Cập nhật: 16:07 12/03/2021
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12-3, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng 12-3, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Hình ảnh tại điểm cầu Thanh Hóa

Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo sở Nội vụ; lãnh đạo, cán bộ công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy và một số Huyện ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa

Báo cáo tóm tắt công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020; một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trình bày, nêu rõ: Năm 2020, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng vừa chung tay phòng, chống dịch VOVID-19, khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra; vừa tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là, đã phối hợp tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội lần thứ XIII của Đảng bảo đảm đúng tiến độ, sớm hơn so với một số nhiệm kỳ gần đây và có nhiều nội dung đổi mới, cách làm mới. Qua đó, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; là thực tế sinh động bác bỏ những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó đã hoàn thành cơ bản tất cả các đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2020.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các mặt công tác và hoàn thành tốt một khối lượng công việc rất lớn. Nổi bật là tập trung tham mưu, xây dựng và từng bước hoàn thiện thể chế về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức bộ máy và cán bộ. Phần lớn tại các hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đều có nội dung liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng được thông qua, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Tính đến hết nhiệm kỳ, toàn ngành đã tham mưu hoàn thành 109 đề án, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao và gần 1.800 đề án trình cấp ủy trực thuộc Trung ương, trong đó có 3 nghị quyết, 1 quy định của Trung ương để thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức xây dựng Đảng.

Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bước đầu có chuyển biến tích cực.

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, tiến hành tổng thể, đồng bộ, toàn diện; các quy định, quy chế từng bước được hoàn thiện. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trong suốt nhiệm kỳ.

Phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc đã có sự đổi mới; việc triển khai nhiệm vụ ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, tạo được sức lan tỏa trong toàn ngành, góp phần củng cố, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Đạt được những kết quả trên là nhờ có chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan, ban, bộ, ngành, các cấp ủy, tổ chức đảng; sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân và sự đồng thuận của toàn xã hội.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thống nhất cao với báo cáo tổng kết, các ý kiến thảo luận tại hội nghị.

Đồng chí khẳng định, trong suốt chương trình công tác giai đoạn 2015-2020, nhất là trong năm 2020, Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ công tác như kế hoạch đề ra và các nhiệm vụ chính trị được Bộ chính trị, Ban Bí thư giao. Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng là cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương và trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Hoạt động của Ban Tổ chức Trung ương đã trực tiếp góp phần quan trọng vào việc tham mưu, tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp; đồng thời, đã chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ để các tỉnh, thành ủy triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ.

Năm 2020, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra và đã đạt được kết quả quan trọng. Tỉnh đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,08%; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, với những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả thể hiện ở một số mặt công tác như sau:

Thứ nhất, là đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trên tất các các phương diện, bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch, nội dung, chương trình và kịch bản đề ra. Về nhân sự, tất các các đại hội ở 1.467 tổ chức cơ sở đảng, 31 Đảng bộ cấp trên cơ sở, cho đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đều bầu thành công Ban Chấp hành khóa mới, bảo đảm đúng số lượng, đúng cơ cấu, phù hợp tỷ lệ nữ, tỷ trẻ, tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số và tỷ lệ đổi mới theo quy định.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Thanh Hóa đã sắp xếp lại 143 xã, giảm đi 76 xã, còn 67 xã mới. Bên cạnh đó, trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp, tỉnh đã sắp xếp một bước về nhân sự, cho nên khi bước vào Đại hội tất cả các xã đều bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã với số lượng từ 13 đến 15 đồng chí theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Từ thực tiễn tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp vừa qua, tỉnh đã rút ra một số kinh nghiệm và cách làm như sau: Thứ nhất là phải nghiên cứu kỹ các văn bản của Trung ương, trên cơ sở đó ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, từ công tác chuẩn bị văn kiện đến công tác nhân sự, kiểm tra giám sát, công tác tuyên truyền. Đồng thời, coi trọng việc tổ chức đại hội điểm các cấp và ngay sau khi kết thúc đại hội điểm, tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm để tập trung chỉ đại đại hội nhân rộng.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị

Thứ 2 là, quan tâm đến việc chuẩn bị báo cáo chính trị đại hội. Đối với tỉnh Thanh Hóa để thống nhất một hệ thống các chỉ tiêu từ Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện, xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành quy định hệ thống các chỉ tiêu chủ yếu khi xây dựng báo cáo chính trị cho Đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp xã. Theo đó, cấp huyện có 27 chỉ tiêu, cấp xã có 24 chỉ tiêu. Trên cơ sở đó, giao kế hoạch cụ thể từng chỉ tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố và yêu cầu các đơn vị bảo đảm phấn đấu đạt không thấp hơn kế hoạch tỉnh giao.

