(Baothanhhoa.vn) - Là đơn vị luôn dẫn đầu toàn tỉnh về phong trào và thành tích TDTT, hàng năm, TP Thanh Hóa đã tổ chức được nhiều sân chơi TDTT rất thiết thực, bổ ích và ý nghĩa cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn. Dịp hè năm 2021 này, TP Thanh Hóa sẽ chú trọng tổ chức các lớp bơi lội, bóng đá, bóng rổ, vovinam, đá cầu, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, karate, khiêu vũ thể thao (dance sport), zumba kid, yoga...
c+G7huG7qcWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5rhu4Phu4Lhu6Dhu4rhuqrhu6d04buDw6rFqeG7g+G7hsO9xKjhu4bFqTdLw73hu53FqT7DvcWp4bqs4bu3xKjhu4DFqeG6puG7s+G6psWp4bue4bquxKjFqeG6puG7huG7kOG7gsWp4buDPOG7g+G7g8Wp4bqs4bu1xKjhu4bFqeG6puG7hkrFqeG7oOG7hsO9xKjhu4bhu5/FqeG7oOG7huG7gsOJUMWpxKjhu4bhu4JzL+G7huG7qXRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mjfhuqrDveG6rOG7p3TEg+G7tcWp4bqo4buQxKjFqeG7qEfFqeG7ilDDk8SoxanhuqzDgsSoxanhuqjhurZQxanhu6BK4bu1xKjFqeG7oEjEqOG7hsWp4buo4bq4xanhu5rhu4ZKxKjhu4DFqeG7oOG7ouG7tUrFqeG7qOG7tcWp4bug4buG4bu1xKjhu4bFqeG7oOG7hOG6puG7hsWp4buDPOG7g+G7g+G7n8Wp4buG4bu1xKjhu4DFqcSow4Hhu4jhu5/FqeG7g8Oqxanhu4Phu4bDvcSo4buGxak3S8O9xanhuqhBxanhu6DDlcWp4bqm4buGw5nhuqbFqeG6qMOa4buU4bqmxanEqOG7huG7guG6uFDFqeG7nuG6rsSoxanhuqbhu4bhu5Dhu4LFqeG7gzzhu4Phu4PFqeG7ouG6sOG7oMWp4bug4buG4buCw4nhu6DFqeG7oOG7huG7puG6puG7n8Wp4bqkw5XFqeG7hOG6puG7hsWp4buo4bu1xanhu67FqcSo4buA4buGScO9xanhuqbhu4ZKxanhu6Dhu4bDvcSo4buG4bufxanhu6Dhu4bhu4LDiVDFqcSo4buG4buCxanhu6Dhu6JFxKjFqeG6qEfDvcWp4bqk4bu1xKjhu6HFqTxH4buaxanhu4bDqMWpxKjDgeG7iMWp4burxrDhu6vhu6nFqcSo4bu14bus4bufxanhu4PDqsWp4buD4buGw73EqOG7hsWpN0vDvcWp4buexJDFqeG6puG7hlHFqeG7oOG7ok3EqOG7gMWp4bugw5XFqeG6puG7hsOZ4bqmxanhuqbhu7PhuqbFqeG7iuG7kuG7msWp4bqk4buQ4buCxanhu4rhu47hu4Lhu5/FqeG6pEvEqOG7gMWp4bqo4buz4bufxanhuqRLxKjhu4DFqeG7osOV4bufxanhu6hK4buo4buCxKjDveG7iOG7n8Wp4bqo4buzxanhuqbhurZQ4bufxanhuqbhurZQxanhu4rDk8So4buA4bufxanhuqRLxKjhu4DFqeG6pOG7tcSo4bufxanhuqbhu5jFqeG7qFDDveG7n8Wpw4zDveG7osO94bug4bqq4bufxanDjOG7huG7gkVQxanhu6hVxanhu6Dhu4bhurzFqeG7oOG7hsO9SsWpceG6rMO9xKjhuqbhuqrFqeG7nuG7mkrhu6Lhu6By4bufxal6UOG7iOG6pMO9xanDjOG7guG6rOG7n8Wp4busSuG7gMO94buh4buh4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5opw73hu5rhu6Dhu4JKxKjhu6d0c+G7guG7iOG7gMWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhuqzhu6Dhu4ZQ4buI4bqkxanhu4Ip4bqqxKjhu6Dhuqrhu6Lhu6fFqeG7nuG7oOG7rOG7iuG6quG7k+G7p+G7quG7guG6rOG7oOG7huG7ncWpeMawxrDhu5rhu7Dhu6PFqeG7huG6quG7guG7gOG7huG7oOG7ncWp4buv4bux4bux4bua4buw4buj4bunxanhu57hu6Lhuqbhu5Phu6cvL+G7guG7oeG6pMO9SuG7oOG7hsO9xKjhu4bhu4ZKw73hu6Hhu6jEqC/EqOG6quG7quG7ni/hu6vhu6nhu6l4L+G7qXd34bqs4but4burxrDhu7HGsOG7qeG7reG7oHnhu612eOG7reG7isaw4buhw43hu5rhu4Dhu5vhu6Lhu5Phu6/GsOG7reG7p8Wpw73hu4rhu6Dhu5Phu6fhu4PDqsWp4buD4buGw73EqOG7hsWpN0vDveG7ncWpPsO9xanhuqzhu7fEqOG7gMWp4bqm4buz4bqmxanhu57huq7EqMWp4bqm4buG4buQ4buCxanhu4M84buD4buDxanhuqzhu7XEqOG7hsWp4bqm4buGSsWp4bug4buGw73EqOG7huG7n8Wp4bug4buG4buCw4lQxanEqOG7huG7guG7p8Wp4buq4buC4bqs4bug4buG4buT4buneMawxrDhu6fFqeG7huG6quG7guG7gOG7huG7oOG7k+G7p+G7r+G7seG7seG7p8WpL3Qp4buz4bqmxanhu4rhu5Lhu5rFqeG6rOG7t+G7rMWp4bqk4buQ4buCxanhu6jhu7XFqeG7oFDhu6xFxKjFqeG7oOG7olDhu6zhurjEqMWpw4xZxanEqMOBxKjhu4DFqeG6pOG7kOG7gsWpw73EqMWp4bugSuG7tcSo4bufxanhuqThu5Dhu4LFqeG6psOZUMWp4bqoUMOS4buCxanhu6Dhu4LDieG7msWp4bugU+G6psWp4bqow5rhu5ThuqbFqeG7g8Oqxanhu4Phu4bDvcSo4buGxak3S8O9xanhu6Dhu6Lhu4LhurzEqMWpw4zhu4bDveG7gsWp4bui4buOxKjhu4DFqeG7okHhu4Lhu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundOG7g+G7pMWpxKjDgeG7iMWp4burxrDhu6l5xanhuqjDicSoxanEqMO94bus4bufxanEqOG7huG6oOG7iMWp4bug4buCw4nhu5rFqeG7oFPhuqbFqeG6qOG6tOG7rMWp4buI4bu3xKjhu4bFqeG7muG7hkrEqOG7gMWp4bug4bui4bu1SsWp4bugSuG7tcSoxanhuqzhuq7EqMWp4bug4bqy4buaxanhu4pQ4bus4bq6xKjFqeG7iMOTxKjFqeG6pOG7kOG7gsWp4buo4bu1xanhuqbhu4bDmuG7kMSo4buAxanhu6Dhu6JGxKjhu4bFqeG6pOG7kOG7gsWpw73EqMWp4bugSuG7tcSoxanhu5rhu4ZMxKjhu4DFqeG6puG7hsOSxKjhu4DFqeG6qFDDkuG7gsWpxKjDmuG7kuG6puG7n8Wp4buDw6rFqeG7g+G7hsO9xKjhu4bFqTdLw73FqeG6qEHFqeG7oMOBxKjhu4DFqeG7nsOSxanhu4rDmuG7lMSo4buAxanhuqbhu7PhuqbFqeG7iuG7kuG7msWp4bqs4bu34busxanhuqThu5Dhu4LFqeG6rOG7tcSo4buGxanhuqbhu4ZKxanhu6Dhu6JExanhuqrhu4jFqeG7iE3hu4LFqeG7isOZw73FqeG7oFDDleG7guG7n8Wp4bqm4buz4bqmxanhuqrhu4jFqeG7hk3huqbFqeG7nuG7gsSo4buGxanhu6Dhu7fhu4LFqeG6puG7s+G6psWp4bug4buiw5rhu5jEqOG7gOG7ocWpKEXEqMWp4bqm4bu3xKjhu4bFqeG6plPhu4jFqeG6pOG6vMWp4bqk4buQ4buCxanhu6Dhu7fhu4LFqeG7g+G7olDEqOG7gMWp4bug4bqu4buIxanhu6Dhu4bhurzFqeG7oOG7hsO9SsWp4buGTeG6psWp4bqow5rhu5jEqOG7gMWp4buDw6rFqeG7g+G7hsO9xKjhu4bFqTdLw73hu5/FqcSo4buGxq/EqOG7gMWpxKjDgeG7iMWp4buA4bq2xKjFqeG6qOG6ruG7rOG7n8Wp4buo4buC4bq64bqmxanhu4rDgOG7msWp4bqo4bqi4bugxanhuqThurzFqeG6pOG7kOG7gsWp4bug4buGw5PEqOG7gMWp4buI4buCxKjhu4bFqeG7oOG7t+G7gsWp4bqm4buz4bqmxanhu6Dhu6LDmuG7mMSo4buAxanhu4ZN4bqmxanhu6Dhu6JFxKjFqeG6qEfDvcWp4bqk4bu1xKjFqeG6qEHFqeG6qOG6quG7iMWp4buK4bu34buCxanhu4bhu4LhurpQxanhu5xQ4bu5xanhu6Dhu4Thuqbhu4bFqeG6puG7puG6puG7n8Wp4bqo4buz4buaxanDmcSo4buAxanEqOG7hlDFqeG6puG6tlDFqeG7osOoxKjFqeG7ilDhu6zhurrEqMWp4bug4buG4bq8xanhuqbhu4bhurDhu6DFqeG6puG7hkrFqeG6puG7s+G6psWp4bqq4buI4bufxanhuqjhu4zEqOG7gMWp4bug4buG4buY4buCxanhu4BL4buaxanhu5rhu4bhurbEqMWp4bua4buGTMSo4buA4bufxanhuqbhu4bDksSo4buAxanhu6DDveG7gsWpxKjhu7fEqMWp4bqoUMOS4buCxanEqMOa4buS4bqm4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Q+4bq8xanhuqThu7lKxanhuqjhu7nhu4jFqeG7qOG7guG6uuG6psWp4bugw5XFqeG6puG7hsOZ4bqmxanhuqbhu7PhuqbFqeG7iuG7kuG7msWp4buGTeG6psWp4bqk4buQ4buCxanhu6Dhu6JFxKjFqeG6qEfDvcWp4bqk4bu1xKjhu5/FqeG7g+G7olDEqOG7gMWp4bug4bqu4buIxalsw4HEqMWp4buGS8O94bufxanhu4Phu4bDk8So4buAxanhu6Dhu4LEqOG7n8Wp4buD4buG4bq8xanhu6Dhu4bDvUrFqeG7qOG7tcWpPFDFqeG7ikfhuqbhu4bFqXFsN+G7g+G7g+G7g+G7g8ahPMSDcsWp4buDw6rFqeG7g+G7hsO9xKjhu4bFqTdLw73FqeG6qEHFqeG6pMOSxanhu6Dhu6Lhu4TFqeG6puG7s8SoxanhuqThu47hu5/FqeG7gOG7guG7s0rFqeG7qOG7gkXEqMWp4bqs4bu34busxanhuqThu5Dhu4LFqeG6puG7hkrFqeG6puG7s+G6psWp4buK4buS4bua4buhxak+4buMxKjhu4DFqeG7oOG7huG7mOG7gsWp4buGUOG7rMWp4bqo4buOxKjhu4DFqeG7oOG7hkXhu4jFqeG6puG7s+G6psWp4bqm4buOxKjhu4DFqeG7oOG7s+G6psWp4buo4buCRcSo4bufxanhuqZVxKjhu4DFqcSo4buGw5rFqeG6pMOSxanhu6Dhu6Lhu4TFqeG7iuG7puG6psWp4buKw5