(Baothanhhoa.vn) - Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 3638-QĐ/TU, ngày 28-2-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên cơ sở hợp nhất hai Đảng bộ: Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa khắc phục bệnh “hình thức” trong công tác kiểm tra

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 3638-QĐ/TU, ngày 28-2-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên cơ sở hợp nhất hai Đảng bộ: Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa khắc phục bệnh “hình thức” trong công tác kiểm tra

Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc tại Đảng ủy Thanh tra tỉnh.

Hiện nay Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (gọi tắt là Đảng bộ Khối) có 177 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (121 đảng bộ, 56 chi bộ cơ sở) với 15.544 đảng viên. Có 23 đảng bộ bộ phận, 1253 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Có 92 đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở là trưởng hoặc phó các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh. Là một trong những Đảng bộ có số lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên lớn nhất trong toàn quốc.

Với đặc thù là Đảng bộ không có chính quyền cùng cấp; các tổ chức đảng trực thuộc là các tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh. Đây là Đảng bộ tập trung nhiều cán bộ, đảng viên giữ cương vị chủ chốt của Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp cấp tỉnh; 100% cấp ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở là kiêm nhiệm. Bên cạnh đó, Đảng bộ có số lượng TCCSĐ và đảng viên lớn, công tác, sinh hoạt rải rác trên các địa bàn toàn tỉnh. Do đó, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ Khối lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị. Nhiệm kỳ 2015-2020, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối đó là: Tập trung kiểm tra, giám sát các đảng viên là cấp ủy viên, trưởng, phó phòng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, những cán bộ, đảng viên nắm giữ vị trí, nhiệm vụ quan trọng, những lĩnh vực nhạy cảm, thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp, công dân trong thực thi công vụ.

Căn cứ vào yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, từng năm, cấp ủy và ủy ban kiểm tra hai cấp trong Đảng bộ Khối đã nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đưa công tác kiểm tra, giám sát ngày càng nền nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ngay sau Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và kịp thời ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra; chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra; triển khai đầy đủ, kịp thời các hướng dẫn, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quy định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong mỗi tổ chức cơ sở đảng và trong cán bộ, đảng viên của Đảng bộ.

Ủy ban Kiểm tra đã tham mưu cho Ban Thường vụ ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tạo sự thống nhất thực hiện trong toàn Đảng bộ như: Quy định giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Đảng uỷ Khối quản lý; Quy định về trách nhiệm các ban của Đảng uỷ tham gia giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối; Hướng dẫn về giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối quản lý; Quyết định về ban hành quy trình giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên của Đảng ủy Khối quản lý. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với các Ban của Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; ban hành Văn bản phối hợp với Thanh tra tỉnh trong công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên...

Nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng xử lý các tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hằng năm tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, đồng thời đã tổ chức triển khai sâu rộng, hiệu quả Cuộc thi tìm hiểu “Công tác kiểm tra của Đảng” trong toàn Đảng bộ, thu hút hàng ngàn cán bộ, đảng viên tham gia. Qua đó nâng cao nhận thức, hiểu biết và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của các cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa khắc phục bệnh “hình thức” trong công tác kiểm tra

Đặc biệt, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối (UBKT ĐUK) đã tham mưu ban hành bộ Tiêu chí chấm điểm đánh giá công tác kiểm tra, giám sát của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Căn cứ các quy định, hướng dẫn, tiêu chí của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy cơ sở xây dựng và ban hành các quy định, hướng dẫn ở cấp mình phù hợp, đảm bảo nguyên tắc, quy định, thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Hằng năm, ngay từ đầu năm, UBKT ĐUK thành lập các tổ thẩm định việc xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy và UBKT ĐU cơ sở, những đơn vị nào xây dựng chương trình công tác chưa phù hợp, chưa đúng, UBKT ĐUK có thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh. Cuối năm, cấp ủy, UBKTĐU cơ sở nộp toàn bộ hồ sơ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để UBKT ĐUK chấm điểm, đánh giá, xếp loại. Việc tổ chức thẩm định chương trình công tác và chấm điểm, đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng trực thuộc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối là một trong những phương pháp, cách làm hay, thực chất và là một trong số ít các đơn vị thực hiện được cách làm này. Đây là phương pháp tích cực, hiệu quả được cấp ủy cơ sở đánh giá cao và ủy ban kiểm tra cấp trên biểu dương, ghi nhận.

Công tác theo dõi, nắm bắt tình hình và kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở cũng được cấp ủy và ủy ban kiểm tra 2 cấp trong Đảng bộ quan tâm, chú trọng. Việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, góp phần tạo sự ổn định, phát triển của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đặc biệt công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm của tập thể, cá nhân theo tinh thần các nghị quyết của Đảng được cấp ủy, ủy ban kiểm tra đưa vào kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên trong các năm. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ sở kịp thời, thiết thực. Sau kiểm tra, giám sát đã kịp thời nhắc nhở, uốn nắn, chấn chỉnh những thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; nghiêm khắc, kiên quyết chấn chỉnh, xử lý các tổ chức đảng và đảng viên có biểu hiện cơ hội, thực dụng, phai nhạt lý tưởng cách mạng, tham nhũng, quan liêu đi đến suy thoái về chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống...

