(Baothanhhoa.vn) - Từ khi thành lập và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật Đảng. Trước yêu cầu của việc lãnh đạo kháng chiến, kiến quốc, ngày 16-10-1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) quyết định thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng (nay là Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Đảng). Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, ngày 1-11-1956, Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định thành lập Ban Kiểm tra Tỉnh ủy đầu tiên (nay là UBKT Tỉnh ủy) và sau đó, UBKT các cấp từ huyện đến cơ sở từng bước được thành lập.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa qua các giai đoạn cách mạng

Từ khi thành lập và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật Đảng. Trước yêu cầu của việc lãnh đạo kháng chiến, kiến quốc, ngày 16-10-1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) quyết định thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng (nay là Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Đảng). Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, ngày 1-11-1956, Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định thành lập Ban Kiểm tra Tỉnh ủy đầu tiên (nay là UBKT Tỉnh ủy) và sau đó, UBKT các cấp từ huyện đến cơ sở từng bước được thành lập.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa qua các giai đoạn cách mạng

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Ảnh: Quốc Hương

Ngay từ khi mới thành lập, Ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra và kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu cho Tỉnh ủy kiểm tra đối với cấp ủy cấp dưới; phục vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất, bảo vệ hậu phương, chi viện cho tiền tuyến. Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, nhiệm vụ kiểm tra tập trung vào phục vụ công tác sửa sai sau cải cách ruộng đất; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển kinh tế - xã hội và cải tạo xã hội chủ nghĩa; chống nạn quan liêu, hủ hóa, bè phái, mất đoàn kết, đầu hàng, đầu thú, lạm dụng chức vụ; kiểm tra những vụ đảng viên làm trái điều lệ, kỷ luật của Đảng, trái với đạo đức cách mạng và pháp luật của Nhà nước... Kết quả thực hiện công tác kiểm tra đã góp phần thúc đẩy nhiệm vụ chính trị của đảng bộ; xây dựng hậu phương vững chắc; chi viện nhiều sức người, sức của cho tiền tuyến; góp phần cùng quân dân cả nước đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; đồng thời phục vụ cấp ủy chỉ đạo thực hiện cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Nghị quyết 195-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 192-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, làm trong sạch nội bộ Đảng, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng.

Sau đại thắng mùa xuân 1975, cả nước tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, công tác kiểm tra tập trung giải quyết những tồn đọng sau thực hiện Chỉ thị số 192-CT/TW của Ban Bí thư, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo làm chuyển hóa số đảng viên “trung bình”, xây dựng nền nếp, giữ gìn kỷ luật của Đảng; kiểm tra phục vụ nhiệm vụ củng cố tổ chức cơ sở đảng và công tác phát thẻ đảng viên; kiểm tra việc chấp hành chính sách của Đảng về phân phối vật tư, tài chính, tiền tệ, thu chi ngân sách, quản lý, sử dụng vốn Nhà nước, góp phần tích cực vào việc khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Bước vào thời kỳ đổi mới, cấp ủy, UBKT các cấp đã đẩy mạnh việc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phân công đối với cán bộ, đảng viên và các cấp ủy; coi trọng công tác kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới; kiểm tra cấp ủy viên cùng cấp; kiểm tra việc thực hiện các chương trình trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cán bộ, thực hiện chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội. Từ Đại hội X của Đảng, UBKT các cấp đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và việc giữ gìn đạo đức, lối sống, thực hiện trách nhiệm nêu gương theo quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của cấp ủy tham mưu và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát (KTGS) về: thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII... Qua việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, UBKT các cấp đã phục vụ đắc lực, giúp các cấp ủy đảng trong mỗi đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình, góp phần giải quyết kịp thời các vụ việc bức xúc, nổi cộm, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và toàn đảng bộ.