rhu5TEqOG7gMWp4bqmw5lQxanhu4bhu47hu5/FqeG7rMWp4bugw4nFqeG7oOG7t+G7gsWp4bqm4buz4bqmxanhuqThurzFqeG6pOG7kOG7guG7n8WpxKjhu4bhuqDhu4jFqeG6pOG7uUrFqeG6qOG7ueG7iMWpw73EqMWp4bugSuG7tcSoxanhu6BQ4bus4bq64bugxanhuqjDkuG7gsWp4bqm4buGSsWp4bqm4buz4bqmxanhuqrhu4jFqeG7qOG7tcWp4bug4bu3SsWp4bue4bumxanhu6xFxKjFqeG7oOG6ruG7iMWp4bqm4buGSsWp4bqm4buz4bqmxanhuqThurLhuqbFqeG7muG7hlPFqeG7hlDhu6zEqOG7huG7ocWpKEXEqMWp4bqm4bu3xKjhu4bFqeG6qEvhu5/FqeG7g8Oqxanhu4Phu4bDvcSo4buGxak3S8O9xanhu6Dhu4LDieG7msWp4bugU+G6psWp4buK4buMxKjhu4DFqeG7gOG7hkLhu5rFqeG6puG7s+G6psWpxKjhu47hu4LFqeG6rFDEqOG7gMWp4bugUOG7rEXEqMWp4bug4buiUOG7rOG6uMSo4bufxanhu5rhu4bDlcWp4bqk4buCw4nEqMWpw4zhu4LDicSoxanhu6Dhu4bDmeG6psWp4buo4bq4xanhuqThu5Dhu4LFqcO9xKjFqeG7oErhu7XEqMWp4bua4buGTMSo4buAxanhuqbhu4bDksSo4buAxanhuqhQw5Lhu4LFqcSow5rhu5LhuqbFqeG7qOG7tUrFqcSo4buO4buCxanhuqxQxKjhu4DFqeG6plTDvcWp4bqm4buz4bqmxanhu4rhu5Lhu5rFqeG6rOG7t+G7rMWp4bqk4buQ4buC4buhxanhur9Qw73FqeG6qEvhu5/FqeG6puG7s+G6psWp4bqq4buIxanhuqjDmuG7lOG6psWp4bug4buiw73EqOG7gMWp4bqkR8Wp4bqo4bq24busxanhuqhUxanDjOG7gsOJxKjFqeG7oOG7hsOZ4bqm4bufxanDjFnFqcSow4HEqOG7gMWp4buKUOG7rOG6usSoxanhu6DhurLhu5rFqeG7iMOTxKjFqeG6pOG7kOG7gsWpw73EqMWp4bugSuG7tcSoxanhu6jhu7XFqeG6qOG6vMWp4bua4buGTMSo4buAxanhuqbhu4bDksSo4buAxanhuqhQw5Lhu4LFqcSow5rhu5Lhuqbhu6HFqeG6r8OTxanhu4ZGxKjhu4bFqeG6pOG6vMWp4bqk4buQ4buCxanhu6Dhu4bDk8So4buAxanhu4jhu4LEqOG7hsWp4buexJDFqeG7oOG7gsOJ4buaxanhu6BT4bqmxanhuqjDmuG7lOG6psWp4buDw6rFqeG7g+G7hsO9xKjhu4bFqTdLw73FqeG7oOG7ouG7guG6vMSoxanDjOG7hsO94buCxanhu6Lhu47EqOG7gMWp4buiQeG7gsWp4bug4bu34buCxanhuqbhu7PhuqbFqeG7muG7hsOa4buYxKjhu4Dhu5/FqeG7sEHFqeG7oOG7okXEqMWp4bqoR8O9xanhuqThu7XEqOG7n8Wp4bqo4bqi4bqmxanhuqThu4Lhurrhu6DFqeG7iuG7tcWpw4zhu4ZQxanhu6jhu6bhuqbFqcSo4buASuG7t+G7gsWp4bug4buG4bu1xKjhu4bhu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundOG6r+G6ouG6psWp4bqsUsWp4buA4bqi4buaxanEqOG7huG7guG6uFDFqcOM4buGS8Wpw4zhu4bDgcSoxanhu6jhurjFqeG6puG7kMWp4bue4buWxanhu6jhurLhu6DFqeG6puG7huG6sOG7oOG7n8Wp4bu5xKjhu4bFqeG7hsOa4buWxKjhu4DFqcOM4buGw5PEqOG7gMWpxKjhu4ZOxanhuqZUw73FqeG6rEfhuqbhu4bFqSnhurdsODwt4bupeeG7n8Wp4buDw6rFqeG7g+G7hsO9xKjhu4bFqTdLw73FqeG7qMOCxKjFqeG6psOSxanhu4DDgMSo4buAxanhuqTDksWp4bug4bui4buE4bufxanhu6Dhu7dKxanhuqjhu4LhurhQxanDjOG7guG6usSoxanhu6jhurjFqeG6puG7kMWp4bue4buWxanhu6jhurLhu6DFqeG6puG7huG6sOG7oMWpxKjhu4bDmsWp4bue4bquxKjFqeG6pEHhu4Lhu5/FqeG7muG7hkzEqOG7gMWp4bug4bqy4buaxanhuqjhurzFqeG7oMOVxanhuqbhu4bDmeG6psWp4bqm4buz4bqmxanhu4rhu5Lhu5rFqeG6qFHEqOG7gMWp4bug4buG4buY4buCxanhu4Dhu4LDvcSo4bufxanDjMOJxanhu4ZK4bu34bqm4buG4buhxanhu4Phu6JQxKjhu4DFqeG7oOG6ruG7iMWpbDfhu4Phu4Phu4Phu4PGoTzEg8Wp4bqmVcSo4buAxanhu5rhu4bDkuG7gsWp4buG4buU4buaxanhu6jhu5Lhu4LFqcOq4buGTMSo4buAxak24buC4buzSsWp4bqsU+G6psWp4buo4bu1xak+4bu1SsWp4bug4bu3SsWp4buAxajhu4LFqeG7oOG7hsOTxKjhu4DFqeG6pOG7s0rhu5/FqcOMw4nFqeG7hkrhu7fhuqbhu4bFqeG7oMOVxanhuqbhu4bDmeG6psWp4bqm4buz4bqmxanhu4rhu5Lhu5rFqeG7oOG7huG6vMWp4bug4buGw71Kxanhu4bDqMWp4bug4buS4buCxanhuqbhu7PhuqbFqeG7oOG7osOa4buYxKjhu4DFqeG7oOG7okXEqMWp4bqoR8O9xanhuqThu7XEqMWp4bug4buiw5rhu5LhuqbFqcOM4buG4buCxanEqMOB4buIxanhu4ZN4bqmxanhu6vGsOG7q8awLeG7q8aw4bur4bupxanhuqTDicWp4buA4buC4bu5xKjhu4Dhu5/FqeG6qOG6vMWp4bqm4buz4bqmxanhuqrhu4jFqeG7hk3huqbFqeG7nuG7gsSo4buG4bufxanhu5rhu4ZTxanhu4ZQ4busxKjhu4bFqcSow4Dhu4jFqeG6qMOa4buU4bqm4bufxanhu4rhu6bDvcWp4bqm4buGTcSoxanhu6jhu7XFqeG6qMOBxKjhu4DFqcOM4buu4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Rs4buS4buCxanhu4hT4bqmxanhu6Dhu4JFUMWp4bug4bu3SsWp4bug4buGReG7iMWpxKjhu4bGr8So4buAxanhu57huq7EqMWp4bqm4buG4buQ4buCxanhu6Dhu4bhurzFqeG7oOG7hsO9SsWp4buGw6jFqeG6qMO9xanhuqzhu7fEqOG7gOG7n8Wp4bua4buGSsSo4buAxanhu5rhu4ZR4bufxanhu6Dhu6JKxKjhu4DFqeG7q8WpxKjDgeG7iMWp4bug4bui4buWxanhu4rhu7fhu4LFqeG6qOG6ruG7rOG7n8Wp4buDw6rFqeG7g+G7hsO9xKjhu4bFqTdLw73FqeG6pkvFqeG6puG7hlTFqeG7oOG7osOa4buQxKjhu4DFqeG7iOG7lsWp4bug4buGReG7iMWp4bqm4buz4bqmxanhu4rhu5Lhu5rhu5/FqeG7iMOTxKjFqeG7iOG7kuG7gsWpxKjhu4bDmuG7ncWp4bqkS8So4buAxanhu6LDleG7n8Wpw4zhu4bhu4JFUMWp4buoVcWp4bug4buG4bq8xanhu6Dhu4bDvUrhu5/FqXpQ4buI4bqkw73FqcOM4buC4bqs4bufxanhu6xK4buAw73hu6Hhu6Hhu6HFqeG