(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 248 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 9.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 14-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 248 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 9.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Toàn cảnh Đại hội.

Theo báo cáo Chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và Nhân dân huyện Hậu Lộc đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, với 25/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (trong đó có 18 chỉ tiêu vượt kế hoạch).

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu dự Đại hội.

Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, năng lực sản xuất và quy mô nền kinh tế ngày càng được nâng lên; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 14,2%, vượt mục tiêu Đại hội (14%). Giá trị sản xuất năm 2020 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 9.695 tỷ đồng, gấp 1,94 lần năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 45 triệu đồng, vượt mục tiêu Đại hội 11,8%, tăng gần 2 lần so với năm 2015.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, thực hiện sâu rộng, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Năm 2020, ước có 18/23 xã nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 18 tiêu chí, có 78 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; huy động vốn cho đầu tư phát triển vượt kế hoạch; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Công tác quản lý tài nguyên - môi trường có chuyển biến tích cực; phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp hằng năm từ 99% trở lên. Quốc phòng - An ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng luôn được coi trọng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Hoạt động của chính quyền các cấp có chuyển biến tích cực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội có sự đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Văn Luệ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đảng bộ huyện Hậu Lộc đã đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu, 2 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá, 2 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; nâng cao đời sống của Nhân dân; bảo đảm quốc phòng – an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện khá của tỉnh.

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu đã làm rõ thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, đề xuất các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hậu Lộc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ một số mặt hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của huyện. Đồng thời, nhấn mạnh thêm một số vấn đề để các đại biểu cùng thảo luận và thống nhất tổ chức thực hiện:

Trên cơ sở quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, huyện Hậu Lộc cần khẩn trương cập nhật, bổ sung, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hậu Lộc đến năm 2040, làm cơ sở để triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo ra sự đột phá về phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, phương án tổ chức sản xuất ở tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đảm bảo trình tự thủ tục, có tính khoa học, khả thi, rõ ràng, cụ thể, tạo ra sự phát triển nhanh, mạnh mẽ của huyện.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tập trung quy mô lớn, sản phẩm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, gắn với xây dựng thương hiệu. Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp; nhân rộng các mô hình tiên tiến đã khẳng định được ưu thế trong thực tiễn sản xuất nông nghiệp. Tập trung tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, trọng tâm là nuôi trồng thủy, hải sản; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường; quản lý ngư dân và phương tiện hoạt động trên biển.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với phát triển đô thị. Rà soát, hoàn chỉnh các quy hoạch phát triển sản xuất ở tất cả các lĩnh vực, đảm bảo khả thi, làm cơ sở để kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhằm huy động đa dạng các nguồn lực cho đầu tư phát triển, góp phần làm tăng quy mô, giá trị sản xuất, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành cấp tỉnh xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư ở tất cả các lĩnh vực có lợi thế. Đổi mới phương pháp tổ chức sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống theo hướng sản xuất những sản phẩm cao cấp, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các thị trường lớn trong nước và quốc tế. Tập trung phát triển đô thị gắn với quản lý chặt chẽ hành lang các tuyến đường giao thông, nhất là quản lý mốc lộ giới; quản lý tốt các quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông, nhất là tại khu vực thị trấn Hậu Lộc, các thị tứ trên địa bàn huyện đã được phê duyệt.

Quan tâm nâng cao chất lượng và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa - xã hội; giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục của huyện, nhất là giáo dục mũi nhọn. Làm tốt công tác tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng và các di tích lịch sử văn hóa; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Quan tâm công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Làm tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động và xuất khẩu lao động. Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; tập trung giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thuỷ hải sản, trang trại chăn nuôi công nghiệp, các khu dân cư. Tiếp tục trồng mới và bảo vệ tốt rừng ngập mặn phòng hộ ven biển, chống xói lở bờ biển.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng – an ninh. Xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật đến các tầng lớp Nhân dân, công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan Nhà nước. Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện ngay tại cơ sở, không để phát sinh phức tạp, tồn đọng, kéo dài, vượt cấp, ảnh hưởng đến tình hình chung của huyện và của tỉnh. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ và các chi bộ. Muốn vậy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và từng đồng chí cấp ủy các cấp phải thực sự đoàn kết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và mối quan hệ công tác, các quy định của Đảng, Nhà nước. Chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, toàn tâm, toàn ý và trăn trở vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Chú trọng đổi mới công tác cán bộ; tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của bộ máy chính quyền các cấp, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thay đổi tư duy, tích cực, tự giác trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể theo hướng sâu sát, nắm chắc tình hình cơ sở, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc từng vụ việc, từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, phát luật của Nhà nước.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, huyện cần chủ động bám sát diễn biến dịch bệnh COVID-19 và chỉ đạo của Chính phủ; tổ chức triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả. Không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, đồng thời nhanh chóng khôi phục, phát triển kinh tế. Đây là nhiệm vụ cấp thiết, cần tập trung triển khai ngay. Chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng nông thôn mới; có kế hoạch, lộ trình cụ thể để phấn đấu đưa huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian sớm nhất. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại những thôn, xã có điều kiện.

Ngày 15-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc và bế mạc.

Ngọc Anh


Ngọc Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]