(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ X, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Căn cứ vào mục tiêu đại hội, ban chấp hành đã cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm để thực hiện; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Bài cuối: Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ X, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Căn cứ vào mục tiêu đại hội, ban chấp hành đã cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm để thực hiện; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bài cuối: Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọngMô hình trồng thanh long ruột đỏ hiệu quả kinh tế cao ở phường Đông Sơn.

Thực hiện chỉ đạo, kế hoạch, chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn, các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và thị xã. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát thực tế, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đảng. Thường xuyên tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quan tâm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được thị xã quan tâm thực hiện. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05–CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Hằng năm, có 100% các cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện; nhiều cấp ủy lựa chọn những việc khó khăn, phức tạp, bức xúc để giải quyết. Sinh hoạt chi bộ chuyên đề về học tập và làm theo Bác được chú trọng; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được phát huy.

Đi đôi với đó, Thị ủy Bỉm Sơn triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng của cấp ủy, bí thư chi bộ; chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn thị xã. Thị ủy chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ xây dựng quy chế hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng bảo đảm hoạt động đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng; phân loại tổ chức đảng hằng năm đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trên 80%. Công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, đúng quy chế, quy định của Tỉnh ủy; thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng khu phố ở 100% khu dân cư trên địa bàn; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; phát triển tổ chức đảng và đảng viên được đẩy mạnh. Thị ủy Bỉm Sơn đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội và đảng viên trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp và người lao động đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp; phát huy được vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp... Bên cạnh đó, Thị ủy Bỉm Sơn luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện cho ủy ban kiểm tra cùng cấp thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tập trung kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm và trên các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực. Trong nhiệm kỳ, Thị ủy và ủy ban kiểm tra đã thành lập 44 đoàn, tiến hành kiểm tra, giám sát tại 146 lượt tổ chức đảng và 191 cán bộ, đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ cơ sở, với hình thức khiển trách và 81 đảng viên.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn phấn đấu hằng năm tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 80% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 80%; đảng bộ thị xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp 500 đảng viên trở lên; thành lập 5 tổ chức đảng và 25 tổ chức đoàn thể trở lên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Để đạt mục tiêu đề ra, đảng bộ thị xã tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng; qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong hoạt động của các cấp ủy và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tập trung nâng cao chất lượng hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở gắn với tinh gọn tổ chức bộ máy. Thường xuyên giữ vững khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với dân. Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ thị xã có phẩm chất, năng lực, trình độ, phương pháp và phong cách làm việc khoa học, có ý thức phục vụ Nhân dân; bảo đảm tính liên tục, kế thừa giữa các thế hệ cán bộ; tiếp tục trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Thường xuyên coi trọng công tác đào tạo và luân chuyển cán bộ, tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không phải là người địa phương. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, lấy hiệu quả công tác và tín nhiệm của Nhân dân làm thước đo trong đánh giá cán bộ. Phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, bí thư cấp ủy các cấp trong lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng; chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, tập trung kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện dân chủ trong Đảng, đoàn kết nội bộ, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Xác định rõ vai trò, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của từng thành viên cấp ủy, ý thức trách nhiệm tự kiểm tra của đảng viên, phát huy vai trò giám sát của quần chúng đối với tổ chức đảng và đảng viên. Đảng bộ tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, nhất là ở xã, phường gắn với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc của cấp ủy và hệ thống chính trị các cấp, thực hiện phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, kỷ cương, gần dân, vì dân, lắng nghe ý kiến phản biện, kiến nghị của Nhân dân, bám sát thực tiễn cơ sở, thực hiện nói đi đôi với làm. Tiếp tục đổi mới việc ban hành, nâng cao chất lượng các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án công tác của cấp ủy và chính quyền các cấp bảo đảm thiết thực, ngắn gọn, khả thi, có lộ trình, bước đi phù hợp, phân công rõ trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện của tổ chức, cá nhân; chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Bài và ảnh: Xuân Hùng {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]