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ đã kiểm tra được 701 tổ chức đảng với 8.702 đảng viên; giám sát 616 tổ chức đảng với 8.767 đảng viên; ủy ban kiểm tra 2 cấp đã kiểm tra 466 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 232 tổ chức đảng về việc thi hành kỷ luật trong Đảng; 509 đảng ủy và chi bộ trực thuộc về thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giám sát chuyên đề 592 tổ chức đảng và 6.761 đảng viên. Qua kiểm tra và giải quyết đơn thư tố cáo đã xem xét, xử lý kỷ luật 2 tổ chức đảng và 158 đảng viên vi phạm. Trong đó, có 12 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trung ương quản lý; 31 đảng viên thuộc diện BTV Đảng ủy Khối quản lý. Có 27 đảng viên bị xử lý pháp luật và 35 đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Từ phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cùng với sự nỗ lực cố gắng tích cực của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, trong những năm qua, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được nâng lên. 100% cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm; trong đó có 70% các tổ chức đảng đã thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát đã xây dựng; quy trình, hồ sơ, thủ tục các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng đảm bảo; chất lượng được nâng lên rõ rệt. Quá trình kiểm tra, giám sát đã phát huy sức mạnh tổng hợp của tổ chức đảng, các cơ quan chức năng và quần chúng nhân dân; kiên quyết khắc phục bệnh “hình thức”, làm chiếu lệ. Khi phát hiện thấy những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở cơ quan, đơn vị đã nhanh chóng làm rõ và kiên quyết đấu tranh, xử lý; không để tình trạng chỉ “kiểm điểm”, “rút kinh nghiệm” hoặc “xử lý nội bộ”, làm mất niềm tin của cán bộ, đảng viên vào hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát.

Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, đề án, cơ chế chính sách, chương trình, kế hoạch trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong thời gian qua, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng cùng cả tỉnh đạt kết quả toàn diện, trong đó nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 12,1%, vượt mục tiêu Đại hội, gấp 1,5 lần so với mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015. Quy mô GRDP của tỉnh năm 2020 ước đạt 131.199 tỷ đồng, gấp 1,77 lần năm 2015, đứng thứ 8 cả nước, cao nhất trong các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ; GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.616 USD, gấp 1,8 lần năm 2015. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn luôn vượt dự toán và tăng trưởng cao; tốc độ thu bình quân hàng năm dự kiến đạt 18,1%, năm 2020 dự kiến đạt 28.967 tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm 2015. Văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Với những thành tích đạt được nêu trên, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ nhiều năm liên tục được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng Giấy khen, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen..., nhiều cán bộ kiểm tra trong Đảng bộ được các cấp, các ngành tặng thưởng các danh hiệu thi đua cao quý khác. Đây chính là sự ghi nhận, đánh giá cao của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên đối với công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ nhiệm kỳ qua; là sự cổ vũ, động viên to lớn đối với sự phấn đấu vươn lên của ủy ban kiểm tra 2 cấp trong Đảng bộ Khối những năm tới.

Phát huy những kết quả đó, trong thời gian tới, Đảng bộ Khối tiếp tục tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:

Các cấp ủy tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Điều lệ Đảng; Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của cấp uỷ, ủy ban kiểm tra cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Cấp ủy và UBKT 2 cấp chủ động xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hằng năm bảo đảm trọng tâm, thiết thực theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và Đảng ủy Khối và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ do cấp uỷ mình quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt. Nội dung kiểm tra, giám sát gắn với kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra 2 cấp triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, nhất là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm có vai trò trực tiếp góp phần ngăn chặn, răn đe và xử lý vi phạm. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, trước hết là lựa chọn đúng đối tượng, nội dung tập trung vào những vấn đề trọng điểm, dễ phát sinh sai phạm.

Chủ động phối hợp các cơ quan liên quan trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo đối với ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát được tham gia tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra có đủ năng lực, trình độ, nắm vững các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên cập nhật thông tin, bồi dưỡng kiến thức về mọi mặt; tinh thông nghiệp vụ, kỹ năng xử lý các tình huống.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở; giải quyết kịp thời, dứt điểm những biểu hiện phức tạp mới nảy sinh và khi có đơn thư tố cáo, khiếu nại của cán bộ, đảng viên. Đảm bảo tiến độ thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát; kiểm tra, xử ký kịp thời những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Tổ chức thẩm định chương trình công tác và đánh giá, chấm điểm thi đua công tác kiểm tra, giám sát hằng năm làm cơ sở để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và công tác thi đua ken thưởng; thực hiện nghiêm chế độ sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.

Triển khai, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong toàn Đảng bộ nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948 – 16-10-2023)./.

Nguyễn Thị Huyền


Nguyễn Thị Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]