc thường xuyên của các cấp ủy đảng; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là bộ phận quan trọng và thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; thường trực cấp ủy các cấp định kỳ làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, định hướng và chỉ rõ những nhiệm vụ công tác lớn trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương và cơ sở.

3. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mỗi tổ chức, phải bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng chương trình, phát động các phong trào theo hướng cụ thể, rõ việc, có hiệu quả và phải đánh giá được, không chạy theo thành tích. Khắc phục tình trạng “hành chính hóa” trong hoạt động; bám sát cơ sở để tổ chức các hoạt động, các phong trào, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến. Mỗi đoàn thể phải xây dựng kế hoạch, đề án để thực hiện trong từng thời gian cụ thể, gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể. Giao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh lựa chọn, xây dựng, tổ chức thực hiện một số phong trào chung và phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức để cùng thống nhất thực hiện từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục để Nhân dân hiểu đầy đủ và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân, coi đây là nhiệm vụ bao trùm, quan trọng hàng đầu nhằm phát huy sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và cả Tỉnh.

Làm tốt hơn nữa nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là đối với việc xây dựng cơ chế, chính sách; tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, đặc biệt giám sát đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng ở cơ sở, các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phải tăng cường công tác phối hợp với chính quyền bằng các quy chế, chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện nhiệm vụ chung.

Phát huy đầy đủ vai trò đại diện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; nắm chắc tình hình, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân với cấp ủy, chính quyền và giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền; chủ động phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những mô hình hay, cách làm mới; tham gia có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh...

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

4. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy và cán bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; không để “trắng tổ chức”, không có tổ chức, “trắng sinh hoạt”, “trắng người đứng đầu”, nhất là Đoàn Thanh niên. Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi đoàn, chi hội, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể chính trị - xã hội; làm tốt công tác phát triển đảng, đoàn thể, nhất là ở địa bàn dân cư và trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng vì công việc, không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách vì sự phát triển chung của Tỉnh, của địa phương; trước hết là đội ngũ cán bộ hoạt động chuyên trách ở các cấp phải thật sự say mê với công việc, ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt, thường xuyên nêu gương sáng để dân mến, dân thương, dân tôn trọng và dân được nhờ.

Tiếp tục kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội đồng tư vấn, Tổ tư vấn các cấp, phát huy vai trò của người có kinh nghiệm, uy tín trong cộng đồng dân cư; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp.

5. Chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn nữa với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thông qua các quy chế phối hợp, chương trình phối hợp..., vừa tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, vừa nâng cao hiệu quả công tác vận động, tập hợp Nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi địa phương, nhất là nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống dịch bệnh...

Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp xúc, giải quyết công việc của Nhân dân. Chính quyền các cấp tạo mọi điều kiện để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia có hiệu quả vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để thực hiện tốt công tác vận động Nhân dân, tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Trong quá trình xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các dự án quan trọng của địa phương và các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến người dân, chính quyền phải lấy ý kiến phản biện, góp ý của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trước khi ban hành, hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định; đồng thời phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tổ chức thực hiện.

Chủ tịch uỷ ban nhân dân các cấp định kỳ đối thoại và chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; đảm bảo kinh phí và các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phù hợp với thực tiễn công tác và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia thực hiện những nội dung, phần việc, các chương trình, dự án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của từng đoàn thể để tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên và tạo thêm nguồn kinh phí hoạt động.

6. Tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tốc độ lây lan nhanh, có thể còn kéo dài, gây tổn hại lớn về sức khoẻ và tính mạng của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và mọi mặt của đời sống, từ thực tiễn ấy đặt ra cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phải đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa từ phương pháp chỉ đạo, hướng dẫn, đến nội dung và cách thức tổ chức hoạt động để thích ứng với yêu cầu của công tác phòng chống dịch, nhất là trong điều kiện có thể phải thực hiện giãn cách xã hội.

Tiếp tục cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng, thích ứng an toàn với dịch bệnh, chăm lo tốt nhất đời sống của Nhân dân.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng và xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc Kết luận này.

2. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị; tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển tổ chức đoàn thể và hội viên, tạo điều kiện để phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

3. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; chỉ đạo bảo đảm kinh phí, phòng làm việc và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong Tỉnh.

4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện Kết luận này; tăng cường giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện từ tỉnh đến cơ sở.

5. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện./. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]