7g+G7okrEqOG7gMWp4bqoS+G7n8Wp4bqkS8So4buAxanhu6LDlcWp4buK4bu1xanhu4jDk8SoxanEqOG7gOG7teG7rMWp4bqm4bu1xKjhu4DFqeG7oOG7hlDFqeG7hlHhu6DFqeG6qMOTxKjhu4DFqeG6qOG7uUrFqeG7oOG7hsO9xKjhu4bhu5/FqeG7oOG7huG7gsOJUMWpxKjhu4bhu4LFqeG6qMOBxKjhu4DFqcOM4buuxanhu6Dhu4bDveG7iMWp4buA4buCw73FqeG7ilDhu6zhurrEqMWp4bug4bqy4bua4buhxanhu4fhuq7EqMWp4bqkS8So4buAxanhu6LDlcWp4bug4bu34buCxanhu4Phu6JQxKjhu4DFqeG7oOG6ruG7iMWp4bug4buG4bq8xanhu6Dhu4bDvUrFqeG7hk3huqbFqeG6qMOa4buYxKjhu4Dhu5/FqeG6seG7huG7tcWp4bug4bqy4buaxanhuqjDvcWpxKjDgcSo4buAxanhu4Phu6LDmuG7mMSo4buAxanhu4M3w6rhu4PFqTfhu7Xhu4jFqeG7geG7jMSo4buAxanhu4rhu7XFqcSo4buGxq/EqOG7gMWp4bqoR8O9xanhuqjhu4Lhurzhu4jFqeG7hkrhu7XEqMWp4bugSuG7tcSoxanhuqZLxanhu6Dhu4bhurzFqeG7oMOVxanhuqbhu4bDmeG6psWp4bugw5Lhu6DFqeG6puG7s+G6psWp4buK4buS4buaxanhuqRLxKjhu4DFqeG7osOV4buhxanhurHhu4BK4bu14buCxanhu6LDveG7n8Wp4bqm4buz4bqmxanhu4rhu5Lhu5rFqeG6pEvEqOG7gMWp4bqo4buzxanhu6jDgsSoxanhu6Dhu4ZQxanhu4ZR4bugxanhuqjDk8So4buAxanhuqjhu7lKxanhuqbhu7PhuqbFqeG6quG7iMWp4bug4buG4buCw4lQxanEqOG7huG7gsWp4bug4buGw73hu4jFqeG7gOG7gsO9xanEqOG7huG7mMWp4buG4bq6xanhu6Dhu4bDksSo4buAxanhu57huq7EqMWp4bqmTsWpxKjhu4bhuq7EqMWp4bug4bu3SsWp4bqow5rhu5ThuqbFqeG7sOG6ruG7rMWp4bqs4bumxKjhu4DFqcOM4buG4buzxanEqOG7huG7guG6uFDFqeG7oOG7okXEqMWp4bqoR8O9xanhuqThu7XEqOG7oXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d0KOG7tcWpxINFxanhu4Phu4ZHxanhu4Phu4bDvcSo4buG4bufxak24buC4buz4buIxanhuqjDkuG6psWp4buD4buiUMSo4buAxanhu6Dhuq7hu4jFqWw34buD4buD4buD4buDxqE8xIPFqeG7g8Oqxanhu4Phu4bDvcSo4buGxak3S8O94bufxanhuqbhu4ZKxanhuqThu4LDieG7oOG7ncWpw6Phu4bDgOG6psWp4bua4buGU+G6psWpxKjhu4bGr8So4buAxanDjOG7hkvFqcOM4buGw4HEqMWp4bqsSsWp4bu5xKjhu4bFqeG7hsOa4buWxKjhu4DFqeG6plTDvcWp4bqsR+G6puG7hsWpKeG6t2w4PC3hu6l54bufxanhuqxH4buaxanhu4bDqMWpxKjDgeG7iMWp4burxrDhu6vhu6nFqcSo4bu14bus4bufxanhu4PDqsWp4buD4buGw73EqOG7hsWpN0vDvcWp4bug4buCw4nhu5rFqeG7oFPhuqbFqeG6qOG6tOG7rMWp4buI4bu3xKjhu4bFqeG7qOG7guG6uuG6psWp4bugw5XFqeG6puG7hsOZ4bqmxanhuqbhu7PhuqbFqeG7iuG7kuG7msWp4buDPOG7g+G7g8Wp4bqs4bu1xKjhu4bFqeG6puG7hkrFqeG7oOG7okTFqeG6quG7iOG7ocWpPuG6ruG7rMWp4buK4bu1xanEqOG7hsavxKjhu4DFqeG7hkrhu7fhu6DFqeG6qOG7jsSo4buAxanhu6Dhu4bhu4LDieG7oMWp4bug4buG4bum4bqm4bufxanhuqjhu7Phu5rFqcOZxKjhu4DFqcSo4buGUMWp4bqm4bq2UMWpxKjhu4Dhu7Xhu6zFqeG6puG7tcSo4buAxanhuqbDvUrFqeG6plTDvcWp4bqm4buz4bqmxanhuqrhu4jhu6PFqeG6qOG7jMSo4buAxanhu6Dhu4bhu5jhu4LFqeG7oOG7hlHhuqbFqeG6qOG6tOG7rMWp4bue4bumxanhu5rhu4bhu7Phu6DFqeG7oOG7ouG7guG6vMSoxanhu5rhu4ZKxKjhu4DFqeG7oOG7ouG7tUrFqeG7gzzhu4Phu4Phu6HFqeG6v1DDvcWp4bqoS+G7n8Wp4buDw6rFqeG7g+G7hsO9xKjhu4bFqTdLw73FqeG7muG7huG7s+G7oMWp4buG4buC4bq6xKjhu5/FqeG6pOG7jOG7gsWp4bqsw5rGoMSo4buAxanhuqbhu7PhuqbFqeG7qOG6ssSoxanhuqjhu47EqOG7gMWp4buo4buCRcSoxanhuqZLxanEqMOBxKjhu4DFqcOM4buG4buCw4lQ4bufxanhu6Dhu7Xhu4LFqcSow4HEqOG7gOG7n8Wp4buw4bqu4busxanhuqzhu6bEqOG7gMWp4buK4bum4bqmxanhu4rDmuG7lMSo4buAxanhu6jhurLEqMWp4bqo4buOxKjhu4DFqeG7qOG7gkXEqMWp4bug4buGw73hu4jFqeG7gOG7gsO9xanhu6Dhu6LDvcSo4buGxanhu6Dhu7Xhu4LFqeG7oOG7t+G7gsWp4bqm4buz4bqmxanDjFbFqTfhu47hu4LFqcOM4buGTuG6qsWpw6rhu4ZSxak+w5XEqOG7gOG7n8WpPuG7t+G7gsWp4buG4buO4buCxanhu4M84buD4buDxanhu6BK4bu1xKjFqeG7oEjEqOG7huG7n8Wp4bqmVcSo4buAxanEqOG7hsOaxanhuqbhu7PhuqbFqeG7gOG7guG7ueG7gsWp4bqo4bqwUMWp4bqm4bqw4buaxanhu6BIxKjhu4bhu6HFqT7huq7hu6zFqeG6plXEqOG7gMWp4bqow5rhu5ThuqbFqeG7sOG6quG7iMWp4buK4bu1xanhu4ZK4bu34bugxanhuqjhu47EqOG7gMWp4bug4buG4buCw4nhu6DFqeG7oOG7huG7puG6psWp4buGw5rhu5bEqOG7gMWpw5nEqOG7gMWpKVDhu47huqbFqeG7qOG6ssSoxanhuqjhu47EqOG7gMWp4oCc4buDSuG7tcSoxanhuqzhuq7EqMWp4buiw6jEqMWp4buKUOG7rOG6usSoxanhu6Dhu4bhuq7EqMWp4bug4buG4bq8xanhu6Dhu4bhuqpKxanhu4DDmuG7kMSo4buAxako4buz4bqmxak34buMxanhu6hJxanhuqjhu7fhu4LigJ3FqeG7gOG7gsO94buCxanhuqhK4bu3xKjFqeG7q8aw4bur4bupLeG7q8aw4buxxrDhu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bunxanhu57hu6Dhu6zhu4rhuqrhu5Phu6fhu6Dhuqrhu7Dhu6Atw73hu4rhu4Lhu4DEqOG7ncWp4bui4buC4buA4buG4bug4buj4bundHPhu57hu6Dhu6JKxKjhu4B0KOG7teG7gsWp4buo4bu1xanhu7nEqOG7huG7ncWp4bqv4bu3xKjhu4bFqSnDmuG7mMSo4buAcy/hu57hu6Dhu6JKxKjhu4B0cy/hu5p0


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]