(Baothanhhoa.vn) - Công tác cán bộ vừa là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, vừa là mục tiêu, giải pháp trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Xác định rõ điều đó, những năm qua, Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn đã tập trung lãnh đạo nhằm bảo đảm cả về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn quan tâm nâng cao chất lượng công tác cán bộ

Công tác cán bộ vừa là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, vừa là mục tiêu, giải pháp trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Xác định rõ điều đó, những năm qua, Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn đã tập trung lãnh đạo nhằm bảo đảm cả về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn quan tâm nâng cao chất lượng công tác cán bộCán bộ Ban Tổ chức Thị ủy Bỉm Sơn sắp xếp, kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ cán bộ.

Theo thống kê, hiện đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn quản lý là 187 đồng chí. Trong đó, cán bộ lãnh đạo thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 13 đồng chí; cán bộ lãnh đạo thuộc Ban Thường vụ Thị ủy quản lý là 174 đồng chí (cán bộ nữ là 52 đồng chí, chiếm 27,8%). Về trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 25 đồng chí (chiếm 13,6%); đại học 159 đồng chí (chiếm 85%); cao đẳng, trung cấp 3 đồng chí (chiếm 1,6%). Về trình độ lý luận: Cao cấp, cử nhân 42 đồng chí (chiếm 22,45%); trung cấp 112 đồng chí (chiếm 59,9%); sơ cấp 33 đồng chí (chiếm 17,6%).

Xác định tầm quan trọng đặc biệt của công tác cán bộ, những năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn đã quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, của Tỉnh ủy liên quan đến công tác cán bộ. Đồng thời, cụ thể hóa các quy định, quy chế về công tác cán bộ để thống nhất thực hiện trong toàn đảng bộ, như Quyết định số 418-QĐ/TU, ngày 18-11-2016 về Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; Công văn số 857-CV/TU, ngày 11-3-2019 về hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng nhiệm kỳ 2025-2030; Kế hoạch số 179-KH/TU, ngày 24-9-2019 về kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 205-KH/TU, ngày 8-4-2020 về giám sát công tác cán bộ...

Các cấp ủy đảng từ thị xã đến cơ sở đã nhận thức rõ mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, phương châm, quy trình thực hiện công tác cán bộ. Trong đó, trọng tâm là công tác quản lý, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ phù hợp với yêu cầu, tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Để làm cơ sở cho công tác cán bộ, việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng được Ban Thường vụ Thị ủy xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, đã tổ chức hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ từ thị xã đến cơ sở một cách cụ thể, đúng quy định, như quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 63 đồng chí (gấp 2,1 lần nhiệm kỳ trước). Đồng thời, yêu cầu UBND thị xã, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp ủy cơ sở xây dựng quy hoạch cán bộ bảo đảm các tiêu chí, tiêu chuẩn và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Cùng với đó, địa phương cũng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiệu quả, bài bản; trong đó đã cử 9 đồng chí đi học thạc sĩ; 12 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị; 71 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính cho 91 đồng chí, ngạch chuyên viên cho 191 đồng chí; bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho 850 lượt cán bộ... Nhờ làm tốt công tác quy hoạch, đào đạo nên chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cấp xã, phường, đã có bước chuyển biến rõ rệt, năng lực công tác được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong tình hình mới. Đồng thời, qua phân loại chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm cho thấy, có 95% cán bộ quản lý cấp xã, phường hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt được tín nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Công tác bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử được quan tâm, bảo đảm theo tiêu chuẩn, điều kiện và thực hiện đúng quy định, quy chế; bảo đảm tính dân chủ, khách quan, không gây dư luận, điều tiếng trong công tác cán bộ. Trong 3 năm trở lại đây, tổng số cán bộ được bổ nhiệm lần đầu là 8 đồng chí; số cán bộ được bổ nhiệm lại là 10 đồng chí; số cán bộ được giới thiệu ứng cử đối với cấp xã là 6 đồng chí, cấp thị xã là 5 đồng chí. Cùng với đó, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khi nguồn cán bộ tại chỗ ở một số xã, phường chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực, hoặc còn tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ... Ban Thường vụ Thị ủy đã thực hiện luân chuyển cán bộ từ thị xã xuống xã, phường và ngược lại.

Kết quả, từ năm 2012 đến 2017, địa phương đã thực hiện luân chuyển 7 lượt cán bộ từ thị xã về xã, phường. Trong đó, 4 đồng chí giữ chức danh bí thư và 3 đồng chí giữ chức danh chủ tịch UBND xã, phường; có 4 đồng chí được luân chuyển dưới 36 tháng và 3 đồng chí được luân chuyển từ 36 đến 60 tháng. Hiện cả 7 đồng chí đều đã hết thời gian luân chuyên và được bố trí giữ chức vụ cao hơn. Bên cạnh đó, địa phương cũng thực hiện luân chuyển từ xã, phường này sang xã, phường khác đối với 4 đồng chí; trong đó, 3 đồng chí giữ chức danh bí thư, 1 đồng chí giữ chức danh chủ tịch UBND xã, phường. Ngoài ra, công tác luân chuyển cán bộ từ khi Bộ Chính trị ban hành Quy định 98-QĐ/TW (từ tháng 10-2017 đến nay) cũng được Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện. Kết quả, năm 2020 có 1 đồng chí là Phó Giám đốc Sở Xây dựng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy luân chuyển về giữ chức danh Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn. Đồng thời, có 3 đồng chí được luân chuyển từ thị xã về xã, phường (trong đó 2 đồng chí giữ chức danh bí thư và 1 đồng chí giữ chức danh chủ tịch).

Đồng chí Thịnh Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, cho biết: Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cán bộ trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, cũng như sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, việc bố trí, sắp xếp các chức danh lãnh đạo đã được Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm triển khai thực hiện, góp phần ổn định tổ chức bộ máy, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Có thể nói, nhờ làm tốt các khâu trong công tác cán bộ; đồng thời, quan tâm xây dựng môi trường và điều kiện thuận lợi để cán bộ được học tập, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, nên thị xã đã xây dựng được đội ngũ cán bộ bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ, năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống... đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay và tạo nguồn cán bộ cho các giai đoạn tiếp theo.

Bài và ảnh: Khôi Nguyên {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]