(Baothanhhoa.vn) - Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện sai phạm, vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Thường Xuân luôn chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thường Xuân tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện sai phạm, vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Thường Xuân luôn chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

Huyện Thường Xuân tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thường Xuân họp bàn công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Vi Văn Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) huyện ủy Thường Xuân cho biết: Quán triệt chỉ đạo của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, UBTK Tỉnh ủy, ngay từ đầu năm, UBKT Huyện ủy đã chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện; các ban xây dựng Đảng, ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tham mưu, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đồng bộ của hệ thống chính trị huyện. Chương trình được xây dựng đảm bảo thống nhất, có sự phối hợp, gắn kết và phân rõ trách nhiệm của từng tổ chức, đơn vị kiểm tra, giám sát đối với từng nội dung cụ thể, tránh chồng chéo, bỏ sót. Trong đó, chú trọng nội dung kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 32 của Điều lệ Đảng cũng như kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. BTV Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo UBKT các cấp đẩy mạnh công tác kiểm tra theo chuyên đề như: Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; việc thực hiện các quyết định, kết luận của cơ quan có thẩm quyền sau kiểm tra, giám sát... Cùng với đó, UBKT Huyện ủy đã ban hành văn bản hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ cơ sở kiểm tra, giám sát thường xuyên hoặc theo từng lĩnh vực; ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBKT Huyện ủy với các ngành thuộc khối nội chính; Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với Thường trực HĐND huyện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát... Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng từ cơ sở; kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên thực hiện nghiêm quy định của Đảng về quy chế làm việc và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ... Từ đó, thiết thực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.

Năm 2019, UBKT Huyện ủy Thường Xuân đã tiến hành kiểm tra việc quản lý đảng viên, hồ sơ đảng viên và công tác tổ chức xây dựng Đảng ở cơ sở đối với 26 đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy và tiến hành 6 cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng, 50 cán bộ, đảng viên. Trong đó, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và công tác tham mưu thực hiện việc quản lý Nhà nước về đất đai đối với ban chấp hành đảng bộ và 7 cá nhân có liên quan tại Đảng bộ xã Xuân Lộc; kiểm tra đối với đồng chí Ngân Thị Hường, đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Luận Thành, trong việc kê khai tài sản - thu nhập năm 2018, việc tổ chức thực hiện quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ Khe Hạ, việc xây dựng nhà ở kiên cố trái phép trên đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiểm tra BTV đảng ủy và 10 cán bộ, đảng viên có liên quan vi phạm trong việc thanh lý nhà sàn gỗ cũ và việc xây dựng sân bê tông, nhà để xe tại Đảng bộ xã Xuân Lẹ... Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy đã tham mưu cho BTV Huyện ủy thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 2 cán bộ thuộc BTV quản lý; UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 3 đảng viên và đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở thi hành kỷ luật 27 đảng viên... Nội dung vi phạm: Vi phạm quy định về đất đai, vi phạm trong lĩnh vực tài chính; vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình; vi phạm những điều đảng viên không được làm. Việc xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm được cấp ủy và UBKT các cấp thực hiện nghiêm túc, công minh, chính xác, kịp thời đúng thẩm quyền góp phần quan trọng làm tăng sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Cùng với công tác kiểm tra, UBKT Huyện ủy Thường Xuân đã tập trung vào công tác giám sát, trong năm 2019 UBKT đã tiến hành 3 cuộc giám sát, đối với 7 tổ chức đảng. Trong đó, tổ chức giám sát chuyên đề sau kết luận thanh tra, kiểm tra, thông báo của BTV Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hạn chế trong quản lý đất đai năm 2018 tại 3 đảng bộ xã: Xuân Chinh, Xuân Thắng, Luận Thành; giám sát việc kê khai tài sản - thu nhập đối với đảng ủy và các đồng chí thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý tại 2 đảng bộ Vạn Xuân, Xuân Cao; giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án 135, 30a tại 2 đảng bộ xã: Tân Thành, Yên Nhân. Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy đã thực hiện việc giám sát thường xuyên đối với các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên các cấp trong việc tham gia sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở các xã, thị trấn; giám sát các đảng ủy, chi ủy trực thuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc rà soát, bổ sung, đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 – 2025... Qua giám sát, các đơn vị đều thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy và việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên, việc đảng viên tham gia sinh hoạt đảm bảo đúng quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát ở Thường Xuân vẫn còn những hạn chế, đó là vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cấp ủy viên các cấp chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa nghiêm túc; chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở chưa cao. Do đó chưa có tác dụng giáo dục và ngăn ngừa vi phạm. Công tác xử lý và đề nghị xử lý vi phạm kỷ luật Đảng chưa đồng bộ giữa kỷ luật về Đảng với kỷ luật về chính quyền, đoàn thể, một số cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở chưa thường xuyên quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện thông tin báo cáo chưa thường xuyên.

Thời gian tới, Huyện ủy Thường Xuân tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường đổi mới phương pháp, nội dung nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao... Phối hợp với các cơ quan có liên quan tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài liên quan đến cán bộ chủ chốt, cán bộ quy hoạch ở các xã, thị trấn. Kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ UBKT các cấp, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bài và ảnh: Minh Hiếu {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]