Những năm gần đây, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp đã có nhiều đổi mới, nỗ lực cố gắng hoàn thành khối lượng lớn công việc; chất lượng, hiệu quả công tác KTGS từng bước được nâng cao, trong đó có nhiều vụ việc phức tạp đã được xem xét, kết luận rõ vi phạm. Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp đã kiên quyết xử lý và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, trong đó có cả những đồng chí là cán bộ chủ chốt ở các ngành, các cấp, kể cả cán bộ đã nghỉ hưu, với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Trong 10 năm qua (2010-2020), các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 18.209 tổ chức đảng và 51.284 đảng viên; giám sát 18.962 tổ chức đảng và 55.834 đảng viên, trong đó: Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 408 tổ chức đảng và 357 đảng viên, giám sát 195 tổ chức đảng và 283 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 677 tổ chức đảng và 6.971 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận 275 tổ chức đảng và 5.243 đảng viên có vi phạm; kiểm tra 13.814 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ KTGS và 4.224 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật Đảng. Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 113 tổ chức đảng, hình thức kỷ luật: khiển trách 92, cảnh cáo 21; cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 6.514 đảng viên, trong đó có 1.840 cấp ủy viên các cấp; hình thức kỷ luật: khiển trách 4.205, cảnh cáo 1.500, cách chức 258, khai trừ 551; đảng viên bị xử lý bằng pháp luật 445. Giải quyết 46 lượt tố cáo tổ chức đảng và 796 lượt tố cáo đảng viên; giải quyết 58 lượt khiếu nại về kỷ luật Đảng. Kết quả kiểm tra, kỷ luật Đảng được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, có tác dụng cảnh báo, răn đe, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Có thể khẳng định: Thông qua công tác KTGS đã giúp các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; giúp các tổ chức đảng và đảng viên được KTGS phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, ngăn ngừa vi phạm. Đồng thời, phát hiện, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung nhiều vấn đề còn hạn chế, bất cập trong các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho phù hợp với thực tiễn. Kết quả công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng đã góp phần đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Từ thực tiễn thực hiện công tác và kỷ luật Đảng thời gian qua của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thấm nhuần sâu sắc quan điểm KTGS là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Thực tiễn cho thấy, ở đâu cấp ủy coi trọng và làm tốt công tác KTGS thì ở đó, nơi đó việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đạt kết quả tốt, nội bộ đoàn kết thống nhất, kỷ cương, kỷ luật được giữ vững, vi phạm được ngăn chặn và đẩy lùi.

Hai là, công tác KTGS phải thường xuyên đổi mới cả về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của từng thời kỳ. Phải thực hiện đúng phương châm “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”; giữ đúng nguyên tắc và các quy định của Đảng; bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng, “thấu tình, đạt lý”.

Ba là, công tác KTGS phải chủ động, kịp thời, đi trước, làm trước. Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát, theo phương châm giám sát thì mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; giám sát là để nhắc nhở, cảnh báo, chủ động phòng ngừa; có vi phạm là phải kiểm tra, kết luận rõ đúng sai; xử lý kỷ luật Đảng phải nghiêm minh, kịp thời, song cần phải trên tinh thần “trị bệnh cứu người”, tình yêu thương đồng chí. Đồng thời, chú trọng việc công khai kết luận kiểm tra, kỷ luật để góp phần giáo dục và phòng ngừa vi phạm.

Bốn là, phải thường xuyên kiện toàn tổ chức, bộ máy UBKT các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Luôn chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất đạo đức trong sáng; có bản lĩnh chính trị vững vàng; có đủ năng lực, trình độ và phương pháp công tác khoa học.

Năm là, công khai rộng rãi kết quả KTGS và xử lý kỷ luật để tạo sức lan tỏa, kịp thời cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm; tranh thủ được sự ủng hộ, cổ vũ của Nhân dân, qua đó nâng cao tác dụng, hiệu quả công tác KTGS và kỷ luật của Đảng.

Hoàng Tuấn Anh

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


Hoàng Tuấn Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]