Thứ 3 là, về công tác nhân sự, trên tinh thần của Chị thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Thanh Hóa đã cụ thể hóa về tiêu chuẩn đối với các chức danh cán bộ. Vì vậy đã tạo được sự công tâm, khách quan, dân chủ trong công tác cán bộ được dự luận đồng tình cao. Thực tiễn cho thấy đây là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Thứ 4 là, về quy trình nhân sự, trên cơ sở quy trình nhân sự 5 bước, tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố thực hiện khảo sát, đánh giá nhân sự tại nơi công tác, nơi cư trú, bao gồm cả trường hợp tái cử và lần đầu tham gia cấp ủy về phẩm chất đạo đức, lối sống, uy tín, năng lực, thành tích, sản phẩm nổi trội.

Thứ 5 là, từ thực tiễn công tác, tỉnh cũng quan tâm chỉ đạoxử lý nghiêm, kịp thời nhiều trường hợp viết đơn, thư mạo danh, lợi dụng mạng xã hội để đăng tải những thông tin xấu độc nhằm hạ thấp uy tín của lãnh đạo.

Thứ 6 là, trong công tác bầu cử, rút kinh nghiệm một số khóa trước là đã thực hiện phát phiếu bầu cử theo đoàn đại biểu các đảng bộ, cho nên đã quản lý chặt chẽ được số lượng phiếu phát ra, không có tình trạng phiếu thừa, thiếu phiếu bầu cử. Nhờ vậy, việc tiến hành bầu cử 1 lần ở tất cả các Đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở đều thành công tốt đẹp.

Thứ 7 là, để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, ngay sau Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo trong vòng 1 tháng các địa phương, đơn vị phải thực hiện phân công cấp ủy viên, phân công Thường vụ theo đúng phương án nhân sự. Đồng thời, tiến hành kiện toàn các chức danh HĐND, UBND theo quy định.

Đối với Đảng bộ tỉnh, ngay sau khi có chuẩn y của Bộ Chính trị, tỉnh đã tiến hành phân công các chức danh theo đúng đề án nhân sự; các chức danh của HĐND, UBND tỉnh cũng đã được kiện toàn ngay đầu tháng 12-2020. Đồng thời, tỉnh đã tổ chức gặp gỡ động viên, giải quyết chế độ, chính sách cho các đồng chí cán bộ không đủ tuổi tái cử; khẩn trương xây dựng chương trình công tác toàn khóa; chương trình hành động, quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, qua đó tạo không khí phấn khởi trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Song song với đó, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về tổ chức bộ máy. Trong các năm 2019 và 2020, tỉnh đã giảm 1.578 thôn, đồng thời bố trí mỗi 1 thôn có 3 đống chí đảm nhận các chức danh, qua đó đã giảm được 10.500 cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn; cấp xã giảm được 76 xã, theo đó giảm được 17.567 cán bộ công chức cấp xã, nhờ vậy đã tiết kiệm chi ngân sách hàng năm khoảng 463 tỷ đồng.

Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 12-1-2021, tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử. Đến ngày 5-2-2021, tỉnh đã tiến hành hiệp thương lần 1 ở tất cả các đơn vị; ngày 11-3-2021, tỉnh đã hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; phấn đấu đến 17 giờ, ngày 14-3-2021 sẽ tổng hợp, lập danh sách người được giới ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND cấp cấp, đồng thời, tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ 2 vào ngày 17-3-2021.

Về nhiệm vụ trong năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thống nhất cao với 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như trong báo cáo tại hội nghị.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian tới sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, trọng tâm là triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, bầu cử thành công đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương kết luận tại hội nghị (Ảnh chụp màn hình)

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các tỉnh, thành phố trên cả nước, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã nêu lên những kết quả nội bật, một số hạn chế, tồn tại của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và các bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 và thời gian tiếp theo, đồng chí Phạm Minh Chính, nhấn mạnh: Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp để triển 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược, trong đó tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ 3 nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nhất là, ngành cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; tiếp tục đổi mới, kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cùng với đó, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục thực hiện kiện toàn và bố trí, sắp xếp cán bộ các cấp theo phương án nhân sự đã được thông qua tại Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp chuẩn bị, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngành cũng cần tập trung tham mưu hoàn thiện, cụ thể hóa hệ thống các văn bản, quy định của Đảng về tổ chức cán bộ, mà trục trung tâm là các quy định của Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Đảng và bám sát thực tiễn để xử lý vướng mắc, khó khăn về công tác cán bộ.

Về xây dựng ngành, đồng chí yêu cầu Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải bám sát và thực hiện tốt “5 hóa” bao gồm: Hạt nhân hóa lãnh đạo, chuẩn hóa văn bản pháp quy, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tự động hóa tổ chức thực hiện, tối ưu hóa kết quả hoạt động. Bên cạnh đó, cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần thực hiện tốt phương châm xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành là: “Đoàn kết - Trung thành - Trung thực -Trong sáng - Gương mẫu - Tinh thông - Chuyên nghiệp”. Qua đó, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Cùng với đó, cần coi trọng công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền lấy “cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy “cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]