(Baothanhhoa.vn) - Nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần thống nhất, tập trung trí tuệ, phát huy ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, Đảng bộ, chính quyền huyện Quan Hóa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; kinh tế - xã hội duy trì mức tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu đại hội đề ra. Thành tựu đó đã tạo động lực, bước đệm quan trọng giúp Đảng bộ, chính quyền huyện Quan Hóa vững bước trên chặng đường mới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Quan Hóa quyết tâm thoát nghèo, vươn lên thành huyện khá

Nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần thống nhất, tập trung trí tuệ, phát huy ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, Đảng bộ, chính quyền huyện Quan Hóa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; kinh tế - xã hội duy trì mức tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu đại hội đề ra. Thành tựu đó đã tạo động lực, bước đệm quan trọng giúp Đảng bộ, chính quyền huyện Quan Hóa vững bước trên chặng đường mới.

Đảng bộ huyện Quan Hóa quyết tâm thoát nghèo, vươn lên thành huyện kháMột góc thị trấn Hồi Xuân. Ảnh: Khắc Công

Thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân, sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; sản lượng lương thực có hạt bình quân hằng năm đạt 22.080 tấn, vượt mục tiêu đại hội; nhiều mô hình sản xuất mới được triển khai thực hiện và đã phát huy hiệu quả tích cực. Chăn nuôi phát triển ổn định, tổng đàn gia súc, gia cầm đều tăng. Công tác bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng tiếp tục được đẩy mạnh. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng mạnh, với giá trị sản xuất toàn ngành năm 2020 ước đạt 1.018,8 tỷ đồng, gấp 2,25 lần so với năm 2015. Dịch vụ, thương mại phát triển nhanh cả về quy mô, cơ cấu, chất lượng. Thu ngân sách luôn vượt chỉ tiêu tỉnh giao và đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Huy động hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở từng bước được hoàn thiện, với tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2015-2020 ước đạt 2.472,3 tỷ đồng, vượt mục tiêu đại hội. Nhiều dự án quan trọng hoàn thành và đưa vào sử dụng, như: Nhà máy Thủy điện Trung Sơn, Nhà máy Thủy điện Thành Sơn; đường Hồi Xuân-Tén Tằn; dự án nâng cấp Quốc lộ 15A... và hàng chục công trình đang được đầu tư và hoàn thiện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt về quản lý tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Các hoạt động chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ được đẩy mạnh trên tất cả các ngành, lĩnh vực. Chất lượng hoạt động văn hóa - thông tin, thể thao có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào mục tiêu giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Nhiều lễ hội truyền thống, văn hóa dân gian được bảo tồn, khôi phục và phát huy. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai rộng khắp đến tất cả các làng, bản, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Cùng với đó, sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH quê hương, đất nước. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và công tác giảm nghèo, công tác tôn giáo. Hoạt động của HĐND các cấp có nhiều đổi mới; UBND huyện, xã đã bám sát nhiệm vụ của cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của cấp ủy và HĐND, có nhiều giải pháp tích cực để tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể Nhân dân ngày càng thiết thực, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới (NTM) có nhiều chuyển biến rõ nét. Trong nhiệm kỳ qua, thông qua các chương trình, dự án, chính sách, kết cấu hạ tầng cơ sở từng bước làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn, từng bước ổn định đời sống Nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 30,2 triệu đồng, tăng 2,1 lần so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,78%, bình quân mỗi năm giảm được 6,54%, vượt 18,9% kế hoạch đề ra. Các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, chính sách dân tộc được thực hiện kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả. Phong trào xây dựng NTM đạt được nhiều kết quả. Đến cuối năm 2019, huyện đã có 2 xã Xuân Phú, Phú Nghiêm (nay là xã Phú Nghiêm) và 20 bản đạt chuẩn NTM, dự ước hết năm 2020 có thêm 7 bản đạt chuẩn NTM. Bình quân mỗi xã đạt 15,43 tiêu chí, vượt mục tiêu đại hội. Quốc phòng - an ninh, đối ngoại được tăng cường; an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội ổn định, xây dựng được thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả khá toàn diện; chất lượng đội ngũ cán bộ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng được nâng lên rõ rệt; chính trị, tư tưởng được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đối tượng, tạo chuyển biến tích cực trên thực tiễn. Các cấp ủy đảng đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên (ĐV) và các tầng lớp Nhân dân. Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp được triển khai sâu rộng, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của cán bộ, ĐV và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, các cấp ủy đảng đã triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, ĐV. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy và cán bộ có nhiều đổi mới sáng tạo; công tác phát triển Đảng được chăm lo, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 663 ĐV mới, nâng tổng số ĐV trong toàn đảng bộ lên 4.205 ĐV.

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 là rất lớn và có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở, là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện vững bước tiến lên trong giai đoạn mới. Với phương châm hành động: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Quan Hóa đề ra 27 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng Đảng (trong đó có 11 chỉ tiêu về kinh tế, 10 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 3 chỉ tiêu môi trường, 1 chỉ tiêu an ninh trật tự, 2 chỉ tiêu xây dựng Đảng) và 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá. Phấn đấu đến năm 2025 thoát ra khỏi huyện nghèo và đến năm 2030 trở thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh.

Để hoàn thành mục tiêu to lớn đó, trong 5 năm tới, Đảng bộ huyện Quan Hóa tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ; vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tranh thủ thời cơ, vận hội mới, huy động tối đa nguồn lực để phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Tập trung nâng cao tốc độ tăng trưởng, gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng nâng cao khả năng cạnh tranh và giá trị của các ngành, lĩnh vực, các sản phẩm chủ lực của huyện; chú trọng phát triển lâm - nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng NTM gắn với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tăng cường các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Phạm Bá Diệm

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện Quan Hóa {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]